Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Planirali da ubiju i Nikolu Sjekloću * Vlada osam godina plaćala proslavu Podgoričke skupštine * Kad rastu troškovi, rastu i honorari * Djevojčici slao porno-fotografije * Harmonija za spas planete * Planirali da ubiju i Nikolu Sjekloću * „Valkira” u novoj zoni komfora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Nikola Bajčetić, odbornik Demokratskog fronta:
Policijske batinaše ne saslušavaju tri godine.

Vic Dana :)

Mujo dotrčao pred bolnicu u kojoj je Fata rodila i dovikuje se s njom preko balkona:
- Fato, bona, na koga liči mali?
Fata odmahne rukom, a Mujo će opet:
- Pa de rec‘, na koga liči?
Fata opet odmahne rukom:
- Šta ć‘ ti govorit‘, ne znaš čo‘eka..
Zamoli Piroćanac komšiju da 31. decembra negdje pred ponoć dođe pod njegov prozor i ispali tri-četiri metka u vazduh. Kad se približila ponoć, komšija se prišunja prozoru i ispali tri hica u vazduh, a Piroćanac na to zakuka:
- Lele djeco, ubiše nam Deda Mraza!!!

- Nisi dovoljno pijan ako možeš ležati na podu bez držanja.
Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana INDIRA EKS KOLONIJA PROMOVISALA U PODGORICI PRVI SOLO ALBUM I NOVO UMJETNIČKO IME
„Valkira” u novoj zoni komfora
Dan - novi portal
Mnogobrojna publika širom regiona nestrpljivo je čekala nove pjesme jedne od najvećih muzičkih zvijezda. Iako su pjesme „2 lu­đa­ka” i „Dođi” naišle na sjajan odjek publike, najavivši njen prvi samostalni album, Indira Levak izašla je iz svojih okvira i sa najboljim zvukom, raskošnom produkcijom i neprevaziđenom energijom počastila vjerne fanove sa 13 novih numera. Podgorička publika bila je sinoć u prilici da među prvima čuje i uživa u njenoj „Valkiri”, a sudeći po reakcijama nema sumnje da je ponovo pogodila ukus fanova koji je nesebično podržavaju svih ovih godina.
- Divno je biti u Podgorici, Crna Gora i Indira su u velikoj ljubavi. Jako se dugo godina družimo i vjerujte mi da je svaki koncert prekrasna bajka, čarolija i sigurna sam da će to trajati još jako dugo godina - kazala je Indira na počeku druženja sa medijima.
Na radost svih prisutnih Indira je otpjevala „Valkiru”, „Nisam spavala” i „Osmjehni se izdajice” nakon čega je odgovarala na brojna novinarska pitanja. U razgovoru za „Dan” pored detalja sa novog albuma, Indira je pričala o svojim talentima, uspjesima i otkrila gdje su joj granice...
Či­ni se da pu­bli­ka ni­je ni re­gi­stro­va­la vaš od­la­zak iz Ko­lo­ni­je, slu­ša se i vo­li is­klju­či­vo In­di­ra bi­la ona Ko­lo­ni­ja ili For­ca. Da li ste ima­li strah od osa­mo­sta­lji­va­nja ili ste re­al­no oče­ki­va­li ta­kav odnos pu­bli­ke?
– Moram pri­zna­ti da mi je to naj­ve­ća na­gra­da i pri­zna­nje za moj dva­de­se­to­go­di­šnji umjet­nič­ki rad što je pu­bli­ka ko­ja me pra­ti od po­čet­ka osta­la vjer­na me­ni i mo­jim pje­sma­ma, ko­je sam im pre­da­la s to­li­ko lju­ba­vi. Uči­ni­li su me još ja­čom i sa­mo­u­vje­re­ni­jom, što do­ka­zu­je i moj no­vi al­bum „Val­ki­ra”. La­ga­la bih vas kad bih re­kla da me ni­je bi­lo strah, pu­no sam raz­mi­šlja­la i ana­li­zi­ra­la sve mo­gu­će sce­na­ri­je, ipak je „Kolonija“ ne­što što sam stva­ra­la od nu­le, s lju­di­ma iz ben­da. Ali ne­ka­ko u me­ni po­sto­ji ona In­di­ra rat­ni­ca o ko­joj i go­vo­ri pje­sma „Val­ki­ra“, ko­ja je po­bi­je­di­la sve stra­ho­ve i re­kla „aj­mo pa šta bu­de”!!! Na sre­ću mo­jih vjer­nih fa­no­va, ko­ji su od­lič­no reagovali na ša­ro­li­kost no­vog al­bu­ma i na mo­je sve­op­šte odu­še­vlje­nje sve je is­pa­lo iz­nad oče­ki­va­nja i to je naj­ve­ća na­gra­da ko­ju je­dan sa­mo­stal­ni iz­vo­đač mo­že do­bi­ti!
Na­sta­vi­li ste u istom rit­mu, dan­ce, ho­u­se, pop, i sa istom fe­no­me­nal­nom ener­gi­jom. Vi ste sa­mo na­sta­vi­li ona­mo gdje je Ko­lo­ni­ja sta­la, ali sa­da još si­gur­ni­ji u pla­ne­tar­ni uspjeh. Gdje su vam gra­ni­ce?
– Ne­ma gra­ni­ca, iza­šla sam iz svo­jih okvi­ra, eks­pe­ri­men­ti­šem sa zvu­kom, ali ipak je sve ne­ka­ko za­pa­ko­va­no u ono što od me­ne mo­ja pu­bli­ka oče­ku­je. Bi­lo je pre­div­no is­ku­stvo uče­stvo­va­ti od pr­vog da­na na stva­ra­nju sva­ke pje­sme i ra­de­ći s vr­hun­skim auto­ri­ma po­put Bra­ni­mi­ra Mi­ha­lje­vi­ća, An­te Pe­co­ti­ća, Bo­ja­na Ša­la­mo­na Sha­le, a da­la sam pri­li­ku i mla­dom auto­ru Do­ma­go­ju Pe­ri­ši­ću ko­ji me odu­še­vio.
S pr­vim al­bu­mom do­no­si­te i no­vo umjet­nič­ko ime For­ca, ali i ot­kri­va­te ko­li­ku mu­zič­ku ši­ri­nu ima­te, ko­li­ko ste sa­zre­li u pro­duk­ci­ji, pra­vlje­nju i pi­sa­nju pje­sa­ma? Ko­jim svo­jim skri­ve­nim ta­len­tom ste naj­vi­še iz­ne­na­di­li se­be?
– Ka­da ste u ben­du on­da sva­ko ima svo­ja za­du­že­nja i ne pe­tlja­te se u tu­đe po­slo­ve. Ka­da ste sa­mi on­da mo­ra­te ima­ti pr­ste u sve­mu. To je bi­la jed­na no­va si­tu­a­ci­ja za me­ne ko­ja je iz me­ne iz­vu­kla sve ono naj­bo­lje. Pot­pu­no sam se pre­da­la i pre­pu­sti­la stva­ra­nju i uži­va­la sam u sva­kom tre­nut­ku iz­la­ska iz svo­je zo­ne kom­fo­ra. U po­čet­ku sam sra­me­žlji­vo po­ka­zi­va­la svo­je tek­sto­ve auto­ri­ma, ali već na­kon pr­ve pje­sme „Do­đi”, ko­ju pot­pi­su­jem kao autor tek­sta, a ko­ju je pu­bli­ka s odu­še­vlje­njem pri­hva­ti­la, pot­pu­no sam otvo­ri­la svo­je kre­a­tiv­ne ka­na­le i s pu­no sa­mo­po­u­zda­nja kre­nu­la da­lje. Re­zul­tat je 12 mo­jih autor­skih tek­sto­va na al­bu­mu.
Val­ki­ra nam do­no­si 13 pje­sa­ma, od če­ga dva du­e­ta, sa Ale­nom Isla­mo­v­i­ćem i tam­bu­ra­š­kim sa­sta­vom Dyacom? Ka­ko je do­šlo do sa­rad­nje?
– Svi zna­ju da obo­ža­vam zvuk tam­bu­ri­ce, za­to sam sni­mi­la fe­no­me­na­lan tam­bu­ra­ški du­et „Puk­ni zo­ro“ s mo­jim dra­gim pri­ja­te­lji­ma, ben­dom Dyaco. Ova pje­sma bi­će ne­za­o­bi­la­zna na svim fe­šta­ma! Bu­du­ći da sam se­bi na ovom al­bu­mu is­pu­nja­va­la sve že­lje, jed­na od njih je bi­la i du­et s ja­kim vo­ka­lom, a iz­bor Ale­na Isla­mo­vi­ća na­met­nuo se sam po se­bi. Uvi­jek sam vo­lje­la Bi­je­lo Dug­me i pje­sme ko­je je Alen ot­pje­vao, a on ima i tu ra­špu u gla­su te bo­ju za ko­ju sam zna­la da će se sa­vr­še­no sla­ga­ti s mo­jom. I bi­la sam u pra­vu, pje­sma „Mo­je vri­je­me” zvu­či baš ka­ko sam htje­la! Sni­mi­li smo i pre­li­jep spot za taj du­et ko­ji pot­pi­su­je Mar­ko Zelj­ko­vić. Mo­ra­te ga po­gle­da­ti!
Uvi­jek ne­po­bje­di­va, slo­bod­na, hra­bra, ne­us­tr­aši­va.... Vi ste re­al­no mu­zič­ka Val­ki­ra, ko­ja uz se­be bi­ra sa­mo naj­bo­lje, pa i sa­rad­ni­ke, da li je ta­ko? Ko je po­red Vas još uče­stvo­vao u na­stan­ku Val­ki­re?
– Moj tim je ve­lik, za­hva­lju­jem RTL Mju­zi­ku ko­ji je pr­vi pre­po­znao mo­ju mu­zič­ku pri­ču i kre­nuo sa mnom na ovo pu­to­va­nje. Hva­la mo­jim auto­ri­ma ko­je sam vam već pred­sta­vi­la, mom fan klu­bu In­di­ra For­za ko­ji je uvi­jek uz me­ne, mom pi-aru, me­na­džer­ki Snje­ža­ni Jer­ko­vić Ra­do­čaj i mom su­pru­gu ko­ji je mo­ja naj­ve­ća pot­po­ra i vje­tar u le­đa. On je moj naj­bo­lji sa­vjet­nik i me­na­džer. A pri­je sve­ga lju­bav mog ži­vo­ta.
Uoči al­bu­ma pr­vi­jen­ca iz­ba­ci­li ste ne­ko­li­ko sin­glo­va i ti­me opi­pa­li puls pu­bli­ke. Da li pla­ni­ra­te ekra­ni­za­ci­ju i ko­li­ko još pje­sa­ma?
– „2 lu­đa­ka” bio je pr­vi singl s ko­jim sam pred­sta­vi­la po­če­tak mog sa­mo­stal­nog pro­jek­ta, usli­je­di­la je pje­sma „Do­đi” gdje sam se pred­sta­vi­la kao autor tek­sta, a na­kon to­ga po­ka­za­la sam pro­duk­cij­sku ras­koš u pje­smi „Gre­ška mog ži­vo­ta”. Lje­to sam za­či­ni­la la­ti­no rit­mom u pje­smi „Isti­na i laž”, a za sam iz­la­zak al­bu­ma tem­pi­ra­la sam du­et s Ale­nom, „Mo­je vri­je­me”, ona­ko sim­bo­lič­nog na­slo­va za sve što sli­je­di. Val­ki­ra je od­lič­no pri­hva­će­na u ci­je­lom re­gi­o­nu. Ako još ni­ste, Val­ki­ru mo­že­te pre­slu­ša­ti na mom Ju­tjub ka­na­lu In­di­ra For­za i na mu­zič­kim plat­for­ma­ma de­e­zer i iTu­nes.
Da li je Pod­go­ri­ca na­kon Za­gre­ba pr­va pro­mo­tiv­na de­sti­na­ci­ja? Gdje vas da­lje put vo­di? Ka­kvi su vam pla­no­vi? Gdje će­te na­stu­pa­ti? Da li su iz­vje­sni no­vo­go­di­šnji an­ga­žma­ni?
– Na­kon za­gre­bač­ke, usli­je­di­la je sa­ra­jev­ska pro­mo­ci­ja i sa­da se ve­se­lim su­sre­tu s me­di­ji­ma i mo­jom pu­bli­kom u Pod­go­ri­ci. Pri­pre­mam pra­vi parti! Na­kon to­ga, imam još pro­mo­tiv­nih kon­ce­ra­ta. Ka­len­dar kon­ce­ra­ta se sva­ki dan po­pu­nja­va i to me ve­se­li.A.Š.

Doček Nove godine zakazala u Splendidu

Gošća Indirine promocije bila je i Maja Vukićević, pi-ar hotela Splendid koji će za najluđu noć ugostiti upravo Indiru.
- Drago mi je da se album zove „Valkira” jer smo mi Crnogorke izuzetno razborite i mislim da će biti uzbudljivo i zanimljivo svim onim Crnogorkama koje dođu na doček Nove godine u hotel Splendid zato što će upravo ova Valkira biti glavna zvijezda večeri. Tu priči nije kraj jer smo odlučili malo da promijenimo koncept i ubrzamo muzički ritam. Tako će nam se na sceni 31.decembra pridružiti i Jelena Rozga - kazala je Maja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"