Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio tasta, teško ranio ženu i taštu * Slobodni građani noćna mora Mila Đukanovića * Pružamo ruku čitavoj opoziciji * Za službena putovanja 4,76 miliona eura * Ubio tasta, teško ranio ženu i taštu * Sitni kriminalac prerastao u teroristu * Zločini islamista su napad na civilizovani svijet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U KOTORU ODRŽANA SKUPŠTINA MATICE BOKE NA KOJOJ JE DATA PUNA PODRŠKA BORBI ZA FER IZBORE I PRIMJENU NOVOG IZBORNOG ZAKONODAVSTVA
Bokelji da dobiju svoje predstavnike Dragan Lepetić je ocijenio da se izbori trenutno sprovode preko partijskih izbornih lista „bez bilo kakve regionalne zastupljenosti odbornika i poslanika i bez direktnog izbora ličnosti, čime se u suštini biraju partijski, a ne narodni odbornici i poslanici
Dan - novi portal
KO­TOR - Na skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke ko­ja je odr­ža­na u Ko­to­ru usvo­je­ni su za­ključ­ci da se ova NVO u na­red­nom pe­ri­o­du bo­ri za pra­ved­ni­ju po­re­sku po­li­ti­ku i bli­žu sa­rad­nju bo­kelj­skih op­šti­na.
Skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke su, po­red osta­lih, pri­su­stvo­va­li ge­ne­ral­ni kon­zul i kon­zul Sr­bi­je u Cr­noj Go­ri Slo­bo­dan Ba­jić i Zo­ran Doj­či­no­vić, po­sla­nik Ob­rad Goj­ko­vić, ar­hi­je­rej­ski na­mje­snik bo­ko­ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić, od­bor­ni­ci u bo­kelj­skim skup­šti­na­ma op­šti­na i broj­ni go­sti. Usvo­jen je iz­vje­štaj o ra­du te NVO za pro­šlu go­di­nu s fi­nan­sij­kim iz­vje­šta­jem, te plan ra­da i fi­nan­sij­ski plan za ovu go­di­nu ko­ji je iz­lo­žio pred­sjed­nik UO Ma­ti­ce Bo­ke Želj­ko Kom­ne­no­vić. NVO Ma­ti­ca Bo­ke za­tra­ži­la je stva­ra­nje uslo­va za pri­mje­nu no­vog iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva u Cr­noj Go­ri i pred­lo­ži­la uvo­đe­nje per­so­na­li­zo­va­nog pro­por­ci­o­nal­nog iz­bor­nog si­ste­ma ka­ko bi se i gra­đa­ni­ma, a ne sa­mo par­ti­ja­ma, omo­gu­ći­lo da ime­nom bi­ra­ju od­bo­r­ni­ke i po­sla­ni­ke.
Tu ini­ci­ja­ti­vu ju­če je iz­nio pred­sjed­nik skup­šti­ne Ma­ti­ce Bo­ke advo­kat Dra­gan Le­pe­tić iz Her­ceg No­vog. On je oci­je­nio da se iz­bo­ri tre­nut­no spro­vo­de pre­ko par­tij­skih iz­bor­nih li­sta „bez bi­lo ka­kve re­gi­o­nal­ne za­stu­plje­no­sti od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka i bez di­rekt­nog iz­bo­ra lič­no­sti, či­me se u su­šti­ni bi­ra­ju par­tij­ski, a ne na­rod­ni od­bor­ni­ci i po­sla­ni­ci“.
-To se mo­že is­pra­vi­ti iz­mje­nom Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka ko­je mi na ovaj na­čin ini­ci­ra­mo, i to kroz per­so­na­li­za­ci­ju pro­por­ci­o­nal­nog iz­bor­nog si­ste­ma, pre­ko pre­fe­ren­ci­jal­nih iz­bor­nih gla­sač­kih li­sta. Ova­kve iz­mje­ne zna­či­le bi bo­lju za­stu­plje­nost od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka iz Her­ceg No­vog, Ko­to­ra, Tiv­ta i Bu­dve, jer bi u kom­bi­na­ci­ji s do­sa­da­šnjim pro­por­ci­o­nal­nim iz­bor­nim si­ste­mom, dio od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka ostao i da­lje na par­tij­skim li­sta­ma, dok bi se dru­gi dio bi­rao s per­so­na­li­zo­va­nih iz­bor­nih li­sta ve­za­nih kon­kret­no za iz­bor­no pod­ruč­je bo­kelj­skih op­šti­na i dru­gih pod­ruč­ja u Cr­noj Go­ri- ob­ja­snio je Le­pe­tić.
Po nje­go­vom mi­šlje­nju, ta­ko bi se iz­bje­glo da gra­do­vi i pod­ruč­ja kao što je, re­ci­mo, Bo­ka ko­tor­ska ne­ma­ju svo­je re­gi­o­nal­ne pred­stav­ni­ke u Skup­šti­ni CG.
Le­pe­tić je na­veo da se na slič­nim iz­mje­na­ma iz­bor­nih za­ko­na već ra­di u Hr­vat­skoj i u Sr­bi­ji, a ta­kvom iz­mje­nom bi i re­gi­on Bo­ke ko­to­r­ske u Cr­noj Go­ri do­bio na zna­ča­ju.
Kom­ne­no­vić je is­ta­kao da je Ma­ti­ca Bo­ke s vi­še dru­gih NVO pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pot­pi­sa­la i De­kla­ra­ci­ju o za­šti­ti pri­vat­ne svo­ji­ne, ste­če­nih pra­va, slo­bod­nog tr­ži­šta i ot­po­ra prav­nom na­si­lju, ve­za­nu za na­mje­re Vla­de CG da obes­pra­vi pri­mor­ce ko­ji ima­ju pri­vat­nu imo­vi­nu u zo­ni Mor­skog do­bra, a što je ima­lo ve­li­ki od­jek u do­ma­ćoj i me­đu­na­rod­noj jav­no­sti. Zbog to­ga su pred­stav­ni­ke pot­pi­sni­ka de­kla­ra­ci­je pri­mi­li i šef de­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri Mi­tja Drob­nič, šef po­li­tič­kog sek­to­ra u De­le­ga­ci­ji EU Al­be­r­to Ka­ma­ra­ta i pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ran­ko Kri­vo­ka­pić.
Po­zdra­vlja­ju­ći pri­sut­ne na skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke, ge­ne­ral­ni kon­zul Sr­bi­je Slo­bo­dan Ba­jić re­kao je da je Ma­ti­ca Bo­ke jed­no od naj­zna­čaj­ni­jih ne­vla­di­nih udru­že­nja na ovim pro­sto­ri­ma, kao i da su njen ugled, zna­čaj i rad pre­po­zna­ti ka­ko u Sr­bi­ji, ta­ko i u Bo­ki i Cr­noj Go­ri.
-Va­še dje­lo­va­nje u ci­lju nje­go­va­nja tra­di­ci­je kul­tu­re i za­šti­te isto­rij­skih te­ko­vi­na Bo­ke ko­tor­ske da­je sna­gu Ma­ti­ci Bo­ke i obez­bje­đu­je joj mje­sto ka­ko u da­na­šnjem vre­me­nu ta­ko i u bu­duć­no­sti. Sa­rad­nja Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i Ma­ti­ce Bo­ke je na ve­o­ma vi­so­kom ni­vou. Opre­dje­lje­nje Ge­ne­ral­nog kon­zu­la­ta Sr­bi­je je da, u skla­du sa­svo­jim nad­le­žno­sti­ma,omo­gu­ći da se glas Ma­ti­ce Bo­ke ču­je i u Sr­bi­ji- ka­zao je Ba­jić.
Uče­sni­ke skup­šti­ne Ma­ti­ce Bo­ke po­zdra­vio je i pa­roh ko­tor­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić ko­ji je ka­zao da će cr­kva sve uči­ni­ti za one ko­ji ra­de za do­bro­but srp­skog na­ro­da.
-Ma­ti­ca bez sum­nje to ra­di i ne­ka je bla­go­slo­ven po­če­tak ovog ra­da. Ta­ko­đe i sve što ra­di­te ne­ka bu­de uz bla­go­slov bož­ji- ka­zao je Kri­vo­ka­pić. Pri­sut­ne su po­zdra­vi­li i po­sla­nik Ob­rad Goj­ko­vić i pred­stav­nik NVO Jaz –Mr­če­vo Po­lje Dra­gan Bu­zdo­van.
Ž.K.

Od­luč­no pro­tiv NA­TO-a

Na Skup­šti­ni Ma­ti­ce Bo­ke ju­če je po­no­vlje­no da ta NVO osta­je pri svom ra­ni­jem sta­vu, od­no­sno da se pro­ti­ve učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO. Is­tak­nu­ta je po­tre­ba ve­će ulo­ge NVO sek­to­ra u vo­đe­nju jav­nih po­li­ti­ka, kao i po­dr­ška sta­vo­vi­ma Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske u ve­zi no­vog Za­ko­na o vjer­skim za­jed­ni­ca­ma. Skup­šti­na Ma­ti­ce Bo­ke da­la je pu­nu po­dr­šku ak­tu­el­nim de­mo­krat­skim pro­ce­si­ma u Cr­noj Go­ri, bor­bi za po­šte­ne iz­vo­re i pri­mje­nu no­vog iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
-Po­zi­va­ju­ći po­li­tič­ke su­bjek­te da se na mi­ran, ne­na­si­lan i do­sto­jan­stven na­čin iz­bo­re za ovaj ve­li­ki cilj ko­ji je za­lo­ga evrop­ske de­mo­krat­ske tra­di­ci­je, osu­đu­je­mo pre­ko­mjer­nu upo­tre­bu po­li­cij­ske si­le na pro­te­sti­ma u Pod­go­ri­ci pro­tiv gra­đa­na, no­vi­na­ra, po­sla­ni­ka i ci­vil­nog sek­to­ra –po­ru­če­no je sa sku­pa u Ko­to­ru.

Broj­ne ak­tiv­no­sti i us­pje­si
-Uspje­li smo da od­go­vo­ri­mo na­šim pro­gram­skim ci­lje­vi­ma bra­ne­ći in­te­re­se gra­đa­na Bo­ke, šti­te­ći bo­kelj­ski na­čin ži­vo­ta od na­je­zde no­vih za­kon­skih rje­še­nja ko­ja su pri­je­ti­la oti­ma­njem imo­vi­ne i ga­že­njem ljud­skih pra­va. Isto­vre­me­no smo uspje­li da iz­ne­se­mo i naj­o­zbilj­ni­ji iz­da­vač­ki po­du­hvat Ma­ti­ce Bo­ke, da or­ga­ni­zu­je­mo uspje­šne tri­bi­ne i na­met­ne­mo se kao gra­đan­sko udru­že­nje ko­je je ne­za­o­bi­la­zna adre­sa za pi­ta­nja od re­gi­o­nal­nog i ši­reg za­nal­ča­ja– ka­zao je Kom­ne­no­vić, pod­sje­ća­ju­ći na uspje­šnu sa­rad­nju Ma­ti­ce Bo­ke s po­je­di­nim po­sla­ni­ci­ma u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i NVO sek­to­rom sa pri­mor­ja, kao i s MANS-om ko­ja je re­zul­ti­ra­la po­vla­če­njem iz skup­štin­ske pro­ce­du­re kon­tro­verz­nih pred­lo­ga no­vog Za­ko­na o mor­skom do­bru, Za­ko­na o eks­pro­pi­ja­ci­ji i sta­vlja­nju van sna­ge prav­nog sta­va Vr­hov­nog su­da o vla­snič­kim pra­vi­ma u zo­ni mor­skog do­bra.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"