Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Optužbe protiv Mandića i Kneževića na 120 strana * Konzul švercovao vize * Pečat ovjerio direktorove neistine * Država nemoćna pred lažnim dojavama * Optužbe protiv Mandića i Kneževića na 120 strana * Antoan Klamaran dolazi u Podgoricu * Inspirisana ljepotom žene
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANS-a:
– Predloženi zakon o planiranju i izgradnji uvodi apsolutnu centralizaciju donošenja odluka i kontrole i širom otvara vrata za korupciju.

Vic Dana :)

Policajac zaustavi studenta i reče:
- Molim ličnu kartu.
Student:
- Nemam.
Policajac će:
- A čime možeš dokazati ko si ti?
Student će:
- Imam indeks.
Policajac:
- Pokaži!
Student mu preda indeks, policajac gleda, gleda, češe se po glavi i na kraju zaključi:
- U, bog te , al si se ti naputovao.


Kako policajac pravi mastilo?
Tuče vodu dok ne poplavi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana SPECIJALNO TUŽILAŠTVO PODIGLO OPTUŽNICU PROTIV LIDERA DF-A ZBOG SLUČAJA „DRŽAVNI UDAR”
Knežević i Mandić Optužbe protiv Mandića i Kneževića na 120 strana Tužilaštvo je od ruskih istražnih organa tražilo saslušanje osumnjičenih Šišmakova i Popova, koje tereti za stvaranje kriminalne organizacije Iz DF-a je saopšteno da se radi o klasičnom politički montiranom procesu i da će specijalni tužilac Milivoje Katnić krivično odgovarati zbog toga
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo do­sta­vi­lo je ju­če Vi­šem su­du u Po­do­go­ri­ci op­tu­žni­cu pro­tiv li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­je Man­di­ća i Mi­la­na Kne­že­vi­ća. Op­tu­žni pred­log je po­dig­nut i pro­tiv Edu­ar­da Ši­šmako­va, Vla­di­mi­ra Po­po­va, Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, Pre­dra­ga Bo­gi­će­vi­ća, Ne­ma­nje Ri­sti­ća, Mi­lo­ša Jo­va­no­vi­ća, Kri­sti­ne Hri­stić, Bran­ke Mi­lić, Dra­ga­na Mak­si­ća, Sr­bo­lju­ba Đor­đe­vi­ća, Mi­la­na Du­ši­ća i Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća. Svi oni se te­re­te za stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Tužilaštvo je od ruskih istražnih organa tražilo saslušanje osumnjičenih Šišmakova i Popova, koje tereti za stvaranje kriminalne organizacije. Optužnica je napisana na 120 strana.
Šišmakov, Po­pov, Bo­gi­će­vić, Ri­stić i Di­kić se te­re­te i za te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju, dok se Šišmakov te­re­ti i za pri­pre­ma­nje dje­la pro­tiv ustav­nog ure­đe­nja i bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re pu­tem pod­stre­ka­va­nja. Op­tu­žni­com je pred­lo­že­no i pro­du­že­nje pri­tvo­ra pro­tiv Di­ki­ća, Mi­lićeve, Du­ši­ća, Mak­si­ća, Đor­đe­vi­ća i Ča­đe­no­vi­ća. Kri­vič­no van­ra­sprav­no vi­je­će Vi­šeg su­da je za­po­če­lo vi­je­ća­nje o tom pred­lo­gu, a od­lu­ka će bi­ti do­ni­je­ta u za­kon­skom ro­ku od tri da­na.
Is­tra­gom je bi­lo ob­u­hva­će­no još osam oso­ba ko­je su u me­đu­vre­me­nu pot­pi­sa­le spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić je osu­đen uslov­no, ali je u me­đu­vre­me­nu pred su­dom u No­vom Pa­za­ru ovje­rio no­vu iz­ja­vu, u ko­joj tvr­di da je kon­struk­ci­ja nje­go­vog na­vod­nog pri­zna­nja ko­je se po­mi­nje u pre­su­di sa­sta­vlje­na od stra­ne Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re i da je bio uci­je­njen slo­bo­dom lju­di ko­ji se na­la­ze u za­tvo­ru.
U op­tu­žnom pred­lo­gu se na­vo­di da je An­dri­ja Man­dić tre­ba­lo da obez­bi­je­di slu­žbe­na vo­zi­la, a Kne­že­vić da or­ga­ni­zu­je pro­te­ste. Pre­ma op­tu­žni­ci, Man­dić je vr­bo­vao oso­be ko­je su bi­le sprem­ne da uče­stvu­ju „u pri­pre­ma­nju i iz­vr­še­nju ma­sov­nih de­mon­stra­ci­je i na­sil­nom za­u­zi­ma­nju zgra­de Skup­šti­ne Cr­ne Go­re“. Kne­že­vić je, na­vod­no, bio za­du­žen za ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu čla­no­va kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i pre­no­še­nje po­ru­ka. On je, ka­ko tvr­de iz tu­ži­la­štva, tre­ba­lo da or­ga­ni­zu­je pro­test­ne mi­tin­ge is­pred Skup­šti­ne.
Pred­sjed­nik sud­skog vi­je­ća će u za­kon­skom ro­ku od 15 da­na za­ka­za­ti ro­či­šte ra­di is­pi­ti­va­nja i ocje­ne za­ko­ni­to­sti i oprav­da­no­sti pred­met­ne op­tu­žni­ce.
Ka­ko je sa­op­šte­no, pred­me­tom je kroz pra­vo­sud­ni in­for­ma­ci­o­ni si­stem kao su­de­ći su­di­ja za­du­že­na su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša.
Li­der DF-a An­dri­ja Man­dić sa­op­štio je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re da su sve­mu na­red­ni i da će se oda­zva­ti na sva­ki po­ziv iako ne oče­ku­ju da će in­sti­tu­ci­je funk­ci­o­ni­sa­ti u skla­du sa za­ko­nom. On je po­ru­čio da ni­je­su ni u ka­kvoj pa­ni­ci jer iza njih, ka­zao je na­gla­sio, sto­je prav­da i isti­na. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, cr­no­gor­ske in­sti­tu­ci­je su za­ro­blje­ne i kon­tro­li­še ih je­dan čo­vjek.
–Oda­zva­će­mo se na sva­ki po­ziv. Sa­če­ka­će­mo da vi­di­mo da li će sud po­tvr­di­ti ovu op­tu­žni­cu, ko­ja po­či­va na is­ka­zu dvo­ji­ce lju­di, od ko­jih je Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić opo­vr­gao is­kaz, a za Sa­šu Sin­đe­li­ća se utvr­di­lo da je ne­kre­di­bi­lan svje­dok – ka­zao je Man­dić.
On je is­ta­kao da će tu­ži­lac mo­ra­ti da od­go­va­ra za kri­vič­na dje­la po slu­žbe­noj du­žno­sti jer je pri za­klju­či­va­nju spo­ra­zu­ma sa Sin­đe­li­ćem iz­bje­gao da su­du do­sta­vi po­dat­ke da je to li­ce na In­ter­po­lo­voj po­tjer­ni­ci, pri­ka­zu­ju­ći po­gre­šno nje­go­ve ini­ci­ja­le.
Man­dić je po­ru­čio da se in­sti­tu­ci­je mo­gu oslo­bo­di­ti sa­mo ako na­rod iza­đe na uli­ce i pro­te­sti­ma iz­dej­stvu­je pr­ve slo­bod­ne i fer iz­bo­re.
On je sa­op­štio da će advo­ka­ti Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća ulo­ži­ti žal­bu i da oče­ku­ju da on usko­ro bu­de na slo­bo­di.
– Oče­ku­je­mo da će­mo u ovoj sra­mot­noj i la­žnoj op­tu­žni­ci mo­ći da za­u­sta­vi­mo jed­nu štet­nu stvar ko­ju je na­pra­vio Kat­nić ta­ko što će­mo ima­ti Ča­đe­no­vi­ća na slo­bo­di – re­kao je Man­dić.
On je ka­zao da je Kne­že­vić van Cr­ne Go­re zbog pri­vat­nih oba­ve­za, ali da se smi­jao ka­da su mu re­kli za op­tu­žni­cu.
Funk­ci­o­ner DF-a Pre­drag Bu­la­to­vić ka­zao je da u DF-U oče­ku­ju da Vi­ši sud ne po­tvr­di op­tu­žni­cu „jer su svi ele­men­ti da se ne po­tvr­di, ako prav­de ima”.
Ka­ko je do­dao, od pr­vog mo­men­ta kad je or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja is­ka­za­la na­mje­ru da na br­zi­nu uhap­si Man­di­ća i Kne­že­vi­ća, DF je for­mi­rao advo­kat­ski tim na vi­so­kom ni­vou.
Pre­ma nj ego­vim ri­je­či­ma, Man­dić i Kne­že­vić do da­nas ni­je­su mo­gli da do­bi­ju po­dat­ke ko­ji­ma na­vod­no ras­po­la­že Kat­nić, „a od da­nas Kat­nić ne­će mo­ći da fa­bri­ku­je ni­je­dan na­vod­ni do­kaz jer ih je mo­rao do­sta­vi­ti Vi­šem su­du”.
D. ŽIV­KO­VIĆ


Pro­te­sti­ma do slo­bod­nih iz­bo­ra

Iz DF-a su ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je po­ru­či­li da ne­će od­u­sta­ti od pro­te­sta či­ji je cilj po­na­vlja­nje iz­bo­ra. Pre­drag Bu­la­to­vić je re­kao da će usko­ro pred­lo­ži­ti da na­sta­ve za­jed­nič­ku bor­bu, mir­nu i de­mo­krat­sku, uz ocje­nu da su pro­te­sti je­di­no sred­stvo za po­na­vlja­nje iz­bo­ra.
Funk­ci­o­ner DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić, re­kao je da je op­tu­žni­ca ap­surd­na, neo­dr­ži­va i po­li­tič­ki mon­ti­ra­na.
– Ko­li­ko je op­tu­žni­ca ap­surd­na go­vo­ri či­nje­ni­ca da ja njom ni­je­sam ob­u­hva­ćen. Ja sam za­jed­no sa dru­gim čla­no­vi­ma pri­su­stvo­vao sva­kom sa­stan­ku i ak­tiv­no­sti ko­joj su pri­su­stvo­va­li Man­dić i Kne­že­vić. Ovo je di­rekt­na udar na srp­sko na­ci­o­nal­no bi­će u Cr­noj Go­ri – re­kao je Me­do­je­vić.
On je ka­zao da je ovo tre­ći „dr­žav­ni udar” ko­ji vlast or­ga­ni­zu­je u 27 go­di­na sa ci­ljem da sa­ču­va­ju pozicije.


DPS: Me­do­je­vić za­dao za­vr­šni uda­rac Man­di­ću i Kne­že­vi­ću

Iz DPS-a su ka­za­li da je Ne­boj­ša Me­do­je­vić za­dao za­vr­šni uda­rac upra­vo svo­jim par­tij­skim dru­go­vi­ma An­dri­ji Man­di­ću i Mi­la­nu Kne­že­vi­ću.
– Po­sli­je svih po­ku­ša­ja ba­ca­nja pra­ši­ne u oči ukup­noj jav­no­sti, u po­ku­ša­ju da ope­ru ru­ke od ne­dje­la ko­ja su či­ni­li, sa­mo im je još fa­lio Me­do­je­vić da ih „bra­ni“. Taj po­li­tič­ki pa­jac bez par­ti­je i bi­ra­ča po­no­vio je u svom na­pa­du lo­go­re­je či­tav niz la­ži i pri­jet­nji ko­je li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta po­na­vlja­ju kao pa­pa­ga­ji, a ko­je su kre­i­ra­ne ru­kom nji­ho­vih ino­stra­nih na­lo­go­da­va­ca i fi­nan­si­je­ra. On je pre­ko Jav­nog ser­vi­sa po­no­vio mon­stru­o­zne pri­jet­nje SDT-u, osta­lim dr­ža­vim in­sti­tu­ci­ja­ma, ali i svim gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re. Jer, ne mo­že se dru­ga­či­je tu­ma­či­ti Me­do­je­vi­će­va zlo­slut­na re­če­ni­ca da će „DF ima­ti od­go­vor na op­tu­žni­ce“. Ka­kav god bio od­go­vor Me­do­je­vi­ća i DF-a na op­tu­žni­ce, tre­ba da zna­ju da je dr­ža­va uvi­jek ko­rak is­pred njih i mno­go po­zva­ni­ja i sprem­ni­ja da od­go­vo­ri na nji­ho­ve pri­jet­nje – na­ve­li su iz DPS-a.


Op­tu­žni­ca pro­tiv Ni­ki­ća kad bu­de iz­ru­čen

Op­tu­žni­ca ni­je po­dig­nu­ta pro­tiv Ana­ni­ja Ni­na Ni­ki­ća, ko­ji je bio pre­vo­di­lac De­mo­krat­skog fron­ta, a ko­ji je u eks­tra­di­ci­o­nom pri­tvo­ru u Ru­si­ji. Ka­ko je sa­op­šte­no, on će bi­ti ob­u­hva­ćen op­tu­žnim pred­lo­gom na­kon iz­ru­če­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"