Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sekulić „savjetovao” izvjestioca gdje da uloži pare * Djevojčice neželjene, rođeno 314 dječaka više * Veljovići zaradili 23.000 eura * „Tara” u minusu tri miliona * „Vučica” na Enfildu Kralj u Bavarskoj * Klinički centar CG ispustio favorita * Hamilton: Titula bi mi ove godine još više značila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
TANjA FAJON, POSLANIK EVROPSKOG PARLAMENTA:
Sprečavanje korupcije, oduzimanje imovine stečene kriminalom, sprečavanje trgovine ljudima i pranja novca i dalje su važni problemi i područja na čijem poboljšanju bi Crna Gora trebalo da radi.

Vic Dana :)

Hvali se Mujo svom jaranu Hasu:
– E moj Haso, gdje ti ja sve nisam bio... Pariz, London, Njujork, Melburn,... takođe ni u Rimu nisam bio!

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas... Drugi odgovara: – Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Šetaju vuk i zec noću šumom. Stiska se zec uz vuka i govori:
– Jao, kako je strašno u ovoj šumi, stvarno se bojim.
– A kako će tek biti meni kada se budem sam vraćao kući?!

- U meni spava genije, a budala je uvijek budna.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana KOMISIJA SKUPŠTINE SAVJETA EVROPE ZATRAŽILA ISTRAGU ZBOG SUMNJI U KORUPCIJU U CRNOJ GORI
Sekulićem Sekulić „savjetovao” izvjestioca gdje da uloži pare Komisija je 6. oktobra prošle godine obaviještena da je jedan od koizvjestilaca Monitoring komiteta za Crnu Goru od šefa crnogorske delegacije pri PSSE zatražio savjet o mogućnosti da investira u poslove u Crnoj Gori Koizvjestioci PSSE za Crnu Goru su Ionut-Marian Stroe iz Rumunije i Andrea Rigoni iz Italije. Oni su se u oktobru prošle godine sreli sa šefom crnogorske delegacije pri PSSE Predragom Sekulićem
Dan - novi portal
Ko­mi­si­ja Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe (PSSE) za­tra­ži­la je is­tra­gu zbog sum­nji u ko­rup­ci­ju u Cr­noj Go­ri, jer je je­dan od iz­vje­sti­la­ca te skup­šti­ne od še­fa cr­no­gor­ske de­le­ga­ci­je tra­žio da ga „sa­vje­tu­je” gdje da ulo­ži no­vac u Cr­noj Go­ri. To se na­vo­di u iz­vje­šta­ju ko­mi­si­je ko­ja je for­mi­ra­na pro­šle go­di­ne da is­pi­ta je­su li biv­ši i sa­da­šnji čla­no­vi PSSE uzi­ma­li mi­to u jed­nom bro­ju dr­ža­va u za­mje­nu za lo­bi­ra­nje.
Na li­sti tih dr­ža­va je i Cr­na Go­ra, ko­ja se u iz­vje­šta­ju ko­mi­si­je na 215 stra­na po­mi­nje na stra­ni 99.
– Da­na 6. ok­to­bra 2017.go­di­ne, is­tra­žna ko­mi­si­ja je oba­vi­je­šte­na da je je­dan od ko­i­zvje­sti­la­ca Mo­ni­to­ring ko­mi­te­ta za Cr­nu Go­ru od še­fa cr­no­gor­ske de­le­ga­ci­je pri PSSE za­tra­žio sa­vjet o mo­guć­no­sti da in­ve­sti­ra u po­slo­ve u toj ze­mlji – kon­sta­to­va­no je u iz­vje­šta­ju ko­ji je pred­sta­vljen Stra­zbu­ru.
Uka­za­no je da iz­vje­sti­o­ci, su­prot­no ko­dek­su PSSE, u iz­vje­šta­ji­ma o po­sje­ta­ma ni­je­su na­vo­di­li ni­ka­kve po­klo­ne ili da je bi­lo ri­je­či o bi­lo ko­jim dru­gim pi­ta­nji­ma od ko­jih bi mo­gli ima­ti ko­rist.
Ko­i­zvje­sti­o­ci Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe za Cr­nu Go­ru u post­mo­ni­to­ring di­ja­lo­gu Ionut-Ma­ri­an Stroe iz Ru­mu­ni­je i An­drea Ri­go­ni iz Ita­li­je do­šli su u zva­nič­nu po­sje­tu Cr­noj Go­ri 2.ok­to­bra pro­šle go­di­ne, a iz na­še ze­mlje su oti­šli 4.ok­to­bra. Njih dvo­ji­ca su se ta­da sre­li sa še­fom cr­no­gor­ske de­le­ga­ci­je pri PSSE Pre­dra­gom Se­ku­li­ćem.
Pre­drag Se­ku­lić, po­sla­nik i is­tak­nu­ti funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), od 2014.go­di­ne je na če­lu cr­no­gor­ske de­le­ga­ci­je pri PSSE.
Ne­za­vi­sna ko­mi­si­ja ko­ju je for­mi­ra­la skup­šti­na SE za­klju­či­la je da je ne­ko­li­ko čla­no­va Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe pre­kr­ši­lo ko­deks po­na­ša­nja čla­no­va tog ti­je­la i da se „sna­žno sum­nja“ u nji­ho­vu ko­rum­pi­ra­nost i za­tra­ži­la je is­tra­gu dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja.
Iz­vje­štaj ko­ji je ju­če ob­ja­vljen i pred­sta­vljen u Stra­zbu­ru, sje­di­štu Sa­vje­ta Evro­pe, sa­dr­ži po­dat­ke o is­tra­zi ko­ja je tra­ja­la de­set mje­se­ci i ba­vi­la se op­tu­žba­ma za pod­mi­ći­va­nje u za­mje­nu za lo­bi­ra­nje, a njen fo­kus je bio Azer­bej­džan. Na li­sti su, iz­me­đu osta­lih, i Cr­na Go­ra, Ma­ke­do­ni­ja i Tur­ska.
Sa­vjet Evro­pe je jed­na od naj­sta­ri­jih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja se ba­vi ljud­skim pra­vi­ma. Osno­van je 1949.go­di­ne za­rad oču­va­nja de­mo­kra­ti­je i vla­da­vi­ne pra­va. Sta­ri­ji je od Evrop­ske uni­je i sa­sto­ji se od 47 čla­ni­ca. Par­la­men­tar­nu skup­šti­nu ovog ti­je­la sa­či­nja­va­ju po­li­ti­ča­ri iz na­ci­o­nal­nih par­la­me­na­ta nje­go­vih dr­ža­va čla­ni­ca.
Cr­na Go­ra se Sa­vje­tu Evro­pe pri­dru­ži­la 2007. go­di­ne, ali su mno­gi du­go do­vo­di­li u pi­ta­nje slab od­go­vor Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne na na­vo­de o ko­rup­ci­ji, kr­še­nju ljud­skih pra­va, kra­đi iz­bo­ra, or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i na­pa­di­ma na me­di­je u Cr­noj Go­ri. Mo­ni­to­ring, ko­ji je sma­tran kao fa­za u ko­joj je Cr­na Go­ra pod stro­žim nad­zo­rom, uki­nut je 2015.go­di­ne, a to­kom po­sje­te Pod­go­ri­ci u ok­to­bru 2017.go­di­ne iz­vje­sti­o­ci su sta­nje u Cr­noj Go­ri oci­je­ni­li kao ukup­no za­do­vo­lja­va­ju­će.
Par­la­men­tar­na skup­šti­na je pro­šle go­di­ne po­kre­nu­la is­tra­gu ko­ja ima za cilj da se utvr­di je­su li biv­ši i sa­da­šnji čla­no­vi te skup­šti­ne lo­bi­ra­li za ne­ko­li­ko dr­ža­va, po­ku­ša­va­ju­ći ta­ko da ubla­že kri­ti­ke na ra­čun auto­ri­tar­nih vla­da, a da su za­uz­vrat do­bi­ja­li no­vac i luk­su­zne po­klo­ne.
Tim sa­sta­vljen od tro­je ne­za­vi­snih struč­nja­ka za­klju­čio je u iz­ve­šta­ju na 219 stra­na da je ve­li­ki broj biv­ših i sa­da­šnjih čla­no­va Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne dje­lo­vao su­prot­no ko­dek­su po­na­ša­nja i bio uklju­čen u ak­tiv­no­sti ko­rup­tiv­ne pri­ro­de. U iz­vje­šta­ju se te­re­ti biv­ši pred­sjed­nik Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne, špan­ski se­na­tor Pe­dro Agra­munt, za ko­jeg je is­tra­gom za­klju­če­no da po­sto­ji sna­žna sum­nja da je sa­ra­đi­vao u ko­rup­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma ka­ko bi obez­bi­je­dio ključ­nu po­zi­ci­ju vo­đe­nja par­la­men­tar­ne gru­pe de­snog cen­tra.
Agra­munt je bio pri­nu­đen da pod­ne­se ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka 2017.go­di­ne, na­kon što mu je iz­gla­sa­no ne­po­vje­re­nje. M.VE­ŠO­VIĆ


Po­treb­na hit­na re­ak­ci­ja

Iz­vje­štaj je sa­či­ni­la ko­mi­si­ja PSSE, ko­ja je is­ta­kla da sve in­for­ma­ci­je mo­ra­ju hit­no da is­pi­ta­ju dr­žav­ne is­tra­žne in­sti­tu­ci­je, jer sa­ma ko­mi­si­ja ima vr­lo li­mi­ti­ra­ne ka­pa­ci­te­te i ovla­šće­nja.
Tu ko­mi­si­ju či­ni­li su ne­za­vi­sni eks­per­ti Ni­ko­las Bra­ca i Eli­za­bet Fu­ra, biv­še su­di­ja Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, i Žan-Luj Bru­gi­je, je­dan od naj­po­zna­ti­jih is­tra­žnih su­di­ja u Fran­cu­skoj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"