Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni LOKALNI IZBORI I FINANSIJSKE BLOKADE OJADILE OPŠTINSKI ŽIRO-RAČUN
Opštini Ulcinj Prazna kasa i džepovi radnika Radnici Opštine Ulcinj inače su u zaostatku tri zarade a poslednji put novčanike su napunili uoči Nove godine
Dan - novi portal
Ne­dav­no odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri te blo­ka­de op­štin­skog ži­ro- ­ra­ču­na u pot­pu­no­sti su is­pra­zni­li ka­su lo­kla­ne sa­mo­u­pra­ve pa će oko 250 za­po­sle­nih na­red­nih mje­se­ci osta­ti bez lič­nih do­ho­da­ka. Rad­ni­ci Op­šti­ne ina­če su u za­o­stat­ku tri za­ra­de a po­sled­nji put nov­ča­ni­ke su na­pu­ni­li uoči No­ve go­di­ne. Sin­di­kat lo­kal­ne sa­mo­u­po­ra­ve u vi­še na­vra­ta tra­žio je da se po­ve­ća ko­e­fi­ci­jent za­ra­de za slu­žbe­ni­ke lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je. Kon­kret­no, tra­ži se da se rad­ni­ci­ma po­ve­ća­ju pla­te, ko­je su podjse­ti­mo, 2016. go­di­ne od­lu­kom lo­kal­nog par­la­men­ta, sma­nje­nje. Tom istom od­lu­kom pla­te su zna­čaj­no po­ve­ća­ne lo­kal­nim funk­ci­o­ne­ri­ma i tom pri­li­kom vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja je obe­ća­la da će uma­nje­ne za­ra­de ubr­zo po­ve­ća­ti. Oko 230 rad­ni­ka Op­šti­ne Ul­cinj potpi­sa­lo je, sre­di­nom pro­šle go­di­ne, za­htjev pred­sje­din­ku Op­šti­ne Na­zi­fu Cun­guu i Se­kre­ta­ri­ja­tu za bu­džet i fi­na­si­je, za usa­gla­ša­va­nje i na­knad­ni ob­ra­čun pla­ta, ko­jim tra­že na­dok­na­du za­ra­da u vi­si­ni od dva mi­li­o­na eura ko­je su iz­gu­bi­li zbog sma­nje­nja za­ra­da od go­to­vo 20 od­sto kra­jem 2011. go­di­ne. Za­po­sle­ni su pred­la­ži­li ad­min­stra­tiv­no po­rav­na­nje, ka­ko bi se iz­bje­gli sud­ski tro­ško­vi i ka­ma­te, i pred­lo­ži­li da pred­sjed­nik Op­šti­ne i se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za bu­džet i fi­na­si­je, ob­zi­rom da se ra­di o ve­li­kim sred­stvi­ma, pri­pre­me pred­log iz­mje­ne bu­dže­ta za 2017. go­di­nu i plan is­pla­te sred­sta­va. No to se ni­je do­go­di­lo pa su rad­ni­ci pod­nij­li tu­žbu.
Ina­če, ži­ro -ra­čun Op­šti­ne Ul­cinj u blo­ka­di je zbog ne­iz­mi­re­nog du­ga od 250 hi­lja­da eura kom­pa­ni­ji „Be­ćo­vić me­na­džemnt grup“ ko­ja ga­zdu­je ho­te­lom „Me­di­te­ran“. Blo­ka­da ra­ču­na na­stu­pi­la je na­kon što je Ape­la­ci­o­ni sud ne­dav­no po­tvr­dio pre­su­du Pri­vred­nog su­da ko­jom je Op­šti­ni Ul­cinj na­lo­že­no da kom­pa­ni­ji „Be­ćo­vić me­na­džemnt grup“ is­pla­ti 250 hi­lja­da eura, i do­dat­nih 143 hi­lja­de eura po osno­vu za­te­zne ka­ma­te, jer ni­je po­što­va­la ugo­vor o iz­ra­di plan­ske do­ku­men­ta­ci­je iz 2007. go­di­ne. Ve­li­ka sred­stva du­gu­ju se i po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re ko­ja je pro­šle go­di­ne blo­ki­ra­la ži­ro-ra­čun Op­šti­ne zbog po­re­skog du­ga u ukup­nom iz­no­su od 1.38 mi­li­o­na eura. Blo­ka­da je usli­je­di­la na­kon što je od­bi­jen za­htjev Op­šti­ne za re­pro­gra­mom, uz obra­zlo­že­nje da se u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o re­pro­gra­mu, ne mo­že odo­bri­ti op­šti­na­ma.
Pod­sje­ti­mo, Op­šti­na Ul­cinj je sre­di­nom 2015. go­di­ne za­klju­či­la ugo­vor o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga, ko­ji se od­no­sio na po­re­ze i do­pri­no­se na za­ra­de za­po­sle­nih u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Ina­če bu­džet za na­red­nu go­di­nu pla­ni­ran je u iz­no­su od 15,2 mi­li­o­na eura, od če­ga ope­ra­tiv­ni dio iz­no­si 6.2 mi­li­o­na, dok je in­ve­sti­ci­o­ni, od­no­sno ka­pi­tal­ni pred­vi­đen u iz­no­su od 8,8 mi­li­o­na eura. Ope­ra­tiv­ni bu­džet či­ni 41.38 od­sto od ukup­nog buc­dže­ta i pred­vi­đen je za pla­te i dru­ga lič­na pri­ma­nja za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i po­tro­šač­kim je­di­ni­ci­ma iz obla­sti: kul­tu­re, spor­ta, in­for­ma­tiv­ne dje­lat­no­sti, za­šti­te po­ža­ra, odr­ža­va­nje ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re, so­ci­jal­ne za­šti­te, po­mo­ći hu­ma­ni­tar­nim i NVO or­ga­ni­za­ci­ja­ma, kao i sub­ven­ci­je polj­pri­vred­ni­ci­ma i pred­u­zet­ni­ci­ma. In­ve­sti­ci­o­ni bu­džet či­ni 58,62 od ukup­nog bu­dže­ta i od­no­si se na po­tre­be gra­da ko­je su u po­ra­stu i kroz va­žne pro­jek­te za po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta. Glav­na svr­ha di­je­la in­ve­sti­cvi­o­nog bu­dže­ta je da obez­bi­je­di po­bolj­ša­nja i iz­ra­du grad­ske in­fra­stuk­tu­re, ko­ja uklju­ču­je: vo­do­vo­de, uli­ce, tro­to­a­re, zgra­de, par­ko­ve, ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, kao i ak­tiv­no­sti ve­za­ne za grad­ski raz­voj. Op­šti­na kao i pro­šle go­di­ne naj­vi­še pri­o­ho­da oče­ku­je od po­zaj­mi­ca i kre­di­ta, pro­da­je ze­mlji­šta i lo­kal­nih ko­mu­nal­nih tak­si. od ko­jih u osno­vi i i za­vi­si ka­pi­tal­ni bu­džet. Po osno­vu kre­di­ta Op­šti­na tre­ba da se za­du­ži čak pet mi­li­o­na eura a pla­ni­ra i da pro­da ze­mlji­šte u vri­jed­no­sti od 1, 3 mi­li­na eura. Od po­re­za na ne­po­kret­no­sti se oče­ku­je 2,4 mi­li­o­na, lo­kal­nih tak­si 360 hi­lja­da a od lo­ka­lnih po­re­za 300.000 eura. In­te­re­sat­no je da je Op­šti­na Ul­cinj od Vla­de Cr­ne Go­re, od po­lo­vi­ne do kra­ja pro­šle go­di­ne do­bi­la oko 900 hi­lja­da eura, od če­ga sa­mo u de­cem­bru pre­ko 600 hi­lja­da eura. Vla­da je u ju­lu na ime po­mo­ći Op­šti­ni upla­ti­la 300 hi­lja­da eura iz dr­žav­ne re­zer­ve.Na dan 28.de­cem­bar 2017.go­di­ne, kao od­lu­ka Vla­de, u vi­du po­mo­ći prav­nim li­ci­ma, is­pla­će­no je 250.000 eura. To po­ka­zu­je kar­ti­ca ko­ja se od­no­si na is­pla­te iz te­ku­će bu­džet­ske re­zer­ve. Uz to, istog da­na, iz bu­dže­ta Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, na či­jem je če­lu Pa­vle Ra­du­lo­vić, Op­šti­ni Ul­cinj is­pla­će­no je 256.850 eura. Kao svr­ha pla­ća­nja na­ve­de­no je „osta­lo”.
Pod istim obra­zlo­že­njem za svr­hu pla­ća­nja, 12. de­cem­bra pro­šle go­di­ne Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma is­pla­ti­lo je ul­cinj­skoj op­šti­ni 100.000 eura. Pre­ma ovim po­da­ci­ma, Ul­ci­nju je u tri na­vra­ta is­pla­će­no ukup­no 606.850 eura.M.K.


U 2017. go­di­ni od 15 mi­li­o­na ostva­ri­li sve­ga šest

Pro­šlo­go­di­šnji bu­džet, ko­ji je go­to­vo iden­ti­čan pred­lo­gu bu­dže­ta za ovu go­di­nu, ostva­ren u iz­no­su od oko šest mi­li­o­na eura. Ni­je re­a­li­zo­van kre­dit u iz­no­su od pet mi­li­o­na, ko­ji je bio na­mje­njen za in­ve­sti­ci­je u vo­do­vod­nu mre­žu, ni­je ostva­re­na pla­ni­ra­na pro­da­ju ze­mlji­šta, kao i plan po pi­ta­nju pri­ho­da od lo­kla­nih ko­mul­nal­nih tak­si. Je­di­no je ope­ra­tiv­ni dio bu­dže­ta za 25 od­sto bio ve­ći u od­no­su na 2016. go­di­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"