Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-12-11 IZ SPOMEN-SOBE U BEOGRADU DRŽAVNI FUNKCIONERI UPUTILI JASNU PORUKU MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI
Spomen-soba u Beogradu Srbima na Kosmetu sistemski krše sva prava Na Dan ljudskih prava, moramo da priznamo da su Srbi na KiM jedini narod u Evropi čija prava se krše brutalno, sistematski, organizovano, namjerno i za zločine nad njima ne odgovara niko ili skoro niko, kazao je Aleksandar Vulin
Dan - novi portal
Sr­bi na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji su je­di­ni na­rod u Evro­pi či­ja pra­va se si­ste­mat­ski kr­še, a po­ro­di­ce kid­na­po­va­nih i ubi­je­nih ima­ju pra­vo na isti­nu, po­ru­či­li su dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri iz Spo­men-so­be Udru­že­nja po­ro­di­ca kid­na­po­va­nih i ubi­je­nih na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, gdje je obi­lje­žen Me­đu­na­rod­ni dan ljud­skih pra­va.
Pre­ma ri­je­či­ma mi­ni­stra od­bra­ne Alek­san­dra Vu­li­na, to je i dan ka­da se obi­lje­ža­va i ,,ve­li­ki ne­u­spjeh i sra­mo­ta” me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce na KiM ko­ja ni­je uspje­la da us­po­sta­vi vla­da­vi­nu pra­va za sve, ni­ti po­vra­tak svih pro­tje­ra­nih, bez ob­zi­ra na to ko­je su na­ci­o­nal­no­sti.
– Ni­ti je do­ni­je­la prav­du. To je ve­li­ki ne­u­spjeh i sra­mo­ta me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, jer ni­je odr­ža­la svo­ju ri­ječ, pot­pi­sa­nu Re­zo­lu­ci­jom 1244. Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca je pre­ki­nu­la rat i NA­TO agre­si­ju, ta­ko što je obe­ća­la da će se svi pro­tje­ra­ni vra­ti­ti, da će imo­vin­ska pra­va bi­ti po­što­va­na, da će se svi zlo­či­ni ra­svi­je­tli­ti, bez ob­zi­ra nad ki­me su uči­nje­ni. Rat je pre­ki­nut, ta­ko što je me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca obe­ća­la da će srp­ska mu­ka bi­ti vred­no­va­na kao bi­lo či­ja dru­ga mu­ka, da će srp­ski na­rod na KiM ima­ti pra­va kao sva­ki dru­gi- re­kao je Vu­lin.
Me­đu­tim, is­ta­kao je Vu­lin, Sr­bi se ni­su vra­ti­li ni u je­dan ve­li­ki grad na KiM, ,,je­dva da su se vra­ti­li u po­ne­ko se­lo”, odr­ži­vost po­vrat­ka je ,,mi­zer­no ma­la”, a po­seb­no is­ti­če da je od do­la­ska me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce i pre­u­zi­ma­nja od­go­vor­no­sti za ži­vot na KiM, ubi­je­no vi­še od 1.000 Sr­ba i da za to sko­ro ni­ko ni­je od­go­va­rao.
– Na Dan ljud­skih pra­va, mo­ra­mo da pri­zna­mo da su Sr­bi na KiM je­di­ni na­rod u Evro­pi či­ja pra­va se kr­še bru­tal­no, si­ste­mat­ski, or­ga­ni­zo­va­no, na­mjer­no i za zlo­či­ne nad nji­ma ne od­go­va­ra ni­ko ili sko­ro ni­ko. Vla­da Sr­bi­je i pred­sjed­nik re­pu­bli­ke ne­će pre­sta­ti da tra­že prav­du i ni­ka­da ka­da Alek­san­dar Vu­čić raz­go­va­ra o KiM, o po­lo­ža­ju na­šeg na­ro­da, ne pro­pu­sti se pri­li­ka da se pi­ta šta je sa ubi­je­nim, kid­na­po­va­nim, ne­sta­lim, ne pro­pu­sti se pri­li­ka da se ja­sno i gla­sno za­tra­ži pot­pu­no isti od­nos pre­ma na­šim žr­tva­ma, kao pre­ma bi­lo ko­jim dru­gim. Sti­di­mo se u ime ve­li­kog svi­je­ta, ko­me de­se­ti­ne voj­ni­ka na pro­sto­ru KiM, sav no­vac i sav po­li­tič­ki uti­caj ovo­ga svi­je­ta ni­su bi­li do­volj­ni da na­đu jed­nog ubi­cu Sr­ba na KiM, pa mo­ra­mo da se za­pi­ta­mo da li su to ika­da i že­lje­li- re­kao je Vu­lin.
Mi­ni­star dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Bran­ko Ru­žić is­ta­kao je da je oba­ve­za sva­kog prav­do­lju­bi­vog čo­vje­ka Sr­bi­je, da se upra­vo u Spo­men-so­bi obi­lje­ži ovaj dan jer, ,,uko­li­ko se za­bo­ra­vi na pro­šlost, na­ša bu­duć­nost, ko­li­ko god že­lje­li da ona bu­de svi­je­tla, pro­sto će bi­ti za­mra­če­na”.
-Sve to što či­ni­mo, otva­ra mo­guć­nost svi­je­tle bu­duć­no­sti, ali ako za­bo­ra­vi­mo na sve što se do­ga­đa­lo, na stra­ti­šta, žr­tve, neo­stva­re­nu prav­du, bol, jad, če­mer, on­da ta bu­duć­nost ne­će mo­ći da bu­de svi­je­tla- re­kao je Ru­žić i do­dao da ,,ne vi­di” da je prav­da u Ha­škom tri­bu­na­lu pri­mje­nji­va­na na pra­vi na­čin.
–Svje­do­ci smo, na­ža­lost, se­lek­tiv­ne prav­de ko­ja je pri­mje­nji­va­na u Ha­škom tri­bu­na­lu ko­ji, pod­sje­ćam, ni­je ni osno­van u skla­du sa Po­ve­ljom UN, da smo ima­li vi­še od 70 od­sto pre­su­da pro­tiv Sr­ba, a na dru­goj stra­ni ima­te 250.000 Sr­ba i ne­al­ba­na­ca pro­tje­ra­nih sa KiM, vi­še od 400.000 Sr­ba pro­tje­ra­nih u Olu­ji i on­da se za­pi­ta­te da li je lo­gič­no, nor­mal­no, mo­ral­no, i po­red sa­rad­nje i SRJ i SCG, pa Sr­bi­je sa Ha­škim tri­bu­na­lom, da to­li­ki pro­ce­nat pre­su­da i do­ži­vot­nih ro­bi­ja do­bi­ju upra­vo na­ši su­na­rod­ni­ci. Tu pro­sto ni­je ne­što u re­du – re­kao je Ru­žić.
Pred­sjed­nik skup­štin­skog Od­bo­ra za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Me­ho Ome­ro­vić re­kao je da je Me­đu­na­rod­ni dan ljud­skih pra­va pra­va pri­li­ka da se baš u Spo­men- so­bi pod­sje­ti­mo pr­vog i osnov­nog ljud­skog pra­va - pra­va na ži­vot, dok se o sud­bi­ni hi­lja­da lju­di, ne­sta­lih, još uvi­jek ni­šta ne zna.
– U ova­kvim so­ba­ma, čo­vjek sa­mo mo­že da ću­ti i da se sti­di zbog to­ga što mo­že da se uvje­ri šta je čo­vjek čo­vje­ku u sta­nju da ura­di. Ni­jed­na maj­či­na su­za ne­ma ni vje­ru ni na­ci­ju, sa­mo je pu­na ja­da, bo­la i tu­ge – re­kao je Ome­ro­vić.
Pot­pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne Vla­di­mir Ma­rin­ko­vić je po­ru­čio svim po­ro­di­ca­ma ne­sta­lih i gra­đa­ni­ma Sr­bi­je da će par­la­ment bra­ni­ti in­te­gri­tet KiM i da će za­jed­no sa vla­dom i pred­sjed­ni­kom re­pu­bli­ke da­ti sve od se­be da se vi­še ni­ka­da ne pre­kr­ši ni­jed­no ljud­sko pra­vo na­ših gra­đa­na, po­go­to­vo Sr­ba na KiM.
M.Nj.- (RTS)


Tra­že spo­me­nik za sve žr­tve

Pred­sjed­nik Udru­že­nja kid­na­po­va­nih i ubi­je­nih na KiM Si­mo Spa­sić re­kao je da je­di­no Sr­bi­ja u re­gi­o­nu ne­ma za­ko­nom re­gu­li­sa­na pra­va po­ro­di­ca pred­rat­nih, rat­nih i po­sle­rat­nih žr­ta­va.
-Tra­ži­mo spo­me­nik za sve žr­tve - ci­vi­la, voj­ni­ka, po­li­ca­ja­ca - za sve na­ci­o­nal­no­sti od Ko­ša­ra do Hor­go­ša, za one ko­ji su po­gi­nu­li od al­ban­skih te­ro­ri­sta i NA­TO agre­si­je. To od dr­ža­ve tra­ži­mo i sma­tra­mo da to ni­je ne­što ne­iz­vo­dlji­vo. Ni­je pra­ved­no da Ha­ški tri­bu­nal ig­no­ri­še srp­ske žr­tve i da ža­le sa­mo maj­ke u bi­je­lim ma­ra­ma­ma, a ne maj­ke u cr­nim ma­ra­ma­ma. Ov­dje su po­ro­di­ce kid­na­po­va­nih i ubi­je­nih, ko­je ima­ju pra­vo na isti­nu, prav­du. Na­ža­lost, to ne­će­mo do­če­ka­ti. Mi dr­ža­vu mo­li­mo, ni­ko nam na­še mi­le ne mo­že vra­ti­ti, mi vje­ru­je­mo pred­sjed­ni­ku, pre­mi­jer­ki i mi­ni­stri­ma i sa­mo ima­mo te za­htje­ve- re­kao je Spa­sić.


So­ba tu­ge i sje­ća­nja

Vu­lin je is­ta­kao da Sr­bi­ja od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ne tra­ži ni­šta dru­go, ne­go da se pre­ma njoj po­na­ša ona­ko ka­ko se po­na­ša pre­ma svo­jim gra­đa­ni­ma.
–Ni­šta vi­še ne tra­ži­mo od vas, sa­mo to. Još jed­nom, ova tu­ga, ova so­ba u ko­joj se ta­ko sku­pi­mo, pre­po­zna­mo jed­ni dru­ge, so­ba sje­ća­nja na one ko­ji bi da­nas ima­li mno­go vi­še go­di­na, iza se­be osta­vi­li si­no­ve, unu­ke... So­ba sje­ća­nja na one či­ji je ži­vot pre­ki­nut bez raz­lo­ga i oprav­da­nja, za nji­ma pla­če­mo i sje­ća­mo ih se, ali ne mo­že­mo da im ka­že­mo da po­či­va­ju u mi­ru, jer za njih i za nji­ho­vu tra­ge­di­ju ni­ko ni­je od­go­va­rao – re­kao je mi­ni­star od­bra­ne.


Sa­zna­ti isti­nu

Ome­ro­vić je na­gla­sio da je hu­ma­ni­tar­na oba­ve­za svih da se sa­zna šta je bi­lo s ne­sta­li­ma.
On je do­dao da bi dr­ža­va Sr­bi­ja tre­ba­lo da na­đe na­čin i mo­del ka­ko se za­kon­ski mo­že re­gu­li­sa­ti ono što se od­no­si na sve žr­tve i ga­ran­tu­je da će, za­jed­no s udru­že­njem i dru­gim pred­stav­ni­ci­ma NVO ko­ji se ba­ve tra­gič­nim do­ga­đa­ji­ma na KiM i pro­sto­ru biv­še Ju­go­sla­vi­je, uči­ni­ti sve da se do­đe do za­ko­na ko­ji će bi­ti ma­kar ma­li, skrom­ni dug pre­ma žr­tva­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"