Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Vrijeme je da manjine otkažu podršku Milu * U datumu se razlikuju za čitavu deceniju * Što je zabranjeno Savjetu nije ministru * Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Protivotrov * U slavu knjige
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miroje Jovanović, avdokat :
Svjedok saradnik je tri puta promijenio iskaz, koji je sada naučio kao pjesmicu, kako bi optužio DF, a u tu svrhu su mu angažovali i trenera za javne nastupe.

Vic Dana :)

U ordinaciji zviždi pacijent i kaže psihijatru:
– Doktore, ja mislim, da sam ptica!
– Što ne odletite nazad u čekaonicu, ja ću da pozovem bolnicu, da vam pripreme gnijezdo.

– Kolega, čuo sam, da na pacijentima vršite nove šok terapije!
– Da, unaprijed im šaljem račune!

Kad su doveli unesrećenu, doktor je pregledao i izdiktirao sestri:
– Ogrebotine po rukama, napuklo drugo rebro lijevo, slomljen lijevi gležanj.
U tom trenutku se unesrećena probudi.
– Koliko ste stari? - pita doktor.
– Dvadesetdvije godine.
– Sestro, napišite još: „Smetnje u sjećanju”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana - datum: 2017-11-05 PRVI DIZAJNERS MARKET U CRNOJ GORI ODRŽAVA SE U DELTI
Unikat za merak
Dan - novi portal
Pr­vi Dizajners mar­ket u Cr­noj Go­ri ovog vi­ken­da pra­va je kre­a­tiv­na oaza u srcu Pod­go­ri­ce na ko­jem se pred­sta­vlja 20 naj­po­zna­ti­jih i naj­kre­a­tiv­ni­jih iz­la­ga­ča iz Cr­ne Go­re... Još da­nas na jed­nom mje­stu na­će­te auten­tič­ne pro­iz­vo­de i ru­ko­tvo­ri­ne do­ma­ćih di­zaj­ne­ra i pro­iz­vo­đa­ča, a po­nu­da ob­u­hva­ta­ ori­gi­nal­ne, sa­vre­me­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja i kuć­ne de­ko­ra­ci­je, uni­kat­nu odje­ću, tor­be, ur­ba­ni ak­se­so­ar, ko­zme­ti­ku, nakit…
Pi-ar Dizajners mar­ke­ta Je­le­na Ćet­ko­vić je ka­za­la da je or­ga­no­za­to­ri­ma cilj da po­mog­nu iz­la­ga­či­ma da una­pri­je­de svoj brend i po­mog­nu im da nji­ho­vi pro­iz­vo­di bu­du mno­go vi­še za­stu­plje­ni u šo­ping mo­li­vi­ma u Cr­noj Go­ri, ali i ši­re.
- Ov­dje ni­je ri­ječ sa­mo o kre­a­tiv­nom st­vara­la­štvu već i o mo­guć­no­sti­ma za­po­šlja­va­nja i mo­guć­no­sti da na­še pro­iz­vo­de pri­pre­mi­mo za iz­voz. Kad mo­že­mo da iz­vo­zi­mo bi­je­lu teh­ni­ku si­gur­na sam da ima­mo mno­go to­ga još što za­slu­žu­je da svi­jet vi­di – ka­za­la je Je­le­na.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Di­zaj­ners mar­ke­ti su je­din­stve­ni jer na jed­nom mje­stu oku­plja­ju tra­di­ci­o­nal­no, re­tro i mo­der­no, ali i oku­plja­ju kre­a­tiv­ne umo­ve, naj­bo­lje što jed­na ze­mlja ima, pa ne sum­nja da će ta­ko bi­ti i kod nas.
Svoj dio baj­ke na Di­zaj­ners mar­ke­tu ima ate­lje Eg­zi­pe­ri iz Nik­ši­ća sa već pre­po­z­na­t­lji­vim ko­ma­di­ma re­pa­ri­ra­nog na­mje­šta­ja, sli­ka na dr­ve­tu i ogle­da­la sa mo­ti­vi­ma Ma­log pron­ca, ali sve če­šće i Fri­de Kah­lo.
- Pa če­sto nas pi­ta­ju za­što je baš Fri­da ta­ko po­pu­lar­na. Vje­ro­vat­no za­to što podsje­ća na Cr­no­gor­ku, ali i zbog či­ta­ve te pri­če o že­ni i slo­bo­di – ka­za­la je Va­nja iz ate­ljea Eg­zi­pe­ri.
Mo­de­ran di­zajn ruč­no ra­đe­nog i osli­ka­nog na­mje­šta­ja pred­sta­vio je i Fla­min­go di­zajn stu­dio u ko­jem Anja Ra­ko­če­vić i Je­le­na Ne­dić od pu­nog dr­ve­ta i me­di­ja­pa­na stva­ra­ju moderan oslikan na­mje­štaj.
- U po­čet­ku smo se ba­vi­le sa­mo di­zaj­nom ali ka­ko su lju­di do­bro re­a­go­va­li na­sta­vi­le smo i sa pro­iz­vod­njom. Za sa­da ne­ma­mo svoj iz­lo­žbe­ni pro­stor ali ima­mo ra­di­o­ni­cu u ko­joj iz­la­že­mo eks­po­na­te ko­ji nam slu­že da nas lju­di upo­zna­ju – ot­kri­le su Ana i Je­le­na.
Ela medžiki Per­la sa ko­zme­tič­kim pro­iz­vo­di­ma udah­nu­le su mi­ris Mar­ke­tu i da­le uti­sak pra­ve do­ma­će at­mos­fe­re. Uz mi­ris ko­zme­ti­ke ši­rio se i mi­ris ko­že od uni­kat­ne, ruč­no ra­đe­ne, ko­žne ga­lan­te­ri­je Sit­ni­čar­ni­ca. Za kuć­ni de­kor za­du­že­ni su Ra­di­o­ni­ca Zr­ca­lo i Bo­bi ho­m ko­ji svo­jom bo­ga­tom po­nu­dom mo­gu na­ći mje­sto u sva­kom do­mu. Mod­ni ak­se­so­ar, ko­ji pred­sta­vlja­ju Ate­lje „Mely&Ar­da­do” i „An­gie&Me” ja­ko je upe­ča­tljiv na Mar­ke­tu, kao i Art ga­le­ri­ja iz Bu­dve ko­ja, ka­ko nam je ka­zao Di­mi­tri­je, za­stu­pa 90 umjet­ni­ka ko­ji stva­ra­ju naj­bo­lje ko­ma­de od ke­ra­mi­ke.
Di­zaj­ne­ri na­ki­ta ko­ji do­la­ze iz stu­di­ja „Montenegro je­we­lry” i „NAM­FLEG” iz­lo­ži­li su ko­lek­ci­je na­ki­ta ko­je su na­gra­đe­ne na saj­mu u Pa­ri­zu.
Ol­ga Fe­do­to­va iz Montenegro je­we­lry u Pa­ri­zu se pred­sta­vi­la ko­lek­ci­jom na­ki­ta od epok­sil­ne smo­le. Sa­da se spre­ma za Mi­la­no gdje će pred­sta­vi­ti ra­do­ve i od smo­le i od dr­ve­ta.
- Po­kre­nu­li smo no­vu pri­ču sa ru­skim umjet­ni­kom Ser­ge­jom Ger­ško­vom. On pra­vi fi­gu­re od dr­ve­ta pa mi na osno­vu njih pra­vi­mo na­kit. Ko­lek­ci­ja „Me­đu an­đe­li­ma i cvej­to­vi­ma” na­sta­la je na osno­vu Ser­ge­jo­vih fi­gu­ra. Cvej­to­vi ra­stu na ze­mlji, an­đe­li su na ne­bu, a mi u sre­di­ni – ot­kri­la je Ol­ga.
Ni­ko­li­na i An­đe­la iz Nem­fle­ga ka­za­le su da će ova ra­di­o­ni­ca na­ki­ta usko­ro otvo­ri­ti svo­ja vra­ta i u Pod­go­ri­ci.
- Ide­ja iz Ru­si­je za­ži­vlje­la je u Ko­to­ru, a pla­ni­ra­mo da se po­ja­vi­mo i u Pod­go­ri­ci sa ruč­no ra­đe­nim na­ki­tom u fran­cu­skoj teh­ni­ci klo­zo­nej. Ipak, za­sad smo naj­po­no­sni­ji na tri ko­lek­ci­je sa­to­va ko­ji su ura­đe­ni u flo­ren­tin­skom mo­za­i­ku - ka­za­le su.
Po­red njih, svo­ja di­zaj­ner­ska rje­še­nja, pre­to­če­na u uni­kat­ni na­kit, na Mar­ke­tu pred­sta­vlja­ju: MA­O­OO, Ta­Boo, Mad­ma­zel S, Ta­tja­na Ig­nja­to­vić Se­ku­lo­vić, Pe­nan­to.
Ta­nja Se­ku­lo­vić iz Pod­go­ri­ce sa ori­gi­nal­nim na­ki­tom ura­đe­nim od rej­sfer­šlu­sa već uve­li­ko raz­mi­šlja o svom po­ro­daj­no-iz­lo­žbe­nom ate­ljeu.
– Ovo je već iz ho­bi­ja pre­ra­slo u ne­što ozbilj­ni­je. Neo­bič­no je i pri­vla­či pa­žnju isto ta­kvih že­na – ka­že Ta­nja.
Do­sad ni­je iz­la­ga­la na slič­nim saj­mo­vi­ma van Cr­ne Go­re ali je, ka­ko je ka­za­la, Beč ne­ka re­al­na de­sti­na­ci­ja ko­ja se mo­že de­si­ti u sko­ri­jem vre­me­nu.
Slo­bo­dan­ka Vu­jo­vić sa Ce­ti­nja iz ra­di­ni­ce Pe­nan­to pred­stvi­la je ruč­no ra­đe­ne ogr­li­ce, bro­še­ve, min­đu­še, mag­ne­te. Ide­ja i in­spi­ar­ci­je ima do­vljo­no da za­do­vo­lji po­tre­be kli­je­na­ta ko­ji je kon­tak­tira­ju pu­tem dru­štve­nih mre­ža.
A.Š.


Na­i­zo­stav­na Mad­ma­zel S

Sve one da­me ko­je te­že da se pred­sta­ve svo­jom je­din­stve­no­šću kod Mad­ma­zel S na­će bro­še­ve, ogr­li­ce i me­da­ljo­ne ko­ji odi­šu pre­fi­nje­no­šću i ele­gan­ci­jom a ujed­no su uklo­pi­vi uz sva­ku mod­nu li­ni­ju.
Na štan­du bro­še­va raz­li­či­tih ob­li­ka i sa­dr­ža­ja, ali i ka­men­či­ća i ma­te­ri­ja­la, ne mo­že­te se od­lu­či­ti ko­joj mod­noj epo­hi će­te da­ti pred­nost, ali će­te se slo­ži­ti da su na­i­zo­stav­ni u va­šem mod­nom ak­se­so­a­ru.
- Me­da­ljo­ni i bro­še­vi su mod­ni pe­čat va­še lič­no­sti i sti­la sva­ke odjev­ne kom­bi­na­ci­je. U ko­lek­ci­ji ate­ljea Mad­ma­zel S na­la­ze se i me­da­ljon ogr­li­ce ko­je se čak mo­gu no­si­ti sa dvi­je stra­ne - ot­kri­la je Mad­ma­zel San­dra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"