Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA KUPALIŠTU ISPOD STAROG DIJELA INSTITUTA ZA 10. FEBRUAR ZAKAZANO NADMETANJE
Ekipa Picigina iz Herceg Novog Takmičenje u piciginu Broj prijava nije ograničen, a neophodno je da ekipa broji pet članova. Ekipe će se ocjenjivati u tri kategorije: najbolja ekipa u cjelini, najatraktivniji individualni potez i najatraktivnija ekipa, saopšteno je iz lokalne uprave
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI- Bu­du­ći da će se i ove go­di­ne, u okvi­ru „Pra­zni­ka mi­mo­ze”, odr­ža­ti tak­mi­če­nje u pi­ci­gi­nu, iz lo­kal­ne upra­ve su po­zva­li za­in­te­re­so­va­ne eki­pe da se pri­ja­ve. Tak­mi­če­nje će bi­ti odr­ža­no 10. fe­bru­a­ra, na ku­pa­li­štu is­pod sta­rog di­je­la In­sti­tu­ta, od 11 ča­so­va.
-Broj pri­ja­va ni­je ogra­ni­čen, a neo­p­hod­no je da eki­pa bro­ji pet čla­no­va. Eki­pe će se ocje­nji­va­ti u tri ka­te­go­ri­je: naj­bo­lja eki­pa u cje­li­ni, naj­a­trak­tiv­ni­ji in­di­vi­du­al­ni po­tez i naj­a­trak­tiv­ni­ja eki­pa. Za­in­te­re­so­va­ni pri­ja­ve mo­gu pod­no­si­ti u pro­sto­ri­ja­ma JUK Her­ceg Fe­sta, u Dvo­ra­ni Park, ili na i-mejl jukhercegfest@gmail.com, sa­op­šte­no je iz lo­kal­ne upra­ve.
Pi­ci­gin je u pro­gram pra­zni­ka uklju­čio Ste­van Ko­pri­ca, do­sko­ra­šnji di­rek­tor JUK Her­ceg Fe­sta, a tak­mi­če­nje se ove go­di­ne odr­ža­va dru­gi put. Ri­ječ je o igri u ko­joj ne­ma po­bjed­ni­ka ni po­ra­že­nih. Igri ko­ja se, iako kor­je­ne vu­če iz Dal­ma­ci­je, pri­je po­la vi­je­ka odo­ma­ći­la u No­vom i ko­ju su igra­le sve ge­ne­ra­ci­je.
Da­nas, na ža­lost, mla­di ne po­ka­zu­ju mno­go in­te­re­so­va­nja za nju, a za­kup­ci
pla­ža tje­ra­ju ma­lo­broj­ne ko­ji bi za­pje­nu­ša­li mo­re, jer „igra­či uz­ne­mi­ra­va­ju go­ste“. Ne­ka­da za­šti­ti­ni sim­bol No­vog, da­nas, sve vi­še po­sta­je sje­ća­nje.
Pa, ipak, „ve­te­ra­ni“ odo­li­je­va­ju. Na pla­ža­ma Tra­ni i Per­la pi­ci­gin lje­ti igra­ju Slo­bo­dan Po­po­vić, Mi­lo­rad Mu­ri­šić, Ne­no Ko­nje­vić, Ni­no Le­pe­tić, Ne­boj­ša Man­dić, Ste­vo Ko­pri­vi­ca, Velj­ko Ra­du­lo­vić, Du­ško Sre­da­no­vić, Kr­sto Ki­ko Ma­rić i La­zo Do­kle­stić.
Dio ove eki­pe NVO za za­šti­tu tra­di­ci­je iga­ra na vo­di „Pi­ci­gin“ je 2011. go­di­ne na sed­mom Svjet­skom pr­ven­stvu u pi­ci­gi­nu na pla­ži Ba­čvi­ce u Spli­tu osvo­jio pr­vo mje­sto u ka­te­go­ri­ji ve­te­ra­na.
Pri­je par go­di­ne pu­to­va­li su u Ali­kan­te ( Špa­ni­ja), ka­ko bi u ovu ze­mlju vre­le kr­vi, ma­ta­do­ra i do­brog vi­na, uni­je­li dah Bo­ke, ali pri­je sve­ga pre­ni­je­li svu ve­dri­nu i atrak­tiv­nost pi­ci­gi­na.
To je ujed­no bi­lo i naj­za­pad­ni­je pred­sta­vlja­nje pi­ci­gi­na u nje­go­voj isto­ri­ji.
- Nov­ski pi­ci­gin ima i svo­je po­seb­no­sti u od­no­su na onaj ko­ji se igra u Da­lma­ci­ji, mi­mo či­nje­ni­ce da su na­ši igra­či zgod­ni­ji, ka­že Ne­boj­ša Man­dić, no­vi­nar i stra­stve­ni igrač pi­ci­gi­na.
In­te­re­sant­no je is­ta­ći da se pi­ci­gin, ne igra ni u jed­noj me­di­te­ran­skoj ze­mlji, osim u Cr­noj Go­ri i Hr­vat­skoj, pa i tu ne u ci­je­loj, već se igra od Ka­me­na­ra do Me­du­li­na.
- Pi­ci­gin ima raz­ne va­ri­ja­ci­je. Ori­gi­nal­ni split­ski pi­ci­gin se igra na pje­šča­noj pla­ži Ba­čvi­ce, ko­ji je dom pi­ci­gi­na. Oni ko­ji ne­ma­ju sre­će da ima­ju ta­kvu pla­žu igra­ju pi­ci­gin kao i mi i na­še ko­le­ge sa Kr­ka. NVO ,,Pi­ci­gin’’ iz Spli­ta je pri­je par go­di­na za­šti­ti­la pi­ci­gin kao ne­ma­tri­jal­no kul­tur­no do­bro Hr­vat­ske i vr­še pro­mo­ci­ju igre i po re­pu­bli­ka­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je, pa se ona za­i­gra i u Be­o­gra­du, No­vom Sa­du, Osi­je­ku. Ali to je pi­ci­gin na for­cu, jer se igra, ka­da do­đe eki­pa iz Spli­ta, zna­či, autoh­to­no se ne igra ta­mo - po­ja­šnja­va Man­dić i is­ti­če i raz­li­ku iz­me­đu pi­ci­gi­na ko­ji se igra u No­vom i onog na Ba­čvi­ca­ma, uz opa­sku da se uvi­jek ocje­nju­je umjet­nič­ki do­jam i oba­ve­zni dio.
-Raz­li­ka je ve­li­ka. Na Ba­čvi­ca­ma je te­ren, kao što je kod nas te­ren na pla­ži Sta­ra Ba­nja. Tu igra pet igra­ča u is­toj du­bi­ni, ta­ko da su svi jed­na­ko po­kre­tlji­vi. Kod nas je dru­ga­či­je, ima­mo be­ka ili A1, dva kril­na igra­ča i dva du­bin­ska. Dva du­bin­ska igra­ča igra­ju u vo­di do pa­sa, ta­ko da ni­su to­li­ko po­kre­tlji­vi, a ti se igra­či u Spli­tu zo­vu teh­ni­ča­ri, to ni­je slu­čaj­no, jer oni mo­ra­ju ima­ti od­re­đe­nu teh­ni­ku udar­ca ko­je ne mo­gu kom­pen­zi­ra­ti po­kre­tom ti­je­la. U Spli­tu svi tr­če za lop­tom, a kod nas naj­vi­še A1 ko­ji sto­ji go­re u plit­koj vo­di i ko­ji je adre­na­lin­ski igrač. Ovaj igrač se ov­dje, usljed akro­ba­ci­ja, mo­že uda­ri­ti, a u Spli­tu ne - ob­ja­šnja­va Man­dić.
On ka­že da je pi­ci­gin za nje­ga je­dan od naj­i­zra­že­ni­jih si­no­ni­ma za mo­re, lje­to, kva­li­tet­no utro­še­no vri­je­me na pla­ži i dru­že­nje.
Is­ti­če da je pi­ci­gin i je­dan od naj­in­te­re­sant­ni­jih spor­to­va na pla­ži, vr­lo atrak­ti­van za gle­da­nje, a ni­ma­lo ni­je lak iako ta­ko iz­gle­da. na­gla­ša­va da pi­ci­gin mo­gu igra­ti i klin­ci u pu­ber­te­tu i lju­di u ozbilj­nim go­di­na­ma. K.M.


„Ba­lun mo­ra ostat’ suv”

Ne ta­ko dav­no, No­vi je imao po­ma­lo kar­ne­val­sku du­šu ko­ju je sva­ko ko je od­gle­dao Fe­li­ni­jev ,,Amar­kod“ mo­gao pre­po­zna­ti... Po ve­drom, gla­snom, užur­ba­nom ži­vo­tu ko­ji se od­vi­jao na tr­go­vi­ma, pja­ca­ma, ska­la­ma, po ne­do­sti­žnim grad­skim lje­po­ti­ca­ma o ko­ji­ma su se is­pre­da­le baj­ko­vi­te pri­če, po dje­čur­li­ji ko­ja je upa­da­la u đar­di­ne kra­du­ći na­ran­dže... Po pi­ci­gi­nu na pla­ža­ma i nov­skim ori­đi­na­li­ma.
NVO ,,Pi­ci­gin’’ po­ku­ša­va tu du­šu da vra­ti gra­du, a ri­je­či zva­nič­ne him­ne pi­ci­gi­na „Mo­reš či­nit ća te vo­lja, ma ba­lun mo­ra ostat` suv!“ ipak go­vo­re da ne­će ta­ko la­ko od­u­sta­ti od na­mje­re.


Osnov­na pra­vi­la

Osnov­na pra­vi­la pi­ci­gi­na su jed­no­stav­na, pet igra­ča ( dva si­dru­na i tri tr­ka­ča), u mo­ru du­bo­kom 10 do 20 cm, ras­po­re­đe­nih u krug na uda­lje­no­sti od šest do se­dam me­ta­ra, do­ba­cu­ju je­dan dru­gom lop­tu, ve­li­či­ne te­ni­ske. Uda­ra­ju je dla­nom i na­sto­je da lop­ta što du­že osta­ne u va­zdu­hu.
Lop­ti­ca, ili ka­ko se na pri­mor­ju ka­že ba­lun, do­da­je se u for, ta­ko da su igra­či pri­si­lje­ni na akro­ba­ci­je i šprin­te­ve. Ba­lun se vr­ti u krug, a i sa­mi igra­či če­sto mi­je­nja­ju mje­sta ka­da se igra za­la­u­fa ( za­huk­ta).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"