Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-29
Hapsiće zgodne Srbe u Sarajevu? Žrtve nisu izginule da bi neko u njihovo ime pravio turbo-džamahiriju i određivao patriotske mjere po kojima neko može ili ne može posjetiti glavni grad Bosne i Hercegovine i nastupiti ispred njegovih građana
Dan - novi portal
Autor: Dra­gan Bur­sać


Zna­te li ko je Ab­dul Aziz al-Kas­sar? Ne zna­te. Ri­ječ je o te­le­vi­zij­skom vo­di­te­lju, ko­ga je vjer­ska po­li­ci­ja Sa­u­dij­ske Ara­bi­je uhap­si­la u jed­nom šo­ping cen­tru jer je, hmmm, pre­zgo­dan. Čo­vjek ne da gle­da­ti u se­be ko­li­ko do­bro iz­gle­da. Že­ne, sve pod bur­ka­ma, pa­da­ju u trans. I po­ko­ji mu­ška­rac, da­ka­ko. Al’ u se­bi. E, da že­ne pod bur­ka­ma ne bi pa­da­le u trans, a po­što al- Kas­sar ne da gle­da­ti u se­be od zgod­no­će, tu je vjer­ska po­li­ci­ja, ko­ja li­je­po uhap­si čo­vje­ka i Al­lah mi­ran.
I ka­kve ve­ze sve to ima sa Sa­ra­je­vom, na­pri­li­ku, pi­ta­će se mno­gi? Pa ni­je da ne­ma. U sve­op­štoj sa­u­di­za­ci­ji gra­da pod­no Tre­be­vi­ća, za­vi­čaj­no udru­že­nje ‘’Ze­le­ne be­retke’’ že­li od­re­đi­va­ti ko (ne) mo­že na­stu­pa­ti u Sa­ra­je­vu! Pod na­stu­pom se pod­ra­zu­mi­je­va, valj­da, jav­no po­ja­vlji­va­nje po­zna­tih i ma­nje po­zna­tih lič­no­sti sa Bal­ka­na.
A, za­bra­na se od­no­si na sva­kog iz­vo­đa­ča ko­ji je „svo­jim pri­ja­šnjim na­stu­pi­ma na jav­nim ili pri­vat­nim za­ba­va­ma ve­li­čao čet­ni­štvo ili usta­štvo ili ši­rio na­ci­o­nal­nu mr­žnju“.
Pa, do­bro. Ne­će mo­ći na­stu­pa­ti sa­mo Ba­ja Ma­li Knin­dža i Tomp­son. I Bo­ra Čor­ba. I Bo­ro Dr­lja­ča. I Vla­do Ge­or­gi­jev. I Sve­tla­na Ra­žna­to­vić. I Le­pa Bre­na. I Ku­stin or­ke­star. I Ne­le­to­vo „Pu­še­nje“. I ‘’Ma­ga­zin’’. I Ton­či Hu­ljić. I Han­ka Pal­dum (ups, Han­ka mo­že). I Ma­ri­ja Še­ri­fo­vić. A, do­bro, Ma­ri­ja je bi­la.
A, baš zbog Še­ri­fo­vić­ke se po­di­gla to­li­ka ham­pa u Sa­ra­ju. Sve u sve­mu, ma­lo ra­ci­o­nal­ni­ji mo­zak će po­mi­sli­ti ka­ko vi­še-ma­nje u glav­nom gra­du ne­će bi­ti ni svir­ke, a bog­me, shod­no to­me, ni­ti bi­lo ka­kvih jav­nih oku­plja­nja ko­ja re­me­te ću­do­re­đe no­vo­u­spo­sta­vlje­nog tur­bo­i­sla­ma, ko­ji po­či­va u sva­kom tr­žnom cen­tru, od Stu­pa do Ba­ščar­ši­je. Taj fi­ni umi­ve­ni islam, što kom­bi­nu­je di­zaj­ni­ra­nu fe­re­džu, ni­kab ili bur­ku sa Kli­nik ko­zme­ti­kom. Taj islam što mik­sa fast-fu­do­ve sa nar­gi­la­ma i na­ma­zi­ma. To je taj pre­div­ni islam, ko­ji kom­bi­nu­je dža­mij­ska vjen­ča­nja i pro­fe­si­o­nal­ni eskor­ting. Islam, ko­ji ar­hi­tek­ton­ski po­di­že kon­do­mi­ni­ju­me sa­mo­do­volj­ne, za no­ve grun­tov­ne vla­sni­ke sa­ra­jev­skih po­br­đa. Islam, ko­ji ob­je­di­nju­je jav­ne na­ma­ze i taj­no opi­ja­nje uz Je­ce, Ce­ce i osta­le „čet­ni­ku­še“.
Ali vjer­skoj po­li­ci­ji, zna­noj kao ‘’Ze­le­ne be­ret­ke’’, ni­je do­volj­no ogra­ni­či­ti sa­mo uvoz zlih po­zna­tih an­ti­pa­tri­o­ta u naj­mla­đu pod­no­tre­be­vić­ko-tr­žno-mo­lov­sku dža­ma­hi­ri­ju. Jok! Neo­p­hod­no je i obič­nog bož­ja­ka, ko­ji se po pro­cje­ni lji­lja­no­vog oka za­mje­rio Sa­raj­sta­nu, eli­mi­ni­sa­ti s oku­plja­nja. I to se eks­pli­ci­te ve­li u nji­ho­vom sa­op­šte­nju:
„Oni ko­ji su na bi­lo ko­ji na­čin svo­jim po­stup­ci­ma po­ma­ga­li i po­dr­ža­va­li agre­so­ra, is­ti­ca­li obi­ljež­ja agre­so­ra, ne­gi­ra­li agre­si­ju, uče­stvo­va­li u agre­si­ji i po­ti­ca­li je ili su to ra­di­li nji­ho­vi vla­sni­ci - or­ga­ni­za­to­ri - me­na­dže­ri ne­će mo­ći na­stu­pa­ti ili or­ga­ni­zo­va­ti bi­lo ka­kvu ma­ni­fe­sta­ci­ju.“
Pa ova­ko do­bro ni Mi­lo­rad Do­dik ne bi sa­sta­vio sa­op­šte­nje!
A, sad ozbilj­no. Ka­da vi­di­te ovu de­fi­ni­ci­ju za­bra­ne, pa­aa u Sa­ra­je­vu ne­će mo­ći na­stu­pa­ti bi­lo ko osim lju­di ko­ji su pre­ži­vje­li op­sa­du, ne­ka­ko su po­zna­ti i ‘’Be­ret­ke’’ im da­ju kli­mo­glav. Da­kle, Han­ka, na te­be je red.
Ne­go, ma­ni­mo se za­je­ban­ci­je. Ma­ni­mo se čak i šu­plje pri­če o Vla­di Ge­or­gi­je­vu ko­ji pre­ko Tvi­te­ra za­pi­ša­va ha­ške su­di­je što uka­za­ma­ti­še Ka­ra­dži­ća, pa ga on­da Sa­raj­ke za­pi­ša­va­ju zbog nje­go­vog pi­ša­nja. Ma­ni­mo se ma­sov­nog pi­šin­ga i uozbi­lji­mo stvar.
U do­ba kad de­mo­bi­li­sa­ni bor­ci di­ljem BiH, bar oni ko­ji ni­su iz­vr­ši­li sa­mo­u­bi­stva, i ko­ji ni­su pod­le­gli ka­kvoj bo­le­šti­ni, ve­lim ka­da ti jad­ni­ci bu­kval­no ska­pa­va­ju od gla­di, „Ze­le­ne be­ret­ke“, od sil­ne do­ko­no­sti i pa­sja­lu­ka, pre­u­zi­ma­ju na se­be estrad­no-me­na­džer­ski po­sao vjer­ske po­li­ci­je u SAU ara­bij­skom sti­lu.
Ali, za ovo iži­vlja­va­nje na pa­pi­ru ra­zno­ra­znim od­lu­ka­ma, de­kre­ti­ma i for­mi­ra­njem ko­mi­si­ja ko­je­ka­kvih, ima po­do­bro ob­ja­šnje­nje. Sa­ra­je­vo, kroz pre­su­du Ka­ra­dži­ću, ži­vi po ko zna ko­ji put re­vik­ti­mi­za­ci­ju. I na­mje­sto pot­pu­nog mi­ra, ko­ji bi tre­ba­lo da se ja­vi iz­ri­ca­njem ka­zne dže­la­tu za udru­že­ni zlo­či­nač­ki po­du­hvat baš nad gra­đa­ni­ma Sa­ra­je­va, ja­vlja se ne­ko fru­stra­ci­o­no ne­za­do­volj­stvo. Za­što ni­je do­bio do­ži­vot­nu ro­bi­ju? Ma­lo mu je i smrt­na ka­zna! Šta je sa ge­no­ci­dom u se­dam op­šti­na, bru­ji ka­sa­ba, ko­ja se upra­vo su­prot­no pre­su­di, ne mi­ri ni sa so­bom, ni­ti sa epo­hom ko­ja je pri­je par da­na, bar for­mal­no okon­ča­na.
To je je­dan par ru­ka­va. Dru­gi le­ži u po­sa­đe­nom i go­re spo­me­nu­tom tur­bo­folk isla­mu. Jed­na­kom kao i ka­to­li­ci­zam i pra­vo­sla­vlje ko­ji su na­sta­li rat­nih i po­rat­nih go­di­na i ko­ji su sim­bi­o­za sve pr­ljav­šti­ne de­ve­de­se­tih, smla­vlje­nog du­ha i jef­ti­ne za­ba­ve za ši­ro­ke na­rod­ne ma­se.
Ko to u ovim na­šim ka­lju­ža­ma prak­ti­ku­je sve te sil­ne mo­no­te­i­stič­ke re­li­gi­je mi­ra i lju­ba­vi u sa­mo­ći u svo­ja če­ti­ri zi­da i u svo­joj du­ši? Ni­ko, ili ri­jet­ko ko. Za­to što je to ta­ko pas­se, ta­ko do­sad­no, a i bra­te mi­li, ni­ko ne vi­di bra­ta bez te­spi­ha, bez krat­kih to­la i du­ge bra­de. To je taj pri­mi­ti­vi­zam naš na­su­šni, či­ji su pro­pa­ga­to­ri baš na­re­če­ni pje­va­či s po­čet­ka tek­sta, a ide­o­lo­zi ze­le­no­be­ret­ka­ši, čet­ni­ci i usta­še di­ljem us.anog nam tro­u­gla.
„Do­šlo je vri­je­me da se poč­ne mi­sli­ti na žr­tve agre­si­je”, sto­ji na kon­cu sa­op­šte­nja Udru­že­nja „Ze­le­nih be­ret­ki“.
Mr­tva usta ne go­vo­re i pre­ma žr­tva­ma agre­si­je tre­ba se od­no­si­ti sa pu­nim pi­je­te­tom. Ali, žr­tve agre­si­je ni­su iz­gi­nu­le, po­sve si­gur­no, da bi ne­ko u nji­ho­vo ime pra­vio tur­bo-dža­ma­hi­ri­ju, i ona­ko iz ho­bi­ja po­put vjer­ske po­li­ci­je od­re­đi­vao pa­tri­ot­ske mje­re po ko­ji­ma ne­ko mo­že ili ne mo­že po­sje­ti­ti glav­ni grad Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i na­stu­pi­ti is­pred nje­go­vih gra­đa­na.
Lju­di će, vo­đe­ni svo­jom pa­me­ću, kul­tur­nim na­vi­ka­ma, afi­ni­te­ti­ma i du­bi­nom bu­đe­la­ra ne­ko­ga gle­da­ti i slu­ša­ti. I ni­ko im de­kre­ti­ma ne­će vri­je­đa­ti in­te­li­gen­ci­ju!
I za­to je ljud­ski na­da­ti se da će sve in­sti­tu­ci­je shva­ti­ti ovu bu­da­la­šti­nu, upra­vo kao bu­da­la­šti­nu. Ova lu­dost od ini­ci­ja­ti­ve upra­vo ide na ru­ku usta­ša­ma i čet­ni­ci­ma ka­da ka­žu da je Sa­ra­je­vo po­sta­lo „te­he­ran­sko Sa­ra­je­vo“.
Ina­če:
-Do­bar dan, mom­či­no, po­đi s na­ma u sta­ni­cu vjer­ske po­li­ci­je!
-Što? Hap­si­te me što sam Ni­ko­la Ro­kvić, sin Ma­rin­ka Ro­kvi­ća, Sr­bin?
-Jok, pre­zgo­dan si!
wwwbu­ka.com

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"