Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport KADETSKA LIGA CRNE GORE – 24. KOLO
Zeta i Sutjeska po planu Vodeći tandem nastavio seriju
Dan - novi portal
Rad­nič­ki – Ze­ta 0:3 (0:2)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: 80. Su­di­ja: Be­sim Ša­ba­no­vić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: P. Kr­sto­vić u 28, i 31. i N. Kr­sto­vić u 64. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Pe­šić (Rad­nič­ki).
Rad­nič­ki: Ču­kić, Ago­vić, F. Še­ku­la­rac, Pe­šić, Ne­dić, V. Še­ku­la­rac (Cim­ba­lje­vić), Mar­se­nić, Adžić, Bar­jak­ta­ro­vić, Ra­ko­vić, N. Še­ku­la­rac (Ba­bo­vić). 
Ze­ta: Ra­i­če­vić, Ce­klić, Ru­dan (Kne­že­vić), Ra­šo­vić (Ku­ku­li­čić), S. Kr­sto­vić, Pe­šu­kić, N. Kr­sto­vić (Pe­li­čić), P. Kr­sto­vić, Ko­va­če­vić (Mi­haj­lo­vić), Ku­ku­li­čić (D. Kr­sto­vić), Lam­bu­lić.
Li­der ka­det­ske li­ge za­slu­že­no je sa­vla­dao do­ma­ći sa­stav. Is­ta­kao se dvo­stru­ki stri­je­lac Pa­vle Kr­sto­vić, dok je nje­gov pre­zi­me­njak Ni­ko­la bio stri­je­lac jed­nog go­la.
S.R.
Su­tje­ska –
Pe­tro­vac 4:0 (1:0)
Sta­di­on: po­moć­ni kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Vla­dan Dra­gaš (Plje­vlja). Stri­jel­ci: Osma­jić u 10., Ma­ru­šić u 46., Era­ko­vić u 50. i Be­ći­ro­vić u 70. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ma­ru­šić (Su­tje­ska), Pa­vlo­vić (Pe­tro­vac).
SU­TJE­SKA: Ka­ra­džić, Ćo­so­vić, Kru­la­no­vić, Ba­bić, Mi­ću­no­vić (Zu­ro­vac), Pa­jo­vić (Ba­jo­vić), Be­ći­ro­vić (La­la­to­vić), Era­ko­vić (Vla­ho­vić), Ma­ru­šić, Osma­jić (Ra­do­vić), To­ma­še­vić.
PE­TRO­VAC: Ni­ko­lić, Ko­va­če­vić, La­bo­vić (Go­lu­bo­vić), Mi­la­no­vić, Ma­raš, Šo­škić, Ćet­ko­vić (Se­ku­lić), Pa­vlo­vić (Ba­ko­če­vić), Pot­pa­ra (Gre­bo­vić), Ilić, Pa­jo­vić (Nik­če­vić).
Oče­ki­van is­hod. Do­ma­ći­ni su bez ika­kvih pro­ble­ma na te­re­nu kraj Bi­stri­ce po­tvr­di­li ulo­gu ap­so­lut­nog fa­vo­ri­ta. Naj­ljep­ši je bio gol Ma­ru­ši­ća, ko­ji je po­go­dio sa dis­tan­ce. B.K.
Bu­duć­nost –
Mla­dost 2:0 (1:0)
Te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 150. Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: A. Jo­va­no­vić u 14. i Ter­zić u 66. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: A. Jo­va­no­vić, Ba­kić (Bu­duć­nost), Alek­sić, Ra­šo­vić (Mla­dost).
BU­DUĆ­NOST: Nik­če­vić, Ter­zić (od 66. Ra­žna­to­vić), Ro­ga­no­vić, Di­no­ša, Kum­bu­ro­vić (od 75. Du­kić), Sav­ko­vić (od 49. Bar­jak­ta­ro­vić), Drin­čić, M. Sti­je­po­vić (od 49. Pren­ko­če­vić), Vuk­če­vić, Ba­kić, A. Jo­va­no­vić.
MLA­DOST: Ba­u­ko­vić, Ra­šo­vić (od 41. To­ma­še­vić), Ra­di­no­vić, Dar­ma­no­vić, Čo­gu­rić, Alek­sić (od 21. Jo­va­no­vić), Der­vi­še­vić, Pa­vi­će­vić (od 41. Ota­še­vić), Pi­ra­nić (od 66. Kli­ko­vac), Vu­jo­še­vić (od 66. Ra­do­njić), Dra­gaš.
Bu­duć­nost je u der­bi­ju ko­la za­slu­že­no sti­gla do po­bje­de nad grad­skim ri­va­lom, eki­pom Mla­do­sti. „Pla­ve” su do tri­jum­fa vo­di­li An­đel­ko Jo­va­no­vić, ko­ji je mre­žu ri­va­la po­go­dio u 14. i Va­si­li­je Ter­zić, stri­je­lac go­la u 66. mi­nu­tu.D.P.
Je­din­stvo – Ru­dar
1:0 (0:0)
Grad­ski sta­di­on u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: 60. Su­di­ja: Ma­noj­lo Se­ku­lić (Pod­go­ri­ca). Stri­je­lac: Ko­va­če­vić u 50. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ko­va­če­vić (Je­din­stvo), De­spo­to­vić, Stu­par (Ru­dar).
JE­DIN­STVO: Me­ho­vić, Šće­kić, A. Ko­lić (Cvi­jo­vić), Bu­ga­rin, Ćo­ro­vić (Gr­bo­vić), Kri­je­što­rac, M. Ko­va­če­vić, V. Ko­va­če­vić, Ko­lić, Le­ko­vić (Bra­jić), Še­bek (Ća­to­vić).
RU­DAR: De­spo­to­vić, Lu­čić (Da­ni­lo­vić), Lji­lja­nić (Ra­o­nić), Go­gić, Zvi­zdić (Ke­če­vić), Stu­par, Sa­vić, Hu­lić (Če­ha), Vo­ji­no­vić, Dra­ško­vić, Ci­gu­ljin.
Mu­či­li su se do­ma­ći iako su stvo­ri­li ne­ko­li­ko pri­li­ka. Je­di­ni stri­je­lac bio je Mi­ljan Ko­va­če­vić, ko­ji je u 50. mi­nu­tu sa ivi­ce še­sna­e­ster­ca ra­zant­nim udar­cem za­tre­sao mre­žu. Bje­lo­polj­ci su se na taj na­čin re­van­ši­ra­li Plje­vlja­ci­ma za ne­dav­ni po­raz u fi­na­lu ku­pa Sje­ver­ne re­gi­je.
M.N.
Je­ze­ro – Gr­balj 0:3 (0:2)
Grad­ski sta­di­on u Pla­vu. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Želj­ko Ba­bo­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Sta­ni­šić u 9, 24. i Vu­či­će­vić u 51. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ome­ra­gić, Spa­le­vić (Je­ze­ro).
JE­ZE­RO: Fe­ra­to­vić, Re­dže­ma­to­vić, Ko­jić (od 64. Ba­šić), Spa­le­vić, Mi­li­će­vić (od 41, Mar­ki­šić), Ome­ra­gić, Baj­rak­ta­re­vić, Mu­mi­no­vić (od 74. Hu­se­i­no­vić), Kr­cić (od 74. Ko­le­no­vić), Mar­ko­vić, Ja­da­dić.
GR­BALj: Po­po­vić, Ko­va­če­vić (od 67. Đu­kić), Mr­šu­lja (od 74. Sa­mar­džić), Vra­neš, Ivan­če­vić (od 73. Su­šić), Sta­ni­šić, Vu­či­će­vić, Đu­kić, Ilić (od 77. Ra­zić), Ma­rić (od 62. Bog­da­no­vić), Ko­va­če­vić.
„Tri­ko­lo­ri” su pri­lič­no la­ko „pre­gr­mlje­li” go­sto­va­nje u Pla­vu na pre­mi­je­ri 24. ko­la Ka­det­ske fud­bal­ske li­ge Cr­ne Go­re.N.J.
Iga­lo – Bo­kelj
2:1 (1:1)
Sta­di­on: „So­li­la”. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mar­ko Iva­no­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Vuj­no­vić u 6. i 66. za Iga­lo, a Dra­ku­lo­vić u 25. mi­nu­tu za Bo­kelj. Žu­ti kar­ton: Ćur­či­ja (Iga­lo), Dra­ku­lo­vić, Bu­rić, Mi­ro­še­vić (Bo­kelj).
IGA­LO: Sa­dlov­skij (Če­pr­nić), Pe­tro­vić, Ra­šo, Le­ko­vić, Ru­dan, Vuj­no­vić (Lu­čić), Top­čić, Mra­če­vić, Bje­le­tić, Vu­ji­čić (Ši­nik), Ćur­či­ja.
BO­KELj: Đu­ro­vić, Mi­lje­no­vić, Ra­du­lo­vić, Klać, Dra­ku­lo­vić, Pro­ro­ko­vić (Jo­va­no­vić), Mar­ko­vić, Ča­vor, Bu­rić, Rad­njić, Mi­ro­še­vić (Šće­kić).
U bo­kelj­skom der­bi­ju ka­de­ti Iga­la su na svom te­re­nu po­bi­je­di­li Bo­kelj. Oba go­la po­sti­gao je Mi­lan Vuj­no­vić, u 6. i 66. mi­nu­tu, dok je stri­je­lac je­di­nog po­got­ka za Ko­to­ra­ne bio Da­vid Dra­ku­lo­vić.Z.Š.
Iskra – Lov­ćen 0:0
Igra­li­šte: Za­bje­la. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Vla­di­mir Bje­li­ca (Nik­šić).
ISKRA: Pe­jo­vić, Ba­u­cal, Ko­va­če­vić, Vu­če­ljić, Go­mi­la­no­vić (od 58. Kne­že­vić), Đa­le­tić (od 59. Va­sec­ki), Si­mo­no­vić, Bra­jo­vić (od 67. Đu­ro­vić), Mi­lje­vić, Vu­ko­vić, Ra­do­njić.
LOV­ĆEN: Bo­ri­lo­vić, Pe­jo­vić, L. Lat­ko­vić, Bra­ca­no­vić, Iva­no­vić (od 79. Vu­ko­tić), Vu­ja­no­vić, Ro­ga­no­vić, A. Lat­ko­vić (od 4. Vu­ki­će­vić, od 61. D. Mu­dre­ša), Šoć, Hoč­ko, N. Mu­dre­ša (od 41. Vu­jo­vić).
Ka­de­ti Iskre i Lov­će­na igra­li su bez go­lo­va, u me­ču 24. ko­la Cr­no­go­ske li­ge.D.P.
Br­sko­vo – De­čić 1:2 (0:2)
Sta­di­on: Br­sko­va. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mar­ko Po­po­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Gr­di­nić u 72. za Br­sko­vo, a Glu­šče­vić u 6. i 25. mi­nu­tu za De­čić. Žu­ti kar­to­ni: Vi­da­ko­vić, Jo­kić (Br­sko­vo), Ki­ja­met, Ni­ko­vić (De­čić).
BR­SKO­VO: Adžić (od 61. Pe­jo­vić), Du­lo­vić, Šće­pa­no­vić, Ze­ko­vić, Fu­štić, Zin­do­vić, Kne­že­vić (od 57. F. Vi­da­ko­vić), Smo­lo­vić, Jo­kić (od 68. Ma­ri­ja­no­vić, od 77. Go­lje­vić), Gr­di­nić, G. Vi­da­ko­vić.
DE­ČIĆ: Ga­zi­vo­da, Vu­ljaj, Gjo­kaj, Goj­čaj (od 48. Ca­maj), Du­šaj (od 65. Vla­ho­vić), Ni­ko­vić, Ki­ja­met, Đo­lje­vić, Đo­ko­vić, Dre­še­vić (od 77. Hak­ša­ba­no­vić), Glu­šče­vić.
Za­hva­lju­ći dvo­stru­kom stri­jel­cu An­dri­ji Glu­šče­vi­ću, ka­de­ti De­či­ća osvo­ji­li su bo­do­ve na go­sto­va­nju u Moj­kov­cu.D.P.
Gra­fi­čar – Mor­nar
5:2 (2:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na Mla­do­sti. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­loš Ja­bu­ča­nin (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ca­u­še­vić u 10, Bo­lje­vić u 14, Jo­va­no­vić u 50, Bu­la­to­vić u 73. iz je­da­na­e­ster­ca i Bac­ko­vić u 79. za Gra­fi­čar, a Le­ko­vić u 52. iz je­da­na­e­ster­ca i Goj­nić u 74. mi­nu­tu za Mor­nar. Žu­ti kar­to­ni: Bo­lje­vić (Gra­fi­čar), Goj­nić (Mor­nar). Cr­ve­ni kar­ton: Goj­nić (Mor­nar) u 80. mi­nu­tu.
GRA­FI­ČAR: Ra­de­vić, D. Ša­i­no­vić (od 68. L. Ša­i­no­vić), Jo­va­no­vić (od 75. Šće­kić), Ra­du­no­vić (od 80. Vu­či­nić), Bac­ko­vić, Kne­že­vić, Pe­co­vić (od 80. Ra­du­lo­vić), Bu­la­to­vić, Jo­va­no­vić, Bo­lje­vić, Ca­u­še­vić (od 47. Ra­do­njić).
MOR­NAR: Po­po­vić (od 3. Da­mja­no­vić), Mar­ko­vić (od 67. Ste­še­vić), P. Mi­lo­še­vić, Di­va­no­vić, Vu­jo­vić (od 36. Pa­jo­vić), Stoj­ko­vić, Truš (od 53. Bum­bić), Smo­lo­vić, N. Mi­lo­še­vić (od 49. Ki­ko­vić), Goj­nić, Le­ko­vić.
Do­bra igra ka­de­ta Gra­fi­ča­ra re­zul­ti­ra­la je ubje­dlji­vom po­bje­dom nad vr­šnja­ci­ma iz Mor­na­ra.D.P.


Re­zul­ta­ti 24. ko­la: Rad­nič­ki – Ze­ta 0:3, Bu­duć­nost – Mla­dost 2:0, Su­tje­ska – Pe­tro­vac 4:0, Iskra – Lov­ćen 0:0, Je­ze­ro – Gr­balj 0:3, Gra­fi­čar – Mor­nar 5:2, Iga­lo – Bo­kelj 2:1, Je­din­stvo – Ru­dar 1:0, Br­sko­vo – De­čić 1:2.
Ta­be­la
1. Ze­ta 24 21 0 3 92:16 63
2. Su­tje­ska 24 20 3 1 85:10 63
3. Bu­duć­nost 24 20 0 4 75:19 60
4. Mla­dost 24 18 2 4 76:20 56
5. Je­din­stvo 24 13 5 6 57:34 44
6. Gr­balj 24 12 4 8 47:35 40
7. Rad­nič­ki 24 10 4 10 36:44 34
8. Lov­ćen 24 9 5 10 36:34 32
9. Pe­tro­vac 24 10 1 13 47:44 31
10. Mor­nar 24 9 3 12 40:43 30
11. Ru­dar 24 8 5 11 38:36 29
12. Iga­lo 24 7 5 12 25:53 26
13. Gra­fi­čar 24 7 1 16 29:82 22
14. Iskra 24 5 6 13 19:41 21
15. De­čić 24 7 0 17 30:75 21
16. Je­ze­ro 24 5 6 13 28:73 21
17. Bo­kelj 24 4 2 18 25:63 14
18. Br­sko­vo 24 3 2 19 26:74 11
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Br­sko­vo – Rad­nič­ki, De­čić – Je­din­stvo, Ru­dar – Iga­lo, Bo­kelj – Gra­fi­čar, Mor­nar – Je­ze­ro, Gr­balj – Iskra, Lov­ćen – Su­tje­ska, Pe­tro­vac – Bu­duć­nost, Mla­dost – Ze­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"