Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ako Vlada preživi, DPS smjenjuje Ranka * Robija u samici jer ima HIV * Dan novinara kao Dan žalosti * Imovina na doboš zbog duga od 1,8 miliona * Za dobrobit čovječanstva * Ako Vlada preživi, DPS smjenjuje Ranka * Velika Britanija ubila mog Aleksandra
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Razgovaraju muž i žena, i žena mu kaže:
- Ti bi samo seks, a nama ženama treba i pažnja, pažnja, shvataš?!
Muž će na to:
- Pažnja, pažnja, sad će biti seksa!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana ODLUKOM DA GLASA PROTIV POVJERENJA IZVRŠNOJ VLASTI SDP OZVANIČIO KRAJ KOALICIJE SA ĐUKANOVIĆEVOM PARTIJOM
I formalni razlaz Krivokapića i Đukanovića Ako Vlada preživi, DPS smjenjuje Ranka Predsjedništvo i Glavni odbor SDP-a donijeli su jednoglasnu odluku da ne podrže Vladu, saopštio je Ranko Krivokapić i ocijenio da DPS udara u temelje države O pitanjima raskida koalicije i inicijative za razrješenje predsjednika parlamenta i ministra može biti riječi na sjednici predsjedništva, nakon sjednice parlamenta – najavio politički direktor DPS-a Tarzan Milošević
Dan - novi portal
Uko­li­ko Vla­da op­sta­ne na­kon gla­sa­nja u par­la­men­tu 25. ja­nu­a­ra, a po­sla­ni­ci So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) osta­nu pri od­lu­ci da gla­sa­ju pro­tiv po­vje­re­nja iz­vr­šnoj vla­sti, Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) na sjed­ni­ci ko­ja će bi­ti odr­ža­na na­kon sjed­ni­ce Skup­šti­ne de­fi­ni­sa­će da­lje po­li­tič­ke ko­ra­ke, sa­zna­je „Dan”. Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, bi­će ini­ci­ran ras­kid ko­a­li­ci­je sa SDP-om i po­kre­nu­te pro­ce­du­re ra­zr­je­še­nja pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća i mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ška Ko­nje­vi­ća, ko­ji su iz re­do­va So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je.
Osim gla­sa­nja u par­la­men­tu i kri­ze u ko­a­li­ci­ji na vla­sti, Pred­sjed­ni­štvo DPS-a ras­pra­vlja­će i o kon­sti­tu­i­sa­nju no­ve lo­kal­ne vla­sti u Ul­ci­nju i ter­mi­nu no­ve sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra.
Da So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja ne­će gla­sa­ti za po­vje­re­nje Vla­di jed­no­gla­sno je ju­če od­lu­če­no na sjed­ni­ca­ma pred­sjed­ni­štva i glav­nog od­bo­ra te stran­ke. Li­der SDP-a Ran­ko Kri­vo­ka­pić sa­op­štio je da je kon­kre­tan po­vod za ova­kvu od­lu­ku po­ku­šaj da se kroz ini­ci­ja­ti­vu za gla­sa­nje o po­vje­re­nju Vla­di sru­ši par­la­men­tar­ni di­ja­log i spri­je­če smi­ri­va­nje po­li­tič­ke kri­ze i vra­ća­nje u to­ko­ve di­ja­lo­ga za slo­bod­ne i fer iz­bo­re.
– Raz­log, ko­ji mo­že bi­ti i osnov, je­ste što smo sa­gla­sni sa obra­zlo­že­njem ini­ci­ja­ti­ve, a to je da SDP već go­di­na­ma ima te­ške po­li­tič­ke ocje­ne o ra­du ove Vla­de. Te ocje­ne ko­je pi­šu u obra­zlo­že­nju i ono što smo ra­di­li naj­bo­lji su do­kaz da ima­mo pu­ni kon­ti­nu­i­tet po­li­ti­ke ko­ja sa­da ima i po­vod. Ovo je sa­mo po­vod, ali u toj ocje­ni sa­me Vla­de ja­san je i raz­log – na­veo je Kri­vo­ka­pić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re po za­vr­šet­ku sjed­ni­ca par­tij­skih or­ga­na.
Po­ru­čio je da je Vla­da zva­nič­nom od­lu­kom SDP-a da joj ne uka­že po­vje­re­nje iz­gu­bi­la iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet.
–Vla­du ne po­dr­ža­va ko­a­li­ci­ja na osno­vu ko­je je pre­mi­jer do­bio man­dat i ona ne­ma iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet. Sve od da­nas pa na da­lje, što bi na­rod re­kao, ra­di se o na­mi­ca­nju gla­so­va. Mo­že­te do­ći do bro­ja, ali ne­ma­te le­gi­ti­mi­tet. DPS uda­ra u te­me­lje ove dr­ža­ve – pra­vo gra­đa­na da od­lu­ču­ju ko će vo­di­ti Cr­nu Go­ru. Ini­ci­ja­ti­va za gla­sa­nje o po­vje­re­nju Vla­di ga­đa u tu me­tu – ka­že Kri­vo­ka­pić.
Var­ni­ce iz­me­đu DPS-a i SDP-a tra­ju već go­di­na­ma, ali je ko­a­li­ci­ja, ko­ja po­sto­ji od 1998. go­di­ne, do­sad op­sta­ja­la. Ipak, na­kon pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 2013. go­di­ne su­ko­bi su se po­o­štri­li. SDP je do­ži­vio i ras­kol pro­šle go­di­ne, a nje­gov do­ta­da­šnji pot­pred­sjed­nik Ivan Bra­jo­vić for­mi­rao je no­vu stran­ku – So­ci­jal­de­mo­kra­te (SD). On i Vu­ji­ca La­zo­vić za­dr­ža­li su mje­sta u Vla­di, a DPS je na je­sen pro­šle go­di­ne od­bio za­htjev SDP-a da ih smi­je­ni.
Po­li­tič­ki di­rek­tor DPS-a Tar­zan Mi­lo­še­vić ka­zao je za „Dan” da o pi­ta­nji­ma mo­gu­ćeg ras­ki­da ko­a­li­ci­je i ini­ci­ja­ti­ve za ra­zr­je­še­nje pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta i mi­ni­stra mo­že bi­ti ri­je­či na sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva, na­kon sjed­ni­ce par­la­men­ta.
– Sa­če­kaj­mo uto­rak ve­če. Po­štu­je­mo od­lu­ke svih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta. To su nji­ho­vi po­li­tič­ki sta­vo­vi i in­te­re­si – na­veo je Mi­lo­še­vić.
Sjed­ni­ca pred­sjed­ni­šta naj­ve­će vla­da­ju­će stran­ke mo­gla bi bi­ti od­lo­že­na ako u po­ne­dje­ljak ne bu­de po­znat re­zul­tat gla­sa­nja o po­vje­re­nju Vla­di. Ini­ci­ja­ti­vu da se po­vje­re­nje iz­vr­šnoj vla­sti u par­la­men­tu pro­vje­ri for­ma­li­zo­vao je ne­dav­no pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić.
Pre­ma od­red­ba­ma skup­štin­skog po­slov­ni­ka, na ini­ci­ja­ti­vu naj­ma­nje tre­ći­ne po­sla­ni­ka, mo­že se pri­stu­pi­ti ra­zr­je­še­nju pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta. O to­me od­lu­ču­je ve­ći­na svih po­sla­ni­ka, pa je ti­me po­treb­no da to ra­zr­je­še­nje po­dr­ži 41 član par­la­men­ta. Ra­zr­je­še­nje mi­ni­stra po­kre­će pre­mi­jer, i o nje­mu od­lu­ču­je Skup­šti­na.
U čla­nu 91 Usta­va na­vo­di se da ve­ći­nom gla­so­va svih po­sla­ni­ka Skup­šti­na do­no­si za­ko­ne ko­ji­ma se ure­đu­ju na­čin ostva­ri­va­nja slo­bo­da i pra­va gra­đa­na. Istom ve­ći­nom par­la­ment pro­gla­ša­va rat­no i van­red­no sta­nje, do­no­si pro­stor­ni plan, od­lu­ču­je o ras­pi­si­va­nju dr­žav­nog re­fe­ren­du­ma, od­lu­ču­je o skra­će­nju man­da­ta, ra­zr­je­še­nju pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, bi­ra i ra­zr­je­ša­va pred­sjed­ni­ka i čla­no­ve Vla­de i od­lu­ču­je o po­vje­re­nju Vla­di.
Na pi­ta­nje šta će se de­si­ti ako Vla­da do­bi­je po­vje­re­nje u par­la­men­tu i da li će SDP iza­ći iz vla­sti, mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić re­kao je „da je pro­ce­du­ra ra­zr­je­še­nja mi­ni­stra po­zna­ta”.
– Pro­ce­du­ra ra­zr­je­še­nja mi­ni­stra pro­pi­sa­na je shod­no Usta­vu Cr­ne Go­re i tu pro­ce­du­ru po­štu­je­mo – re­kao je ju­če Ko­nje­vić no­vi­na­ri­ma.
U ini­ci­ja­ti­vi za pro­vje­ru po­vje­re­nja Vla­di u par­la­men­tu, Đu­ka­no­vić je na­veo da pi­ta­nje po­vje­re­nja Vla­da po­sta­vlja sa že­ljom da po­ka­že od­go­vo­ran od­nos pre­ma iz­bor­noj vo­lji gra­đa­na na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2012. go­di­ne. Ka­ko je na­veo, to je pri­mje­re­na od­go­vor­nost na­kon što su to­kom po­sled­njih go­di­na sa­op­šte­ne „te­ške po­li­tič­ke ocje­ne o ra­du Vla­de i od jed­nog ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra ko­ji je kon­sti­tu­ent Vla­de Cr­ne Go­re od 1998. go­di­ne”.
Za­mje­nik pred­sjed­ni­ka DPS-a Du­ško Mar­ko­vić re­kao je u če­tvr­tak da ni­je iz­ne­na­đen na­ja­vom ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra SDP-a da ne­će gla­sa­ti za po­vje­re­nje Vla­di. Ta­kvu na­ja­vu, ka­ko je re­kao, vi­di kao for­ma­li­za­ci­ju ras­ki­da ko­a­li­ci­je.
S dru­ge stra­ne, Ran­ko Kri­vo­ka­pić je ju­če no­vi­na­ri­ma ka­zao da je po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja već ušla u cr­no­gor­ski par­la­ment i to, ka­ko je re­kao, „kroz dva kon­kret­na po­sla­ni­ka ko­ji su na­mi­re­ni mi­ni­star­skim mje­sti­ma ko­ja su ote­ta od SDP-a”.
– Pro­tiv­no ko­a­li­ci­o­nom spo­ra­zu­mu ko­ji je pot­pi­san i ovje­ren u Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji, DPS je za­dr­žao dva mi­ni­star­ska mje­sta ko­ja pri­pa­da­ju SDP-u. Nji­ma je oči­gled­no na­mi­rio dva po­sla­ni­ka, sve osta­lo je stvar spe­ku­la­ci­ja. Da li će se ne­ka ve­ći­na iz za­tvo­ra Ma­mu­la obez­bi­je­di­ti u par­la­men­tu, to ne znam – ka­zao je li­der SDP-a.
Na pi­ta­nje da li će pod­ni­je­ti ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne uko­li­ko Vla­da do­bi­je ve­ći­nu, ka­zao je da je to po­zi­ci­ja na ko­ju se bi­ra taj­nim gla­sa­njem.
– Kroz par­la­men­tar­ni di­ja­log do­ži­vio sam pu­nu po­dr­šku i vla­sti i opo­zi­ci­je, a usu­đu­jem se re­ći i Evrop­ske ko­mi­si­je i Evrop­skog par­la­men­ta za ono što ra­dim, a to je vo­đe­nje par­la­men­tar­nog di­ja­lo­ga i odr­ža­va­nje u ži­vo­tu vr­lo va­žnog pro­ce­sa u Cr­noj Go­ri da se po­li­tič­ka kri­za ne bi vra­ti­la na uli­cu, da ne bi­smo ima­li ne­sta­bil­nost, ne­mi­re, a sa­mim tim ni pri­jet­nju po uku­pan re­gu­la­ran i mi­ran ži­vot gra­đa­na. Već dva pu­ta sam ini­ci­ja­ti­ve za mo­ju smje­nu sta­vljao na dnev­ni red. Ako ne­ko že­li da pod­ne­se ta­kvu ini­ci­ja­ti­vu, ona će opet bi­ti na dnev­nom re­du, u skla­du sa po­slov­ni­kom – na­ja­vio je Kri­vo­ka­pić.M.V.-V.R.


Gla­sa­nje vje­ro­vat­no u uto­rak

Pre­ma na­ja­vi pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta Ran­ka Krivokapića, gla­sa­nje o po­vje­re­nju Vla­di bi­će naj­vje­ro­vat­ni­je u uto­rak, 26. ja­nu­a­ra.
– Svi po­sla­ni­ci su is­ka­za­li že­lju da di­sku­tu­ju po de­set mi­nu­ta. Pre­mi­jer će pr­vi ima­ti iz­la­ga­nje kao pred­la­gač ini­ci­ja­ti­ve, za­tim še­fo­vi klu­bo­va, pa po­sla­ni­ci i na kra­ju za­vr­šna ri­ječ. Plan je da to tra­je dva da­na da bi se gla­sa­lo vje­ro­vat­no u uto­rak – ob­ja­snio je Kri­vo­ka­pić.


Rad­na gru­pa pri­vre­me­no pre­sta­je s ra­dom

Ran­ko Kri­vo­ka­pić je na­ja­vio da će rad­na gru­pa par­la­men­tar­nog di­ja­lo­ga pri­vre­me­no pre­sta­ti sa ra­dom do no­vog sa­stan­ka na ni­vou li­de­ra par­ti­ja.
– Ni SDP, a uvje­ren sam ni dru­gi su­bjek­ti ko­ji su se po­sve­ti­li ovom pro­ce­su, ne že­le da si­mu­li­ra­ju di­ja­log dok se ne do­ne­se od­lu­ka na sa­stan­ku pred­sjed­ni­ka par­ti­ja o bu­duć­no­sti na­ših od­no­sa. Če­ka se su­sret pred­sjed­ni­ka par­ti­ja da se vi­di ku­da ide Cr­na Go­ra – ka­zao je on.


Kri­zu rje­ša­va­ti u par­la­men­tu

Na pi­ta­nje ho­će li Ra­ško Ko­nje­vić na­pu­sti­ti Vla­du, Ran­ko Kri­vo­ka­pić je ka­zao da će se mi­ni­star u ve­zi sa tim obra­ti­ti pre­mi­je­ru.
– I kod nje­ga i kod me­ne ostav­ke se pod­no­se ka­da po­sto­ji mo­ral­na ili bi­lo ko­ja od­go­vor­nost. Obo­ji­ca osje­ća­mo sa­svim su­prot­no – da smo ra­di­li i da ra­di­mo svoj po­sao u in­te­re­su dr­ža­ve. Na pre­mi­je­ru je, ako že­li, da po­kre­ne pi­ta­nje ra­zr­je­še­nja mi­ni­stra. Man­dat smo do­bi­li na iz­bo­ri­ma, ni­ko nam ni­šta ni­je po­klo­nio. SDP je do­bio sa­ma mje­sta na iz­bo­ri­ma. Tač­no je, ni­je­smo na­stu­pi­li sa­mo­stal­no na iz­bo­ri­ma od 1998. go­di­ne, ali ni­je ni DPS ot­kad se po­di­je­lio. Ta­ko da ima­mo isti le­gi­ti­mi­tet za ta mje­sta kao i osta­li čla­no­vi Vla­de – ka­že Kri­vo­ka­pić.
Re­kao je da je u to­ku po­sled­nji po­ku­šaj da se odr­ži par­la­men­tar­ni di­ja­log, a da od­go­vor­nost sno­se oni ko­ji su po­ku­ša­li da ga pre­ki­nu ini­ci­ja­ti­vom za gla­sa­nje o po­vje­re­nju Vla­di.
– Na­še je da po­ku­ša­mo još jed­nom. Do­go­vor svih par­ti­ja pa i DPS-a je da je 1. fe­bru­ar bio da­tum ka­da tre­ba raz­go­va­ra­ti o prav­no-po­li­tič­kim ga­ran­ci­ja­ma za ono što je do­go­vo­re­no. I DPS je pri­hva­tio da jed­na od te­ma bu­de i pre­la­zna vla­da. Po­no­vi­ću da je pre­la­zna vla­da tre­ba­lo da bu­de dio kon­sen­zu­sa, ali DPS že­li da po­di­je­li, da za­va­di, a ne da se do­go­va­ra oko iz­bo­ra. Ja­sno je i sa ko­jim mo­ti­vom – da se za­dr­ži ova­kav mo­del ka­da gra­đa­ni ne ostva­ru­ju svo­je ustav­no pra­vo slo­bod­nom vo­ljom na iz­bo­ri­ma – tvr­di Kri­vo­ka­pić.
Na pi­ta­nje da li vi­di SDP kao dio an­ti­re­žim­skih sna­ga ko­je se va­nin­sti­tu­ci­o­nal­nim sred­stvi­ma, uklju­ču­ju­ći i pro­te­ste, bo­ri za pre­la­znu vla­du, ka­zao je da tre­ba sve ura­di­ti da do to­ga ne do­đe.
– Tre­ba da po­ku­ša­mo i da­lje da kroz par­la­ment rje­ša­va­mo pi­ta­nja do kraj­njih gra­ni­ca. Mo­ra­mo svi po­ku­ša­ti da osta­ne­mo što du­že u par­la­men­tu, čak i ako ne bu­de iz­raz vo­lje gra­đa­na ne­go po­li­tič­ke ko­rup­ci­je. Na­rav­no, i tu po­sto­je gra­ni­ce. Tre­ba is­ko­ri­sti­ti kraj­nje mo­guć­no­sti par­la­men­tar­nog ži­vo­ta i do­go­vo­ra, jer jed­nom ka­da se stva­ri poč­nu rje­ša­va­ti na uli­ci, što je oči­gled­no cilj di­je­la DPS-a da se kroz ne­mi­re iz­bjeg­ne od­go­vor­nost za slo­bod­ne i fer iz­bo­re, stvar po­sta­je ne­po­vrat­na. On­da vi­še ne­će­mo od­lu­či­va­ti sa­mi, ne­go će nam tre­ba­ti me­đu­na­rod­ni po­sred­ni­ci, kao u Ma­ke­do­ni­ji – upo­zo­rio je Kri­vo­ka­pić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"