Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-28 ZIDANJE SKADRA
Predsjednik Karadžić Srpski narod i Republika Srpska su meta divlje šovinističke i rasističke mržnje koju u pravilnim razmacima podstiču iz Vašingtona i Londona
Dan - novi portal
Pi­še: Če­do­mir An­tić


Dr Ra­do­van Ka­ra­džić, pr­vi pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske, dra­kon­ski je osu­đen u pro­ce­su ko­ji ne­ma mno­go ve­ze sa su­đe­njem za rat­ne zlo­či­ne. Od su­da ko­ji za smrt 30.000 Sr­ba ni­je osu­dio ni­ti jed­nog Bo­šnja­ka ili Hr­va­ta. Od su­di­ja ko­ji su po­ka­za­li pri­stra­snost, ne­ra­zu­mi­je­va­nje za isti­nu i ba­ha­tost... Osu­đen je od usta­no­ve ko­ju su Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve i ne­ko­li­ko nji­ho­vih evrop­skih sa­ve­zni­ka stvo­ri­le za Sr­be i Hu­te. Pri­vre­me­nog su­da ko­me SAD ne­će da ustu­pe svje­do­ka, a ka­mo­li da pri­hva­te nje­go­vu ili bi­lo či­ju ju­ris­dik­ci­ju.
Ka­ra­džić je osu­đen za naj­te­že zlo­či­ne, za ge­no­cid, pro­gon... Ta­kvom pre­su­dom, po­slije pro­ce­sa na ko­me se po­ka­za­lo da su po­je­di­ni Sr­bi­ma pri­pi­sa­ni zlo­či­ni bi­li in­sce­ni­ra­ni od stra­ne sa­mih Mu­sli­ma­na/Bo­šnja­ka ka­ko bi bi­la iza­zva­na voj­na agre­si­ja NA­TO-a na Voj­sku Re­pu­bli­ke Srp­ske, ja­sno je do­ka­za­no da je Ha­ški tri­bu­nal jed­na po­li­tič­ka usta­no­va pod kon­tro­lom si­la ko­je su i sa­me uče­stvo­va­le u gra­đan­skom ra­tu u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.
U BiH su to­kom gra­đan­skog ra­ta iz­vr­še­ni broj­ni, te­ški zlo­či­ni. Ipak, već na sa­mom po­čet­ku ra­ta po­sta­lo je ja­sno da vo­đa­ma Mu­sli­ma­na i nji­ho­vim za­štit­ni­ci­ma u SAD i EU cilj ni­su ni mir, ni pra­ved­no rje­še­nje, već pot­pu­ni po­raz i obes­pra­vlji­va­nje srp­skog na­ro­da. Iza­zva­li su rat. Puc­nji­ma funk­ci­o­ne­ra SDA na Ba­ščar­ši­ji na sva­to­ve, snaj­per­skom puc­nja­vom mu­sli­man­skih voj­ni­ka po gra­đa­ni­ma ko­ja se za­vr­ši­la po­ku­ša­jem lin­ča srp­skih vo­đa u ho­te­lu „Ho­li­dej in”, ali i či­nje­ni­com da su to­kom 1991., da­kle pri­je po­čet­ka ra­ta, me­đu ne­ko­li­ko sto­ti­na po­gi­nu­lih u BiH čak 70 od­sto či­ni­li Sr­bi i pri­pad­ni­ci JNA. Od­bi­ja­ju­ći Ku­ti­lje­rov plan uoči ra­ta, Izet­be­go­vić i ame­rič­ki di­plo­ma­ta Ci­mer­man od­lu­či­li su da srp­ski na­rod sta­ve pred svr­šen čin, kr­še­njem usta­va na­met­nu­li su mu dr­ža­vu u ko­joj je obes­pra­vljen i u ko­joj bi, da se ni­je bra­nio, bio pro­go­njen.
Srp­ski na­rod je kr­še­njem ustav­nih pra­va, ne­le­gal­nim re­fe­ren­du­mom o ne­za­vi­sno­sti ko­ji ni­je ni uspio - jer Mu­sli­ma­ni i Hr­va­ti ni­su po­sti­gli kva­li­fi­ko­va­nu ve­ći­nu za pro­gla­še­nje ne­za­vi­sno­sti (a ipak su to uči­ni­li i za ta­kav čin do­bi­li pri­zna­nje SAD i sa­ve­zni­ka) - osu­đen na rat. U ra­tu je bi­lo zlo­či­na na sve če­ti­ri stra­ne (srp­skoj, mu­sli­man­skoj, hr­vat­skoj i mu­sli­man­sko-auto­no­ma­škoj). Zlo­či­ni u Sre­bre­ni­ci, Pri­je­do­ru, Fo­či i Sa­ra­je­vu ko­je su po­či­ni­li Sr­bi pred­sta­vlja­ju naj­te­že zlo­či­ne tog ra­ta, ali i sa­mi Sr­bi bi­li su, uglav­nom sra­zmjer­ne, žr­tve dru­gih. Po­slije vi­še od dvi­je de­ce­ni­je tre­ba pro­su­di­ti i o prav­di ko­ja je usli­je­di­la. Po­red ha­ške ne­prav­de, iz­o­sta­la je čak i sim­bo­lič­na prav­da de­se­ti­na­ma hi­lja­da srp­skih žr­ta­va ovog ra­ta od stra­ne pra­vo­su­đa Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Srp­ski na­rod i Re­pu­bli­ka Srp­ska su me­ta di­vlje šo­vi­ni­stič­ke i ra­si­stič­ke mr­žnje ko­ju u pra­vil­nim raz­ma­ci­ma pod­sti­ču iz Va­šing­to­na i Lon­do­na. Ka­kvo su­o­ča­va­nje oče­ku­ju od srp­skog na­ro­da ka­da su ha­ški eks­per­ti od­re­di­li da je u Sre­bre­ni­ci po­či­njen ge­no­cid dok je u NDH (da­kle i Ja­se­nov­cu!) po­či­njen tek te­ški zlo­čin. Mi­sle li da je pra­ved­no osu­di­ti srp­skog po­li­ti­ča­ra ko­ji je stao is­pred na­ro­da u te­škom ča­su za sve zlo­či­ne, na­met­nu­ti ci­je­lom na­ro­du ja­ram ko­lek­tiv­ne kri­vi­ce, dok su abo­li­ra­li sve zlo­či­ne ko­ji su po­či­nje­ni nad srp­skim na­ro­dom? Da li vi­de šta su uči­ni­li Bo­šnja­ci­ma po­li­tič­ki ka­no­ni­zu­ju­ći bez­du­šnog vjer­skog fa­na­ti­ka ko­ji je svo­je­vre­me­no pri­znao da je za svo­je ci­lje­ve spre­man da stu­pi u rat? Gdje su sti­gli stva­ra­ju­ći kli­mu u ko­joj ak­ti­vi­sti­ki­nje udru­že­nja „Maj­ke Sre­bre­ni­ce“ osu­đu­ju ras­pra­vu o ha­škom su­du pred Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma 2013, a ka­sni­je jav­no gr­le i lju­be čo­vje­ka op­tu­že­nog da je klao Sr­be, a jed­no­me i is­ko­pao oči? Bra­ni­le su i biv­šu port­pa­ro­lku tu­ži­la­štva ko­ja, iako osu­đe­na od istog su­da, ni­je htje­la da pla­ti ka­znu, ni­ti je nje­na dr­ža­va že­lje­la da je is­po­ru­či... !? Zbog se­dam (7) da­na za­tvo­ra ko­je tre­ba da od­slu­ži!
Osu­đen od ova­kvog su­da, Ra­do­van Ka­ra­džić ni­je ni osra­mo­ćen, ni po­li­tič­ki po­gu­bljen ni­ti isto­rij­ski pre­cr­tan. Imao sam mno­go za­mjer­ki i re­zer­vi na Ka­ra­dži­će­vu po­li­ti­ku dok je bio pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske. Da­nas, on, me­đu­tim, vi­še ni­je biv­ši šef dr­ža­ve, ni­ti od­bje­gli op­tu­že­ni, a ni­je ni osu­đe­ni rat­ni zlo­či­nac. Da­nas je Ka­ra­džić po­li­tič­ki za­tvo­re­nik, žr­tva im­pe­ri­jal­ne se­bič­no­sti Sje­di­nje­nih Dr­ža­va i Bri­ta­ni­je. Dr­žavâ ko­ji­ma se ni­ka­da ne­će sve­ti­ti srp­ski na­rod, u do­bru i u zlu že­ljan da bu­de dio nji­ho­ve kon­ti­nen­tal­ne po­ro­di­ce - a one ga ne­će. Sve­ti­će im se upra­vo po­li­tič­ki unu­ci Ali­je Izet­be­go­vi­ća. Mi­sli­li su, ti me­di­o­kri­te­ti iz Va­šing­to­na, Lon­do­na i Pa­ri­za, da mo­gu da u svo­joj ne­po­šte­noj po­li­ti­ci pre­ma islam­skom svi­je­tu ko­ri­ste srp­ski na­rod kao ku­sur... Sa­da je ta po­kva­re­na po­li­ti­ka do­šla na na­pla­tu.
Od­la­ze­ći na od­slu­že­nje pre­su­de ko­ja je u stva­ri smrt­na ka­zna, Ka­ra­džić sva­ka­ko zna da ni­je osu­đen zbog ci­vi­li­nih žr­ta­va ko­je su mo­gle bi­ti iz­bjeg­nu­te da su Sr­bi­ma da­ta ona pra­va ko­ja uži­va­ju svi dru­gi evrop­ski na­ro­di. Žr­ta­va ko­ji­ma su, za raz­li­ku od ubi­je­nih Sr­ba, di­rekt­ni kriv­ci u vi­še od hi­lja­du slu­ča­je­va sank­ci­o­ni­sa­ni u Ha­gu, Be­o­gra­du, Za­gre­bu, Sa­ra­je­vu... On od­la­zi u za­to­če­ni­štvo iz istih raz­lo­ga zbog ko­jih je ubi­jen vožd Ka­ra­đor­đe Pe­tro­vić. Iz istih raz­lo­ga zbog ko­jih je Sv. Pe­tar Ce­tinj­ski ve­li­ki. Po­put ne­sreć­nog gro­fa Đor­đa Bran­ko­vi­ća, s po­čet­ka 18. vi­je­ka, on od­la­zi u vječ­no rop­stvo, ali osta­ju nje­go­vi ide­a­li i na­rod ko­ji je od­bra­nio.
Pam­ti­će­mo ga i sla­vi­ti. Sta­ja­će me­đu na­ci­o­nal­nim ve­li­ka­ni­ma i mu­če­ni­ci­ma do­kle god ži­vi ije­dan Sr­bin.
(Autor je isto­ri­čar i
do­cent na Fi­lo­zof­skom
fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"