Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport POZNAT ZVEZDIN KALENDAR U LIGI ŠAMPIONA
Prvo Napoli, poslednji PSŽ Italijanski vicešampion u Beograd dolazi 18. septembra. Velikan iz Pariza na zatvaranju grupne faze LŠ – u Beograd stiže 11. decembra. Velika prilika za prezentaciju kluba, igrača, trenera, grada, države.... Indeks je ovjeren slijedi polaganje ispita
Dan - novi portal
Cr­ve­na zve­zda je iz­bo­ri­la pla­sman u na­red­noj Li­gi šam­pi­o­na, a na žre­bu u Mo­na­ku od­re­đe­ni su joj ri­va­li u gru­pi. Be­o­gra­đa­ni ni­su bi­li mi­lje­ni­ci sre­će, ma­da se zna­lo da je ma­lo la­kih gru­pa i la­ga­nih ri­va­la. Ovo je krem, ne sa­mo evrop­skog, već i svjet­skog klup­skog fud­ba­la. A ma­lo li je što su Be­o­gra­đa­ni na im­pre­si­van na­čin „usko­či­li“ u dru­štvo naj­bo­ljih.
Ka­ko je žreb odr­žan na iz­ma­ku da­na u če­tvr­tak ve­če ni­je se znao ras­po­red utak­mi­ca u naj­e­lit­ni­jem klup­skom tak­mi­če­nju na pla­ne­ti. Re­bus je ri­je­šen ka­sno u če­tvr­tak ve­če, a u jav­nost je pro­cu­re­lo (ne i zva­nič­no po­tvr­đe­no), Zve­zda u ovo­go­di­šnju grup­nu fa­zu Li­ge šam­pi­o­ne kre­će iz Be­o­gra­da, a ri­val će bi­ti ita­li­jan­ski vi­ce­šam­pi­on, eki­pa Na­po­li­ja. Tim ko­ji je do pred sam kraj pro­šlo­go­di­šnje tr­ke du­vao „Da­mi“ za vra­tom. Do Li­ge šam­pi­o­na Na­po­li­tan­ce je do­veo tre­ner Ma­ru­sio Sa­ri, a da bi is­ko­ra­či­li ste­pe­nik vi­še do­šao je „sta­ri li­sac“ Kar­lo An­će­lo­ti. Mo­žda je to naj­ve­će po­ja­ča­nje Na­po­li­ja u su­sret no­vog tak­mi­čar­skog ci­klu­sa. No, Zve­zda će ima­ti grd­ne mu­ke da ri­je­ši pro­ble­me ko­je će pro­ba­ti da im stvo­re, Ma­rek Ham­šik, Ho­se Ka­lje­hon i Lo­ren­co In­si­nje, pri­je svih. Ne­će bi­ti la­ko ni sa Ar­ka­di­ju­šem Mi­li­kom i Dri­som Mar­ten­som, pa sa Sr­bi­nom Ni­ko­lom Mak­si­mo­vi­ćem... a na go­lu je po­u­zda­ni Ko­lum­bi­jac Da­vid Ospi­na. Dru­ži­na za re­spekt.
Na­po­li će u Be­o­grad na meg­dan Cr­ve­noj zve­zdi 18. sep­tem­bra, a utak­mi­ca na sta­di­o­nu „Raj­ko Mi­tić“ je za­ka­za­na za 21 sat. Od ovo­ga du­e­la mno­go to­ga će za­vi­si­ti. Po­seb­no srp­skom šam­pi­o­nu.
U dru­gom ko­lu Be­o­gra­đa­ni će u grad sve­tlo­sti, da na dje­lu vi­de naj­sku­plju fud­bal­sku klup­sku in­ve­sti­ci­ju na pla­ne­ti. Idu na no­ge Pa­ri Sen Žer­me­nu! Tre­ba li po­seb­na op­ser­va­ci­ja eki­pe u ko­joj se „za­ba­vlja­ju“ Nej­mar, Ju­li­jan Drak­sler, Ki­li­jan Em­ba­pe, An­hel Di Ma­ri­ja, Da­ni Al­ves, Ti­ja­go Sil­va, Edi­son Ka­va­ni... a sa klu­pe ko­man­du­je ofan­ziv­ni To­mas Tu­hel. Srp­skom šam­pi­o­nu će bi­ti po­treb­no mno­go tru­da, ali i sre­će da se iz gra­da sve­tlo­sti vra­te ne­po­ni­žen. Utak­mi­ca PSŽ – Cr­ve­na zve­zda na pro­gra­mu je 3. ok­to­bra od 18.55 ča­so­va.
Ni­šta lak­še ne­će bi­ti Vla­da­nu Mi­lo­je­vi­ću ni u Li­ver­pu­lu mje­sec da­na ka­sni­je. Ta­da će fud­bal­ska ko­plja ukr­sti­ti sa fi­na­li­stom pro­šle Li­ge šam­pi­o­na, eki­pom ko­joj šmek da­je ha­ri­zma­tič­ni Nje­mac Jir­gen Klop. Mo­mak ko­ji je sa Bo­ru­si­jom iz Dort­mun­da „stra­šio“ Evro­pu, stva­rao mla­de fud­ba­le­re, pra­vio kon­cep­ci­ju atom­skog lop­ta­nja i na­kon to­ga do­šao u ko­li­jev­ku fud­ba­la. U En­gle­sku i eki­pu vi­še­stru­kog osva­ja­ča evrop­skih ku­po­va, u Li­ver­pul. Tu na­sta­vio da gra­di svo­ju ka­ri­je­ru a sa mo­der­nim shva­ta­nji­ma tak­ti­ke pro­šle go­di­ne se is­pr­sio i igrao fi­na­le Li­ge šam­pi­o­na. Ka­ko je sa­mo mla­di Nje­mac upa­ko­vao eki­pu u ko­joj po­sled­nju ri­ječ na te­re­nu pre­u­zi­ma­ju Mu­ha­med Sa­lah, Ro­ber­to Fir­mi­njo ili tam­no­pu­ti Se­ne­ga­lac Sa­dio Ma­ne. Za­ni­mlji­vo je, na­rav­no po­sma­tra­ti Kej­tu iz Gvi­ne­je, ve­li­kog hr­vat­skog bor­ca De­ja­na Lo­vre­na, ali i srp­skog pro­vo­ka­to­ra Đer­da­na Ša­ći­ri­ja.
Pa opet, sa­mo u dru­gom smje­ru. Pr­vo en­gle­ski ve­li­kan u Be­o­gra­du 5. no­vem­bra od 18.55 ča­so­va, pa od­la­zak pod­no Ve­zu­va u Ita­li­ju i du­el sa Na­po­li­jem. Utak­mi­ca će bi­ti od­i­gra­na 28. no­vem­bra od 21. sat i na kra­ju šla­ger u glav­nom gra­du Sr­bi­je. Nej­mar i dru­štvo „van­ze­ma­lja­ca“ do­ći će na pred­sta­vu, ko­ja će bi­ti odr­ža­na 11. de­cem­bra od 21. sat.
Uh, ka­ko će bi­ti te­ško Zve­zdi­nom stra­te­gu da na­đe rje­še­nje za ve­li­ke re­bu­se evrop­skih fud­bal­skih ve­li­ka­na Na­po­li­ja, Pa­ri sen žer­me­na i Li­ver­pu­la, i nji­ho­vih tre­ne­ra Lu­ći­a­na Spa­le­ti­ja, To­ma­sa Tu­he­la i Jir­ge­na Klo­pa. Vra­ta ve­li­ke ško­le su otvo­re­na. Cr­ve­na zve­zda je pri­jem­ni po­lo­ži­la. Bru­co­ši iz Be­o­gra­da su ovje­ri­li in­dek­se. Ma­lo li je? Pred­sto­ji vri­je­me pri­pre­ma pa po­la­ga­nje is­pi­ta. Sve ovo va­ži i za na­vi­ja­če!
Bi­će to iz­van­red­na pri­li­ka da eks evrop­ski i pr­vak svi­je­ta, be­o­grad­ska Cr­ve­na zve­zda i nje­ni na­vi­ja­či udah­nu šam­pi­on­sku fud­bal­sku je­sen. Pri­li­ka, iako je srp­ski šam­pi­on ap­so­lut­ni aut­saj­der da se pri­vik­ne na no­ve po­ho­de u evrop­ske fud­bal­ske vr­ho­ve. Pri­li­ka da se na­vi­ja­či ra­du­ju a fud­ba­le­ri iza­đu na po­zor­ni­cu svjet­ske fud­bal­ske sce­ne. Ni­šta ma­nje od to­ga da se Sr­bi­ja Evro­pi pred­sta­vi i kr­oz naj­va­žni­ju spo­red­nu stvar na svi­je­tu – nje­go­vo ve­li­čan­stvo fud­bal! Ve­se­lin Dr­lje­vić

Tu­hel se sje­ća 91

Tre­ner PSŽ-a To­mas Tu­hel je svje­stan te­ži­ne ri­va­la i za­dat­ka. On je na­kon pre­spa­va­ne no­ći ova­ko opi­sao si­tu­a­ci­ju: - Bi­će mno­go stra­sti na na­šim me­če­vi­ma sa klu­bo­vi­ma iz Na­pu­lja, Li­ver­pu­la i Be­o­gra­da. Gru­pa C je naj­te­ža u tak­mi­če­nju, a to se ja­sno vi­di ka­da se po­gle­da­ju ime­na. Iz­u­zet­no te­žak žreb. Ni­kad ni­je la­ko pro­tiv ita­li­jan­skih ti­mo­va, po­seb­no sa Na­po­li­jem, ko­ji ima is­ku­snog tre­ne­ra i kva­li­tet­nu eki­pu. Li­ver­pul je igrao fi­na­le pro­šle se­zo­ne, osla­nja­ju se na po­dr­šku pu­bli­ke, ima­ju brz tim ko­ji je du­go na oku­pu i ko­ji od­lič­no pre­la­zi u tran­zi­ci­ju. Je­dan su od fa­vo­ri­ta tak­mi­če­nja. Zve­zda je ve­li­ko ime, sje­ćam se nje­ne po­bje­de u Ku­pu šam­pi­o­na 1991. Sre­ćan sam što će­mo igra­ti pro­tiv njih, pri­sje­ti­ću se tih uspo­me­na, za­klju­čio je tre­ner PSŽ.

Ni­šta od Kr­ki­ća, če­ka se Ma­rin

Upra­va Cr­ve­ne zve­zde je pre­go­va­ra­la ju­če sa Bo­ja­nom Kr­ki­ćem, ali je ne­ka­da­šnji špan­ski re­pre­zen­ta­ti­vac od­bio mo­guć­nost da do­đe u Be­o­grad, tvr­de srp­ski me­di­ji. Sto­ga su se na Ma­ra­ka­ni ba­ci­li na dru­gu stra­nu, a kao po­ten­ci­jal­no po­ja­ča­nje po­mi­nje se Mar­ko Ma­rin, ne­ka­da­šnji re­pre­zen­ta­ti­vac Nje­mač­ke i igrač Olim­pi­ja­ko­sa.
Isti­na, Zve­zda je ima­la vre­me­na, jer je pre­la­zni rok za­vr­šen si­noć u po­noć...

Zve­zdin red vo­žnje
Pr­vo ko­lo 18. sep­tem­bar:
21.00 Cr­ve­na zve­zda – Na­po­li
Dru­go ko­lo 3. ok­to­bar:
18.55 Pa­ri Sen Žer­men – Cr­ve­na zve­zda
Tre­će ko­lo 24. ok­to­bar
21.00 Li­ver­pul – Cr­ve­na zve­zda
Če­tvr­to ko­lo 5. no­vem­bar:
18.55 Cr­ve­na zve­zda – Li­ver­pul
Pe­to ko­lo 28. no­vem­bar:
21.00 Na­po­li Cr­ve­na zve­zda
Še­sto ko­lo 11 de­cem­bar
21.00 Cr­ve­na zve­zda – Pa­ri Sen Žer­men

Zve­zda Sr­bi­ji do­ni­je­la na­pre­dak

Srp­ski klu­bo­vi na kra­ju kva­li­fi­ka­ci­ja uve­ća­li su pred­nost na pr­vom mje­stu UEFA li­ste ko­e­fi­ci­je­na­ta za­hva­lju­ju­ći pla­sma­nu fud­ba­le­ra Cr­ve­ne zve­zde u Li­gu šam­pi­o­na. Srp­ski fud­bal, kao i Cr­ve­na zve­zda, iz­ba­ci­va­njem Salc­bur­ga za elit­no tak­mi­če­nje do­bio je bo­nus od če­ti­ri bo­da i sa­da je ukup­ni kon­to se­zo­ne 5.250 po­e­na. Par­ti­zan je po­ra­zom u Is­tan­bu­lu od Be­šik­ta­ša (3:0), za opro­štaj od Li­ge Evro­pe, ostao na sa­svim so­lid­nih šest bo­do­va, sa po 2,5 tak­mi­če­nje su za­vr­ši­li ni­ški Rad­nič­ki i Spar­tak iz Su­bo­ti­ce, pa je Zve­zda je­di­ni pre­o­sta­li tim iz Sr­bi­je.
Iza Sr­ba su nor­ve­ški klu­bo­vi sa 4.125 bo­do­va, s tim da ima­ju dva uče­sni­ka u Li­gi Evro­pe, po­tom Ško­ti sa če­ti­ri (dva klu­ba u LE), Ki­pra­ni (dva u LE) i Dan­ci (je­dan u LE) sa po 3.875...
Gle­da­ju­ći po­je­di­nač­no klu­bo­ve, Cr­ve­na zve­zda je naj­vi­še po­e­na osvo­ji­la – čak 10, je­dan vi­še od Ajak­sa, tri od Ben­fi­ke, AEK-a... Ipak, po­što se sa­da pri­klju­ču­ju naj­ve­ći klu­bo­vi Evro­pe za oče­ki­va­ti je da Sr­bi­ja i Cr­ve­na zve­zda skli­znu sa čel­nih po­zi­ci­ja.
Što se ti­če ukup­nog sko­ra, na osno­vu sa­ku­plje­nih bo­do­va za po­sled­njih pet se­zo­na, Sr­bi­ja je na 19. me­stu sa 21.500, što je za šest bo­lje u od­no­su na po­če­tak se­zo­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"