Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana EKSKLUZIVNO: VESELIN MUJOVIĆ U PISMU OPISAO MAROVIĆEV PLAN ZA DISKREDITACIJU GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA
Katnić Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu Toliko se išlo daleko da su danima pratili porodice Stankovića i Katnića, a sve sa ciljem da im nađu neku grešku koju bi uklopili u svoj monstruozni plan. Išli su toliko daleko da su imali pakleni plan da Milivoju Katniću daju medicinsku dijagnozu na osnovu koje više ne bi mogao obavljati posao koji sada radi – tvrdi Mujović u pismu
Dan - novi portal
Na­mje­šta­nje di­jag­no­za, pod­me­ta­nje afe­ra i pra­će­nja po­ro­di­ca sa­mo su dio rad­nji ko­je je pred­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić sa sa­rad­ni­ci­ma pred­u­zeo u ci­lju dis­kre­di­ta­ci­je glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, tvr­di Ve­se­lin Mu­jo­vić. U pi­smu upu­će­nom re­dak­ci­ji „Da­na”, Mu­jo­vić tvr­di da je Ma­ro­vi­ćev plan bio mon­stru­o­zan i da je imao sa­mo je­dan cilj – pre­ki­nu­ti is­tra­ge ko­je su vo­đe­ne pro­tiv nje­ga i čla­no­va nje­go­ve po­ro­di­ce zbog mal­ver­za­ci­ja u Bu­dvi.
–Pri­je hap­še­nja, Sve­to­zar Ma­ro­vić je sa od­re­đe­nim in­te­re­snim gru­pa­ma spre­mao mon­stru­o­znu, po­kva­re­nu, ne­i­sti­ni­tu afe­ru pro­tiv Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, Ivi­ce Stan­ko­vi­ća i nji­ho­vih po­ro­di­ca. To­li­ko se išlo da­le­ko da su da­ni­ma pra­ti­li čla­no­ve nji­ho­vih po­ro­di­ca, a sve sa ci­ljem da im na­đu ne­ku gre­šku ko­ju bi uklo­pi­li u svoj mon­stru­o­zni plan. Išli su to­li­ko da­le­ko da su ima­li pa­kle­ni plan da Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću da­ju me­di­cin­sku di­jag­no­zu na osno­vu ko­je vi­še ne bi mo­gao oba­vlja­ti po­sao ko­ji sa­da ra­di. Na­ža­lost, op­struk­ci­ju u ra­du Stan­ko­vić i Kat­nić ima­ju i u tu­ži­la­štvu, što je mno­go lo­še, ali ni­je taj­na ko su oni ime­nom i pre­zi­me­nom – na­pi­sao je Mu­jo­vić.
Uz tvrd­nju da je upo­znat sa „ju­nač­kim dje­li­ma” Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Mu­jo­vić je is­ta­kao da će kraj bu­dvan­ske afe­re bi­ti dru­ga­či­ji ne­go što se sa­da či­ni.
–Zna­ju­ći ko je vo­đa or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, ovo što je do sa­da ura­di­lo Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo vi­še je ne­go uspjeh –oci­je­nio je Mu­jo­vić.
On je do­dao da je imao vi­še sa­sta­na­ka sa Ma­ro­vi­ćem. Uvi­djev­ši na šta je sve spre­man je­di­ni pred­sjed­nik dr­žav­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, Mu­jo­vić je, ka­ko tvr­di, od­lu­čio da sni­ma nji­ho­ve raz­go­vo­re, to­kom ko­jih je vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a pri­čao o pla­no­vi­ma za spa­sa­va­nje od is­tra­ga.
–Za vri­je­me na­ših su­sre­ta, Sve­to je iz­no­sio plan ka­ko bi bi­lo do­bro da on pre­ko ne­kih me­di­ja i lju­di iz­mi­sli afe­re za ne­ke lju­de iz vla­sti i bi­zni­sa, da bi ti­me skre­nuo pa­žnju sa se­be. Ta­kve mon­stru­o­zne la­ži do sa­da sam mo­gao da vi­dim i ču­jem sa­mo na fil­mu. Ka­da sam uvi­dio na šta je spre­man da bi pri­krio svo­je pr­lja­ve rad­nje, ne­ko­li­ko pu­ta sam ga sni­mao dok smo raz­go­va­ra­li – na­veo je Mu­jo­vić.
Ka­ko je do­dao, ve­o­ma je bit­no što ni­ko iz vla­sti ne pra­vi op­struk­ci­ju u ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
–Iz­vor­no i ne­po­sred­no znam da su go­di­na­ma iz sa­mog vr­ha vla­sti pro­vje­ra­va­li gla­si­ne o sta­nju u Bu­dvi, ali su, zbog op­struk­ci­je u sa­moj Bu­dvi, uvi­jek na­i­la­zi­li na od­go­vor da je sve u re­du – tvr­di Mu­jo­vić.
On tvr­di i da mu je Ma­ro­vić pre­pri­ča­vao de­ta­lje o sa­rad­nji sa ne­ka­da­šnjim mi­ni­strom od­bra­ne Sr­bi­je i Cr­ne Go­re Pr­vo­sla­vom Da­vi­ni­ćem.
–Is­pri­čao mi je ka­ko se je­dva iz­vu­kao oko is­tra­ge o po­gi­bi­ji dvo­ji­ce gar­di­sta na Top­či­de­ru, voj­noj ka­sar­ni u Be­o­gra­du, da on zna sve o tom do­ga­đa­ju i da je bi­lo do­sta nje­go­ve kri­vi­ce i da je uz Da­vi­ni­će­vu po­moć uspio da to za­vr­ši, ali da ga je to ko­šta­lo pu­no nov­ca – na­pi­sao je Mu­jo­vić.
Ka­ko tvr­di, Ma­ro­vić mu je re­kao da mu je Da­vi­nić pri­ja­telj i da su do­bro pro­šli u afe­ri „Sa­te­lit”, da su dio nov­ca da­li gdje tre­ba i da je kraj za njih bio od­li­čan.
–Da­vi­nić je pro­šle go­di­ne bio gost kod Sve­ta o tro­šku „Bu­dvan­ske ri­vi­je­re” – do­dao je Mu­jo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, tu­ži­la­štvo bi mo­glo da po­kre­ne još mno­go is­tra­ga u ko­ji­ma je glav­ni ak­ter Ma­ro­vić.
–Ne­ka se is­pi­ta za­što su Ma­ro­vi­ći pro­da­li vi­lu u Bu­dvi pro­šle go­di­ne i za­što su mo­ra­li da sku­pe pet mi­li­o­na eura. Za­što su vi­lu pro­da­li dok se vr­ši­la is­tra­ga pro­tiv njih? Ne­ka is­pi­ta­ju ka­ko su Ma­ro­vi­ći ile­gal­nim pu­tem do­bi­li pet mi­li­o­na eura da ih, na­vod­no, „oplo­de”. Pa­re su sti­gle iz Be­o­gra­da od po­zna­tog bi­zni­sme­na, jed­nog od naj­bo­ga­ti­jih lju­di u re­gi­o­nu. Ne­ka se is­pi­ta ko je sa Sve­tom šver­co­vao ci­ga­re na re­la­ci­ji Bar–Sr­bi­ja. Ra­di se o po­zna­tom po­li­ti­ča­ru iz Sr­bi­je, sa ko­jim je bio u Švaj­car­skoj da otvo­re taj­ne ra­ču­ne. Ne­ka se is­pi­ta ko je za njih prao no­vac u Pa­na­mi –su­ge­ri­še Mu­jo­vić.
On tvr­di da ga Ma­ro­vić pri­ja­vio i da mu i da­lje pri­je­ti zbog „pr­lja­vih iga­ra” tog funk­ci­o­ne­ra DPS-a ko­je je pre­do­čio u pi­smi­ma.
Mu­jo­vić se tre­nut­no na­la­zi u is­tra­žnom za­tvo­ru zbog sum­nje da je Ma­ro­vi­ća pre­va­rio za 890.000 eura, ko­je mu je uzeo ka­ko bi mu olak­šao sta­tus u is­tra­ga­ma ko­je se vo­de pro­tiv nje­ga i čla­no­va nje­go­ve po­ro­di­ce. Mu­jo­vić tvr­di da je Ma­ro­vi­će­va pri­ja­va la­žna i da je na taj na­čin htio da ga spri­je­či da jav­no­sti pre­do­či nje­go­va broj­na ne­dje­la.
Ta­ko­đe, Mu­jo­vić se sum­nji­či da je od oca biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Bu­dve La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća uzeo 20.000 eura, te da je biv­šeg pre­mi­je­ro­vog sa­vje­tni­ka Alek­san­dra Ti­či­ća po­ku­šao da pre­va­ri za 100.000 eura.
M.V.Pa­li­brk
M.V.Rak­če­vić


Li­je­če­nje od 12.000 eura

Mu­jo­vić ka­že i da je upo­znat sa tret­ma­nom li­je­če­nja Ma­ro­vi­ća, zbog ko­jeg je, na­vod­no, mo­rao da ide u Švaj­car­sku.
–Isti­na je da Sve­to dva pu­ta go­di­šnje ide u naj­bo­lju kli­ni­ku u Va­ti­ka­nu, gdje pre­gle­di za nje­ga i su­pru­gu go­di­šnje ko­šta­ju 12.000 eura, bez ho­te­la i dru­gih tro­ško­va –na­pi­sao je Mu­jo­vić u pi­smu ko­je je upu­tio na­šoj re­dak­ci­ji.


Tražili azil da bi iz­bje­gli hap­še­nje

Sve­to­zar Ma­ro­vić i nje­gov sin Mi­loš, tvr­di Mu­jo­vić, do­bi­li su azil u dvi­je dr­ža­ve ka­ko bi iz­bje­gli hap­še­nje. Mu­jo­vić tvr­di da je o to­me oba­vi­je­stio od­re­đe­ne oso­be, na­kon če­ga je usli­je­di­lo hap­še­nje Ma­ro­vi­ća. Mla­đi Ma­ro­vić, ka­ko su Mu­jo­vi­ću pri­ča­li pri­tvo­re­ni­ci, ža­lio se da je plan za bjek­stvo ko­ji su ima­li on i nje­gov otac pro­pao zbog Mu­jo­vi­ća.
–Dva-tri da­na pred hap­še­nje Sve­ta Ma­ro­vi­ća, kod nje­ga se pri­mje­ći­va­la ve­li­ka ner­vo­za. Po­ku­ša­vao je na sve na­či­ne da iz­dej­stvu­je da nje­gov sin Mi­loš bu­de pu­šten na slo­bo­du i da na­vod­no pot­pi­še spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Raz­log za ner­vo­zu to­li­kog obi­ma je sle­de­ći: znao sam da su Ma­ro­vi­ći za­vr­ši­li u dvi­je ze­mlje da do­bi­ju azil. Ja sam lič­no oba­vi­je­stio o tim ak­ti­vno­sti­ma ne­ko­ga za ko­ga sam sma­trao da tre­ba da zna za Ma­ro­vi­ćev plan. Po­sli­je dva da­na, Ma­ro­vić je li­šen slo­bo­de, dok je Mi­loš već bio u pri­tvo­ru. To je isti­ni­ti i glav­ni raz­log za­što Ma­ro­vi­ći ni­je­su uspje­li u svom mon­stru­o­znom pla­nu – tvr­di Mu­jo­vić.
Ka­ko je do­dao, za pri­ču o azi­lu zna­ju i pri­tvo­re­ni­ci sa ko­ji­ma je Mi­loš Ma­ro­vić ko­mu­ni­ci­rao to­kom vre­me­na pro­ve­de­nog u pri­tvo­ru. On se ta­da na­la­zio u istom sta­ci­o­na­ru u ko­jem je sa­da Mu­jo­vić.
–Bio je ljut na oca i go­vo­rio je: „Ne­ću da znam za oca. Ima­li smo za­vr­šen azil, a Mu­jo­vić nas je smje­stio u za­tvor” – na­veo je Mu­jo­vić.


Ni­je ku­po­vao gla­so­ve

Mu­jo­vić je de­man­to­vao me­dij­ske nat­pi­se da je bio glav­ni za ku­po­vi­nu lič­nih ka­ra­ta uoči re­fe­ren­du­ma 2006.
–Tač­no je da su me pri­ve­li u Be­o­gra­du i da su me dr­ža­li šest ča­so­va. Ni­je­sam da­vao ni­ka­kvu iz­ja­vu po­vo­dom lič­nih ka­ra­ta. Do­bio sam in­for­ma­ci­ju da sam pri­ja­vljen od li­ca iz Cr­ne Go­re da se ba­vim ot­ku­pom lič­nih ka­ra­ta od gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji ima­ju pra­vo gla­sa na re­fe­ren­du­mu. Ime tog li­ca mi je sa­op­šte­no i znam o ko­me se ra­di. Od­u­ze­li su mi pi­štolj za ko­ji sam imao oru­žni list. Tu­ži­lac je u po­stup­ku do­nio re­še­nje o vra­ća­nju oruž­ja. Do da­na da­na­šnjeg slu­žbe­ni­ci MUP- a Be­o­grad od­bi­li su da po­stu­pe po rje­še­nju tu­ži­la­štva – na­veo je Mu­jo­vić.
Nje­go­ve na­vo­de, ka­ko tvr­di, mo­gu po­tvr­di­ti pot­pi­sni­ci iz­vje­šta­ja o toj afe­ri ko­ji je ob­ja­vljen u me­di­ji­ma.
–Ni­ka­da ni­je­sam da­vao ni­ka­kvu iz­ja­vu po­vo­dom na­vod­ne ku­po­vi­ne lič­nih ka­ra­ta – is­ta­kao je Mu­jo­vić, uz na­ja­vu da će tra­ži­ti da iz­ja­vu o ovom slu­ča­ju da u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"