Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPOZICIJA KRITIKUJE ODNOS LOKALNE UPRAVE PREMA SREDSTVIMA GRAĐANA
Zgrada Opštine Nikšić Za stare dugove više nego za puteve Prema planu budžeta za 2018. godinu za otplatu dugova biće izdvojeno ukupno 3.044.556 eura, a za lokalnu infrastrukturu planirano je da se utroši 2.870.000 eura Svake godine iz budžeta se izdvaja milionski iznos, a dug ostaje opet na onoj sumi od oko 40 miliona. To je samo dokaz da je Opština ipak i dalje finansijski nestabilna, i pitanje je da li se ti dugovi uopšte i vraćaju – kaže Rade Milošević Tragično je da je Opština zadužena radi finansiranja tekuće i neproduktivne potrošnje, a ne radi kapitalnih investi
Dan - novi portal
Su­de­ći pre­ma bu­dže­tu Op­šti­ne Nik­šić za na­red­nu go­di­nu, ot­pla­ta du­go­va­nja je još uvi­jek ve­li­ki pro­blem lo­kal­ne upra­ve. Pre­ma pla­nu bu­dže­ta za 2018, ko­ji će iz­no­si­ti 19 mi­li­o­na i 870 hi­lja­da eura, na ot­pla­tu du­go­va bi­će iz­dvo­je­no ukup­no 3.044.556 eura, od če­ga na oba­ve­ze iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da oko 1,3 mi­li­o­na, a na kre­di­te ino­stra­nim fi­nan­sij­skim in­sti­tu­ci­ja­ma po­la mi­li­o­na eura. Na­su­prot to­me, in­ve­sti­ci­o­ni bu­džet u 2018. go­di­ni bi­će oko 3,7 mi­li­o­na eura, od če­ga je za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru pla­ni­ra­no da se utro­ši dva mi­li­o­na i 870 hi­lja­da eura, što je ma­nje u od­no­su na ot­pla­tu du­ga. Pred­stav­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Ra­de Mi­lo­še­vić sma­tra da je od­nos ot­pla­te du­ga i in­ve­sti­ci­o­nog bu­dže­ta do­kaz neo­zbilj­ne fi­nan­sij­ske ana­li­ze. Lo­kal­na upra­va, is­ta­kao je on, ne po­sje­du­je plan ot­pla­te du­go­va, ali se sva­ke te­ku­će go­di­ne stva­ra­ju no­vi du­go­vi.
– Su­vi­šno je go­vo­ri­ti o to­me ko­li­ko bi se za tih tri mi­li­o­na eura, ko­je će da­ti na ot­pla­tu du­go­va, mo­glo iz­gra­di­ti no­vih ili re­kon­stru­i­sa­ti po­sto­je­ćih pu­te­va – ka­že Mi­lo­še­vić.
Sta­ri dug op­šti­ne da­ti­ra iz pe­ri­o­da pret­hod­ne lo­kal­ne vla­sti, ko­ju je, kao i ovu, u gra­du pod Tre­bje­som, ta­ko­đe, ima­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS). Na­kon per­so­nal­ne smje­ne 2013. go­di­ne kal­ku­li­sa­lo se sa su­mom od pre­ko 40 mi­li­o­na eura du­ga ko­je su „no­vi“ na­sli­je­di­li od svo­jih par­tij­skih pret­hod­ni­ka. Ta­da iza­bra­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Ve­se­lin Gr­bo­vić obe­ćao je ot­pla­tu te su­me u pr­vom man­da­tu, ali je na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne, ju­la ove go­di­ne, re­kao da su za taj pe­ri­od vra­ti­li oko 20 mi­li­o­na eura. Me­đu­tim, u iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji za­vr­šnog ra­ču­na bu­dže­ta za 2016. go­di­nu na­ve­de­no je da je Op­šti­na Nik­šić na dan 31. de­cem­bar ima­la dug od oko 37,2 mi­li­o­na eura, od če­ga za du­go­roč­ne i krat­ko­roč­ne kre­di­te 19, 7 mi­li­o­na, dok se osta­tak od 17, 4 mi­li­o­na od­no­si na re­pro­gram po­re­skih oba­ve­za. Ako se du­go­vi vra­ća­ju, za­pi­tao se Mi­lo­še­vić, ne­ja­sno je za­što se on­da ukup­na su­ma du­go­va­nja sko­ro pa ne uma­nju­je.
– Sva­ke go­di­ne se iz bu­dže­ta iz­dva­ja mi­li­on­ski iz­nos, a dug osta­je opet na onoj su­mi od oko 40 mi­li­o­na. To je sa­mo do­kaz da je Op­šti­na ipak i da­lje fi­nan­sij­ski ne­sta­bil­na, i pi­ta­nje je da li se ti du­go­vi uop­šte i vra­ća­ju – sma­tra Mi­lo­še­vić uz pred­log DPS vla­sti da sa opo­zi­ci­jom gra­da or­ga­ni­zu­je jav­nu tri­bi­nu ili TV du­el, gdje bi pri­ča­li o du­go­vi­ma.
Pot­pred­sjed­nik nik­šić­kog od­bo­ra De­mo­kra­ta Ne­ma­nja Vu­ko­vić na­gla­ša­va da go­mi­la­nje du­ga ima ne­ga­tiv­ne eko­nom­ske po­sle­di­ce, stva­ra pri­ti­sak da se po­ve­ća­ju po­re­zi i sla­bi kre­dit­ni rej­ting Op­šti­ne, zbog če­ga će ona u bu­duć­no­sti mo­ra­ti po ne­po­volj­nim uslo­vi­ma da po­zajm­lju­je sred­stva.
– Tra­gič­no je da je Op­šti­na za­du­že­na ra­di fi­nan­si­ra­nja te­ku­će i ne­pro­duk­tiv­ne po­tro­šnje, a ne ra­di ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja. To je po­sle­di­ca ne­do­volj­no ra­ci­o­nal­nog pro­jek­to­va­nja jav­ne po­tro­šnje, ali se za­klju­ču­je i da je ot­ka­za­la plan­ska funk­ci­ja kre­a­to­ra op­štin­skog bu­dže­ta – ka­že Vu­ko­vić.
Za na­go­mi­la­ne du­go­ve, is­ta­kao je on, pret­hod­ni­ci po­sto­je­će vla­sti ne sno­se ni­ka­kvu od­go­vor­nost, a gra­đa­ni će zbog ta­kvog nji­ho­vog ra­da bi­ti u du­žnič­kom rop­stvu ko zna ko­li­ko go­di­na još.
– Oni ko­ji su naš grad i na­šu dje­cu za­du­ži­li pre­ko 50 mi­li­o­na eura, da­nas se ba­ška­re u udob­nim vi­la­ma i vo­ze sku­po­cje­ne auto­mo­bi­le, a sve od nov­ca gra­đa­na Nik­ši­ća. Fi­nan­sij­sko ozdra­vlje­nje op­šti­ne ne­će bi­ti mo­gu­će dok se ne pod­vu­če cr­ta, utvr­de uzro­ci enorm­ne za­du­že­no­sti i po­lo­že ra­ču­ni – ka­te­go­ri­čan je Vu­ko­vić.B.B.


Ju­ško­vić: Po­kre­nu­će­mo pro­vje­ru

Pred­sjed­ni­ca nik­šić­kog od­bo­ra Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re (UCG) Mar­ja­na Ju­ško­vić pod­sje­ti­la je da je opo­zi­ci­ja, ka­da je 2005. go­di­ne pre­da­la vlast DPS-u, osta­vi­la dug od 21.777 eura po osno­vu kre­dit­nih za­du­že­nja. Šest go­di­na ka­sni­je Op­šti­na je ima­la 13,2 mi­li­o­na eura oba­ve­za po istom osno­vu, a u vri­je­me pr­ve go­di­ne Gr­bo­vi­će­ve vla­sti, od­no­sno na dan 31. de­cem­bar 2013. go­di­ne dug op­šti­ne za kre­di­te bio je 16,7 mi­li­o­na, da bi go­di­nu ka­sni­je po­ras­tao na 19,2 mi­li­o­na eura. Ju­ško­vi­će­va na­vo­di da je sa­mo za ka­ma­te na kre­di­te u pr­ve če­ti­ri go­di­ne Gr­bo­vi­će­vog man­da­ta utro­še­no 2,8 mi­li­o­na. Sto­ga ona sma­tra da du­go­va­nja op­šti­ne ni­je­su sa­mo na­sta­la u pe­ri­o­du pret­hod­ne po­stav­ke DPS-a.
– I Gr­bo­vić je di­zao kre­di­te ka­ko bi po­pu­nja­vao ru­pe u bu­dže­tu i is­pla­ći­vao ot­prem­ni­ne za vi­šak za­po­sle­nih na­kon po­li­tič­kog za­po­šlja­va­nja 2012–2013. i 2015–2016. go­di­ne. Pro­vje­ru ovih i mno­gih dru­gih kri­vič­nih dje­la UCG će po­kre­nu­ti pred de­po­li­ti­zo­va­nim in­sti­tu­ci­ja­ma si­ste­ma – na­ve­la je Ju­ško­vi­će­va do­da­ju­ći da će to pra­vo is­ko­ri­sti­ti ka­da opo­zi­ci­ja osvo­ji vlast u Nik­ši­ću.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"