Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lukšić naredio istragu, depeše odlažu pozivnicu * Ne bi čudilo da me ubiju * Od vlasnika Splendida traže 11 miliona * Računi nijesu stigli, Marovići nijesu ispitani * Počela Nedjelja mode * Pisac otvorio sezonu * Mališani ukrasili grad
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže tata Perici:
-Ako danas iz matematike dobiješ jedinicu, ja i ti se više ne poznajemo!
Kada se Perica vratio iz škole, tata ga je upitao:
-Šta si dobio iz matematike?
A Perica će na to:
-Ko si ti!?

Sjedi Ciga kod kuće i gleda u Ciganku, pa kaže:
- Eh, šta ti je život! Prvo si mi bila sestra, pa žena a sad si mi tašta.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana AFERA „DEPEŠA”: UZBUNA U MVPEI ZBOG CURENJA POVJERLJIVIH DOKUMENATA
Lukšić Lukšić naredio istragu, depeše odlažu pozivnicu Interna istraga je pokrenuta prekjuče, nakon objavljivanja prve depeše, a u ministarstvu nijesu mogli da utvrde odakle „curi”, i zato provjeravaju da li su dokumenta hakovana sa računara MVPEI, pa dostavljena „Danu” Pokret za neutralnost najavio tužbu protiv Lukšića zbog denunciranja da Rusija preko određenih NVO želi da destabilizuje Crnu Goru
Dan - novi portal
-Šef di­plo­ma­ti­je Igor Luk­šić na­re­dio je in­ter­nu is­tra­gu o cu­re­nju in­for­ma­ci­ja iz tog re­so­ra i kon­tro­lu po­vo­dom to­ga ko je „Da­nu”do­sta­vio di­plo­mat­ske de­pe­še o nje­go­vim zva­nič­nim sa­stan­ci­ma u Va­šing­to­nu i Ber­li­nu pro­šlog mje­se­ca, sa­zna­je ne­zva­nič­no naš list. Ka­ko nam je re­če­no, u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja (MVPEI) ni­je­su mo­gli da utvr­de oda­kle „cu­ri”, i za­to pro­vje­ra­va­ju da li su do­ku­men­ta ha­ko­va­na sa ra­ču­na­ra MVPEI, pa do­sta­vlje­na „Da­nu”. In­ter­na is­tra­ga je, ina­če, po­kre­nu­ta pre­kju­če, na­kon ob­ja­vlji­va­nja pr­ve de­pe­še. Ta­ko­đe, is­tra­gom je utvr­đe­no da „Dan” po­sje­du­je dvi­je de­pe­še.
Tre­nut­no se u ka­bi­ne­tu še­fa di­plo­ma­ti­je ana­li­zi­ra da li bi, i ko­li­ko, ob­ja­vlji­va­nje de­pe­ša mo­glo da uti­če na po­ziv­ni­cu Cr­noj Go­ri za član­stvo u NA­TO na mi­ni­star­skom sa­stan­ku u de­cem­bru s ob­zi­rom da je jed­na od glav­nih pre­po­ru­ka, to jest za­htje­va zva­nič­noj Pod­go­ri­ci bi­lo da se spro­ve­du učin­ko­vi­te re­for­me unu­tar oba­vje­štaj­no-bez­bjed­no­snog sek­to­ra da bi se spri­je­či­lo cu­re­nje in­for­ma­ci­ja.
Iz mi­ni­star­stva ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Da­na“ ka­kav je stav mi­ni­stra Luk­ši­ća o za­htje­vu Po­kre­ta za ne­u­tral­nost da da ostav­ku zbog sa­dr­ža­ja obaj­vlje­nih de­pe­ša.
Iz opo­zi­ci­je su ju­če po­zva­li Luk­ši­ća da pod­ne­se ostav­ku, tvr­de­ći da Cr­na Go­ra vo­di la­žnu i skan­da­lo­znu spolj­nu po­li­ti­ku.
Po­kret za voj­nu ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re, na či­jem je če­lu Mar­ko Mi­la­čić, na­ja­vio je ju­če tu­žbu pro­tiv Luk­ši­ća zbog de­nun­ci­ra­nja da Ru­si­ja pre­ko od­re­đe­nih NVO že­li da de­sta­bi­li­zu­je Cr­nu Go­ru. Iz Po­kre­ta su na­gla­si­li da se u de­pe­ši, ko­ju je pot­pi­sa­la am­ba­sa­dor­ka Cr­ne Go­re u Nje­mač­koj Ve­ra Jo­li­čić Ku­liš, na­vo­di se da Ru­si­je pre­ko cr­kve­nih struk­tu­ra, opo­zi­ci­je i od­re­đe­nih NVO že­li de­sta­bi­li­za­ci­ju Cr­ne Go­re.
– Iako Luk­šić di­rekt­no ni­je po­me­nuo naš po­kret, sva­kom iole in­for­mi­sa­nom gra­đa­ni­nu ja­sno je da se ova op­tu­žba pri­mar­no od­no­si na Po­kret bu­du­ći da se pro­ble­mom voj­ne ne­u­tral­no­sti ba­ve dvi­je NVO gru­pa­ci­je u Cr­noj Go­ri. Naš tim ni­ka­da ni­je bio u po­sje­ti am­ba­sa­da­ma Ru­si­je i SAD, či­me po­ka­zu­je­mo da i u tim stva­ri­ma dr­ži­mo ne­u­tra­lan stav. S ob­zi­rom na fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj na­šeg po­kre­ta, ko­ji je ja­van, uoč­lji­vo je da se ne fi­nan­si­ra­mo iz ru­skih i ame­rič­kih kru­go­va – za­klju­če­no je u sa­op­šte­nju.
U uto­rak je „Dan” ob­ja­vio di­plo­mat­sku de­pe­šu am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u SAD o Luk­ši­će­vim sa­stan­ci­ma 11. i 12. mar­ta, a po­tom o Luk­ši­će­vim sa­stan­ci­ma u Ber­li­nu 24. mar­ta. U nji­ma je na­ve­de­no da u NA­TO ne­ma kon­sen­zu­sa o sla­nju po­ziv­ni­ce za član­stvo Cr­noj Go­ri u de­cem­bru ove go­di­ne, ne­go čak se­na­tor Džon Me­kejn sma­tra da će za član­stvo Cr­na Go­ra mo­ra­ti da sa­če­ka idu­ćeg pred­sjed­ni­ka SAD (iz­bo­ri će ta­mo bi­ti odr­ža­ni na je­sen 2016. go­di­ne).
Port­pa­rol No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Jo­van Vu­ču­ro­vić tvr­di da je po­sled­nja afe­ra, u ko­ju je uklju­čen mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Igor Luk­šić, ot­kri­la na ko­ji na­čin funk­ci­o­niš­ju Vla­da Cr­ne Go­re i njen MIP u od­no­su na zva­nič­ni­ke dru­gih dr­ža­va. Svje­do­ci smo, na­gla­sio je Vu­ču­ro­vić, ka­kve je sve ne­i­sti­ne u raz­go­vo­ru sa pred­stav­ni­ci­ma SAD i Nje­mač­ke sa­op­štio mi­ni­star Luk­šić.
– Cilj je da se iz­ma­ni­pu­li­šu pred­stav­ni­ci tih dr­ža­va, da im se pre­do­či la­žna sli­ka o sta­nju u na­šoj ze­mlji i da se od­no­som, ko­ji je is­pod sva­kog di­plo­mat­skog i po­li­tič­kog ni­voa, po­tvr­di ma­ri­o­net­ski po­lo­žaj u ko­me se na­la­zi Cr­na Go­ra zbog ta­kve po­li­ti­ke. Či­tav di­plo­mat­ski ka­pa­ci­tet Luk­ši­ća sveo se na jef­ti­ne pre­va­re, opanj­ka­va­nje Ru­si­je, opo­zi­ci­je, Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, pro­tiv­ni­ka NA­TO-a. Luk­šić i nje­gov šef vje­ro­vat­no mi­sle da ta­kva di­plo­ma­ti­ja, bez kič­me i do­sto­jan­stva, je­di­no pro­la­zi kod za­pad­nih dr­ža­va ka­da ima­ju pro­ble­ma­tič­nu bi­o­gra­fi­ju, jer to ni­je di­plo­ma­ti­ja ne­go de­nun­ci­ra­nje i po­slo­vi iz do­me­na oba­vje­štaj­nog ra­da, što se u sva­koj prav­noj dr­ža­vi za­kon­ski ka­žnja­va – na­vo­di Vu­ču­ro­vić. M.V.


Da­ni­lo­vić: Ne­ka ob­ja­vi do­ka­ze za svo­je tvrd­nje

Funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić ka­zao je ju­če da još je­dan na­sta­vak afe­re „De­pe­ša”, ko­ju ob­ja­vlju­je „Dan”, po­ka­zu­je da je nep­hod­no i ne­iz­o­stav­no, i naj­ma­nje što se oče­ku­je, da Luk­šić kao mi­ni­star vanj­skih po­slo­va pod­ne­se ostav­ku.
– Đu­ka­no­vić i ci­je­la vla­da ko­ja odo­bra­va ova­ko la­žnu i skan­da­lo­znu spolj­nu po­li­ti­ku ne za­slu­žu­ju ni­je­dan tren vi­še da osta­nu na mje­stu na ko­jem se na­la­zi. Igra­ju se, da­kle, va­trom, vo­de­ći spolj­nu po­li­ti­ku na iz­mi­šljo­ti­na­ma, na panj­ka­nju vla­sti­tog na­ro­da, na op­tu­ži­va­nju unu­tra­šnjih or­ga­ni­za­ci­ja, za­jed­ni­ca za špi­ju­ni­ra­nje ili za sa­rad­nju, oči­gled­no ne­do­pu­sti­vu, sa Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom. Cr­ta­ju me­te ci­je­lim dru­štve­nim struk­tu­ra­ma, a sve iz raz­lo­ga što nji­ho­vom pol­tron­skom vo­đe­nju spolj­ne po­li­ti­ke ne pre­o­sta­je ni­šta dru­go – na­veo je Da­ni­lo­vić za „Dan”.
Na­rav­no, ka­ko ka­že, svje­sno za­rad lič­nog, ni­ka­ko za­jed­nič­kog, in­te­re­sa ob­ma­nju­ju i pred­stav­ni­ke me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce jer po­sled­nji na­sta­vak afe­re „De­pe­ša” za­i­sta po­ka­zu­je ne­vje­ro­vat­no – op­tu­žu­je se Ru­si­ja da pre­ko Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, di­je­la opo­zi­ci­je i NVO, mo­že­mo slu­ti­ti na ko­je sve na­či­ne, op­stru­i­ra vla­din pro­je­kat NA­TO in­te­gra­ci­ja.


Nu­ho­džić: Od­bor ću upo­zna­ti s ini­ci­ja­ti­vom

Pred­sjed­nik skup­štin­skog Od­bo­ra za bez­bjed­nost Me­vlu­din Nu­ho­džić (DPS) re­kao je ju­če da će čla­no­ve tog ti­je­la upo­zna­ti sa ini­ci­ja­ti­vom da zbog afe­re „De­pe­še” bu­du sa­slu­ša­ni pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, šef di­plo­ma­ti­je Igor Luk­šić i mi­ni­star od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić.
– Shod­no čla­nu 63 Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, pred­sjed­nik od­bo­ra du­žan je da sa­zo­ve sjed­ni­cu od­bo­ra, ako to za­tra­že pred­sjed­nik Skup­šti­ne ili tre­ći­na čla­no­va od­bo­ra, na­vo­de­ći pi­ta­nja ko­ja tre­ba da se sta­ve na dnev­ni red sjed­ni­ce. Uva­ža­va­ju­ći ci­ti­ra­ne od­red­be, Od­bor za bez­bjed­nost i od­bra­nu Skup­šti­ne Cr­ne Go­re ne po­stu­pa po po­je­di­nač­nim ini­ci­ja­ti­va­ma gra­đa­na, ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i dru­gih udru­že­nja. Sva­ka­ko, čla­no­vi od­bo­ra će bi­ti upo­zna­ti sa upu­će­nom ini­ci­ja­ti­vom – ka­zao je Nu­ho­džić. V.R. 


Po­kret: Igor iz­dao na­ci­o­nal­ne in­te­re­se

Po­kret za ne­u­tral­nost po­zvao je še­fa skup­štin­skog Od­bo­ra za bez­bjed­nost Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća da po­vo­dom de­pe­še ko­ju je ob­ja­vio „Dan” u što kra­ćem ro­ku za­ka­že sjed­ni­cu na ko­joj će sa­slu­ša­ti pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va i evrops­kih in­te­gra­ci­ja Igo­ra Luk­ši­ća i mi­ni­star­ku od­bra­ne Mi­li­cu Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić.
De­pe­ša, ka­ko na­vo­de u Po­kre­tu za ne­u­tral­nost, po­ka­zu­je na­čin na ko­ji puk­to­vi re­ži­ma la­ži­ra­ju po­dat­ke o po­dr­šci jav­nog mnje­nja za učla­nje­nje Cr­ne Go­re u NA­TO, ali i di­lo­ve mi­ni­stra Luk­ši­ća sa ino­stra­nim de­le­ga­ci­ja­ma i mul­ti­na­ci­o­nal­nim kom­pa­ni­ja­ma oko is­tra­ži­va­nja pod­mor­ja u zo­ni Pre­vla­ka, za ko­je se sma­tra da je bo­ga­to ugljo-vo­do­ni­kom.
Po­kret za voj­nu ne­u­tral­nost Cr­ne Go­re sma­tra da pre­mi­jer Đu­ka­no­vić mo­ra da po­lo­ži od­go­vor­nost zbog spi­no­va­nja o po­dr­šci jav­nog mnje­nja in­te­gra­ci­ja­ma u NA­TO. 
Oni sma­tra­ju da Luk­šić mo­ra da sno­si od­go­vor­nost, bu­du­ći da je iz­dao na­ci­o­nal­ne in­te­re­se oba­ve­zu­ju­ći se da će po­što­va­ti uslo­ve iz hr­vat­skog ten­de­ra za is­tra­ži­va­nje naf­te i ga­sa u pod­ruč­ju Pre­vla­ke, bez ob­zi­ra što je pret­hod­no Cr­na Go­ra sla­la žal­be Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma zbog od­lu­ke Za­gre­ba da ras­pi­še taj ten­der. 


Me­do­je­vić: Ova bru­ka se mo­ra pre­ki­nu­ti

Li­der PzP-a i funk­ci­o­ner DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić tvr­di da cu­re­nje kla­si­fi­ko­va­nih po­da­ta­ka iz MVPEI još jed­nom do­ka­zu­je tvrd­nje Fron­ta da je bez­bjed­no­sni si­stem dr­ža­ve ra­zo­ren i iz­bu­šen dje­lo­va­njem ra­znih stra­nih oba­vje­štaj­nih slu­žbi. On ka­že da se Cr­na Go­ra još jed­nom po­ka­zu­je da je obič­na ba­na­na dr­ža­va, ko­ja ne­ma obi­ljež­ja ozbilj­ne, ne­za­vi­sne, su­ve­re­ne i ure­đe­ne dr­ža­ve, pa sa­mim tim ne mo­že bi­ti ozbi­ljan part­ner u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma ni­ko­me.
– Ovaj skan­dal će, sa­svim si­gur­no, di­rekt­no uti­ca­ti da Cr­na Go­ra ni ove go­di­ne ne do­bi­je po­ziv­ni­cu za NA­TO, jer se po­ka­zu­je kao neo­zbilj­na dr­ža­va ko­ja ne mo­že da obez­bi­je­di za­šti­tu po­vjer­lji­vih in­for­ma­ci­ja. Po­ni­ža­va­nje dr­ža­ve u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma se na­sta­vlja i zbog to­ga je neo­p­hod­no za­u­sta­vi­ti ovu vla­du pro­te­sti­ma i otvo­ri­ti po­li­tič­ke pro­ce­se ko­ji će do­ve­sti do po­li­tič­kih pro­mje­na i for­mi­ra­nja pr­ve pa­tri­ot­ske, kom­pe­tet­ne i po­šte­ne vla­de ko­ja će po­vra­ti­ti ugled dr­ža­ve i sre­di­ti ha­os u bez­bjed­no­snim slu­žba­ma. Stra­ne agen­te ko­ji ra­de pro­tiv in­te­re­sa dr­ža­ve tre­ba pro­gla­si­ti ne­po­želj­nim i uve­sti red u dje­lo­va­nje ope­ra­ti­va­ca stra­nih slu­žbi u ze­mlji. Ova bru­ka se jed­nom mo­ra pre­ki­nu­ti – za­klju­čio je Me­do­je­vić.


Đu­ka­no­vić kod am­ba­sa­do­ra

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je is­ta­kao da je ne­dav­na po­sje­ta Bri­se­lu bi­la pri­li­ka za još jed­nu po­tvr­du da je član­stvo u NA­TO de­fi­ni­ti­van iz­bor dr­žav­ne po­li­ti­ke Cr­ne Go­re. On je ju­če bio gost na sa­stan­ku am­ba­sa­do­ra dr­ža­va čla­ni­ca NA­TO-a akre­di­to­va­nim u Cr­noj Go­ri, ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la am­ba­sa­da Ma­đar­ske, kao kon­takt dr­ža­va za sa­rad­nju Cr­ne Go­re sa Ali­jan­som.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz Vla­de, Đu­ka­no­vić je za­hva­lio am­ba­sa­di Ma­đa­r­ske na ini­ci­ja­tiv­no­sti, kao i dru­gim am­ba­sa­do­ri­ma na kon­ti­nu­i­ra­noj po­dr­šci, i osvr­nuo se na re­zul­ta­te po­sje­te sje­di­štu NA­TO-a 15. apri­la.
– Ne­dav­ni raz­go­vo­ri u sje­di­štu NA­TO-a bi­li su pri­li­ka za sa­gle­da­va­nje do­sa­da­šnjih re­zul­ta­ta i pre­zen­ta­ci­ju pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti Vla­de u okvi­ru pro­ce­sa in­ten­zi­vi­ra­nog i fo­ku­si­ra­nog di­ja­lo­ga, a u su­sret oče­ki­va­noj od­lu­ci o upu­ći­va­nju po­zi­va na­šoj ze­mlji za član­stvo do kra­ja go­di­ne – re­kao je Đu­ka­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"