Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija ALEKSANDAR VUČIĆ, VRHOVNI KOMANDANT VOJSKE SRBIJE, PORUČIO
Vučić Nikome ne prijetimo, potrebna nam je jaka vojska Naš izbor je najteži, lakše bi bilo da kažemo – priključujemo se NATO-u, ali naš izbor je da budemo svoj na svome, da imamo vojsku i štitimo Srbiju, zato vojska mora da bude osposobljena, objasnio je Vučić
Dan - novi portal
Vr­hov­ni ko­man­dant Voj­ske Sr­bi­je, pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić je na­kon pri­ma­nja iz­vje­šta­ja mi­ni­stra od­bra­ne i na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba VS o sta­nju u Voj­sci Sr­bi­je, ka­zao je da je pri­je sve­ga pro­blem ni­zak stan­dard pro­fe­si­o­nal­nih pri­pad­ni­ka Voj­ske.
Vu­čić je re­kao da Sr­bi­ja ne­će ni­ko­ga da na­pad­ne, ali je is­ta­kao da će ima­ti sna­žnu voj­sku ko­ja mo­že da od­bra­ni ze­mlju u sva­kom tre­nut­ku.
On je is­ta­kao da Sr­bi­ja sa NA­TO-om, ali i sa Ru­si­jom, ima part­ner­ske od­no­se i da će na­sta­vi­ti ta­ko.
– Naš iz­bor je naj­te­ži, lak­še bi bi­lo da ka­že­mo – pri­klju­ču­je­mo se NA­TO-u, ali naš iz­bor je da bu­de­mo svoj na svo­me, da ima­mo voj­sku i šti­ti­mo Sr­bi­ju, za­to voj­ska mo­ra da bu­de ospo­so­blje­na, ob­ja­snio je Vu­čić.
On je is­ta­kao da ne po­sto­je ni naj­ma­nje in­di­ci­je da bi­lo ko že­li da na­pad­ne na­šu ze­mlju, ali da voj­ska po­sto­ji da bi ču­va­la svo­ju dr­ža­vu i šti­ti­la svoj na­rod.
Vu­čić je na­kon sa­stan­ka sa mi­ni­strom od­bra­ne i pri­pad­ni­ci­ma Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Sr­bi­je ka­zao da da­na­šnji ni­je bio van­red­ni sa­sta­nak i da se na­da da ni­ka­da ni­ko ne­će na­pa­sti Sr­bi­ju, a da je po­sao vla­sti da ima­mo do­volj­no sna­žnu ar­mi­ju.
– Ni­jed­na voj­ska u svi­je­tu, iz­u­zev mo­žda dvi­je, ne po­sto­ji da bi ne­kog dru­gog na­pa­da­la, već da šti­ti svo­ju ze­mlju – na­gla­sio je Vu­čić.
Voj­ni bu­džet je, u od­no­su na pro­šlu go­di­nu, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ve­ći za oko 70 mi­li­jar­di di­na­ra.
Za voj­sku, ka­ko je do­dao, iz­dva­ja­no je na tran­spa­ren­tan i za­ko­nit na­čin.
Vu­čić je na­ja­vio no­vu voj­nu dok­tri­nu uz ocje­nu da je voj­ska sta­bil­na i da će bi­ti u sva­kom tre­nut­ku do­volj­no sna­žna da od­bra­ni i sa­ču­va ze­mlju i nje­ne gra­đa­ne.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, neo­p­hod­no je da se za­vr­ši kon­cept ak­tiv­ne re­zer­ve kao i da je bi­lo do­bro što je ove go­di­ne je­dan broj lju­di bio po­zvan i mo­gao da ob­no­vi svo­ja zna­nja.
Na­ja­vio je i ja­ča­nje spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca, kao i rad na po­ve­ća­nju bor­be­ne go­to­vo­sti i po­pu­nje­no­sti.
Pred­sjed­nik Sr­bi­je je uka­zao i na dve stva­ri za ko­je ka­že da su bi­le lo­še.
Pr­va je da je u pe­ri­o­du od 2005. do 2006. go­di­ne po na­lo­gu ne­kih dru­gih si­la ura­đe­no to da se odvo­je pje­ša­dij­ske od ten­kov­skih je­di­ni­ca, ten­kov­ske od pro­ti­vo­klop­nih...
Ka­ko je re­kao, mo­ra­mo da bu­de­mo spo­sob­ni da, ako nas ne­ko na­pad­ne, mo­že­mo da se bra­ni­mo i da će po­no­vo bi­ti udru­že­ne je­di­ni­ce jer ne mo­že sa­ma pje­ša­di­ja ili oklop­ne je­di­ni­ce ili pro­ti­vo­klop­ne da bra­ne ze­mlju.
Kao dru­gu stvar Vu­čić je apo­stro­fi­rao da je bi­lo uki­nu­to mo­ral­no vas­pi­ta­nje. Ob­ja­snio je da će to od ja­nu­a­ra bi­ti vra­će­no i ne u smi­slu po­li­tič­kih stra­na­ka i ta­ko ne­če­ga, već da ima ve­ze sa pa­tri­o­ti­zmom.
Ob­ja­snio je da je ta­da re­če­no da je pa­tri­o­ti­zam ne­po­tre­ban i po­no­vio da će mo­ral­no vas­pi­ta­nje bi­ti vra­će­no i da će svi zna­ti šta im je po­sao, šta bra­ne i šta šti­te i da je slo­bo­da naj­ve­ća vri­jed­nost srp­skog dru­štva i da je ne­za­vi­snost i in­te­gri­tet i su­ve­re­ni­tet nji­hov po­sao.
Re­kao je da će se teh­no­lo­ško za­o­sta­ja­nje pre­va­zi­la­zi­ti na dva na­či­na – ubr­za­nim raz­vo­jem na­men­ske i na­bav­kom ono­ga što nam je neo­p­hod­no, a pri­je sve­ga u va­zdu­ho­plov­stvu.
U tom smi­slu na­veo je „mi­go­ve” ko­ji su ne­dav­no sti­gli u Sr­bi­ju, ali i sko­ri do­la­zak Mi-17 tran­sport­nih he­li­kop­te­ra, kao i šest „Er­ba­so­vih”, ko­ji će sti­ći do po­čet­ka 2019. go­di­ne, plus tri za po­li­ci­ju.
– Na­še ma­ne­var­ske mo­guć­no­sti ti­me smo dra­ma­tič­no uve­ća­li – one de fak­to ni­je­su ni po­sto­ja­le pri­je go­di­nu da­na. Mo­ra­će­mo da raz­ra­di­mo kon­cept od­bra­ne, da li je to to­tal­na od­bra­na ili ne­ki dru­gi tip... ta­ko­đe da do­ra­di­mo i usvo­ji­mo no­vu dok­tir­nu – re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je.
Uka­zao je da će mo­ra­ti da se po­ve­ća­ju in­ve­sti­ci­je i na­veo da su u bu­dže­tu 54 od­sto per­so­nal­ni, 32 ope­ra­tiv­ni ras­ho­di i 14 od­sto in­ve­sti­ci­je ko­je mo­ra­ju da idu na 20 od­sto.
On je re­kao da će do­go­di­ne in­ve­sti­ci­je bi­ti i vi­še od 25 od­sto. Vu­čić je po­zvao mla­de lju­de da do­bro­volj­no slu­že voj­sku, kao i da se pri­klju­če.
– Za­šti­ta i od­bra­na na­še ze­mlje – ni­šta va­žni­je od to­ga ne po­sto­ji. Na­ša ze­mlja se na­la­zi na evrop­skom pu­tu – voj­no ne­u­tral­na, da bi­smo mo­gli da bu­de­mo voj­no ne­u­tral­ni mo­ra­mo da bu­de­mo ja­ki. Na­ša voj­ska je sta­bil­na, na­ša voj­ska je do­bra – re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je.
Vr­hov­ni ko­man­dant je re­kao i da je do­go­vo­re­no sa Vla­dom Sr­bi­je da se do kra­ja go­di­ne iz­dvo­ji no­vac da sva­ki voj­nik, sva­ki pri­pad­nik te­ri­to­ri­jal­nih sna­ga, ima dva kom­ple­ta uni­for­mi i dva pa­ra či­za­ma.
– Si­gu­ran sam da će na­ša voj­ska ne da si­ja sta­rim već no­vim sja­jem mo­der­no­sti, uspje­ha, ospo­so­blje­no­sti i da će u sva­kom tre­nut­ku bi­ti do­volj­no sna­žna da sa­ču­va mir, obez­bi­je­di sta­bil­nost i za­šti­ti gra­đa­ne ove ze­mlje – po­ru­čio je pred­sjed­nik Sr­bi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"