Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-11-09 BIVŠI MINISTAR GRAĐEVINARSTVA O KRIVIČNOJ PRIJAVI TUŽILAŠTVA Ovo je sramota Prijava je neozbiljna i neutemeljena. Ja sam posao predao bez problema, a državna komisija je verifikovala moj mandat, kaže bivši ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, povodom krivične prijave za propuste na dionici Ub-Lajkovac na Koridoru 11
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo gra­đe­vi­nar­stva, sa­o­bra­ća­ja i in­fra­struk­tu­re Sr­bi­je pod­ni­je­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu Tu­ži­la­štvu za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal pro­tiv 14 od­go­vor­nih li­ca na če­lu sa biv­šim mi­ni­strom Mi­lu­ti­nom Mr­ko­nji­ćem.
Mi­ni­star­stvo je sa­op­šti­lo da će di­o­ni­ca auto­pu­ta na Ko­ri­do­ru 11 od Uba do Laj­kov­ca mo­ra­ti da se ra­di po­no­vo zbog ne­kva­li­tet­no iz­ve­de­nih ra­do­va, što će, pre­ma pr­vim pro­cje­na­ma, ko­šta­ti oko 1,07 mi­li­jar­di di­na­ra.
Di­o­ni­ca je gra­đe­na od 2010. do 2014. go­di­ne i ni­je bi­la u sa­o­bra­ća­ju, a nad­le­žnim pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma pod­ni­je­ta je kom­plet­na do­ku­men­ta­ci­ja o iz­grad­nji tog di­je­la Ko­ri­do­ra 11.
Mi­lu­tin Mr­ko­njić ka­že da je to la­žna pri­ja­va i da je ni­je do­bio, kao i da o njoj zna sa­mo ono što se po­ja­vi­lo u me­di­ji­ma.
– Vla­da 2008. do 2012. u ko­joj sam ja bio mi­ni­star je ima­la je­dan pri­o­ri­tet – za­vr­še­tak Ko­ri­do­ra 10 i po­če­tak Ko­ri­do­ra 11, ja sam za­to pri­hva­tio da bu­dem mi­ni­star. Pr­vi za­da­tak je bio Ko­ri­dor 10 i for­mi­ra­no je pred­u­ze­će Ko­ri­do­ri Sr­bi­je, jer su Pu­te­vi bi­li u gu­bit­ku. On­da smo or­ga­ni­zo­va­li pred­u­ze­će Ko­ri­do­ri ko­je će se ba­vi­ti sa­mo tim pro­jek­ti­ma – ob­ja­šnja­va biv­ši mi­ni­star.
Mr­ko­njić na­vo­di da se ci­je­na di­o­ni­ce ni­je mi­je­nja­la, a da su anek­si pot­pi­si­va­ni, jer se od 2011. go­di­ne mi­je­nja­lo ime nad­le­žnog mi­ni­star­stva.
– Ako se go­vo­ri o kva­li­te­tu on­da je to stra­na ko­ja je de­fi­ni­sa­na za­ko­nom i zna se ko od­go­va­ra. Ta stvar se za­vr­ša­va u kru­gu s in­ve­sti­to­rom. Ako se kri­ti­ku­je stra­te­ška od­lu­ka, on­da od­go­va­ra mi­ni­star­stvo. Za­to je neo­zbilj­na pri­ja­va. Pro­ce­du­ra je ja­sna, sve osta­je u gra­ni­ca­ma struč­nja­ka. Mi smo vr­ši­li uprav­ni nad­zor. Odvo­ji­te dio upra­vlja­nja stra­te­gi­jom, od di­je­la upra­vlja­nja re­a­li­za­ci­jom, mi­ni­star­stvo ne mo­že da pra­ti uslo­ve gra­đe­nja. Oba­ve­za je bi­la i svi po­slo­vi su išli na ten­de­re, u svim ko­mi­si­ja­ma je bi­lo pet lju­di iz pet mi­ni­star­sta­va. Svu­da smo tra­ži­li ten­de­re. Tra­ži­li smo da nam Ko­ri­do­ri do­sta­ve spi­sak po­di­zvo­đa­ča – ka­zao je on.
Sa­o­bra­ćaj­ni in­sti­tut CIP je na osno­vu iz­vje­šta­ja Pu­te­va Sr­bi­je, a po na­lo­gu Ko­ri­do­ra Sr­bi­je, ura­dio ana­li­zu di­je­la te di­o­ni­ce ko­ja je po­ka­za­la da je u osno­vu auto­pu­ta umje­sto čvr­stog ma­te­ri­ja­la ugra­đi­va­na gli­na.
Zbog tih pro­pu­sta je, ka­ko je na­ve­de­no, pu­cao as­falt na di­je­lu auto­pu­ta i ko­si­na­ma.
Pri­ja­va je neo­zbilj­na, ne­u­te­me­lje­na, to ni­je­dan ozbi­ljan mi­ni­star ne bi se­bi do­zvo­lio.
Mr­ko­njić na­po­mi­nje i da je oba­vljen teh­nič­ki pri­jem di­o­ni­ce, na­po­me­nuv­ši da je po­sao pre­dat bez ika­kvih pro­ble­ma.
– Što ta­da ni­je­su utvr­di­li pu­ko­ti­ne. Ne znam da li je put ošte­ćen, ni­je­sam bio ta­mo pet go­di­na. Ja sam po­sao pre­dao bez pro­ble­ma, dr­žav­na ko­mi­si­ja je ve­ri­fi­ko­va­la moj man­dat bez pro­ble­ma, na tom pro­jek­tu je sve bi­lo bez pro­ble­ma. Ne mo­že fir­ma ko­ja je uče­stvo­va­la u pro­jek­tu da vr­ši eks­per­ti­zu. Teh­nič­ki pri­jem je oba­vljen – ima ili ne­ma pu­ko­ti­ne, evo re­fe­rent­na ku­ća nek pre­gle­da, ali ne ona ko­ja je uče­stvo­va­la, i ne­ka ka­že ako ni­je do­bro šta tre­ba da se ra­di. Ne ka­žem da u to­me ne mo­že da bu­de mo­ja od­go­vor­nost, ja sam već svje­do­čio. Sra­mo­ta je ovo, neo­zbilj­nost, ne­po­zna­va­nje ma­te­ri­je. Ne osje­ćam od­go­vor­nost, to je naj­zna­čaj­ni­ji po­sao u Vla­di – po­ru­ču­je Mr­ko­njić i do­da­je da su pu­ko­ti­ne bi­le po­sli­je nje­ga, i po­zi­va nad­le­žne da utvr­de da li je bi­lo pro­pu­sta u vri­je­me nje­go­vog man­da­ta.
– Za ovaj po­sao od­go­va­ram sto od­sto. Ni­je­sam žr­tva po­li­tič­kog pro­go­na, ko mo­že me­ne da pro­ga­nja. Ovo je iz­mi­šljen pro­blem, pro­ble­ma u gra­đe­nju ima, to je do­kaz ne­zna­nja, upra­vo ka­ko je na­pi­sa­na pri­ja­va. Mo­gu­će da ima pu­ko­ti­na, mo­gu­će da ima i te­žih, i na Ko­ri­do­ru 10 ko­ji sam ja otvo­rio. Mi­ni­star­ka baš svoj po­sao ne zna. Bu­da­la­šti­na, za­to i tra­žim da mi­ni­star zna osnov­ne ele­men­te po­sla. Da iz­ve­de pred sud tri naj­bo­lje fir­me, to je ne­do­pust­i­vo za ozbilj­nog mi­ni­stra, to ni­je do­bro za vla­du. Ta pred­u­ze­ća su za­slu­ži­la or­den, jer su da­la svo­je pa­re da Sr­bi­ja kre­ne da­lje – ka­že Mr­ko­njić.


Ne­zna­nje, a ne po­ru­ka

Biv­ši mi­ni­star na­vo­di da ne vje­ru­je da iza pri­ja­ve sto­ji bi­lo ko iz SNS-a i sma­tra da pri­ja­va ni­je ni­ka­kva po­ru­ka, već stvar ne­zna­nja. Do­da­je da je dok je bio pred­sjed­nik Od­bo­ra za sa­o­bra­ćaj odr­žao 55 sjed­ni­ca i da ni na jed­noj ni­je bi­lo re­sor­ne mi­ni­star­ke, što, ka­ko ka­že, ilu­stru­je njen od­nos pre­ma dr­ža­vi. Na pi­ta­nje da li će se mo­žda po­zva­ti na imu­ni­tet, Mr­ko­njić je po­ru­čio: „Ma ka­kav imu­ni­tet, to su bu­da­la­šti­ne”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"