Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana ŠESTI ROK FESTIVAL NA KRUPCU OD 11. DO 14. AVGUSTA
Manu Čao stiže na nikšićki Lejk
Dan - novi portal
Fran­cuz sa špan­skim kor­je­ni­ma Ma­nu Čao, sa svo­jim ben­dom, bi­će glav­na zvje­zda ovo­go­di­šnjeg „Lejk fe­sta” u Nik­ši­ću ko­ji je će se odr­ža­ti od 11. do 14. av­gu­sta. Naj­ve­ći rok fe­sti­val u Cr­noj Go­ri, oku­pi­će še­sti put po­red Kru­pač­kog je­ze­ra u Nik­ši­ću ne­ke od naj­bo­ljih do­ma­ćih i ino­stra­nih iz­vo­đa­ča. Pr­vog da­na fe­sti­va­la ko­ji je po­sve­ćen ju­bi­le­ju, de­set go­di­na od ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti na­stu­pi­će Ba­ja­ga i in­struk­to­ri, Ram­bo Ama­de­us po­ja­ča­ni sa još ne­ko­li­ko do­ma­ćih ben­do­va. Kao i sva­ke go­di­ne do sa­da „Lejk fest” je pri­pre­mio broj­na iz­ne­na­đe­nja, a po­sje­ti­o­ci će če­ti­ri da­na uži­va­ti u rok hi­to­vi­ma.
Di­rek­tor fe­sti­va­la Pe­đa Ze­če­vić ka­zao je da je ovaj fe­sti­val već po­stao za­štit­ni znak gra­da Nik­ši­ća, ali i je­dan od zna­čaj­ni­jih bren­do­va Cr­ne Go­re, pre­po­znat i mi­mo gra­ni­ca.
- Zvje­zda ovo­go­di­šnjeg Lejk fe­sta je gru­pa Ma­nu Čau ko­ji će na­stu­pi­ti po­sled­njeg da­na fe­sti­va­la. Ima­će eks­klu­zi­van na­stup, i ubije­đe­ni smo da će nje­go­vo go­sto­va­nje do­ni­je­ti znat­no ve­ći broj lju­di što iz re­gi­o­na što iz Cr­ne Go­re na Krup­cu. Što se ti­če osta­lih iz­vo­đa­ča, svi na­stu­pi su do­go­vo­re­ni, sa­mo ni­su još utvr­đe­ni ter­mi­ni, a mo­že se oče­ki­va­ti da lajn ap bu­de po­znat za 15 do 20 da­na- sa­op­štio je di­rek­tor Lej­ka.
Ze­če­vić je do­dao da se iz­ro­di­la li­je­pa sa­rad­nja sa fe­sti­va­lom Si dens ko­ji se uklju­čio kam­pa­nju i pu­tem za­jed­nič­kog bren­di­ra­nja i pro­mo­vi­sa­nja na­stu­pa dao ener­gi­ju ko­ja im je do sad fa­li­la.
- Na­stup Ma­nu Čao, pred­sta­vlja po­če­tak jed­ne do­bre sa­rad­nje Si dens fe­sti­va­la sa Lej­kom, ko­ja će sa­svim si­gur­no re­zul­ti­ra­ti sjaj­nim kon­cer­tom istin­skog umjet­ni­ka i na­šeg dra­gog pri­ja­te­lja. Si Dens je u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne eta­bli­rao ka­ko Bu­dvu ta­ko i Cr­nu Go­ru kao tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju sa vr­hun­skom fe­sti­val­skom po­nu­dom. Na­ša že­lja ujed­no je da u na­red­nom pe­ri­o­du kroz raz­voj sa­rad­nje sa Lejk fe­sti­va­lom, ali i sa osta­lim fe­sti­va­li­ma po­zi­ci­o­ni­ra­mo Cr­nu Go­ru kao jed­nu od vo­de­ćih fe­sti­val­skih tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja i po­nu­du vi­so­ko kva­li­tet­nih za­bav­nih sa­dr­ža­ja do­dat­no una­pri­je­di­mo i obo­ga­ti­mo - ka­za­la je na ko­fe­ren­ci­ji Ma­ri­ja Vu­jo­vić, PR Si Dens fe­sti­va­la.
Pi ar Elek­tro­pri­vre­de Ele­o­no­ra Al­bi­ja­nić is­ta­kla je da oni već tra­di­ci­o­nal­no po­dr­ža­va­ju „Lejk fest”.
- Fe­sti­val je do­bio ne sa­mo re­gi­o­nal­ni, ne­go i me­đu­na­rod­ni zna­čaj, i na­ma je zbog to­ga po­seb­no dra­go. Nik­šić je po­stao atrak­tiv­na de­sti­na­ci­ja i vje­štač­ka aku­mu­la­ci­ja Kru­pac, ko­ja je pr­ven­stve­no na­pra­vlje­na da bi slu­ži­la hi­dro­e­lek­tra­ni Pe­ru­ći­ca u pro­u­i­zvod­nji elek­trič­ne ener­gi­je, po­sta­lo je mje­sto gdje se ra­đa jed­na no­va ener­gi­ja – re­kla je Al­bi­ja­nić.
Pred­stav­nik pi­va­re Tre­bje­sa An­đe­la Ka­do­vić is­ta­kla je da ove go­di­ne sla­ve 120 go­di­na po­sto­ja­nja, te da će še­sto iz­da­nje „Lejk fe­sta” bi­ti po­seb­no sla­vlje­nič­ki obo­je­no.
-Tru­di­će­mo se da is­pra­ti­mo ne­ke do­bre prak­se po­put kam­pa­nje „Kad pi­jem ne vo­zim”, a sve one naj­vjer­ni­je po­sje­ti­o­ce kad je u pi­ta­nju sa­ku­plja­nje pla­stič­nih ča­ša oče­ku­ju i vri­jed­ne na­gra­de. U pret­hod­ne tri go­di­ne sa­ku­pi­li smo pre­ko 80.000 hi­lja­da ča­ša ko­je su ka­sni­je re­ci­kli­ra­ne –na­ve­la je Ka­do­vić
Pred­stav­nik op­šti­ne Nik­šić Ra­doš Šu­ćur ka­zao je da je Lejk fest kao je­dan od za­i­sta zna­čaj­ni­jih fe­sti­va­la u Evri­pi do­nio ne­što sa­svim no­vo u Nik­šić.
Ci­je­ne ula­zni­ca za sva tri da­na je 25 eura, dok kar­ta za je­dan dan ko­šta 10 eura. Ni ove go­di­ne kamp se ne­će na­pla­ći­va­ti, a kam­pe­ri ko­ji ni­su re­zi­den­ti pla­ća­će 0,50 eura po da­nu. VI.R.


Ne­za­do­vo­ljni po­dr­škom dr­ža­ve

Ze­če­vić je is­ta­kao da po­red part­ne­ra fe­sti­va­la EPCG i nik­šić­ke Pi­va­re ima­ju i po­dr­šku op­šti­ne Nik­šić i Na­ci­o­nal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, ali da ona ni­je na onom ni­vou ko­ji oče­ku­ju.
-Ni­sam za­do­vo­ljan po­dr­škom dr­ža­ve, sma­tram da za­slu­žu­je­mo vi­še, jer vi­še do­pri­no­si­mo pu­nje­nju dr­žav­nog bu­dže­ta ne­go što do­bi­ja­mo. Ali ima­mo do­bru ko­mu­ni­ka­ci­ju sa dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i na­dam se da će ona uro­di­ti po­ve­ća­njem po­dr­ške, ko­ja iz go­di­ne u go­di­nu ra­ste – ka­že Ze­če­vić.


Naj­bo­lji pro­mo­ter fe­sti­val­skog tu­ri­zma

Pred­stav­nik Na­ci­o­nal­ne tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ni­na Vuk­če­vić na ju­če­ra­šnjem pre­su je is­ta­kla da je „Lejk fest” pre­po­znat kao ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja je od zna­ča­ja za tu­ri­stič­ku po­nu­du ne sa­mo Nik­ši­ća već i Cr­ne Go­re kao tu­ri­stič­ke destinacije.
–„Lejk efst” iz go­di­ne u go­di­nu bi­lje­ži po­ve­ća­nje bro­ja po­sje­ti­la­ca što go­vo­ri ko­li­ko je fe­sti­val­ski tu­ri­zam zna­ča­jan za pro­mo­ci­ju jed­ne de­sti­na­ci­je i da če­sto pred­sta­vlja i glav­ni mo­tiv tu­ri­sti­ma da do­đu da se od­mo­re u Cr­nu Go­ru – re­kla je Vuk­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"