Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-08-04 JOŠ TRI DANA DO KONSTITUISANJA KOSOVSKE SKUPŠTINE ILI SLIJEDE NOVI IZBORI
Kosovski parlament Prekinuta sjednica, bez dogovora o predsjedniku Podržaćemo izbor predsjedništva jer ne želimo da budemo kočnica u formiranju ove institucije, rekao je Rakić, ali je istakao da će voditi računa o interesima srpskog naroda
Dan - novi portal
Kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne Ko­so­va pre­ki­nu­ta je po­sli­je sa­mo dva sa­ta, i na njoj ni­je­su, ka­ko je bi­lo pla­ni­ra­no, iza­bra­ni pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci ko­sov­skog par­la­men­ta. Uko­li­ko Skup­šti­na Ko­so­va ne bu­de kon­sti­tu­i­sa­na do 7. av­gu­sta, bi­će ras­pi­sa­ni no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri.
Po­što su ve­ri­fi­ko­va­ni man­da­ti i po­sla­ni­ci po­lo­ži­li za­kle­tvu, gla­sa­lo se o pred­lo­gu ve­li­ke, rat­ne ko­a­li­ci­je, da se sjed­ni­ca od­lo­ži na dva sa­ta. Me­đu­tim, ovaj pred­log je po­dr­ža­lo 60 po­sla­ni­ka ko­sov­skog par­la­men­ta, od­no­sno isti broj po­sla­ni­ka ko­ji je pred­log i od­bio. Ka­ko na­vo­de ko­sov­ski me­di­ji, to zna­či da pred­log ni­je pro­šao, i da je sjed­ni­ca za­vr­še­na.
Ina­če, za­sje­da­nje je po­če­lo oko 10.30 sa­ti, ali je za­ni­mlji­vo da u skup­štin­skoj sa­li na sa­mom po­čet­ku ni­je­su bi­li pri­sut­ni ni po­sla­ni­ci ve­li­ke, „rat­ne ko­a­li­ci­je”, ali ni po­sla­ni­ci Srp­ske li­ste. Ka­ko se mo­glo ču­ti to­kom za­sje­da­nja, u sa­lu su u me­đu­vre­me­nu ušli i po­sla­ni­ci Srp­ske i dru­gih ma­njin­skih par­ti­ja ko­je su, po ri­je­či­ma tre­nut­nog pred­sje­da­va­ju­ćeg, ka­sni­li na po­če­tak sjed­ni­ce. Ta­ko­đe, u skup­štin­sku sa­lu su u me­đu­vre­me­nu ušli i po­sla­ni­ci ve­li­ke ko­a­li­ci­je, ko­ji su, kao i osta­le po­sla­nič­ke gru­pe, pred­lo­ži­li svo­je kan­di­da­te za čla­no­ve ko­mi­si­je za ve­ri­fi­ka­ci­ju man­da­ta. U sa­li je bi­lo 115 od 120 po­sla­ni­ka.
Pred po­če­tak sjed­ni­ce, pred­sjed­nik Srp­ske li­ste Go­ran Ra­kić re­kao je da će po­sla­ni­ci li­ste uče­stvo­va­ti u ra­du kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce Skup­šti­ne Ko­so­va i po­dr­ža­ti iz­bor pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka ko­sov­skog par­la­men­ta.
– Po­dr­ža­će­mo iz­bor pred­sjed­ni­štva jer ne že­li­mo da bu­de­mo koč­ni­ca u for­mi­ra­nju ove in­sti­tu­ci­je – re­kao je Ra­kić, ali je is­ta­kao da će vo­di­ti ra­ču­na o in­te­re­si­ma srp­skog na­ro­da.
O even­tu­al­noj po­dr­šci man­da­ta­ru za sa­stav no­ve vla­de, ka­ko je na­veo Ra­kić, raz­go­va­ra­će se tek na­kon kon­sti­tu­i­sa­nja Skup­šti­ne Ko­so­va.
Pred po­če­tak sjed­ni­ce ogla­sio se i am­ba­sa­dor SAD na Ko­so­vu Greg De­la­vi, ko­ji je na­veo ka­ko se na­da da će da­nas vi­dje­ti „po­zi­tiv­no dje­lo­va­nje svih po­li­tič­kih par­ti­ja za bu­duć­nost Ko­so­va”.
Od to­ga šta se ju­če de­ša­va­lo u ko­sov­skoj skup­šti­ni, za­vi­si­lo je i da li će ju­žna srp­ska po­kra­ji­na u na­red­nom pe­ri­o­du do­bi­ti no­vu vla­du, ili će mo­žda po­no­vo ići na van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re, ko­ji bi, ako se ova­kav sce­na­rio de­si, mo­gli da bu­du odr­ža­ni naj­e­sen za­jed­no sa lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.
Na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci, ko­ju je ina­če za­ka­zao još uvi­jek ak­tu­el­ni pred­sjed­nik Ko­so­va Ha­šim Ta­či, tre­ba­lo je da bu­du iza­bra­ni pred­sjed­nik i pet pot­pred­sjed­ni­ka ko­sov­skog par­la­men­ta.
Sjed­ni­com je pred­sje­da­va­ao naj­sta­ri­ji po­sla­nik Adem Mi­ku­lov­ci iz „Sa­mo­o­pre­dje­lje­nja”, a po­ma­že mu naj­mla­đi po­sla­nik Te­u­ta Ru­go­va iz De­mo­krat­skog sa­ve­za Ko­so­va (DSK).
Pre­ma Usta­vu Ko­so­va, pra­vo da pred­la­že pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne ima par­ti­ja ili ko­a­li­ci­ja ko­ja je osvo­ji­la naj­vi­še po­sla­nič­kih mje­sta, što je u ovom slu­ča­ju ve­li­ka (rat­na) ko­a­li­ci­ja ko­ju či­ne DPK, Ali­jan­sa za bu­duć­nost Ko­so­va, Ini­ci­ja­ti­va za Ko­so­vo i još ne­ko­li­ko par­ti­ja.
Me­đu­tim, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ne­iz­vje­sno je da li će li­der DPK-a Ka­dri Ve­se­lji bi­ti kan­di­dat te ko­a­li­ci­je za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne.
Po­kret „Sa­mo­o­pre­dje­lje­nje”, ka­ko su vi­še pu­ta is­ta­kli, ne­će gla­sa­ti za iz­bor Ve­se­lji­ja za pred­sjed­ni­ka ko­sov­skog par­la­men­ta, a isti stav ima i ko­a­li­ci­ja oko DSK Ise Mu­sta­fe.
Za iz­bor pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Ko­so­va po­treb­no je da gla­sa naj­ma­nje 61 po­sla­nik, ali u slu­ča­ju da Ve­se­lji ne bu­de iza­bran u pr­vom kru­gu gla­sa­nja, pre­ma Usta­vu i od­lu­ci Ustav­nog su­da, on po­no­vo mo­že bi­ti pred­lo­žen za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Ko­so­va. Sve do iz­bo­ra pred­sjed­ni­ka i pet pot­pred­sjed­ni­ka, Skup­šti­na Ko­so­va ni­je kon­sti­tu­i­sa­na. Pri­je nje­nog kon­sti­tu­i­sa­nja, ne mo­že bi­ti iza­bra­na ni Vla­da Ko­so­va.


Ru­go­va po­dr­ža­la Ve­se­lji­ja, Vo­ker u par­la­men­tu

Ka­ko je­vlja­ju pri­štin­ski me­di­ji, po­sla­nik DSK Ise Mu­sta­fe Te­u­ta Ru­go­va, pri­sta­la je da gla­sa za iz­bor li­de­ra DPK Ka­dri­ja Ve­se­lji­ja za pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta.
Li­der DSK-a Isa Mu­sta­fa na­pi­sao je na fej­sbu­ku da „oni ko­ji ga­ze sta­vo­ve DSK do­vo­de u pi­ta­nje ide­ju i put Ibra­hi­ma Ru­go­va”, či­me je in­di­rekt­no op­tu­žio po­sla­ni­ka Te­u­tu Ru­go­va, kćer­ku po­koj­nog pred­sjed­ni­ka Ko­so­va Ibra­hi­ma Ru­go­ve.
Ta­ko­đe, me­di­ji na­vo­de da je Ru­go­va pri­je po­čet­ka sjed­ni­ce u jed­nom pri­štin­skom re­sto­ra­nu raz­go­va­ra­la sa li­de­rom Ali­jan­se za bu­duć­nost Ko­so­va Ra­mu­šem Ha­ra­di­na­jem.
Ono što ko­sov­ski me­di­ji na­vo­de kao za­ni­mlji­vost, u skup­štin­skoj sa­li su i ino­stra­ni am­ba­sa­do­ri, a pri­su­tan je i ne­ka­da­šnji šef mi­si­je OEBS-a, Vi­li­jam Vo­ker.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"