Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana SKUPŠTINSKA RASPRAVA POKAZALA DA VLAST NIJE SPREMNA DA ISPITA ODGOVORNOST NADLEŽNIH ZBOG BRUTALNOG RAZBIJANJA PROTESTA
Poslanici SNP-a napustili Skupštinu SNP i Demos napustili parlament
Dan - novi portal
De­set po­sla­ni­ka So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (šest) i De­mo­sa (če­ti­ri) na­pu­sti­li su ju­če Skup­šti­nu Cr­ne Go­re, ne­za­do­volj­ni za­ključ­ci­ma Od­bo­ra za od­bra­nu i bez­bjed­nost u ve­zi sa pro­te­sti­ma, od­no­sno či­nje­ni­com da su is­pred par­la­men­ta hap­še­ni pred­stav­ni­ci na­ro­da i no­vi­na­ri. Pri­je ple­nar­ne ras­pra­ve gla­so­vi­ma pred­stav­ni­ka vla­sti i Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re na Od­bo­ru za od­bra­nu i bez­bjed­nost usvo­je­ni su za­ključ­ci pre­ma ko­ji­ma su u de­ša­va­nji­ma u ve­zi sa pro­te­sti­ma po­stu­pa­nja nad­le­žnih or­ga­na u osno­vi bi­la u skla­du sa za­ko­nom i ovla­šće­nji­ma.
Šef klu­ba po­sla­ni­ka SNP-a Alek­san­dar Da­mja­no­vić sa­op­štio je da ta par­ti­ja ne­će da­lje da uče­stvu­je u ras­pra­vi.
– Za­ključ­ci od­bo­ra po­ka­zu­ju go­lu si­lu ve­ći­ne i pro­du­blju­ju ten­zi­je. Že­li­mo da do­bi­je­mo od­go­vo­re ko­me je pa­lo na pa­met da se 24 sa­ta na­kon što smo Stol­ten­ber­gu vi­dje­li le­đa raz­bi­ju pro­te­sti i ko je do­nio od­lu­ku o upo­tre­bi si­le – pod­vu­kao je on.
Po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca po­ru­či­la je da će bi­ti na pro­te­sti­ma za­ka­za­nim za su­bo­tu.
Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ran­ko Kri­vo­ka­pić po­ku­šao je da od­vra­ti po­sla­ni­ke SNP-a od boj­ko­ta, ob­ja­šnja­va­ju­ći da su za­ključ­ci sa­mo pred­log od­bo­ra, da ih ko­nač­no usva­ja par­la­ment i da se nji­hov sa­dr­žaj mo­že mi­je­nja­ti. Po­sla­ni­ci SNP-a, me­đu­tim, osta­li su pri od­lu­ci i na­pu­sti­li su sjed­ni­cu.
Go­ran Da­ni­lo­vić je sa­op­štio da De­mos ne­će uče­stvo­va­ti u ra­du par­la­men­ta dok mu ne bu­de vra­će­no do­sto­jan­stvo. Ka­ko je do­dao, De­mos ne pri­sta­je na ustup­ke ka­da je u pi­ta­nju slo­bo­da.
– Šta god mi­slio o ko­le­ga­ma ko­je su zna­le i da uvi­ri­je­de, u hap­še­nju i če­ru­pa­nju po­sla­ni­ka vi­dio sam ka­ko se hap­si slo­bo­da. Par­la­ment je iz­gu­bio smi­sao is­pred sop­stve­ne zgra­de. Ne tre­ba se pla­ši­ti ni na­ro­da ko­ji bi htio da uđe u par­la­ment. Ne­ka uđu, ne tre­ba se pla­ši­ti na­ro­da. U par­la­men­tu ko­ji je zga­žen u ne­slo­bo­di za po­sla­ni­ka i no­vi­na­re, pre­ko­ra­če­nju ovla­šće­nja, u toj ne­slo­bo­di ne­će­mo raz­go­va­ra­ti – na­veo je on.
Do­dao je da De­mos tra­ži da se raz­go­vor o bu­duć­no­sti i bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re iz­mje­sti iz par­la­men­ta i da se or­ga­ni­zu­je uz uče­šće pred­stav­ni­ka Evrop­ske uni­je.
Pred­sjed­nik par­la­men­ta Ran­ko Kri­vo­ka­pić od­ba­cio je mo­guć­nost da se di­ja­log na ovu te­mu vo­di van par­la­men­ta.
– Sva­ki raz­go­vor ko­ji bu­de sa EU bi­će u ovoj ku­ći – po­ru­čio je on.
Po­sla­ni­ku Po­zi­tiv­ne Dar­ku Pa­jo­vi­ću ni­je se do­pa­la od­lu­ka pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­je da na­pu­ste sjed­ni­cu.
– Ako ne­ko mi­sli da de­mo­krat­ske pro­mje­ne tre­ba da nam do­ne­se No­va, ši­ro­ko mu po­lje, mi ne­će­mo bi­ti dio te pri­če. Ne pla­ni­ra­mo da nas ne­ko di­sci­pli­nu­je pre­ko tr­go­va. Ova vlast ni­je do­bra i tre­ba da se mi­je­nja, ali ne­ma­mo na­mje­ru da sru­ši­mo i de­sta­bi­li­zu­je­mo dr­ža­vu i po­ni­šti­mo že­lju ve­ći­ne gra­đa­na da Cr­na Go­ra uđe u NA­TO. Ni­smo dio vla­sti. Bi­će­mo opo­zi­ci­ja vla­sti, ali ne dr­ža­vi – ka­zao je Pa­jo­vić.
Po­sla­nik DPS-a Mi­lu­tin Si­mo­vić ka­zao je da su uče­sni­ci pro­te­sta ugro­zi­li pra­va gra­đa­na i ustav­ni po­re­dak dr­ža­ve.
Ri­fat Ras­to­der (SDP) je re­kao da je uvje­ren da ciljevi or­ga­ni­za­to­ra pro­te­sta ne­ma­ju ve­ze sa eko­nom­skim i so­ci­jal­nim pro­ble­mi­ma jer se de­ša­va­ju u su­sret pri­je­ma Cr­ne Go­re u NA­TO.
I Su­ljo Mu­sta­fić (BS) ka­zao je da je jed­na od na­mje­ra pro­te­sta bi­la od­la­ga­nje ili za­u­sta­vlja­nje NA­TO in­te­gra­ci­ja.
– Ako je bi­lo pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja i da li je pre­kr­šen Ustav hap­še­njem po­sla­ni­ka i po­ga­že­na slo­bo­da me­di­ja hap­še­njem no­vi­na­ra o to­me tre­ba da od­lu­če nad­le­žne in­sti­tu­ci­je – is­ta­kao je on.
Mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin ka­zao je da DF tra­ži da se us­po­sta­vi vlast ko­ja ni­je iz­raz slo­bod­ne vo­lje gra­đa­na. Po nje­go­vim ri­je­či­ma, to­kom pro­te­sta su ljud­ske slo­bo­de i pra­va gra­đa­na, za­ga­ran­to­va­ni Usta­vom Cr­ne Go­re, vri­je­đa­ni, ugro­ža­va­ni i re­la­ti­vi­zo­va­ni.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić ka­zao je da po­ru­ke da se vlast mo­že pro­mi­je­ni­ti van in­sti­tu­ci­ja vra­ća­ju Cr­nu Go­ru u vre­me­na za ko­ja mi­sli­mo da su pro­šla.
– Ne mo­že­mo de­kla­ra­tiv­no bi­ti za ula­zak u EU, a ne bi­ti za nje­ne vri­jed­no­sti. Ključ­na vri­jed­nost EU je da se vlast ne mo­že pri­zna­ti ako je stvo­re­na na na­čin su­pro­tan le­gi­tim­noj vo­lji gra­đa­na – sa­op­štio je on.
Po­sla­nik DPS-a Tar­zan Mi­lo­še­vić po­ru­čio je da je DPS spre­man da ras­pi­še iz­bo­re od­mah na­kon do­bi­ja­nja po­ziv­ni­ce za NA­TO i po­zvao sve po­li­tič­ke ak­te­re da u me­đu­vre­me­nu ra­de na una­pre­đe­nju am­bi­jen­ta za spro­vo­đe­nje iz­bor­nih pro­ce­sa.
Sjed­ni­ca Skup­šti­ne bi­će na­sta­vlje­na da­nas.
V.R.


Aba­zo­vić: Hap­še­njem po­sla­ni­ka pre­kr­ši­li za­kon

Ne­za­vi­sni Po­sla­nik Dri­tan Aba­zo­vić ka­zao je da je po­vod za skup­štin­sku ras­pra­vu bru­tal­no dje­lo­va­nje po­li­ci­je pre­ma gra­đa­ni­ma ko­ji su mir­no pro­te­sto­va­li is­pred par­la­men­ta.
– Po­li­ci­ja je do­šla pod pu­nim na­o­ru­ža­njem kao da je is­pred Skup­šti­ne bi­la Al Ka­i­da, a ne ne­na­o­ru­ža­ni gra­đa­ni. Po­li­ci­ja je de­mon­stri­ra­la sna­gu svog ku­ka­vič­lu­ka. Ni­ka­kve po­tre­be za ta­kvom in­ter­ven­ci­jom ni­je bi­lo, kao ni­ti da hap­si­te po­sla­ni­ke. Uhap­si­li ste Sla­ve­na Ra­du­no­vi­ća sa pet spe­ci­ja­la­ca kao da se ra­di o kri­mi­nal­cu, a ne o po­sla­ni­ku. Pre­kr­ši­li ste za­kon, ali to ne­će­te da pri­zna­te. Ka­ko ste hap­si­li lju­de u Bu­dvi, je­ste li išli sa fan­tom­ka­ma i pod pu­nom rat­nom opre­mom. Je­ste li pro­ce­su­i­ra­li rat­ne zlo­či­ne, šverc nar­ko­ti­ka i ci­ga­re­ta, kri­mi­nal­ce ko­ji su fi­nan­si­ra­li kam­pa­nje DPS-a. Po­ka­ži­te sna­gu prav­ne dr­ža­ve pre­ma tim lju­di­ma – po­ru­čio je on.


De­mo­kra­te vi­je­ća­le do ka­sno u noć

Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re ras­pra­vlja­lo je si­noć o ak­tu­el­noj po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji. Sjed­ni­ca je po­če­la u ra­nim ve­ćer­njim sa­ti­ma i tra­ja­la je do ka­sno u noć. Do za­klju­če­nja ovog bro­ja „Da­na” ni­je­smo mo­gli sa­zna­ti bi­lo ka­kvu in­for­ma­ci­ju o kon­kret­nim te­ma­ma, od­no­sno da li su De­mo­kra­te od­lu­či­va­le o boj­ko­tu par­la­men­ta i even­tu­al­nom pri­dru­ži­va­nju pro­te­sti­ma.


Na­re­đe­no pri­ku­plja­nje do­ka­za

Spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić na­veo je da je u po­gle­du do­ga­đa­ja ve­za­nih za pro­te­ste tu­ži­la­štvu od 17. ok­to­bra do da­nas pri­ja­vlje­no 20 slu­ča­je­va, od če­ga su ob­ra­di­li 18.
– Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci ob­ra­di­lo je pri­ja­vlje­nih 18 do­ga­đa­ja. Oci­je­ni­li su da su se u rad­nja­ma pri­ja­vlje­nih ste­kla obi­ljež­ja pre­kr­ša­ja za 13 li­ca, dok su se u rad­nja­ma dva li­ca ste­kla obi­ljež­ja bi­ća kri­vič­nog dje­la. U dva slu­ča­ja Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo oci­je­ni­lo je da ne­ma do­volj­no do­ka­za na osno­vu ko­jih bi mo­glo da do­ne­se od­lu­ku da se ra­di o kri­vič­nom dje­lu, pa je da­lo upu­te po­li­ci­ji da pri­ku­pi do­ka­ze. Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo do­šlo do sa­zna­nja da su do­ga­đa­ji­ma od 17. i 18. ok­to­bra šest li­ca za­do­bi­la po­vre­de, me­đu ko­ji­ma je je­dan po­sla­nik, i na­lo­ži­lo pri­ku­plja­nja do­ka­za u smi­slu utvr­đi­va­nja po­sto­ja­nja kri­vič­nog dje­la – po­ja­snio je Kat­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"