Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pobjeda DPS-a, zrelo za ostavke u opoziciji * Tukli opozicione aktiviste i kupovali glasove * Bez promjene vlasti u Podgorici * Duškova iskra se ne gasi * Kim za prekid neprijateljstva * U komite za spas Bukovice * „Velike“ misli
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Žirafa se hvali zecu dugačkim vratom:
-Kada pijem vodu u vruće dane neopisiv je doživljaj, kada centimetar po centimetar voda hladi moje grlo.
-Kada jedem ukusno lišće sa drveća i gutam neopisiv je doživljaj, kada centimetar po centimetar klize kroz moje grlo.
Na to će zec:
-A jesi li ikad povraćala?
Što je to arogantni snobizam?
– Prođeš autom kroz crveno, zaustaviš se pred policajcem, spustiš staklo, ispružiš ruku, pucneš prstima i kažeš:
– Račun,molim!

Kako životinje idu na godišnji odmor?
Lav ide sam, tigar s ljubavnicom, a majmun sa ženom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana ODRŽANI LOKALNI IZBORI U PODGORICI I DESET OPŠTINA
Pobjeda DPS-a, zrelo za ostavke u opoziciji DPS osvojio najviše glasova u devet opština. Demokrate ostvarile odličan rezultat, SD najjači u Plavu, a BS u Rožajama. Koalicija DF-SNP postigla loš rezultat, kao i SDP-Demos Izborni dan obilježili fizički napadi aktivista DPS-a na članove Demokrata, URA i Prave Crne Gore
Dan - novi portal
Na ju­če­ra­šnjim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci i de­set op­šti­na naj­vi­še gla­so­va osvo­ji­la je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS), ne­gdje sa­mo­stal­no, a ne­gdje kao kon­sti­tu­ent ko­a­li­ci­je. U Pod­go­ri­ci je na osno­vu uzor­ka na­kon 100 od­sto ob­ra­đe­nih bi­rač­kih mje­sta evi­dent­no da je li­sta DPS „Za do­bro gra­đa­na Pod­go­ri­ce – Mi­lo Đu­ka­no­vić” osvo­ji­la 47,9 od­sto gla­so­va (32 man­da­ta). Sli­je­de ko­a­li­ci­ja De­mo­kra­te – URA sa 25,5 od­sto gla­so­va (17 man­da­ta), DF-SNP 12,2 od­sto gla­so­va (osam man­da­ta), So­ci­jal­de­mo­kra­te 5,1 od­sto (tri man­da­ta), a Al­ban­ska Al­ter­na­ti­va 1,6 od­sto (je­dan man­dat).
Pri sa­da­šnjem sta­nju, is­pod cen­zu­sa i bez man­da­ta osta­le su ko­a­li­ci­ja SDP–De­mos – 2,96 od­sto gla­so­va (ova ko­a­li­ci­ja je na gra­ni­ci cen­zu­sa i OIK mo­ra pre­bro­ja­ti sva­ki glas), Pra­va Cr­na Go­ra sa 2,4 od­sto gla­so­va, Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra sa 1,3 od­sto gla­so­va, Gru­pa gra­đa­na Sa­ša Mi­jo­vić – Po­bjed­nik od ri­je­či sa 0,7 od­sto gla­so­va i Srp­ska ko­a­li­ci­ja ko­ja je osvo­ji­la 0,2 od­sto gla­so­va.
DPS je osvo­jio naj­vi­še gla­so­va na iz­bo­ri­ma u de­vet op­šti­na. I De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra je, ne­gdje kao dio ko­a­li­ci­je, a ne­gdje sa­mo­stal­no po­sti­gla do­bre re­zul­ta­te, ima­ju­ći u vi­du da je u ve­ći­ni op­šti­na naj­ja­či opo­zi­ci­o­ni su­bjekt. So­ci­jal­de­mo­kra­te su naj­ja­či su­bjekt u Pla­vu, dok je u Ro­ža­ja­ma po­bje­du od­ni­je­la Bo­šnjač­ka stran­ka. Ko­a­li­ci­ja DF–SNP ni­je ostva­ri­la zna­čaj­ni­je re­zul­ta­te, kao ni sa­vez SDP-a i De­mo­sa. U Pod­go­ri­ci je, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tra za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju, pred za­tva­ra­nje bi­rač­kih mje­sta gla­sa­lo 64,2 od­sto bi­ra­ča. U Ko­la­ši­nu je gla­sa­lo 79 od­sto bi­ra­ča, a u Plje­vlji­ma 73 od­sto.
Za loš iz­bor­ni re­zul­tat opo­zi­ci­je, ka­ko se ocje­nju­je u naj­ve­ćem di­je­lu opo­zi­ci­o­ne jav­no­sti, od­go­vor­nost tre­ba da sno­se li­de­ri stra­na­ka, po­seb­no oni ko­ji stran­ke vo­de de­ce­ni­ja­ma.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­bi­je­di­la je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ko­la­ši­nu sa osvo­je­nih 39,3 od­sto gla­so­va, iako je u pro­te­klom man­da­tu vlast u toj op­šti­ni ima­la opo­zi­ci­ja. Na osno­vu sto od­sto ob­ra­đe­nog bi­rač­kog ti­je­la u Ko­la­ši­nu, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra osvo­ji­la je 18,5 od­sto gla­so­va, sa­vez De­mo­krat­skog fron­ta i So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je 15,3, a Gru­pa bi­ra­ča Šu­le i Mi­kan za­jed­no sa gra­đa­ni­ma Ko­la­ši­na 9,5 od­sto gla­so­va. So­ci­jal­de­mo­kra­te je po­dr­ža­lo 8,4 od­sto bi­ra­ča, a So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju 6,8 od­sto. Cen­zus ni­je pre­šla Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­bi­je­di­la je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Da­ni­lov­gra­du, sa osvo­je­nih 51,8 od­sto gla­so­va. Na osno­vu sto od­sto ob­ra­đe­nog bi­rač­kog ti­je­la, ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i Gra­đan­skog po­kre­ta URA osvo­ji­la je 19,6 od­sto gla­so­va, Na­rod­na ko­a­li­ci­ja 8,4 od­sto, a ko­a­li­ci­ja No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i Po­kre­ta za pro­mje­ne 6,5 od­sto. So­ci­jal­de­mo­kra­te je po­dr­ža­lo 5,7 od­sto gla­sa­ča, Pra­vu Cr­nu Go­ru 4,2 od­sto, a So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju 3,7 od­sto.
Ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re po­bi­je­di­la je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ža­blja­ku sa osvo­je­nih 55,7 od­sto gla­so­va. Ta ko­a­li­ci­ja u lo­kal­nom par­la­men­tu ima­će 18 od­bor­ni­ka. Na osno­vu sto od­sto ob­ra­đe­nog bi­rač­kog ti­je­la, ko­a­li­ci­ja ko­ju či­ne De­mo­krat­ski front i So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja osvo­ji­o je 22,6 od­sto i ima­će se­dam od­bor­ni­ka, a De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra 21,6 od­sto gla­so­va, od­no­sno šest.
DPS Cr­ne Go­re po­bi­je­di­la je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Šav­ni­ku sa 63,4 od­sto osvo­je­nih gla­so­va. Na osno­vu sto od­sto ob­ra­đe­nog bi­rač­kog ti­je­la, ko­a­li­ci­ja DF-a i So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je osvo­ji­la je 24,3 od­sto gla­so­va, a De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra 12,5 od­sto.
 Re­zul­ta­ti CE­MI-ja na osno­vu uzor­ka po­sli­je 97 od­sto ob­ra­đe­nih bi­rač­kih mje­sta u Bi­je­lom Po­lju po­ka­zu­ju da DPS ima 58,8 od­sto gla­so­va (25 man­da­ta).
Li­sta DF-a osvo­ji­la je 9,5 od­sto, ili če­ti­ri man­da­ta, sa­vez De­mo­kra­ta i URA 8,6 od­sto, ili tri man­da­ta, SNP 7,7 od­sto, što joj do­no­si tri man­da­ta, SDP 6,9 od­sto (dva man­da­ta), Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra – Go­ran Da­ni­lo­vić 3,8 od­sto (je­dan man­dat), a is­pod cen­zu­sa osta­li su Srp­ska ko­a­li­ci­ja sa 2,9 od­sto, Sa­vez za po­mi­re­nje – Sve­ti­slav Pe­ri­šić 1,1 od­sto i Cr­no­gor­ska i SPP sa 0,7 od­sto.
Re­zul­ta­ti iz Ba­ra po­ka­zu­ju da je naj­vi­še gla­so­va osvo­ji­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta – 34,4 od­sto, ili 14 man­da­ta. Sli­je­de So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD) sa 18,6 od­sto (osam man­da­ta), Bi­ram Bar 12,6 od­sto (pet man­da­ta), De­mo­kra­te i URA 11,4 od­sto (če­ti­ri man­da­ta), So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja 6,6 od­sto (dva man­da­ta), De­mo­krat­ski front i SNP 6,3 od­sto (dva man­da­ta), Bo­šnjač­ka stran­ka 4,1 od­sto (je­dan man­dat), a Pra­va Cr­na Go­ra 3,1 od­sto, to jest je­dan man­dat.
De­mos je osvo­jio 1,2 od­sto, Al­ban­ci za Bar 0,8 od­sto, kao i Re­for­ma za Bar, i oni su osta­li is­pod cen­zu­sa.
U Plje­vlji­ma je ko­a­li­ci­ja DPS-SD-BS, na osno­vu 100 od­sto ob­ra­đe­nih bi­rač­kih mje­sta Cen­tra za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju, osvo­ji­la 53,9 od­sto, De­mo­kra­te 18,4, ko­a­li­ci­ja NSD–SNP–PzP 13,5 od­sto sa­vez „Za Spas Ple­va­lja” 12,6, a li­sta „Plje­vlja svi­ma” 1,6 od­sto gla­so­va. 
Re­zul­ta­ti lo­kal­nih iz­bo­ra po­ka­za­li su da opo­zi­ci­ja ne mo­že prak­tič­no da se na­da fo­rmi­ra­nju vla­sti ni u jed­noj op­šti­ni gdje se ju­če gla­sa­lo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"