Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-02-08 SB UN O SITUACIJI NA KIM, PRIŠTINU KRITIKOVALI ZBOG POKUŠAJA UKIDANJA SUDA ZA OVK
Ubistvo Ivanovića ugrozilo sigurnost Kosova Srbija je uputila pismo Unmiku i Euleksu da njeni organi učestvuju u istrazi, što je ponovio i Vučić u razgovoru sa Hašimom Tačijem, ali su prištinske institucije to odbile, rekao je Dačić govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića
Dan - novi portal
Ubi­stvo Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća i po­ku­šaj uki­da­nja Spe­ci­jal­nog su­da za zlo­či­ne OVK cen­tral­ne su te­me ju­če­ra­šnje ras­pra­ve pred Sa­vje­tom bez­bjed­no­sti UN. Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić po­ru­čio je da je re­la­nost na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ta­kva da ni po­sli­je če­ti­ri i po go­di­ne ne­ma na­zna­ka da će Pri­šti­na is­pu­ni­ti svo­ju oba­ve­zu i for­mi­ra­ti ZSO, kru­ci­jal­nog pi­ta­nja za za­šti­tu vi­tal­nih in­te­re­sa Sr­ba, a da ne­dav­no ubi­stvo Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća uka­zu­je da je bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja na KiM ne­si­gur­na i osje­tlji­va.
Da­čić je re­kao i da je Sr­bi­ja sprem­na za isto­rij­ski do­go­vor o Ko­so­vu, ali da to­me ni­ma­lo ne do­pri­no­se jed­no­stra­ne iz­ja­ve po­je­di­nih po­li­ti­ča­ra u Pri­šti­ni. On je na sjed­ni­ci SB UN, u go­vo­ru ko­ji je MSP pro­sli­je­di­la re­dak­ci­ja­ma, re­kao da su pri­je po­čet­ka sa­stan­ka sti­gle su­ge­sti­je da se „dr­ži­mo te­me sa­stan­ka i po­ka­že­mo kon­struk­tiv­nost, mi­ran ton uz iz­bje­ga­va­nje kon­fron­ta­ci­ja”.
– Na­dam se da će i pred­stav­ni­ca Pri­šti­ne pri­hva­ti­ti te su­ge­sti­je, da ne­će dr­ža­ti isto­rij­ske lek­ci­je i iz­no­sti ne­i­sti­ne, uljep­ša­va­ti stvar­nost i ig­no­ri­sa­ti iz­vje­štaj ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra i re­al­nost na te­re­nu – re­kao je Da­čić.
On je ka­zao da ne­ma dr­ža­ve u SB UN ko­ja ni­je ape­lo­va­la da Ko­so­vo is­pu­ni oba­ve­zu for­mi­ra­nja ZSO. Na­veo je da je Sr­bi­ja kon­struk­tiv­no uče­stvo­va­la u di­ja­lo­gu vje­ru­ju­ći da će rje­ša­va­nje svih oto­vre­nih pi­ta­nja do­pri­ni­je­ti mi­ru i stva­ra­nju pri­li­ka za na­pre­dak re­gi­o­na i član­stvo re­gi­o­na u EU. Re­la­nost na te­re­nu je, do­dao je Da­čić, i to da je 16. ja­nu­a­ra ubi­jen Oli­ver Iva­no­vić i da je ovaj do­ga­đaj dra­ma­tič­no ugro­zio si­gur­nost na Ko­so­vu.
– Ubi­stvo je bez­um­ni te­ro­ri­stič­ki akt ko­ji ugro­ža­va sta­bil­nost, ne sa­mo sje­ve­ra, već i ci­je­log re­gi­o­na – upo­zo­rio je on.
Pod­sje­tio je da je sje­ver Ko­so­va 21. i 22. ja­nu­a­ra pod­sje­tio pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, ko­ji je ta­da po­zvao na oču­va­nje sta­bil­no­sti mi­ra, sta­lo­že­no­sti i do­sto­jan­stva i na­veo da se sve mo­ra rje­ša­va­ti di­ja­lo­gom i mir­nim pu­tem. Pod­sje­tio je da je Sr­bi­ja upu­ti­la pi­smo Un­mi­ku i Eulek­su da nje­ni or­ga­ni uče­stvu­ju u is­tra­zi, što je po­no­vio i Vu­čić u raz­go­vo­ru sa Ha­ši­mom Ta­či­jem, ali su pri­štin­ske in­sti­tu­ci­je to od­bi­le.
– Tri ne­dje­lje ka­sni­je ne­ma­mo ni­ka­ka­ve in­for­ma­ci­je osim ne­kih iz­ja­va zva­nič­ni­ka da je ri­ječ o ma­fi­ja­ško­om ob­ra­ču­nu i da ni­je et­nič­ki mo­ti­vi­sa­no. To vo­di sa­mo ka za­ma­glji­va­nju. Pri­vo­đe­nje prav­di na­lo­go­da­va­ca i iz­vr­ši­la­ca i ot­kri­va­nje mo­ti­va ključ­no je za mir – re­kao je Da­čić i uka­zao da se po­tvr­đu­je neo­p­hod­nost pri­su­stva me­đu­na­rod­nih sna­ga.
Da­čić je po­dr­žao da­lji rad Un­mi­ka u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, ka­ko bi ta mi­si­ja mo­gla uspje­šno da se no­si sa kom­plek­snim pro­ble­mi­ma na Ko­so­vu. On je is­ta­kao i da je Sr­bi­ja sprem­na da pru­ži sve do­ka­ze o bru­tal­nim zlo­či­ni­ma OVK na Ko­so­vu na­vo­de­ći da ko­sov­sko pra­vo­su­đe do­sad ni­je do­ni­je­lo ni­jed­nu zna­čaj­nu pre­su­du za zlo­či­ne nad Sr­bi­ma i osta­lim ne­al­ban­ci­ma.
Šef Un­mi­ka Za­hir Ta­nin obra­ća­ju­ći se pu­tem vi­deo-bi­ma kri­ti­ko­vao je Pri­šti­nu zbog po­ku­ša­ja uki­da­nja su­da za zlo­či­ne OVK i is­ta­kao da je ubi­stvo Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća za­pri­je­ti­lo da une­se no­vi ta­las po­li­tič­ke ne­sta­bil­no­sti na Ko­so­vo. Ko­sov­ska am­ba­sa­dor­ka u SAD Vljo­ra Či­ta­ku obe­ća­la je da će vla­sti u Pri­šti­ni „pre­vr­nu­ti sva­ki ka­men” ka­ko bi pri­ve­li ubi­ce Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća prav­di. Go­vo­re­ći o po­ku­ša­ju uki­da­nja Spe­ci­jal­nog su­da, Či­ta­ku je re­kla da „ni­je­dan sud ne­će ba­ci­ti sjen­ku na bor­bu OVK”. Isto­vre­me­no je kri­ti­ko­va­la Be­o­grad zbog iz­o­stan­ka pre­su­da u slu­ča­ju Ču­ška i „bra­ća Bi­ti­ći”.
– Vje­ru­je­mo da je rječ­nik Evrop­ske ko­mi­si­je o Ko­so­vu mo­rao bi­ti ja­sni­ji... Nor­ma­li­za­ci­ja od­no­sa mo­že bi­ti po­stig­nu­ta je­di­no pri­zna­njem Ko­so­va – re­kla je Či­ta­ku, po­na­vlja­ju­ći za­htjev za uki­da­nje ili pro­mje­nu man­da­ta Un­mi­ka.
M.Nj. – RTS

Pri­šti­na kri­je po­dat­ke iz is­tra­ge

Be­o­grad ni­je do­bio ni­jed­nu in­for­ma­ci­ju iz is­tra­ge o ubi­stvu Oli­ve­ra Iva­no­vicća, iz­ja­vio je ju­če di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ko Đu­rić.
Na tvrd­nje iz Tu­ži­la­štva u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci da su sprem­ni da sa­ra­đu­ju sa Be­o­gra­dom i da su in­for­ma­ci­je iz is­tra­ge pro­sli­je­di­li Be­o­gra­du, Đu­rić ka­že da je raz­go­va­rao sa pred­stav­ni­ci­ma svih dr­žav­nih or­ga­na i da ni­šta ni­je­su do­bi­li od Pri­šti­ne.
– Me­ne ta­kve tvrd­nje za­bri­nja­va­ju, jer u Be­o­grad ni­šta ni­je sti­glo. Raz­go­va­rao sam sa pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma, pred­stav­ni­ci­ma Mi­ni­star­stva i oni ni­šta ni­je­su do­bi­li od Pri­šti­ne. To go­vo­ri o ka­rak­te­ru is­tra­ge – re­kao je Đu­rić za Ra­dio-te­le­vi­zi­ju Sr­bi­je.
Go­vo­re­ći o iz­vje­šta­ju An­to­ni­ja Gu­te­re­ša ko­ji će da­nas bi­ti pred Sa­vje­tom bez­bjed­no­sti UN – opo­me­ne Pri­šti­ni i za­htjev da se ot­kri­ju ubi­ce Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća – Đu­rić ka­že da sâmo odr­ža­va­nje sjed­ni­ce Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji uža­sno ner­vi­ra se­pa­ra­ti­ste u Pri­šti­ni, jer to do­ka­zu­je da na KiM ni­šta ni­je ri­je­še­no.
– Iako su jed­no­stra­no po­ku­ša­li da ri­je­še sta­tus, još uvi­jek na ni­vou svjet­skih or­ga­ni­za­ci­ja ta te­ma ni­je re­gu­li­sa­na ka­ko nji­ma od­go­va­ra. Za nas je to pri­li­ka da iz­ne­se­mo isti­nu o to­me šta se ta­mo de­ša­va, o po­lo­ža­ju na­šeg na­ro­da – na­gla­sio je di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"