Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-29 Elementarna nepogoda
Dan - novi portal
Autor: Ra­do­je An­drić


Na­kon po­sled­njih po­pla­va, iz­li­va vo­de i lju­ba­vi u Sr­bi­ji, rijeke su se po­vu­kle u ko­ri­ta, a princ Čarls u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju. To ni­ka­ko ne zna­či da smo za­vr­ši­li s ele­men­tar­nim ne­po­go­da­ma. I da se one ne­će vra­ti­ti. Do tog po­vrat­ka va­lja nam iz­vr­ši­ti pro­cje­nu šte­te ili ko­ri­sti, što za­vi­si od to­ga sa ko­je stra­ne gle­da­te na be­dem: s jed­ne – šti­ti od po­pla­ve, s dru­ge – pred­sta­vlja nas kse­no­fo­bič­nim. Ka­ko god: pro­va­lje­ni su i be­de­mi i oni ko­ji bi sa­da da ih ru­še unu­tar i oko ”re­gi­o­na”. Do­la­zak prin­ca Čar­lsa i voj­vot­ki­nje Ka­mi­le u taj ”re­gi­on” – imao je za cilj da su­sje­de oba­vi­je­sti ka­ko će u Sr­bi­ji i oko nje pa­sti svi be­de­mi: ”Do­la­zak prin­ca Čar­lsa imao je da ozna­či kraj jed­nog do­ba i po­če­tak dru­gog”.
Ovu re­če­ni­cu is­pi­sao je u svom ”Spe­ci­jal­nom iz­vje­šta­ju” – Ra­di­voj Cvje­ti­ća­nin, biv­ši di­plo­ma­ta, sa­da­šnji su­vla­snik be­o­grad­skog dnev­nog li­sta ”Da­nas”, je­dan od onih ko­ji su pri­su­stvo­va­li pri­je­mu u Skup­šti­ni Sr­bi­je, pri­re­đe­nom u čast prin­čev­skog pa­ra. Pa­sus sa ci­ti­ra­nom Cvje­ti­ća­ni­no­vom re­če­ni­com po­či­nje ova­ko: ”U na­še kra­je­ve princ Čarls je do­la­zio osam pu­ta. U pa­pi­ru Bac­kgro­und bri­e­fing do­cu­ment ko­ji nam je do­sta­vi­la prin­če­va Cla­ren­ce Ho­u­se ovaj se re­gi­on sa­da vo­di kao Za­pad­ni Bal­kan. Se­dam pu­ta, i to po­sled­njih se­dam, za­o­bi­la­zio je Sr­bi­ju, u ko­joj je bio, eto, jed­nom još u vri­je­me Ju­go­sla­vi­je, 1978. U rat­no i po­sle­rat­no vri­je­me išao je vi­še pu­ta u Bo­snu i Hr­vat­sku, u Ma­ke­do­ni­ju i na Ko­so­vo, ali ne i ova­mo. Ne tre­ba bi­ti pre­vi­še bi­star pa za­klju­či­ti da je ova ze­mlja i kod Bri­tan­ske kru­ne ima­la sta­tus pa­ri­je. Na en­gle­skom dvo­ru vri­je­me se ra­ču­na br­že ne­go u Ki­ni, ali ne mno­go: pro­šlo je še­sna­est go­di­na od 5.ok­to­bra i ru­še­nja Mi­lo­še­vi­ća, kad je u ve­li­koj im­pe­ri­ji pro­ci­je­nje­no da sa na­ma sa­da mo­gu da se ru­ku­ju, a da se ne za­ra­ze. Do­la­zak prin­ca Čar­lsa imao je za­to da ozna­či kraj jed­nog do­ba, a po­če­tak dru­gog.” Osim što je pro­pu­stio da de­fi­ni­še i ge­o­graf­ski od­re­di šta su to i či­ji su ”na­ši kra­je­vi”, Cvje­ti­ća­nin nas je osta­vio i bla­že­ne u ne­zna­nju – či­me smo to mo­gli da za­ra­zi­mo im­pe­ri­ju i da li smo još uvi­jek ku­žni? Da li je, mo­žda, tim po im­pe­ri­ju opa­snim vi­ru­som – za­ra­že­na Mi­li­ca Đor­đe­vić, je­di­na srp­ska dje­voj­či­ca i je­di­no srp­sko di­je­te u Pri­zre­nu? To je ona dje­voj­či­ca ko­ja je prin­cu Čar­lsu, pri­li­kom po­sje­te Sa­bor­nom hra­mu Sve­tog Đor­đa u Pri­zre­nu, uru­či­la ve­li­ki bu­ket cvi­je­ća.
–Li­je­po sam se obu­kla, sta­vi­la šna­li­ce i bro­ja­ni­ce, na en­gle­skom mu re­kla da je do­bro­do­šao, on mi se za­hva­lio, uzeo cvi­je­će i to je bi­lo sve – u da­hu je is­pri­ča­la Mi­li­ca svo­je uti­ske. – Ni­je me po­mi­li­o­vao po ko­si, ni po­lju­bio… A i ka­ko bi, ka­da je u ru­ka­ma dr­žao cvi­je­će! Prag­ma­ti­zam po­sled­njeg srp­skog dje­te­ta u Pri­zre­nu ne­do­sta­je srp­skoj po­li­ti­ci u cje­li­ni, a po­je­di­nač­no – po­seb­no ne­do­sta­je Cvje­ti­ća­ni­nu, iako on ”ra­za­zna­je” i ko­je ci­pe­le ko­jom pri­li­kom princ obu­va: ”Na gro­blje (u Be­o­gra­du), da po­lo­ži cvi­je­će, oti­šao je u ci­pe­la­ma Kra­ljev­skog va­zdu­ho­plov­stva ko­je su za nje­ga pra­vlje­ne u mar­tu 1971.go­di­ne ka­da je stu­pao u ovaj rod voj­ske. To je­ste stvar pro­to­ko­la, ali i lič­nog sti­la”– pri­mje­ću­je Cvje­ti­ća­nin – ko­ji ni­je vi­dio prin­ca Čar­lsa 1999.go­di­ne u kom­plet­noj uni­for­mi, a ne sa­mo u ci­pe­la­ma, na Ko­so­vu. Isti­na, kon­sta­tu­je da je ”…do­la­zio na Ko­so­vo, ali ne i ova­mo”. ”Ova­mo” – to je, valj­da, Sr­bi­ja u či­joj je skup­štin­skoj sa­li imao čast da upo­zna prin­ca. I da se ru­ku­je sa njim! Osim što je to ru­ko­va­nje mo­gu­ći do­kaz da vi­še ni­smo ku­žni ili, bar, da ni­smo svi no­si­o­ci za­ra­ze, to go­vo­ri da uz ova­kvog Cvje­ti­ća­ni­na u ono vri­je­me Pin­ki ni­ka­da ne bi do­bio pri­li­ku da vi­di Ti­ta.
Zbi­lja: ako je Čarls bio na Ko­so­vu 1999.go­di­ne, a bio je – jer su ga ta­mo 14.sep­tem­bra do­če­ka­li Majkl Džek­son, ko­man­dant KFOR-a, Ve­sli Klark, vr­hov­ni ko­man­dant NA­TO za Evro­pu i Ber­nar Ku­šner, ad­mi­ni­stra­tor UN, ne tre­ba bi­ti mno­go bi­star, što bi re­kao Cvje­ti­ća­nin, pa za­klju­či­ti da je Ko­so­vo ta­da još uvi­jek for­mal­no bi­lo u Sr­bi­ji, od­no­sno bi­lo je ”ova­mo”… I za one ko­ji pri­zna­ju Ko­so­vo kao sa­mo­stal­nu i ne­za­vi­snu dr­ža­vu, Ko­so­vo je bi­lo u Sr­bi­ji sve do 2008. go­di­ne ka­da je pro­gla­si­lo ne­za­vi­snost.
Da se ovo za­bo­ra­vi, ne tre­ba bi­ti ni pa­me­tan ni glup, ni­ti za­bo­ra­van, ne­go bez­o­bra­zan. Ali, sve za ”pet mi­nu­ta sla­ve” u ve­li­koj sa­li Skup­šti­ne ”Ova­mo”, pod istim svo­dom sa im­pe­ri­jom: ”Zo­ve me u jed­nom tre­nut­ku uvijek lju­ba­zni Du­šan Mi­ha­ji­lo­vić iz britanske am­ba­sa­de.” – pi­še u ”Da­na­su” Cvje­ti­ća­nin. – ”Ho­će pres-ata­še prin­ca Čar­lsa, Eva Oma­go­ni, da mi za­hva­li za omot (do­da­tak ”Da­na­sa” u čast posjete prin­čav­skog pa­ra Sr­bi­ji)… Ni­je kraj: ova lijepa Ni­ge­rij­ka me on­da do­vo­di do prin­ca i ka­že da sam ja taj ko­ji je ure­dio onaj do­da­tak… Princ za­hva­lju­je sa svo­je stra­ne, i ka­že da je naš gest bio vr­lo lju­ba­zan. Uz­vra­ćam za­hval­nost. On­da me sa­če­ku­je onaj en­gle­ski hu­mor ko­ji ima sječivo sa obje stra­ne. ”Ne znam sa­mo ko­li­ko je bi­lo či­ta­no” – ka­že mi princ ve­dro. ”Zna­te, ja ne pi­šem na­ro­či­to”. Ta­ko je Pin­ki vi­dio Ti­ta.
Ali, avaj, Cvje­ti­ća­ni­no­va men­tal­na pro­sta­ta tu ni­je iz­dr­ža­la, pa je, na kra­ju, ma­lo i pi­šnuo od sre­će, pred onim ”dvosjeklim ma­čem”! Umjesto to­ga, mo­gao je da od­go­vo­ri: ”Ne pi­šem ni ja na­ro­či­to!”
Princ bi ga, ona­ko en­gle­ski hu­mor­no, mo­žda i od­li­ko­vao ili ga bar na­gra­dio pra­vim ma­čem, kra­ljev­skim, ona­kvim ka­kvim je u de­cem­bru pro­šle go­di­ne na­gra­dio Isma­i­la Ho­džu, pri­pad­ni­ka ”Bez­bjednosnih sna­ga Ko­so­va”, naj­bo­ljeg ka­de­ta kla­se Kra­ljev­ske voj­ne aka­de­mi­je Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. A mo­žda bi se princ i na­smi­jao, dok su se ru­ko­va­li, ali, sve­jed­no, ne bi ga po­mi­lo­vao po ko­si, jer mu je u lijevoj ru­ci bi­la ča­ša sa pi­ćem… Mi­li­cin prag­ma­ti­zam: ako ho­ćeš da te princ po­mi­lu­je po ko­si, ne­moj mu pret­hod­no da­ti cvijeće. Ni­ti pi­će. Ni­ti se ru­kuj sa njim, zbog za­ra­ze. Tu ne tre­ba bi­ti pre­vi­še bi­star.
wwwi­skra.com

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"