Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-11-20 NA PREDSTAVLJANJU REZULTATA RADA POVODOM STO DANA VLADE VUČIĆ IZRAZIO ZADOVOLJSTVO REZULTATIMA I PORUČIO Borićemo se da Kosmet ne uđe u Unesko Vučić istakao da će Marko Đurić imati njegovu podršku. Malo manje svađe sa Albancima, iako je to kod nas vrlo popularno, rekao je premijer
Dan - novi portal
Na pred­sta­vlja­nju re­zul­ta­ta ra­da po­vo­dom 100 da­na ra­da Vla­de na či­jem je če­lu pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je no­vi­na­ri­ma da po­štu­je ono što pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić go­vo­ri i mi­sli, po­ru­čiv­ši da će se Sr­bi­ja bo­ri­ti pro­tiv ula­ska Ko­so­va u Une­sko. Na pi­ta­nje da li će se kan­di­do­va­ti za pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je, Vu­čić je re­kao da se ti­me ne ba­vi.
– Ni­ti ću da se ba­vim, iako se ne­ki u Vla­di ti­me ba­ve – ka­zao je Vu­čić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
On je oci­je­nio da je Sr­bi­ja sta­bil­na, na do­brom pu­tu, da eko­nom­ski na­pre­du­je i da je bez­bjed­no­sno si­gur­na.
– Sr­bi­ja je je­dan od stu­bo­va re­gi­o­nal­ne sta­bil­no­sti. Na­la­zi se čvr­sto na evrop­skom pu­tu, ču­va­ju­ći svo­ju ne­za­vi­snost i do­bre od­no­se sa svim pri­ja­te­lji­ma – ka­zao je Vu­čić.
Ka­zao je i da voj­ska ja­ča, opre­mlje­na je sve bo­ljim i mo­der­ni­jim oruž­jem i da je sva­kog da­na sve te­že ugro­zi­ti in­te­gri­tet Sr­bi­je. Pre­mi­jer je re­kao da će man­dat sma­tra­ti uspje­šnim, ako gra­đa­ni na kra­ju bu­du ima­li bo­lji stan­dard.
– Bi­ću za­do­vo­ljan ako iz­gra­di­mo sto­ti­ne ki­lo­me­ta­ra auto­pu­ta i hi­lja­de ki­lo­me­ta­ra dru­gih pu­te­va i mo­sto­va, ako bu­de­mo ima­li pu­nu sta­bil­nost, no­ve bol­ni­ce, ško­le, bo­lji zdrav­stve­ni i obra­zov­ni si­stem, ve­će iz­dva­ja­nje za kul­tu­ru i sport, mo­der­ni­ju po­ljo­pri­vre­du i bo­ga­ti­jeg se­lja­ka. Sto­pa ne­za­po­sle­no­sti je pa­la sa 26 na ne­što iz­nad 15 od­sto, a cilj je da se spu­sti na ni­vo evrop­skog pro­sje­ka – re­kao je Vu­čić.
Po­hva­le je upu­tio mi­ni­star­stvi­ma ener­ge­ti­ke, po­ljo­pri­vre­de, obra­zo­va­nja, kul­tu­re, fi­nan­si­ja, kao i di­rek­to­ru Kan­ce­la­ri­je za KiM, ko­ji je ulo­žio ogrom­ne na­po­re u te­škom po­slu ko­ji oba­vlja.
Vu­čić je is­ta­kao da će Mar­ko Đu­rić ima­ti nje­go­vu po­dr­šku.
– Ma­lo ma­nje sva­đe sa Al­ban­ci­ma, iako je to kod nas vr­lo po­pu­lar­no – re­kao je Vu­čić. Pre­mi­jer je ka­zao i da ima za­mjer­ke na rad sva­kog mi­ni­stra, pa i na svoj rad, jer ima­ju bez­broj sa­sta­na­ka i ni­su uvi­jek u sta­nju da ura­de sve i do­ne­su naj­bo­lje rje­še­nje.
– U po­li­ti­ci me naj­vi­še bri­nu re­gi­o­nal­na i glo­bal­na ne­sta­bil­nost, a u eko­no­mi­ji rast do­la­ra – re­kao je Vu­čić od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja šta vi­di kao iza­zo­ve u na­red­nom pe­ri­o­du.
On je is­ta­kao da se ra­di na za­ko­nu o po­ri­je­klu imo­vi­ne, da oče­ku­je da će do kra­ja go­di­ne bi­ti za­vr­šen i da će bi­ti do­ni­jet naj­ka­sni­je po­čet­kom na­red­ne go­di­ne.
– To je te­žak za­kon, ra­di­mo na nje­mu i oče­ku­jem da će bi­ti usvo­jen kra­jem ove go­di­ne, a ako ne, on­da po­čet­kom na­red­ne – ka­zao je Vu­čić.
On je oci­je­nio da će taj za­kon obez­bi­je­di­ti ve­ću na­pla­tu po­re­skih pri­ho­da, što je do­bro za bu­džet Sr­bi­je. Do­no­še­nje za­ko­na o is­pi­ti­va­nju po­ri­je­kla imo­vi­ne do kra­ja 2016. go­di­ne Vu­čić je na­ja­vio u eks­po­zeu pri­li­kom iz­bo­ra no­ve vla­de.M.Nj.


Ma­ja div­na, opo­zi­ci­ja ne­pri­mje­re­na

Pre­mi­jer je oci­je­nio da je po­na­ša­nje opo­zi­ci­je u par­la­men­tu vr­lo ne­pri­mje­re­no. Na­veo je da je pred­sjed­ni­ca par­la­men­ta Ma­ja Goj­ko­vić „div­na, ci­vi­li­zo­va­na i kul­tur­na že­na, ko­ja je je­dva iz­dr­ža­la ju­če­ra­šnji dan”, ka­da je sjed­ni­ca par­la­men­ta pre­ki­nu­ta na­kon bur­ne ras­pra­ve.
– Oni do­la­ze u klu­pe po­sla­ni­ka vla­da­ju­će ve­ći­ne s jed­nim je­di­nim ci­ljem – da se iza­zo­ve in­ci­dent da bi ka­sni­je do­šlo do pro­ble­ma i kr­vo­pro­li­ća na uli­ca­ma Sr­bi­je – ka­zao je Vu­čić.


Od­i­gra­na i par­ti­ja bi­li­ja­ra

Pre­mi­jer Sr­bi­je raz­go­va­rao je sa pred­stav­ni­ci­ma de­se­tak ino­va­tiv­nih i star­tap kom­pa­ni­ja u Na­uč­no-teh­no­lo­škom par­ku na Zve­zda­ri, ko­ji­ma je po­ru­čio da će Vla­da do­dat­no po­mo­ći IT sek­tor. Ka­zao je i da će pred­stav­ni­ci ovih pred­u­ze­ća pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci Vla­de na ko­joj će bi­ti raz­ma­tran ak­ci­o­ni plan za po­dr­šku IT sek­to­ru, ino­va­ci­ja­ma i pred­u­zet­ni­štvu. Oni su Vu­či­ća upo­zna­li s pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju, is­ta­kav­ši da im je po­treb­na ve­ća po­dr­ška dr­ža­ve, a po­tom su s pre­mi­je­rom od­i­gra­li i par­ti­ju bi­li­ja­ra.


Ni­ko­lić: Mo­guć i pre­kid di­ja­lo­ga

Pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić iz­ja­vio je da će u slu­ča­ju da Ko­so­vo i Me­to­hi­ja na Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni Une­ska po­sta­nu član pred­lo­ži­ti da se pre­ki­nu raz­go­vo­ri s Pri­šti­nom „da svom na­ro­du po­mog­ne­mo i omo­gu­ći­mo da ži­vi bo­lje ne­go do­sad, i na KiM, i u osta­lom di­je­lu Sr­bi­je”. Ni­ko­lić je re­kao da je ne­za­mi­sli­vo da tzv. dr­ža­va Ko­so­vo bu­de u Une­sku bez pre­go­vo­ra u Bri­se­lu. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, li­ce­mjer­no je od po­je­di­nih dr­ža­va da in­si­sti­ra­ju na di­ja­lo­gu iz­me­đu Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, ko­ji bi tre­ba­lo da do­ve­de do ko­nač­nog rje­še­nja, a da isto­vre­me­no vr­še pri­ti­sak na sve dr­ža­ve ko­je ni­su pri­zna­le ne­za­vi­snost da to uči­ne i da do­tad omo­gu­će član­stvo tzv. Ko­so­va u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ni­ko­lić je oci­je­nio i da pro­mje­ne na­sta­le po­sli­je iz­bo­ra u SAD pru­ža­ju na­du da će ma­kar dio prav­de i me­đu­na­rod­nog pra­va sti­ći i u Sr­bi­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"