Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana „AFERA DEPEŠA”: NACIONALNI KOORDINATOR ZA NATO TVRDI DA JE PREMIJER PROGLASIO TAJNOM PODATKE KOJI SU PRETHODNO PREZENTOVANI JAVNOSTI
Garčević i Đukanović Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti Tu nema ništa ni tajno ni ekskluzivno, već je riječ o podacima koji su još ranije prezentirani javnosti u okviru rada i planova Komunikacionog tima – tvrdi Vesko Garčević Zašto bi premijer dokumenta proglašavao tajnim ako u njima nema ničeg tajnog i nepoznatog i ako ste o tome već informisali javnost? Ako je već tako, onda će se Garčević vjerovatno radovati da zna da ima još dokumenata koji su proglašeni tajnim a čekaju na objavljivanje – kaže Nikola Marković
Dan - novi portal
Ured­nik „Da­na” Ni­ko­la Mar­ko­vić po­ru­čio je na­ci­o­nal­nom ko­or­di­na­to­ru za NA­TO Ve­sku Gar­če­vi­ću da re­dak­ci­ja po­sje­du­je još do­ku­me­na­ta ko­ji su pro­gla­še­ni taj­nim a če­ka­ju na ob­ja­vlji­va­nje. Re­a­gu­ju­ći na Gar­če­vi­će­ve tvrd­nje ve­za­ne za ob­ja­vlji­va­nje tek­sta „Mi­lo taj­no pla­ćao me­di­je da hva­le NA­TO”, on je po­zvao Gar­če­vi­ća da, umje­sto pod­me­ta­nja re­dak­ci­ji „Da­na”, od­go­vo­ri ka­ko to da do­ku­men­ta Sa­vje­ta za NA­TO ozna­če­na ste­pe­nom taj­no­sti ta­ko la­ko do­la­ze u jav­nost
-Pro­fe­si­o­nal­nu bru­ku ko­ju je Sa­vjet za NA­TO sam se­bi na­pra­vio po­ku­ša­va­ju­ći da nov­cem uti­če na na­čin pi­sa­nja o ovoj va­žnoj te­mi na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor Ve­sko Gar­če­vić ne mo­že opra­ti ne­i­sti­ni­tim kon­struk­ci­ja­ma i jef­ti­nim po­ku­ša­jem de­nun­ci­ra­nja slo­bod­nih me­di­ja- ka­zao je Mar­ko­vić.
On je is­ta­kao da je u de­mo­krat­skim dru­štvi­ma ne­za­mi­sli­vo da Vla­da pla­ća no­vi­nar­ske re­por­ta­že ko­je bi afir­mi­sa­le njen rad, jer je su­šti­na me­di­ja da slo­bod­no i kri­tič­ki po­sma­tra­ju dru­štve­ne pro­ce­se i uka­zu­ju na pro­pu­ste. 
-Upravo to je ura­di­la re­dak­ci­ja ‘’Da­na’’ ob­ja­vlju­ju­ći po­vjer­lji­va do­ku­men­ta. Uosta­lom, da je Sa­vjet za NA­TO po­stu­pio ne­e­tič­no, čak i ne­za­ko­ni­to uka­zu­ju, osim Ko­dek­sa no­vi­na­ra, i naj­u­gled­ni­ji struč­nja­ci za sa­mo­re­gu­la­ci­ju u Cr­noj Go­ri- ka­zao je Mar­ko­vić.
On je po­zvao Gar­če­vi­ća da od­go­vo­ri ka­ko to da do­ku­men­ta Sa­vje­ta za NA­TO ozna­če­na ste­pe­nom taj­no­sti ta­ko la­ko do­la­ze u jav­nost. 
– Osim to­ga, za­što bi pre­mi­jer do­ku­men­ta pro­gla­ša­vao taj­nim ako tu ne­ma ni­šta taj­no i ne­po­zna­to i ako ste o to­me već in­for­mi­sa­li jav­nost, ka­ko sa­mi re­ko­ste. Odav­no ne­ko ni­je do­ka­zao ko­li­či­nu Đu­ka­no­vi­će­ve po­li­tič­ke glu­po­sti kao da­nas Gar­če­vić. U to ime mu po­ru­ču­je­mo: ima još do­ku­me­na­ta ko­ji če­ka­ju na ob­ja­vlji­va­nje, a ko­ji su pro­gla­še­ni taj­nim. Vje­ru­jem da se to­me ra­du­je­te, jer za Vas u sve­mu ovo­me, kao što re­ko­ste ne­ma ni­čeg spor­nog- po­ru­čio je Mar­ko­vić.
Iz vla­di­nog Bi­roa za od­no­se s jav­no­šću ju­če ni­je­su ko­men­ta­ri­sa­li Go­di­šnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja za član­stvo u NA­TO-u, dok su iz opo­zi­ci­je is­ta­kli da je do­ku­ment ko­ji je „Dan” ob­ja­vio do­kaz ne­za­ko­ni­tog uti­ca­ja re­ži­ma na jav­nost i ku­po­va­nja ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke za po­tre­be vla­sti i pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Iz vla­di­nog Bi­roa za od­no­se s jav­no­šću ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na” o pla­ća­nju no­vi­nar­skih re­por­ta­ža i ne­za­ko­ni­tom uti­ca­ju na jav­nost, a na Tvi­te­ru na pi­ta­nja „Da­na” ovim po­vo­dom ni­je od­go­va­rao ni na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor za NA­TO Ve­sko Gar­če­vić.
Me­đu­tim, Gar­če­vić je ju­če ka­zao za „CdM” da je pro­či­tao tekst ob­ja­vljen u sri­je­du u „Da­nu”, uz po­ru­ku da mu ne pa­da na pa­met da zva­nič­no re­a­gu­je.
– Na Va­še pi­ta­nje za­što ni ja ni Ko­mu­ni­ka­ci­o­ni tim ni­je­smo re­a­go­va­li na tvrd­nje ob­ja­vlje­ne u „Da­nu” od­go­vor je da tu ne­ma ni­šta na šta bi se zva­nič­no re­a­go­va­lo. Pr­vo: ono što po­ku­ša­va da se sen­za­ci­o­na­li­stič­ki pla­si­ra pre­ko „Da­na” kao „taj­no“ ni­je ni taj­no ni eks­lu­ziv­no, ka­ko se pre­ko „Da­na” pla­si­ra, već je ri­ječ o po­da­ci­ma ko­ji su još ra­ni­je pre­zen­ti­ra­ni jav­no­sti i u okvi­ru ra­da i pla­no­va Ko­mu­ni­ka­ci­o­nog ti­ma i di­rekt­no na sa­stan­ku mog pret­hod­ni­ka sa glav­nim ured­ni­ci­ma me­di­ja – re­kao je Gar­če­vić.
Ka­ko je do­dao, ni­je ri­ječ ni o ka­kvim na­vod­nim is­pla­ta­ma za no­vi­nar­ske sa­dr­ža­je, već je ri­ječ o pla­ni­ra­nim iz­dva­ja­nji­ma za otva­ra­nje di­ja­lo­ga za­go­vor­ni­ka pri­klju­če­nja Cr­ne Go­re NA­TO-u i pro­tiv­ni­ka tog pro­ce­sa.
–Ni­je ri­ječ ni o če­mu pro­tiv­za­ko­ni­tom, već o le­gi­tim­noj ak­tiv­no­sti Vla­de u prav­cu vo­đe­nja di­ja­lo­ga i in­for­mi­sa­nja gra­đa­na na te­mu pri­dru­že­nja Cr­ne Go­re NA­TO-u. Iz sve­ga pro­iz­i­la­zi da Cr­na Go­ra vo­di le­gi­tim­nu i jav­nu kam­pa­nju na pu­tu ko­jim uspje­šno na­pre­du­je uz po­dr­šku me­đu­na­rod­nih part­ne­ra, i to upr­kos ova­kvim spon­zo­ri­sa­nim ak­ci­ja­ma usmje­re­nim pre­ko „Da­na” ka za­u­sta­vlja­nju na­pret­ka na­še ze­mlje – tvr­di Gar­če­vić.
„Dan” je mi­nu­le sri­je­de ob­ja­vio da je Sa­vjet za član­stvo u NA­TO-u, ko­me je pred­sje­da­vao pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, ozna­čio ste­pe­nom taj­no­sti „in­ter­no” Go­di­šnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja član­stvu u Ali­jan­si, a nji­me se de­talj­no raz­ra­đu­je ne­za­ko­nit uti­caj na jav­nost kroz taj­ne is­pla­te me­di­ji­ma za no­vin­ske re­por­ta­že.
Član Me­dij­skog sa­vje­ta za sa­mo­re­gu­la­ci­ju (MSS) Gor­da­na Bo­ro­vić ka­za­la je za „Dan” da je Ko­deks no­vi­na­ra ja­san. Ona je pod­vu­kla da se u smjer­ni­ci za na­če­lo 11 ja­sno na­vo­di da se re­kla­me, no­vin­ske stra­ne ili pro­gra­mi ko­je pla­ća­ju spon­zo­ri, mo­ra­ju ja­sno raz­li­ko­va­ti od in­for­ma­tiv­nog sa­dr­ža­ja, te da mo­ra­ju bi­ti ta­ko kre­i­ra­ne i pred­sta­vlje­ne da ih či­ta­lac,slu­ša­lac ili gle­da­lac pre­po­zna kao ta­kve.
–U toj smjer­ni­ci sto­ji i da se no­vi­nar ne smi­je ba­vi­ti re­klam­no-pro­pa­gand­nim po­slo­vi­ma. Pla­će­ni sa­dr­žaj u me­di­ji­ma, da­kle, mo­ra bi­ti ozna­čen kao ta­kav. Kao ured­nik i kao no­vi­nar že­lim da pro­ko­men­ta­ri­šem glav­ni po­da­tak ko­ji ste na­ve­li u tek­stu „Mi­lo taj­no pla­ćao me­di­je da hva­le NA­TO“. Ta­mo sto­ji da je vla­di­nim go­di­šnjim pla­nom za ja­ča­nje po­dr­ške jav­no­sti atlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma odo­bre­no za tri dnev­na li­sta, kao i za tri por­ta­la, po pet hi­lja­da eura za ob­ja­vlji­va­nje no­vin­skih re­por­ta­ža u ci­lju ja­ča­nja po­dr­ške jav­no­sti atlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma. No­vi­nar ne mo­ra, ali ured­nik sva­ka­ko mo­ra zna­ti za ova­kvu vr­stu po­dr­ške me­di­ju. U sva­kom slu­ča­ju, ob­ja­vlji­va­nje na­ru­če­nih i pla­će­nih sa­dr­ža­ja bez ja­sne na­zna­ke pro­tiv­no je no­vi­nar­skom ko­dek­su – ka­za­la je Bo­ro­vi­će­va.
Ona je skep­tič­na po pi­ta­nju mo­guć­no­sti da se MSS ba­vi ova­kvim po­te­zi­ma Vla­de i me­di­ja, iz jed­no­stav­nog raz­lo­ga što MSS ne mo­že zna­ti da li je ne­ki tekst ko­ji je afir­ma­ti­van za NA­TO pla­ćen ili je jed­no­stav­no u kon­tek­stu ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke od­re­đe­nog me­di­ja.
–MSS ne­ma in­stru­men­te da to sa­zna. Por­tal Ana­li­ti­ka ob­ja­vlju­je sta­vo­ve sa­go­vor­ni­ka ko­ji su pre­po­zna­ti kao pro­tiv­ni­ci NA­TO in­te­gra­ci­ja (ju­če smo ima­li dvo­je), kao i onih ko­ji se za­la­žu za NA­TO in­te­gra­ci­je. Jed­no­stav­no, na­ša je ure­đi­vač­ka po­li­ti­ka ta­kva da nje­gu­je­mo plu­ra­li­zam mi­šlje­nja – tvr­di Bo­ro­vi­će­va.M.V.


Ko­je me­di­je pre­mi­jer taj­no pla­ća

Tim Po­kre­ta za ne­u­tral­nost is­ta­kao je da su ju­če­ra­šnje iz­da­nje „Da­na” i na­sta­vak afe­re „De­pe­ša” po­ka­za­li na šta su sve sprem­ni si­stem i lo­gi­ka sa­mo­o­dr­ža­nja re­žim­skog esna­fa.
–Ima­ju­ći u vi­du upo­zna­tost sa ra­dom Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO-u, kom pred­sje­da­va pre­mi­jer Đu­ka­no­vić, či­ji je plod go­di­šnji plan za ja­ča­nje po­dr­ške jav­nog mnje­nja član­stvu u ali­jan­si, Po­kret za ne­u­tral­nost se sa pra­vom pi­ta, a u ime jav­no­sti ko­ja tre­ba da zna, ko­je je to me­dij­ske ku­će Đu­ka­no­vić taj­no pla­ćao da pro­mo­vi­šu NA­TO.
Po­kret za ne­u­tral­nost je ogor­čen či­nje­ni­com da se nov­cem po­re­skih ob­ve­zni­ka fi­nan­si­ra­ju ak­tiv­no­sti ko­je isti po­re­ski ob­ve­zni­ci ne po­dr­ža­va­ju. Po­kret za ne­u­tral­nost, zbog ele­men­tar­ne od­go­vor­no­sti pre­ma cr­no­gor­skoj jav­no­sti i zbog kr­še­nja no­vi­nar­skog ko­dek­sa, pro­zi­va naj­ti­ra­žni­ja štam­pa­na gla­si­la i naj­po­sje­će­ni­je por­ta­le (krug je ve­o­ma ogra­ni­čen) da se iz­ja­sne da li su pri­ma­li no­vac za ova­kav vid kam­pa­nje. Ri­ječ je o kla­sič­noj pro­pa­gan­di vla­sti, ko­ja se za nov­ča­nu pro­tiv­u­slu­gu, u di­lu sa me­di­ji­ma, skri­va iza slo­bod­nog no­vi­nar­stva. To je do sa­da ne­za­bi­lje­že­no kr­še­nje svih prin­ci­pa no­vi­nar­ske stru­ke i no­vi­nar­ske eti­ke – is­ti­ču iz Po­kre­ta za ne­u­tral­nost. Iz­vje­sno je, ka­ko su pod­vu­kli, da me­đu tim gla­si­li­ma po­sto­je i ona ko­ja se­be pred­sta­vlja­ju kao za­šti­t­ni­ke slo­bo­de go­vo­ra, de­mo­krat­skih vri­jed­no­sti i, što je naj­bit­ni­je, slo­bod­nog no­vi­nar­stva.
–Uzi­ma­ju­ći taj­no no­vac od Vla­de, ja­sno je da su po­ka­za­li da oni s njima ima­ju za­jed­nič­ke in­te­re­se (s ob­zi­rom da su im isti fi­nan­si­je­ri), ali i da isti oni, sku­pa sa Đu­ka­no­vi­ćem, ra­de pro­tiv slo­bod­nog no­vi­nar­sta. Ovim se po­ka­zu­je da na­še no­vi­nar­stvo ni­je slo­bod­no, bu­du­ći da iza nje­ga sto­je, sa­da vi­di­mo, vla­da­ju­će po­li­tič­ke gru­pa­ci­je. Ta­ko­đe, Po­kret za ne­u­tral­nost ima u vi­du da, pre­ma na­če­lu 11 Ko­dek­sa no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, „no­vi­nar ne smi­je pri­hva­ta­ti pri­vi­le­gi­je bi­lo ko­je vr­ste ko­je bi mo­gle ogra­ni­či­ti ili do­ve­sti u sum­nju nje­go­vu auto­nom­nost i ne­pri­stra­snost, i na­u­di­ti slo­bo­di od­lu­či­va­nja iz­da­va­ča i re­dak­ci­je”. No, kad je u pi­ta­nju pro­mo­ci­ja NA­TO stan­dar­da sva osta­la na­če­la, pa i no­vi­nar­ska, gu­be bit­ku – oci­je­nje­no je u sa­op­šte­nju.


PzP: Sad ima­mo i pri­pejd na­tov­ce

U Po­kre­tu za pro­mje­ne sma­tra­ju da naj­no­vi­ji do­ku­ment ko­ji je pro­cu­rio sa sjed­ni­ce Sa­vje­ta za NA­TO po­ka­zu­je sa ko­li­ko di­le­tan­ti­zma, ne­is­kre­no­sti i ne­kom­pe­tent­no­sti re­žim pri­stu­pa kam­pa­nji za Ali­jan­su. Oni su oci­je­ni­li da je re­žim, na­vik­nut da ku­pu­je iz­bo­re i po­li­tič­ku vo­lju gra­đa­na, već for­mi­rao po­seb­nu vr­stu bi­ra­ča, ko­ji, u za­vi­sno­sti od ci­je­ne, mi­je­nja­ju svo­ja na­ci­o­nal­na, po­li­tič­ka i ide­o­lo­ška uvje­re­nja kao na pi­ja­ci.
–Ta­ko su do­ju­če­ra­šnji eks­trem­ni srp­ski na­ci­o­na­li­sti i pri­pad­ni­ci pa­ra­voj­nih for­ma­ci­ja 90-ih go­di­na pre­ko no­ći i za od­re­đe­nu apa­na­žu po­sta­li pri­pejd Cr­no­gor­ci i su­ve­re­ni­sti. Re­žim je ta­ko osmi­slio i kam­pa­nju za po­di­za­nje po­dr­ške NA­TO-u, na na­čin da nov­cem ku­pi do­ju­če­ra­šnje pro­tiv­ni­ke Ali­jan­se, pa čak i uče­sni­ke u ra­to­vi­ma pro­tiv tog sa­ve­za, i da od njih stvo­ri pri­pejd na­tovce. Pro­blem sa ovim pri­pejd ak­ti­vi­sti­ma na­sta­je ka­da se ra­čun is­pra­zni – na­vo­di se u sa­op­šte­nju PzP-a.


Luk­šić se uda­ljio od na­ro­da

Čel­nik po­kre­ta „Ne u rat – ne u NA­TO” Goj­ko Ra­i­če­vić ka­zao je da nje­go­vu or­ga­ni­za­ci­ju ne fi­nan­si­ra ni Ru­si­ja ni­ti bi­lo ko­ja dru­ga stra­na dr­ža­va. On je ka­zao da je bil­bord za­hval­no­sti Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji u Ba­ru iza­zvao ve­li­ku pa­žnju i odo­bra­va­nje jav­no­sti i da pla­ni­ra­ju da slič­ne bil­bor­de po­sta­vlja­ju i u dru­gi­ma cr­no­gor­skim gra­do­vim u okvi­ru an­ti-NA­TO ak­tiv­no­sti ko­jih će, ka­ko je is­ta­kao, bi­ti i ubu­du­će.
On je re­kao da ne že­li da ko­men­ta­ri­še in­si­nu­a­ci­je pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Igo­ra Luk­ši­ća ob­ja­vlje­ne u okvi­ru afe­re „De­pe­ša”, jer se, ka­ko je oci­je­nio, Luk­šić to­li­ko uda­ljio od svog na­ro­da da je iz­gu­bio ra­zu­mi­je­va­nje za nje­ga i nje­go­ve po­tre­be.


Očaj­nič­ki po­te­zi vla­sti

Port­pa­rol No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i funk­ci­o­ner DF-a Jo­van Vu­ču­ro­vić re­kao je da je afe­ra „De­pe­ša”, osim što je raz­ot­kri­la se­ri­ju ne­di­plo­mat­skih i neo­d­go­vor­nih po­te­za Vla­de Cr­ne Go­re i ma­ri­o­net­ski od­nos vla­sti pre­ma po­je­di­nim cen­tri­ma mo­ći, po­ka­za­la na ko­ji se na­čin ko­a­li­ci­ja DPS–SDP po­na­ša pre­ma me­di­ji­ma, tač­ni­je na ko­ji na­čin do­ži­vlja­va slo­bo­du me­di­ja.
–U ne­do­stat­ku ar­gu­me­na­ta i kon­cep­ci­je i ka­da je pri­ti­snu­ta uza zid, ova vlast je uvi­jek igra­la na ta­ko­zva­no pod­ma­zi­va­nje, ,,di­sci­pli­nu” ta­ko svoj­stve­nu pri­ro­di i na­vi­ka­ma nje­nog vr­ha, ko­ja je i sa­da pri­mi­je­nje­na. Do­du­še, u ovom slu­ča­ju se ra­di o očaj­nič­kim po­te­zi­ma jer je kam­pa­nju za NA­TO na­kon to­li­ko pri­ti­sa­ka, ucje­na i ulo­že­nih mi­li­o­na do­ži­vje­la krah – ka­zao je Vu­ču­ro­vić.
On is­ti­če da se na pri­mje­ru do­ku­me­na­ta Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO-u opet vi­di ogo­lje­na sprem­nost re­ži­ma da ne bi­ra sred­stva ka­ko bi do­šao do ci­lja, a po­zna­to je da za ova­kvu vr­stu po­dr­ške re­žim naj­vi­še da­je u ke­šu.
–Vlast je iza­zva­la očaj­nu eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju u ze­mlji, ko­ja se po­seb­no osje­ća u me­di­ji­ma, i re­žim tu si­tu­aci­ju dr­sko ko­ri­sti ka­ko bi ova­kvim ,,do­na­ci­ja­ma” iz­vr­šio pri­ti­sak na po­je­di­ne me­di­je i uti­cao na nji­hov rad, dok se sa dru­gi­ma bru­tal­no ob­ra­ču­na­va. No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja i DF će na sva­koj adre­si tra­ži­ti od­go­vo­re ve­za­ne za ovu ,,dr­žav­nu ko­rup­ci­ju” i ku­po­va­nje ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke za po­tre­be Vla­de i pre­mi­je­ra. Tra­ži­će­mo od­go­vo­re na svim do­stup­nim mje­sti­ma, a na kra­ju će­mo vi­dje­ti i to da li su ne­ki, na­kon ova­kvog kr­še­nja slo­bo­de me­di­ja, i da­lje ,,im­pre­si­o­ni­ra­ni na­pret­kom Cr­ne Go­re” i da li su baš slu­čaj­no ta­ko im­pre­si­o­ni­ra­ni – po­ru­čio je Vu­ču­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"