Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana AMERIČKI MAGAZIN FORBS PROCIJENIO BOGATSTVO ĐUKANOVIĆA
Aco i Milo Đukanović „Prva familija” teška 167 miliona dolara Prema dostupnim podacima, u vlasništvu familije Đukanović su četiri zgrade, tri stana, jedna palata i vikendica, kao i nekoliko stotina hiljada kvadrata zemljišta i šuma. Upravljaju Prvom bankom i Republičkim zavodom za urbanizam i projektovanje, a suvlasnici su ili akcionari u nekoliko firmi
Dan - novi portal
Bo­gat­stvo po­ro­di­ce sed­mo­stru­kog pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ma­ga­zin Forbs je pro­ci­je­nio na 167 mi­li­o­na do­la­ra. Ame­rič­ki ma­ga­zin u svom iz­vje­šta­ju, ko­ji je pre­nio N1, ni­je ob­ja­vlji­vao de­talj­ni­je po­dat­ke u ve­zi sa bo­gat­stvom Đu­ka­no­vi­ća i tim ka­ko je do­šao do ci­fre od 167 mi­li­o­na do­la­ra. Pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, u vla­sni­štvu fa­mi­li­je Đu­ka­no­vić su če­ti­ri zgra­de, tri sta­na, jed­na pa­la­ta i vi­ken­di­ca, kao i ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta i šu­ma. Upra­vlja­ju Pr­vom ban­kom i Re­pu­blič­kim za­vo­dom za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje (RZUP), a su­vla­sni­ci su ili ak­ci­o­na­ri u ne­ko­li­ko fir­mi.
Naj­vi­še imo­vi­ne u svom vla­sni­štvu ima Aco Đu­ka­no­vić, ko­ji je vla­snik pre­ko 285 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta i šu­ma i tri zgra­de, jed­ne u cen­tru Pod­go­ri­ce i dvi­je u Nik­ši­ću. Naj­ve­ći je ak­ci­o­nar Pr­ve ban­ke sa 41 od­sto di­o­ni­ca, dok ima 75 od­sto ak­ci­ja RZUP. Naj­ve­ći je po­je­di­nač­ni ak­ci­o­nar i u Rud­ni­ku uglja, sa 11,84 od­sto ak­ci­ja. Su­o­sni­vač je fir­me In­vest no­va, ko­ja se ba­vi raz­ra­dom gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta i či­ji je ka­pi­tal 11,9 mi­li­o­na eura, po­ka­zu­ju po­da­ci Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, brat do­ne­dav­nog pre­mi­je­ra vla­snik je 275 hi­lja­da kva­dra­ta šu­me u op­šti­ni Ko­la­šin, pa­la­te u Do­bro­ti, za­jed­no sa če­ti­ri hi­lja­de kva­dra­ta ze­mlji­šta po­red mo­ra, zgra­de u cen­tru Pod­go­ri­ce, sa oko hi­lja­du i po kva­dra­ta po­slov­nog pro­sto­ra, dvi­je po­ro­dič­ne stam­be­ne zgra­de u Ras­to­ci­ma u Nik­ši­ću, dok na Ža­blja­ku ima 320 kva­dra­ta šu­me.
Mi­lo Đu­ka­no­vić je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pri­ja­vio stan od 187 kva­dra­ta, 1.600 kva­dra­ta ze­mlje, te ku­po­vi­nu „ru­še­vi­na ra­znog objek­ta” od 40 i 30 kva­dra­ta. Biv­ši pre­mi­jer ima 25 od­sto ak­ci­ja u fir­mi Uni­ver­zi­tats, ko­ja je vla­snik Uni­ver­zi­te­ta „Do­nja Go­ri­ca”, sto­po­stot­ni je vla­snik Ka­pi­tal in­ve­sta, dok je su­vla­snik Glo­bal Mon­te­ne­gra. Ta fir­ma je vla­snik 20 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta na Ko­šlju­nu. Ze­mlji­šte je ku­plje­no kre­di­tom od 3,1 mi­li­on kod Pr­ve ban­ke i sa do­dat­nim kre­di­tom od pet mi­li­o­na kod Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke. Fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro za po­re­ze du­gu­je 1,2 mi­li­o­na eura.
Nje­go­va že­na Li­di­ja vla­sni­ca je po­ro­dič­ne stam­be­ne zgra­de od 121 kva­drat i 700 kva­dra­ta ze­mlji­šta u To­lo­ši­ma, ko­je je ste­kla na­sled­stvom.
Sin Bla­žo, ko­ji je su­vla­snik dvi­je fir­me – BB so­lar i BB hi­dro – vla­snik je po­slov­nog pro­sto­ra od 459 kva­dra­ta u Pod­go­ri­ci, ko­ji je do­bio od stri­ca, kao i dva sta­na na Ža­blja­ku ukup­ne po­vr­ši­ne oko 200 kva­dra­ta. BB so­lar se ba­vi elek­tro­in­sta­la­ci­ja­ma, a BB hi­dro će da gra­di mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne i pro­iz­vo­di ob­no­vlji­vu elek­trič­nu ener­gi­ju, ko­ju pla­ća­ju gra­đa­ni pre­ko ra­ču­na za stru­ju.
Se­stra Ana Đu­ka­no­vić, ko­ja se ba­vi advo­ka­tu­rom, pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, vla­sni­ca je vi­ken­di­ce na Ve­ru­ši. Na nju se ne vo­di vi­še ni­jed­na ne­kret­ni­na. Njen sin Edin Ko­la­re­vić, ka­ko su me­di­ji ra­ni­je pi­sa­li, vla­snik je sta­na u Nju­jor­ku ko­ji je pla­ćen 877,5 hi­lja­da do­la­ra.
Ovi po­da­ci šo­ki­ra­li su cr­no­gor­sku jav­nost, jer je za ve­ći­nu gra­đa­na po­jam i hi­lja­du eura, a ne 167 mi­li­o­na. Pred­sjed­nik Rad­nič­ke par­ti­je Jan­ko Vu­či­nić oci­je­nio je da Đu­ka­no­vi­ći to­li­ki no­vac ni­je­su mo­gli za­ra­di­ti na za­ko­nit na­čin.
– To je no­vac ko­ji je ili opljač­kan ili do­bi­jen šver­com ci­ga­re­ta ili nar­ko­ti­ka, od­no­sno ni­je za­ra­đen na za­ko­nit na­čin. Naj­go­re je što je ve­li­ki dio nov­ca opljač­kan od na­ro­da. Đu­ka­no­vi­ći imo­vi­nu ni­je­su ste­kli na za­ko­nit na­čin. To­li­ki ime­tak ima­ju jer je Đu­ka­no­vić go­di­na­ma bio na mje­stu pre­mi­je­ra i to je is­ko­ri­stio za lič­no bo­ga­će­nje, što se ja­sno vi­di po po­da­ci­ma – re­kao je Vu­či­nić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, no­vac ko­ji je ste­čen na ne­za­ko­nit na­čin tre­ba vra­ti­ti Cr­noj Go­ri i na­ro­du.
– I to ne sa­mo no­vac Đu­ka­no­vi­ća, već svih ko­ji su na taj na­čin ste­kli bo­gat­stvo. Ni­ko u po­sled­nje tri de­ce­ni­je, za vri­je­me tran­zi­ci­je i pri­va­ti­za­ci­ja, ni­je mo­gao za­ra­di­ti ni mno­go ma­nje nov­ca, a ne 167 mi­li­o­na do­la­ra – za­klju­čio je Vu­či­nić.
Upr­kos to­li­kom bo­gat­stvu, po­ro­di­ca Đu­ka­no­vić ni­je naj­bo­ga­ti­ja u Cr­noj Go­ri. Zva­nič­no naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek u Cr­noj Go­ri je Tak­sin Ši­na­va­tra, biv­ši pre­mi­jer Taj­lan­da ko­ji ži­vi i ra­di u Cr­noj Go­ri sa 1,61 mi­li­jar­du do­la­ra imet­ka. Forbs je pred­sta­vio li­stu svjet­skih mi­li­jar­de­ra u 2016. go­di­ni.D.M.


Kne­že­vić: Ima­ju mi­li­jar­de

Pred­sjed­nik DNP-a Mi­lan Kne­že­vić ka­zao je da Cr­na Go­ra mo­ra od­mah po­kre­nu­ti tu­žbu pro­tiv ma­ga­zi­na Forbs, na­kon ob­ja­ve da se po­ro­di­ca Đu­ka­no­vić na­la­zi na dru­gom mje­stu po bo­gat­stvu, jer je ti­me „pr­voj fa­mi­li­ji” na­ne­se­na ve­li­ka du­šev­na i ma­te­ri­jal­na šte­ta.
– Ne­mam ni naj­ma­nju di­le­mu da je cilj ove dez­in­for­ma­ci­je ras­tje­ri­va­nje stra­nih in­ve­sti­to­ra, na­pad na pred­sjed­ni­ka DPS-a, a sa­mim tim i na Cr­nu Go­ru, jer su oni jed­no. Ne bi me za­ču­di­lo da iza ove in­for­ma­ci­je sto­je ru­ski ha­ke­ri, ko­ji sva­kom gra­đa­ni­nu vi­dlji­ve mi­li­jar­de Đu­ka­no­vi­ća po­ku­ša­ju sve­sti na tri­ča­vih 167 mi­li­o­na – na­veo je Kne­že­vić u sa­op­šte­nju.
On je is­ta­kao da ne pri­hva­ta da je Ši­na­va­tra naj­bo­ga­ti­ji Cr­no­go­rac, Sr­bin, Bo­šnjak, Hr­vat, Al­ba­nac i Rus u Cr­noj Go­ri.
– Po­seb­no ne od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji je u po­sled­njih 27 go­di­na bio sve od ovih na­ci­o­nal­no­sti i ko­ji je do­veo Ši­na­va­tru me­đu nas, obu­kav­ši ga u cr­no­gor­sku na­ci­o­nal­nu no­šnju na Sve­tom Ste­fa­nu. Ši­na­va­tre ni­gdje ne bi bi­lo da ga Đu­ka­no­vić ni­je spa­sio od kr­vo­žed­nih te­ro­ri­sta na Taj­lan­du. I sad on ho­će da bu­de is­pred Mi­la? E ne mo­že! Ne da­mo – ka­zao je.
Za­to je pred­lo­žio da Vla­da od­mah raz­mo­tri po­ve­ća­nje ak­ci­za na go­ri­vo i du­van, kao i no­vo sma­nje­nje na­kna­da maj­ka­ma, ko­je bi is­ko­ri­sti­li za fi­nan­si­ra­nje tu­žbe pro­tiv Forb­sa, ko­ji svje­sno sma­nju­je naš fi­nan­sij­ski rej­ting.
– Ako smo ne­ka­ko iz­dr­ža­li sma­nje­nje na­kna­da maj­ka­ma, za­mr­za­va­nje dje­či­jeg do­dat­ka i pen­zi­ja, sma­nje­nje pla­ta, po­ve­ća­nje ci­je­na go­ri­va i ži­vot­nih na­mir­ni­ca, 500 mi­li­o­na go­di­šnjeg za­du­ži­va­nja, pre­ko ove Forb­so­ve rang-li­ste ne­će­mo i ne smi­je­mo pre­ći. Jer ako naš Mi­lo Đu­ka­no­vić ima sa­mo 167 mi­li­o­na do­la­ra, on­da ni mi ne tre­ba ni­šta da ima­mo – za­klju­čio je Kne­že­vić.


Tu­ži­la­štvo da utvr­di je­su li po­šte­no za­ra­di­li

DPS je na če­lu sa Đu­ka­no­vi­ćem u pro­te­klih 26 go­di­na spro­veo ta­ko­zva­nu di­vlju tran­zi­ci­ju, ko­ja je fi­na­li­zo­va­na pljač­ka­škom pri­va­ti­za­ci­jom, što je za re­zul­tat ima­lo ot­pu­šta­nje rad­ni­ka, ras­pro­da­ju pri­rod­nih re­sur­sa i ga­še­nje naj­bo­ljih i naj­vred­ni­jih pri­vred­nih su­bje­ka­ta. I dok su rad­ni­ci obes­pra­vlje­ni i osta­li bez po­sla, a dr­ža­va opljač­ka­na, uzak krug lju­di oko biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća enorm­no se obo­ga­tio, po­čev­ši od nje­ga sa­mog, nje­go­ve po­ro­di­ce, ku­mo­va i pri­ja­te­lja, ka­zao je funk­ci­o­ner GP URA Mi­loš Ko­na­tar.
– Da li je bo­gat­stvo Đu­ka­no­vi­ća ste­če­no na po­šten na­čin, od­go­vor tre­ba da da spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac. I bi­lo bi do­bro ka­da bi on umje­sto na la­žne dr­žav­ne uda­re svo­je vri­je­me, ener­gi­ju i re­sur­se tro­šio na lju­de ko­ji su opljač­ka­li Cr­nu Go­ru i tra­žio na­čin ka­ko da se taj no­vac vra­ti dr­ža­vi i gra­đa­ni­ma – re­kao je Ko­na­tar.
On je ka­zao da ni­je mo­ral­no ko­ri­sti­ti naj­vi­še dr­žav­ne funk­ci­je, ko­je je oba­vljao Đu­ka­no­vić, za lič­no bo­ga­će­nje i bo­ga­će­nje svo­je po­ro­di­ce.
– Sa­da se de­ša­va ne­vje­ro­vat­na si­tu­a­ci­ja da lju­di bli­ski Đu­ka­no­vi­ću nov­cem ko­jim je opljač­ka­na dr­ža­va, ku­pu­ju i pri­va­ti­zu­ju sve po Cr­noj Go­ri. U ta­kvoj pri­vat­noj Cr­noj Go­ri biv­ši pre­mi­jer mo­že ima­ti bo­gat­stvo od 167 mi­li­o­na i za­to se mi bo­ri­mo za jed­nu bo­lju, pra­ved­ni­ju i po­šte­ni­ju Cr­nu Go­ru u ko­joj će lju­di za­ra­đi­va­ti i ži­vje­ti od svog ra­da – na­veo je Ko­na­tar.
Đu­ka­no­vić je, ka­ko je na­veo, čo­vjek i po­li­ti­čar ko­ji pri­pa­da pro­šlo­sti, a ka­kav pri­mjer da­je po­li­ti­ča­ri­ma i jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma mo­že se vi­dje­ti u slu­ča­ju Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća.
– Ka­kav pri­mjer da­je Đu­ka­no­vić mo­že se vi­dje­ti po to­me što je fir­ma či­ji je on vla­snik po­re­ski du­žnik. Za­to i ne ču­di što je po­re­ski dug 777 mi­li­o­na eura, i to uglav­nom od lju­di bli­skih upra­vo nje­mu – re­kao je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"