Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana MINISTARSTVO EKONOMIJE NE ŽALI PARE ZA POSAO FIRME U KOJOJ JE JEDAN OD VLASNIKA VUK RAJKOVIĆ
Rajković Milovom kumu šest miliona državne pomoći Ministarstvo ekonomije davaće godišnje davati 500 hiljada eura pomoći Hidro Bistrici punih 12 godina, koja gradi mini-hidroelektranu na vodotoku Bistrica u Bijelom Polju
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je da­će šest mi­li­o­na eura dr­žav­ne po­mo­ći pred­u­ze­ću Hi­dro Bi­stri­ca, u ko­jem je je­dan od vla­sni­ka pre­mi­je­rov kum Vuk Raj­ko­vić. Pred­u­ze­će Hi­dro Bi­stri­ca će dr­žav­nu po­moć do­bi­ti na osno­vu pro­jek­ta iz­grad­nje ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na vo­do­to­ku Bi­stri­ca – pri­to­ka Lju­bo­vi­đe u Bi­je­lom Po­lju, po­čev­ši od 2017. pa sve do 2029. go­di­ne. Dr­žav­na po­moć će na go­di­šnjem ni­vou iz­no­si­ti 501.431 euro. To se na­vo­di u rje­še­nju Ko­mi­si­je za kon­tro­lu dr­žav­ne po­mo­ći (KKDP) ko­ja je oci­je­ni­la da je dr­žav­na po­moć ko­ju Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je na­mje­ra­va da do­di­je­li pred­u­ze­ću iz Pod­go­ri­ce uskla­đe­na sa Za­ko­nom o kon­tro­li dr­žav­ne po­mo­ći.
Naj­ve­ći udio u Hi­dro Bi­stri­ci ima Si­ner­dži, 97 od­sto, dok osta­li čla­no­vi kon­zor­ci­ju­ma ima­ju po je­dan od­sto ka­pi­ta­la. U pi­ta­nju su Vod­ni Zdro­je iz Če­ške, Grad­nja iz Bi­je­log Po­lja i Tri­angl sa Ko­so­va. Vla­snik 12 od­sto udje­la u Si­ner­dži­ju je Ki­a Mon­te­ne­gro, či­ji je osni­vač i vla­snik Vuk Raj­ko­vić, ko­ji je od ove go­di­ne u CRPS-u iz­vr­šni di­rek­tor i ovla­šće­ni za­stup­nik Ki­e.
Ugo­vo­rom o kon­ce­si­ji za iz­grad­nju mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne na vo­do­to­ku Bi­stri­ca pla­ni­ra­na je iz­grad­nja jed­ne mHE sna­ge 3,5 me­ga­va­ta (MWh) i pro­ci­je­nje­ne go­di­šnje pro­iz­vod­nje 11,3 gi­ga­vat-sa­ti (GWh). Gra­đe­vin­sku do­zvo­lu Hi­dro Bi­stri­ca je do­bi­la 16. mar­ta pro­šle go­di­ne, a ove go­di­ne je pod­ni­je­la za­htjev Re­gu­la­tor­noj agen­ci­ji za ener­ge­ti­ku za sti­ca­nje sta­tu­sa po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča, ka­ko bi ostva­ri­la pod­sti­caj­ne mje­re. Pod­sti­caj­ne mje­re, od­no­sno pra­vo na po­seb­nu ot­kup­nu ci­je­nu, pro­iz­vo­đa­či iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra mo­gu da ostva­re sve dok udio „ze­le­ne” ener­gi­je u ukup­noj pro­iz­vod­nji ne do­stig­ne 33 od­sto. Ta­da, pre­ma no­vom Za­ko­nu o ener­ge­ti­ci, pro­iz­vo­đa­či vi­še ne­ma­ju pra­vo na pod­sti­caj­ne mje­re. Pre­ma po­sled­njem pro­ra­ču­nu udio je iz­no­sio 31 od­sto.
– Hi­dro Bi­stri­ca je ostva­ri­la pra­vo na pod­sti­caj­nu ci­je­nu od 8,13 euro cen­ti po ki­lo­vat-sa­tu (KWh), dok pla­ni­ra­na go­di­šnja pro­iz­vod­nja iz­no­si 11,3 mi­li­o­na KWh. Pu­šta­nje u rad mHE pla­ni­ra­no je kra­jem 2016. go­di­ne, a ostva­ri­va­nje sta­tu­sa po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča po­čet­kom 2017. go­di­ne. Pe­ri­od ga­ran­to­va­nog ot­ku­pa po ga­ran­to­va­noj ci­je­ni je 12 go­di­na, do 2029. go­di­ne. U tom pe­ri­o­du se oče­ku­je pro­iz­vod­nja od 135,8 mi­li­o­na KWh – pi­še u rje­še­nju KKDP.
Vi­si­na dr­žav­ne po­mo­ći, ka­ko pi­še, od­re­đu­je se utvr­đi­va­njem raz­li­ke iz­me­đu ga­ran­to­va­ne i tre­nut­ne ci­je­ne za snab­di­je­va­nje, ko­ja se mno­ži sa pro­iz­ve­de­nom ko­li­či­nom elek­trič­ne ener­gi­je.
– Ga­ran­to­va­na ci­je­na je 81,3 eura po MWh, a tre­nut­na ci­je­na ener­gi­je je 37 eura po MWh. Raz­li­ka ove dvi­je vri­jed­no­sti iz­no­si 44,3 po MWh, dok pla­ni­ra­na go­di­šnja pro­iz­vod­nja iz­no­si 11,3 hi­lja­de MWh, pa shod­no to­me ukup­na vi­si­na po­mo­ći na go­di­šnjem ni­vou iz­no­si 501.431 euro. U slu­ča­ju pro­mje­ne ci­je­ne stru­je na tr­ži­štu po­sto­ji mo­guć­nost pro­mje­ne pro­ra­ču­na – pi­še u rje­še­nju ko­je je pot­pi­sao pred­sjed­nik KKDP Mitar Baj­če­ta.
Sred­stva za fi­nan­si­ra­nje pro­jek­ta su sred­stva dr­žav­ne po­mo­ći, jer se, ka­ko pi­še, ra­di o jav­nim sred­stvi­ma, pro­jek­tom se fa­vo­ri­zu­je in­ve­sti­tor, sti­če eko­nom­sku pred­nost i to bi mo­glo na­ru­ši­ti kon­ku­ren­ci­ju na tr­ži­štu.
– Dr­žav­na po­moć je uskla­đe­na sa od­red­bom 3.3.2 smjer­ni­ca o dr­žav­nim po­mo­ći­ma za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i ener­gi­ju za pe­ri­od od 2014. do 2020. go­di­ne – za­klju­ču­je se u rje­še­nju.
D.M.


Pod­sti­ca­je pla­ća­ju gra­đa­ni

Iz­grad­njom mHE ba­ve se naj­vi­še bi­zni­sme­ni bli­ski DPS-u. Ovaj po­sao je is­pla­tiv za­to što Vla­da pro­pi­si­ma ga­ran­tu­je ot­kup pro­iz­ve­de­ne elek­trič­ne ener­gi­je. To se ra­di ta­ko što od po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča stru­ju ot­ku­plju­je CO­TEE, za­tim je pre­u­zi­ma Elek­tro­pri­vre­da i to na­pla­ću­je od gra­đa­na pre­ko ra­ču­na za stru­ju. CO­TEE je po­vla­šće­nim pro­iz­vo­đa­či­ma la­ni is­pla­tio mi­li­on eura, a na­kna­da je ove go­di­ne po­ve­ća­na za 26 osto i iz­no­si 0,587 euro cen­ti po KWh ili na pro­sječ­nom ra­ču­nu za stru­ju od 35 eura to je 20 cen­ti.
Pod­sti­ca­ji su se u 2015. plaćali za se­dam mHE. Pet su u vla­sni­štvu Hi­dro­e­ner­gi­je, a po jed­na u vla­sni­štvu Si­ner­dži­ja i Ig­me ener­dži. U Hi­dro­e­ner­gi­ji su Oleg Ob­ra­do­vić, Ran­ko Ubo­vić i Alek­san­dar Mijajlović, dok je vla­snik Ig­me ener­dži Igor Mašović, brat gra­do­na­čel­ni­ka An­dri­je­vi­ce.
Ovim po­slom, između ostalih, na­mje­ra­vaju da se ba­ve pre­mi­je­rov sin Bla­žo Đu­ka­no­vić i si­no­vac bi­zni­sme­na Bra­ni­sla­va Mićunovića Ne­nad Mićunović.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"