Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana SUMNJIVI KRITERIJUMI ZA IZBOR ČLANOVA USTAVNOG SUDA URUŠAVAJU NJEGOV KREDIBILITET
Drašković, Šćepanović i Muratović Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita Iako zakon ne propisuje da je obavezno da sudija Ustavnog suda ima položen pravosudni ispit, logično je da se takav uslov podrazumijeva prilikom izbora članova najveće sudske instance u državi
Dan - novi portal
Od se­dam su­di­ja Ustav­nog su­da sko­ro po­lo­vi­na, tač­ni­je njih tro­je, ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit. Me­đu su­di­ja­ma bez ovog is­pi­ta na­la­zi se čak i pred­sjed­nik tog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić. Iako za­kon­ske od­red­be i Ustav ne pro­pi­su­ju da je oba­ve­zno da su­di­ja Ustav­nog su­da ima po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit, lo­gič­no je da se ta­kav uslov pod­ra­zu­mi­je­va pri­li­kom iz­bo­ra čla­no­va naj­ve­će sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi.
Osim pred­sjed­ni­ka Us­tva­nog su­da, po ustav­nim žal­ba­ma od­lu­ču­ju i De­san­ka Lo­pi­čić, Mi­o­drag Ilič­ko­vić, Ham­di­ja Šar­ki­no­vić, Me­vli­da Mu­ra­to­vić, Mi­o­drag Go­gić i Bu­di­mir Šće­pa­no­vić. Po­red pred­sjed­ni­ka naj­ve­će sud­ske in­stan­ce u dr­ža­vi, pra­vo­sud­ni is­pit, su­de­ći po bi­o­gra­fi­ja­ma ko­je su is­tak­nu­te na zva­nič­nom saj­tu su­da, ne­ma­ju ni su­di­je Mu­ra­to­vić i Šće­pa­no­vić.
Advo­kat Bo­ri­vo­je Bo­ro­vić ka­zao je da je ap­so­lut­no ne­za­ko­ni­to da su­dij­sku funk­ci­ju oba­vlja ne­ko ko ni­je po­lo­žio pra­vo­sud­ni is­pit.
– Ne znam ko je su­di­ja bez pra­vo­sud­nog is­pi­ta u Ustav­nom su­du, ni­ti je to bit­no. Ap­so­lut­no je ne­za­ko­ni­to da su­di­ja bu­de ne­ko ko ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit. Sva­ki su­di­ja po za­ko­nu mo­ra ima­ti po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit – ka­zao je Bo­ro­vić za „Dan”.
Ka­ko je do­dao, sve i da to za­ko­ni ne pro­pi­su­ju, ni­je lo­gič­no da su­di­ja ne­ma is­ku­stva u kri­vič­nim pred­me­ti­ma, a da do­no­si od­lu­ke o nji­ma.
– To je još ve­ća ne­lo­gič­nost zbog to­ga što Ustav­ni sud sta­vlja tač­ku, od­no­sno da­je po­sled­nje mi­šlje­nje o ne­kom pred­me­tu. Moć su­di­ja Ustav­nog su­da ogle­da se i u to­me što je to po­sled­nja sud­ska in­stan­ca u dr­ža­vi ko­ja mo­že da po­ni­šta­va čak i od­lu­ke Skup­šti­ne, pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, pred­sjed­ni­ka Vla­de, od­lu­ke Vr­hov­nog su­da... Ne­ko ko se ni­je ba­vio kri­vi­com i ni­je po­stu­pao u kri­vič­nim pred­me­ti­ma ne­ma do­volj­no zna­nja da bi mo­gao da do­no­si od­lu­ke u slu­ča­je­vi­ma kao što su na pri­mjer te­ška ubi­stva. Su­di­ja mo­ra da ima iz­u­zet­no is­ku­stvo čak i u raz­ma­tra­nju na­la­za raz­li­či­tih vje­šta­če­nja. Ne­lo­gič­no je da ne­ko bez is­ku­stva u kri­vič­nim pred­me­ti­ma od­lu­ču­je da li je do­šlo do po­vre­de pra­va, po­vre­de ZKP-a – is­ta­kao je Bo­ro­vić.
On je na­gla­sio da su­di­je mo­gu na­u­či­ti da „či­ta­ju” i pri­mje­nju­ju za­ko­ne i od­red­be Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, ali da to pri­u­če­no zna­nje ne mo­že bi­ti do­volj­no za Ustav­ni sud uko­li­ko su­di­ja ne­ma is­ku­stva u tim pred­me­ti­ma.
Su­di­je Ustav­nog su­da bez po­lo­že­nog pra­vo­sud­nog is­pi­ta uglav­nom su, pri­je ne­go što su obu­kli su­dij­sku to­gu, bi­li prav­ni­ci u pri­vat­nim ili dr­žav­nim fir­ma­ma. Predjsed­nik tog su­da Dra­go­ljub Dra­ško­vić di­plo­mi­rao je na Prav­nom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du 1978. go­di­ne, gdje je na­kon de­vet go­di­na ste­kao i aka­dem­ski ste­pen dok­to­ra prav­nih na­u­ka. Pri­je ne­go što je iza­bran za čla­na Ustav­nog su­da, bio je za­po­slen u Že­lje­za­ri Nik­šić, gdje je ra­dio na po­slo­vi­ma prav­nog re­fe­ren­ta, sa­mo­stal­nog prav­nog re­fe­ren­ta, struč­nog sa­rad­ni­ka za pro­u­ča­va­nje prav­nog si­ste­ma i pra­će­nje prav­nih pro­pi­sa i sa­vjet­ni­ka u Po­slo­vod­nom od­bo­ru Me­ta­lur­ško-me­tal­skog kom­bi­na­ta Nik­šić. Na­kon to­ga je ra­dio u Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re – Nik­šić.
Su­di­ja Me­vli­da Mu­ra­to­vić je ra­di­la u Ape­la­ci­o­nom i Pri­vred­nom su­du, dok je njen ko­le­ga Šće­pa­no­vić, iz­me­đu osta­log,  ra­dio u Re­pu­blič­kom se­kre­ta­ri­ja­tu za za­ko­no­dav­stvo na nor­ma­tiv­no-prav­nim i ana­li­tič­kim po­slo­vi­ma. Na­kon to­ga je ra­dio u Re­pu­blič­kom hi­dro­me­te­o­ro­lo­škom za­vo­du kao na­čel­nik slu­žbe za prav­ne i op­šte po­slo­ve.M.V.P.


Iz su­da iz­bje­gli od­go­vor

Uz Ustav­nog su­da ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja re­dak­ci­je „Da­na” ko­li­ko su­di­ja ne­ma po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit i ko su oni. Umje­sto to­ga, na­ve­li su da im je ne­ja­san smi­sao pi­ta­nja.
– Ustav Cr­ne Go­re i amand­man 16 na Ustav od­re­đu­ju da se su­di­ja Ustav­nog su­da bi­ra iz re­da is­tak­nu­tih prav­ni­ka sa naj­ma­nje 40 go­di­na ži­vo­ta i 15 go­di­na rad­nog is­ku­stva u prav­noj stru­ci. Za­kon o Ustav­nom su­du Cr­ne Go­re od­re­đu­je da se is­tak­nu­tim prav­ni­kom sma­tra­ju pro­fe­so­ri prav­nih na­u­ka, su­di­je, dr­žav­ni tu­ži­o­ci, advo­ka­ti, no­ta­ri, prav­ni­ci ko­ji ra­de u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, or­ga­ni­ma dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od­no­sno lo­kal­ne upra­ve, kao i prav­ni­ci ko­ji ra­de u pri­vred­nim dru­štvi­ma i prav­nim li­ci­ma, ko­ji uži­va­ju pro­fe­si­o­nal­ni i lič­ni ugled. Iz sve­ga re­če­nog pro­iz­i­la­zi da is­pit ko­ji po­mi­nje­te u Va­šem pi­ta­nju ni­je oba­ve­zan za iz­bor su­di­je Ustav­nog su­da i otu­da smi­sao Va­šeg pi­ta­nja osta­je ne­ja­san – sa­op­šte­no „Da­nu” iz Ustav­nog su­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"