Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ŽMURI NA POSLOVNE VEZE DPS-A I FIRME LONGRAN INVEST, ČIJI JE OSNIVAČ ROĆENOV KUM RATKO VUJAČIĆ
Rade Vujačić (zaokružen na fotografiji) u društvu Mila Đukanovića, Zorana Srzentića i Veselina Barovića Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona Vujačić je investitor sa jakim vezama u DPS-u, a u njegovim firmama aktivni su i njegovi sinovi Rade i Nikola Tužilaštvu je podnijeta prijava protiv Vujačića zbog utaje kapitalne dobiti od preko 2,7 miliona eura, čime je budžet oštećen za najmanje pola miliona eura Bez ikakvog ugovora, na fasadu Vujačićeve zgrade u Baru postavljen je bilbord DPS-a, a neformalni partijski štab je u kafeu Soho, koji se nalazi u tom objektu
Dan - novi portal
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je žmu­ri na po­slov­ne ve­ze De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) i fir­me Lon­gran in­vest, či­ji je osni­vač gra­đe­vin­ski in­ve­sti­tor iz Ba­ra Rat­ko Vu­ja­čić. Po svoj pri­li­ci bez ika­kvog for­mal­nog ugo­vo­ra o re­kla­mi­ra­nju, na fa­sa­du Vu­ja­či­će­ve zgra­de u Ba­ru ovih da­na je po­sta­vljen pro­mo­tiv­ni bil­bord DPS-a za par­la­men­tar­ne iz­bo­re ko­ji će bi­ti odr­ža­ni 16. ok­to­bra.
To po­sled­njih da­na za­o­ku­plja pa­žnju broj­nih gra­đa­na, ali oči­gled­no ne i Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, ko­ja, iako je nad­le­žna za kon­tro­lu kam­pa­nje i fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, ne re­a­gu­je tim po­vo­dom. Pri­tom, ne­for­mal­ni par­tij­ski štab DPS-a na­la­zi se u ka­feu So­ho, ko­ji se na­la­zi u tom objek­tu.
Za­ni­mlji­vo je da su pred­stav­ni­ci Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ne­dav­no iz­ja­vi­li da su pri­ku­pi­li kom­plet­nu do­stup­nu do­ku­men­ta­ci­ju od po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i pru­ža­la­ca uslu­ga bil­bord ogla­ša­va­nja u te­ku­ćoj kam­pa­nji i da po­sje­du­ju tač­ne po­dat­ke o bro­ju za­ku­plje­nih bil­bor­da na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re po sva­kom po­li­tič­kom su­bjek­tu po­na­o­sob. Me­đu­tim, Agen­ci­ja žmu­ri pred či­nje­ni­com da je na fa­sa­du Vu­ja­či­će­ve zgra­de u Ba­ru ovih da­na po­sta­vljen bil­bord DPS-a a da pri­tom ne­ma ugo­vo­ra o re­kla­mi­ra­nju. Na tom bil­bor­du je fo­to­gra­fi­ja čel­ni­ka DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, nji­hov iz­bor­ni slo­gan „Si­gur­nim ko­ra­kom” i broj šest, jer je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta še­sta po re­du na gla­sač­kom li­sti­ću za pred­sto­je­će par­la­men­tar­ne iz­bo­re.
In­di­ka­tiv­no je i da se mje­re Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je za kon­tro­lu kam­pa­nje uglav­nom od­no­se na opo­zi­ci­o­ne su­bjek­te, dok dje­lo­va­nje DPS-a prak­tič­no ni­ko i ne pro­vje­ra­va, o če­mu svje­do­či i ovaj pri­mjer iz Ba­ra.
Ka­ko je „Dan” već pi­sao, po­da­ci do ko­jih je do­šao Is­tra­ži­vač­ki cen­tar MANS-a po­ka­zu­ju da je gru­pa gra­đe­vin­skih in­ve­sti­to­ra pred­vo­đe­nja Rat­kom Vu­ja­či­ćem uta­ji­la ka­pi­tal­nu do­bit u iz­no­su od pre­ko 2.7 mi­li­o­na eura, či­me je bu­džet Cr­ne Go­re ošte­ćen za naj­ma­nje po­la mi­li­o­na eura po osno­vu ma­nje upla­će­nog PDV-a i po­re­za na do­bit. Vu­ja­čić je gra­đe­vin­ski in­ve­sti­tor sa ja­kim ve­za­ma u vla­da­ju­ćem DPS-u na lo­kal­nom i dr­žav­nom ni­vou, zbog če­ga po­sto­ji sum­nja da su in­sti­tu­ci­je nad­le­žne za kon­tro­lu fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja i dr­žav­nog pre­mje­ra i ka­ta­stra go­di­na­ma ne sa­mo za­tva­ra­le oči pred ne­le­gal­nim rad­nja­ma, ne­go i uče­stvo­va­le u kr­še­nju za­ko­na i pro­pi­sa.
Rat­ko Vu­ja­čić i nje­go­va po­ro­di­ca su ku­mov­ski po­ve­za­ni sa po­ro­di­com Mi­la­na Ro­će­na, biv­šeg mi­ni­stra ino­stra­nih po­slo­ve. Ro­će­nov sin Fi­lip je 2004. go­di­ne kr­stio Vu­ja­či­će­vog si­na Ra­da.
Ra­de Vu­ja­čić je iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je So­ho ho­tels, a je­di­ni je vla­snik kom­pa­ni­je So­ho ka­fe. U Vu­ja­či­će­vim fir­ma­ma ak­ti­van je i nje­gov dru­gi sin Ni­ko­la.
Na fo­to­gra­fi­ji ko­ju ob­ja­vlju­je­mo vi­di se Ra­de Vu­ja­čić u dru­štvu, iz­me­đu osta­lih, Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, čel­ni­ka So­ci­jal­de­mo­kra­ta Iva­na Bra­jo­vi­ća, kon­tro­verz­nog bi­zni­sme­na Ve­se­li­na Ve­ska Ba­ro­vi­ća i pred­sjed­ni­ka bar­ske op­šti­ne Zo­ra­na Sr­zen­ti­ća.
Spor iz­me­đu osni­va­ča dru­ge Vu­ja­či­će­ve kom­pa­ni­je „Ci­rus in­vest”, ko­ja je i sa­gra­di­la ne­ko­li­ko vi­še­sprat­ni­ca u Ba­ru, za­o­ku­plji­vao je pa­žnju jav­no­sti po­sljed­njih go­di­na. Kao osni­va­či te kom­pa­ni­je u Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta vo­de se Rat­ko Vu­ja­čić sa 25 od­sto udje­la u kom­pa­ni­ji, ru­ski dr­ža­vlja­nin Ser­gej Le­be­dev sa 50 od­sto i Ve­ra Ki­ro­vić sa pre­o­sta­lih 25 od­sto.
Po­red to­ga, ka­ko su tvr­di­li iz MANS-a, Vu­ja­či­ći su to­kom di­vlje iz­grad­nje dru­gih obje­ka­ta u Ba­ru uži­va­li di­rekt­nu za­šti­tu biv­šeg pred­sjed­ni­ka bar­ske op­šti­ne i funk­ci­o­ne­ra DPS-a Žar­ka Pa­vi­će­vi­ća, ko­ji ni­ka­da ni­je krio ve­ze s njima. Pa­vi­će­vić je ka­sni­je uhap­šen u okvi­ru is­tra­ge ko­ju je po­kre­nu­lo Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo.
Sa dru­ge stra­ne, Rat­ko Vu­ja­čić je na­veo da su još 2007. go­di­ne od Op­šti­ne Bar do­bi­li in­for­ma­ci­ju da će na nji­ho­vim par­ce­la­ma bi­ti pred­vi­đe­na grad­nja vi­še spra­to­va. Tvr­dio je i da po­sje­du­ju pi­smo u ko­jem ih Pa­vi­će­vić lič­no oba­vje­šta­va o to­me.
– Ova­kve ve­ze sa vla­da­ju­ćom po­li­tič­kom „eli­tom” na dr­žav­nim i lo­kal­nom ni­vou sva­ka­ko ni­su šte­ti­le Vu­ja­či­ću ka­da je uspio da obez­bi­je­di da bar­ski ka­ta­star pot­pu­no ne­za­ko­ni­to knji­ži i rask­nji­ža­va nje­go­ve sta­no­ve u objek­tu F-13, u pot­pu­no­sti se sta­vlja­ju­ći na ras­po­la­ga­nje kao ser­vis dvoj­cu Rat­ko Vu­ja­čić – Ser­gej Le­be­dev. Slič­na si­tu­a­ci­ja je i sa po­re­skim or­ga­ni­ma, ko­ji do da­nas ni­su uspje­li da utvr­de oči­gled­nu uta­ju po­re­za, već su Vu­ja­či­ću omo­gu­ći­li da ne­sme­ta­no pro­me­tu­je sta­no­vi­ma za­klju­ču­ju­ći fik­tiv­ne ugo­vo­re sa ci­je­nom ko­ja je oči­gled­no da­le­ko is­pod tr­ži­šne – uka­za­li su ra­ni­je iz MANS-a.
Ina­če, MANS je još sre­di­nom 2011. go­di­ne tu­ži­o­cu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Žar­ka Pa­vi­će­vi­ća i Rat­ka Vu­ja­či­ća, te­re­te­ći ih za kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje u ci­lju sti­ca­nja ne­za­ko­ni­te imo­vin­ske ko­ri­sti.
M.V.


Znat­na ko­rist od pro­mje­ne pla­no­va

Vu­ja­či­će­va kom­pa­ni­ja ima­la je ve­li­ke ko­ri­sti od iz­mje­na pla­no­va „To­po­li­ca 1 i 3“, jer su tim pla­no­vi­ma le­ga­li­zo­va­ne čak tri zgra­de ko­je je gra­di­la, a iz­mje­ne tih pla­no­va u dje­lo su spro­ve­li funk­ci­o­ne­ri DPS-a. MANS je utvr­dio da su radovi na tri zgra­de ko­je je Vu­ja­či­će­va kom­pa­ni­ja gra­di­la u Ba­ru bi­li pra­će­ni pre­ko­ra­če­njem ga­ba­ri­ta i kr­še­njem za­ko­na, zbog če­ga je Op­šti­na Bar mi­je­nja­la pla­no­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"