Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Podatke o prebijanju kriju od Ustavnog suda * Draginja kandidat SDP-a, Milka van igre * Acu ostali dužni pola miliona eura * Oteo Kotoranina jer mu je preoteo djevojku * Podatke o prebijanju kriju od Ustavnog suda * U zamjenu za slobodu nudi informacije o tajnama Kremlja * Švendiman primoran da ode
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije :
– Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, igramo partiju šaha bez dame i topa i pokušavamo da izvučemo pat.

Vic Dana :)

Ide Mujo Saharom i naiđe na nekog beduina pa ga upita:
– Koliko još ima do mora?
– Tri stotine kilometara, - odgovori beduin.
– Dobra Vam plaža, al` je more daleko!
Pričaju Crnogorac i Japanac o prioritetima u životu. Kaže Japanac:
– Meni je na prvom mjestu Japan, pa posao, a tek na kraju familija.
Kaže Crnogorac:
– Kod mene je skroz obrnuto. Prvo familija, pa posao, pa tek onda Japan.
Amerikanac:
– Moja žena je kao lavica.
Rus:
– Moja žena je k‘o tigrica.
Mujo:
– Ni moja Fata ne liči na ženu...

Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana TUŽILAŠTVO IGNORIŠE ODLUKE NAJVIŠE PRAVOSUDNE INSTANCE U ISTRAZI O POLICIJSKOM ZLOSTAVLJANJU
Stanković Podatke o prebijanju kriju od Ustavnog suda
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) u Pod­go­ri­ci, ko­jim ru­ko­vo­di Lji­lja­na Kli­ko­vac, do da­nas ni­je is­po­što­va­lo od­lu­ku Ustav­nog su­da po ko­joj su bi­li du­žni da im do­sta­ve iz­vje­štaj o pred­u­ze­tim rad­nja­ma u pred­me­tu is­tra­ge po­li­cij­skog zlo­sta­vlja­nja Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća. Tu­ži­la­štvo je iz­vje­štaj tre­ba­lo da pri­pre­mi do 8. fe­bru­a­ra, tri mje­se­ca od ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke Ustav­nog su­da ko­jom je usvo­je­na Mar­ti­no­vi­će­va ustav­na žal­ba zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge, i da na­kon tog ro­ka pod­ne­se iz­vje­štaj o pred­u­ze­tim rad­nja­ma, što ni­je uči­ni­lo ni na­kon go­to­vo mje­sec da­na.
U slu­ča­ju zlo­sta­vlja­nja u Zla­tar­skoj uli­ci, ODT Pod­go­ri­ca je od­mah po is­te­ku osta­vlje­nog ro­ka do­sta­vi­lo iz­vje­štaj Ustav­nom su­du.
NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA), či­ja je iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Tea Gor­janc Pre­le­vić, pod­ni­je­la je ustav­nu žal­bu u ime Mar­ti­no­vi­ća. Oni su po­tvr­di­li „Da­nu“ da im je iz Ustav­nog su­da ju­če sa­op­šte­no da još ni­je­su do­bi­li iz­vje­štaj tu­ži­la­štva o pred­u­ze­tim rad­nja­ma.
Pre­ma od­lu­ci Ustav­nog su­da, pod­go­rič­ko tu­ži­la­štvo bi­lo je du­žno da u ro­ku od tri mje­se­ca od ob­ja­vlji­va­nja od­lu­ke u Slu­žbe­nom li­stu iz­vr­ši tu od­lu­ku i da iz­vje­štaj o to­me što je pred­u­ze­to do­sta­vi Ustav­nom su­du. Od­lu­ka Ustav­nog su­da ob­ja­vlje­na je u Slu­žbe­nom li­stu 8. no­vem­bra pro­šle go­di­ne.
Ustav­ni sud je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 25. ju­la pro­šle go­di­ne do­nio od­lu­ku ko­jom je usvo­jio ustav­nu žal­bu Mi­lo­ra­da Mar­ti­no­vi­ća, oci­je­niv­ši da su mu ljud­ska pra­va po­vri­je­đe­na zbog ne­dje­lo­tvor­ne is­tra­ge pod­go­rič­kog Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva. Mar­ti­no­vi­ća su u no­ći 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne bru­tal­no is­pre­bi­ja­li pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ne (SAJ), od ko­jih ni­je­dan do da­nas ni­je od­go­va­rao.
– Na­la­že se Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci da pre­du­zme od­go­va­ra­ju­će mje­re i rad­nje ra­di spro­vo­đe­nja te­melj­ne, br­ze i ne­za­vi­sne is­tra­ge, ko­ja tre­ba da osi­gu­ra iden­ti­fi­ko­va­nje i kri­vič­no go­nje­nje po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je Cr­ne Go­re – Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce, za ko­je se osno­va­no sum­nja da su na šte­tu pod­no­si­o­ca iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo mu­če­nje iz čla­na 167, stav 2 u ve­zi sa sta­vom 1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka, u sti­ca­ju sa kri­vič­nim dje­li­ma te­ška tje­le­sna po­vre­da iz čla­na 151, stav 1 KZ-a i uni­šte­nje i ošte­će­nje tu­đe stva­ri iz čla­na 253, stav 2 u ve­zi sa sta­vom 1 KZ-a – na­vo­di se u od­lu­ci su­di­ja Ustav­nog su­da.
Ra­ni­je je vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić za­mje­rio Ustav­nom su­du što mu skre­će pa­žnju šta tu­ži­la­štvo tre­ba da ra­di po pi­ta­nju hit­ne i ne­za­vi­sne is­tra­ge o tor­tu­ri u Zla­tar­skoj uli­ci, po­ru­ču­ju­ći da zna ko­ja mu ovla­šće­nja da­je Ustav i Za­kon o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Sud je pro­šlog lje­ta na­lo­žio ODT Pod­go­ri­ca da spro­ve­de hit­nu, dje­lo­tvor­nu i ne­za­vi­snu is­tra­gu u slu­ča­ju zlo­sta­vlja­nja u Zla­tar­skoj uli­ci, a Stan­ko­vi­ću da to obez­bi­je­di.
Tu­ži­la­štvo je pred­met o mu­če­nju i zlo­sta­vlja­nju Mar­ti­no­vi­ća for­mi­ra­lo 25. ok­to­bra 2015. i vi­še od dvi­je go­di­ne ni­je utvr­di­lo ime­na spe­ci­ja­la­ca ko­ji su mu na­ni­je­li te­ške tje­le­sne po­vre­de. Tu­ži­o­ci su od ko­man­di­ra SAJ-a Ra­do­sav Lje­ško­vi­ća tri da­na ka­sni­je za­tra­ži­li pi­sa­ni iz­vje­štaj o upo­tre­bi sred­sta­va pri­nu­de, po­dat­ke o iden­ti­fi­ka­ci­ji po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka te je­di­ni­ce ko­ji su se na­la­zi na li­cu mje­sta i po­dat­ke o vo­zi­li­ma ko­je du­ži SAJ, kao i ko je upra­vljao „ha­me­rom“ i te­ren­cem ko­ji se vi­de na snim­ku na ko­jem sa­jov­ci pre­bi­ja­ju Mar­ti­no­vi­ća. ODT Pod­go­ri­ca je 24. de­cem­bra 2015. po­di­glo op­tu­žni­cu pro­tiv dva pri­pad­ni­ka SAJ-a zbog sum­nje da su mu­či­li i zlo­sta­vlja­li Mar­ti­no­vi­ća, a u ma­ju na­red­ne go­di­ne op­tu­žen je i ko­man­dant SAJ-a Ra­do­sav Lje­ško­vić. On je u me­đu­vre­me­nu osu­đen na pet mje­se­ci za­tvo­ra zbog pri­kri­va­nja po­li­ca­ja­ca ko­ji su mu­či­li Mar­ti­no­vi­ća.
Iz ODT Pod­go­ri­ca ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na“ o po­što­va­nju ro­ko­va za spro­vo­đe­nje is­tra­ge i do­sta­vlja­nje iz­vje­šta­ja Ustav­nom su­du, ni­ti da li ima­ju op­ti­ma­lan rok ka­da će iz­vje­štaj do­sta­vi­ti.
A.O.


Po­li­ci­ja ni­je mo­gla bi­ti ne­za­vi­sna

Ustav­ni sud je u od­lu­ci kon­sta­to­vao da is­tra­ga Upra­ve po­li­ci­je o ne­do­lič­nom po­na­ša­nju nje­nih slu­žbe­ni­ka ni­je mo­gla bi­ti ne­za­vi­sna, s ob­zi­rom da se ra­di o ko­le­ga­ma za­po­sle­nim u istom dr­žav­nom or­ga­nu. Oci­je­nje­no je da ni­šta ni­je ura­đe­no ka­ko bi Mar­ti­no­vić i svje­dok M.K. iden­ti­fi­ko­va­li po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke ko­ji su tu­kli Mar­ti­no­vi­ća, ocje­niv­ši da je ne­shva­tlji­vo da je tu­ži­la­štvo tra­ži­lo po­dat­ke i do­ka­ze od strar­je­ši­ne po­li­cij­ske je­di­ni­ce či­ji su pri­pad­ni­ci osum­nji­če­ni da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"