Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-11-19 SRPSKI PREDSJEDNIK TOMISLAV NIKOLIĆ SAOPŠTIO Očekujem udar Zapada zbog Kosova Imaćemo, izgleda, od nekih evropskih institucija otvoreni udar na pokrajinu Kosovo i Metohiju sa željom da valjda i mi shvatimo ili nekako prihvatimo da je to država, rekao je Nikolić
Dan - novi portal
Predsjednik Sr­bi­je To­mi­slav Ni­ko­lić ni­je is­klju­čio mo­guć­nost pri­ti­sa­ka od, ka­ko je re­kao, ne­kih evrop­skih in­sti­tu­ci­ja s na­mje­rom da na­ša ze­mlja pri­zna Ko­so­vo i Me­to­hi­ju kao ne­za­vi­snu dr­ža­vu.
– Ima­će­mo iz­gle­da od ne­kih evrop­skih in­sti­tu­ci­ja otvo­re­ni udar na Po­kra­ji­nu Ko­so­vo i Me­to­hi­ju sa že­ljom da valj­da i mi shva­ti­mo ili ne­ka­ko pri­hva­ti­mo da je to dr­ža­va – re­kao je Ni­ko­lić u Ga­le­ri­ji SA­NU.
Ni­ko­lić je to re­kao od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra u ve­zi sa si­noć­njim raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma Eulek­sa u Be­o­gra­du, na­kon ko­jih še­fi­ca te Mi­si­je Alek­san­dra Pa­pa­do­pu­lo ni­je da­la sa­gla­snost za ob­ja­vlji­va­nje za­jed­nič­kog sa­op­šte­nja.
Ni­ko­lić je re­kao da je s nje­go­ve stra­ne raz­go­vor bio otvo­ren, a da ona ni­je re­kla ni­šta što sa sta­no­vi­šta nje­nog evro­pej­stva ne bi smje­lo da se ob­ja­vi.
– Me­ni ni­je ja­sno za­što je sta­vi­la em­bar­go... Ja mi­slim da ako raz­go­va­ram sa pred­stav­ni­kom Eulek­sa, me­di­ji to mo­ra­ju da zna­ju. Mi­slim da je po­ka­za­la ka­ko iz­gle­da de­mo­kra­ti­ja u or­ga­ni­za­ci­ja­ma ka­da mi­sle da ne­ka isti­na ne­će da se svi­di oni­ma ko­ji će tu isti­nu da pro­či­ta­ju – re­kao je pred­sjed­nik Ni­ko­lić.
Pred­sjed­nik je na­po­me­nuo da ne bi ni raz­go­va­rao sa Pa­pa­do­pu­lo da je znao da ne­će ni­šta bi­ti ob­ja­vlje­no me­di­ji­ma iz tih raz­go­vo­ra.
– Ne bih sa njom raz­go­va­rao uop­šte da je re­kla da ne­će­mo ni­šta da ob­ja­vi­mo iz tih raz­go­va­ra. A sa dru­ge stra­ne, sva­ka­ko da ću da raz­go­va­ram sa pred­stav­ni­kom Eulek­sa, iako su se po­hva­li­li da su sma­nji­li broj oso­blja i da je već po­lo­vi­na za­po­sle­nih u Eulek­su sa KiM, pod fir­mom da su to­li­ko već ospo­so­bi­li or­ga­ne u Pri­šti­ni da se nji­ho­va ulo­ga već po­la­ko sma­nju­je – re­kao je Ni­ko­lić.
Ka­ko je na­veo, sa­rad­ni­ci­ma je re­kao da po­štu­ju tu ne­shva­tlji­vu že­lju Eulek­sa da se ni­jed­na ri­ječ Pa­pa­do­pu­lo ne ci­ti­ra u sa­op­šte­nju.
– Me­ne baš bri­ga za tu nje­nu že­lju, za­i­sta ni­je­sam oče­ki­vao, raz­go­vor je bio iskren i otvo­ren, čak sam ja iz­nio sve pri­mjed­be ko­je či­ni mi se sa­da je­dan pred­stav­nik Sr­bi­je mo­že da iz­ne­se o to­me šta se de­ša­va na KiM, a po­seb­no pri­mjed­bu na nje­nu tvrd­nju da ja tre­ba da raz­u­mem da oni ure­đu­ju sta­nje na KiM. Ne raz­u­mem ka­ko to da ure­đu­ju sta­nje na na­zo­vi dr­ža­vi Ko­so­vu – ka­že Ni­ko­lić.
Pa­pa­do­pu­lo je, na­vo­di Ni­ko­lić, mo­gla da ka­že da za­bra­nju­je da se ob­ja­vi i sve ono što je on re­kao, te da mu iz­gle­da da ona ta­ko shva­ta od­nos Eulek­sa i Sr­bi­je, od­no­sno da ona mo­že da ka­že da sa raz­go­vo­ra ne mo­že ni­šta da se ob­ja­vi.
Ni­ko­lić je re­kao da je pred­stav­ni­ci Eulek­sa za­mje­rio na pri­tvo­ri­ma, su­đe­nji­ma i pre­mje­šta­nji­ma za­tvo­re­ni­ka, a da je Pa­pa­do­pu­lo čak htje­la valj­da i da ga ob­ra­du­je, pa je re­kla da je dva­put bi­la na sje­ve­ru Ko­so­va.
– Pr­vo, za­što di­je­li­te Ko­so­vo, a dru­go šta vam je to dva­put, ko­li­ko ste vre­me­na tu i ko­li­ko ste vre­me­na pro­ve­li u Pri­šti­ni. Ne­shva­tlji­vo mi je da ni­je­ste oti­šli vi­še od dva­put ne­go vi tu te­ri­to­ri­ju i ne po­kri­va­te iz­u­zev pri­tvo­ri­ma – do­dao je Ni­ko­lić.
M.Nj.


RS do­ka­za­la da mo­že da funk­ci­o­ni­še

Pred­sjed­nik je po­ru­čio da se Sr­bi­ja si­gur­no ne­će slo­ži­ti sa pr­o­mje­na­ma Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma na šte­tu Re­pu­bli­ke Srp­ske i do­dao da je oči­gled­no da me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca za 21 go­di­nu ni­je uspje­la da obez­bi­je­di funk­ci­o­ni­sa­nje dr­ža­ve BiH.
Za to vri­je­me, ka­zao je pred­sjed­nik Sr­bi­je, Re­pu­bli­ka Srp­ska je do­ka­za­la da mo­že da funk­ci­o­ni­še.


Bi­će od­go­vor­no­sti za ne­sta­nak oruž­ja

Ni­ko­lić je po­ru­čio da će ne­ko sno­si­ti od­go­vor­nost zbog ne­stan­ka oruž­ja iz skla­di­šta na­o­ru­ža­nja i mu­ni­ci­je u gar­ni­zo­nu Be­o­grad, na­ja­vlju­ju­ći utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti.
– Mi­slim da će od­go­vor­no­sti bi­ti, ali je mno­go va­žni­je da shva­ti­mo da ne­ma opu­šta­nja ka­da je ri­ječ o na­o­ru­ža­nju ko­je mo­že da do­đe u sva­či­je ru­ke – re­kao je Ni­ko­lić, ko­ji je i vr­hov­ni ko­man­dant oru­ža­nih sna­ga.
Ka­ko je na­veo, vr­lo br­zo će se usta­no­vi­ti da li je ta­ko ne­što mo­gu­će i na ne­kom dru­gom mje­stu i da li ta na­ša po­tre­ba da stal­no sma­nju­je­mo broj lju­di ko­ji ni­je­su pre­vi­še an­ga­žo­va­ni do­ve­la do to­ga da je ne­ko po­mi­slio da po­sto­je ap­so­lut­no bez­bjed­ni objek­ti u ko­ji­ma ne tre­ba da bu­de lju­di i ko­ji ne tre­ba da bu­du kon­tro­li­sa­ni.
– Ka­ko je to mo­glo da se de­si, ka­da znam da se la­ko na­o­ru­ža­nje, pi­što­lji, po­seb­no ču­va­ju – pi­ta Ni­ko­lić i do­da­je da ne­sta­nak tog oruž­ja ni­je opa­snost za gra­đa­ne Sr­bi­je.
Upi­tan o na­ja­vlje­nom štraj­ku Voj­ske Sr­bi­je, Ni­ko­lić je re­kao da sva­ko ima pra­vo da is­ka­že ne­za­do­volj­stvo.
– Mi će­mo si­gur­no raz­go­va­ra­ti sa nji­ma. Sve je na Mi­ni­star­stvu od­bra­ne, ko­je o to­me mo­ra da iz­vi­je­sti Vla­du – na­vo­di Ni­ko­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"