Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA BOKELJSKE MORNARICE ALEKSANDAR DENDER SAOPŠTIO
Beogradska podružnica napustila maticu U septembru dr Branko Sbutega nam je poslao pismo u kome je na neprimjeren način i neargumentovano odbio zahtjev Admiralata i UO, bez dostavljanja tražene dokumentacije i pritom izjavio da on odvaja Podružnicu Beograd od Bokeljske mornarice Kotor. Bili smo zatečeni takvom odlukom, saopštio je Dender Bez obzira na to što će se preduzeti mjere da se provjeri legitimitet ove odluke, čini se da je Podružnica Beograd izgubljena u ovom obliku, zbog čega će se najvjerovatnije naknadno morati izvršiti promjena statuta – najavio je D
Dan - novi portal
Po­dru­žni­ca Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce u Be­o­gra­du od­lu­či­la da se odvo­ji od ma­tič­ne or­ga­ni­za­ci­je. O to­me je de­le­ga­te go­di­šnje Skup­šti­ni Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce Ko­tor, ko­ja je odr­ža­na u dvo­ra­ni Mu­zič­ke ško­le, oba­vi­je­stio pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Alek­san­dar Den­der. On je pre­ci­zi­rao da je pred­sjed­nik be­o­grad­ske Po­dru­žni­ce dr Bran­ko Sbu­te­ga, Mor­na­ri­cu pi­smom iz­vi­je­stio da je na Skup­šti­ni odr­ža­noj 18. no­vem­bra od­lu­če­no da be­o­grad­ska po­dru­žni­ca vi­še ne bu­de u sa­sta­vu ma­tič­ne or­ga­ni­za­ci­je. Po­dru­žni­ca u Be­o­grad, do­dao je, zva­nič­no upi­sa­na u Sta­tu­tu Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce Ko­tor, osno­va­na je 2009. go­di­ne u Be­o­gra­du kao Udru­že­nje gra­đa­na pod ime­nom „Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca“, bez do­dat­ka Ko­tor i po­dru­žni­ca. Njen du­go­go­di­šnji pred­sjed­nik dr Bran­ko Sbu­te­ga po funk­ci­ji je i član UO Bo­kelj­ske mr­na­ri­ce Ko­tor. Na Skup­šti­ni Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce Ko­tor, odr­ža­noj u ju­nu pro­šle go­di­ne, od­lu­če­no je da sve po­dru­žni­ce do­sta­ve ma­ti­ci svo­je sta­tu­te, od­lu­ke sa re­dov­nih i iz­bor­nih skup­šti­na, iz­vje­štaj o ra­du, fi­nan­sij­ske pla­no­ve, kao i evi­den­ci­ju član­stva ka­ko bi mo­gle za­jed­no da pla­ni­ra­ju ak­tiv­no­sti i sred­stva po­treb­na za funk­ci­o­ni­sa­nje or­ga­ni­za­ci­je.
–I po­red vi­še upo­zo­re­nja i pi­sa­ma Sbu­te­ga ni­je do­sta­vio tra­že­nu do­ku­men­ta­ci­ju, prem­da već du­že vri­je­me Ad­mi­ra­lat i UO Mor­na­ri­ce ni­su ima­li ni­ka­kvih in­for­ma­ci­ja o ak­tiv­no­sti­ma i član­stvu Po­dru­žni­ce Be­o­grad i ni­su ni­ka­da upo­zna­li ni­jed­nog čla­na, osim nje­gov pred­sjed­ni­ka. Dr Bran­ko Sbu­te­ga je vr­lo ak­ti­van u Bo­ki ko­tor­skoj, gdje pro­vo­di ve­ći dio go­di­ne, da­ju­ći in­ter­vjue i uče­stvu­ju­ći na ra­znim okru­glim sto­lo­vi­ma, pre­zen­ta­ci­ja­ma knji­ga, a bio je upo­zo­ren od Ad­mi­ra­la­ta i UO da je nje­go­vo po­lje Be­o­grad, a ne Bo­ka gdje dje­lu­je ma­ti­ca u Ko­to­ru i po­dru­žni­ce u Tiv­tu i Her­ceg No­vom. U sep­tem­bru Sbu­te­ga nam je po­slao pi­smo u ko­me je na ne­pri­mje­ren na­čin i ne­ar­gu­men­to­va­no od­bio za­htjev Ad­mi­ra­la­ta i UO, bez do­sta­vlja­nja tra­že­ne do­ku­men­ta­ci­je i pri­tom iz­ja­vio da on odva­ja Po­dru­žni­cu Be­o­grad od Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce Ko­tor. Bi­li smo za­te­če­ni ta­kvom od­lu­kom – sa­op­štio je Den­der na Skup­šti­ni BMK ko­joj su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva kul­tu­re, Op­šti­ne Ko­tor, Mor­na­ri­ce CG, i broj­ni go­sti.
On je na­veo da je po­sli­je raz­go­vo­ra ko­ji je ad­mi­ral BMK An­tun Sbu­te­ga oba­vio sa dr Bran­kom Sbu­te­gom, u ko­jem mu je pre­do­če­no da on ne­ma pra­vo da do­ne­se ta­kvu od­lu­ku. Dr Bran­ko Sbu­te­ga je iz­ja­vio da će kra­jem no­vem­bra sa­zva­ti skup­šti­nu Po­dru­žni­ce i da će o to­me oba­vi­je­sti­ti Ad­mi­ra­lat i UO, ka­ko bi po­sla­li de­le­ga­ta ko­ji bi po­mo­gao da se na skup­šti­ni ri­je­še pro­ble­mi. Me­đu­tim, Sbu­te­ga je 20. no­vem­bra po­slao pi­smo u ko­me oba­vje­šta­va, ne Ad­mi­ra­lat, UO ili Skup­šti­nu, već „dra­ge Bo­ke­lje“, da je na skup­šti­ni odr­ža­noj 18. no­vem­bra od­lu­če­no, sa dva uz­dr­ža­na gla­sa i jed­nim pro­tiv, da se Po­dru­žni­ca Be­o­grad odva­ja od Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce Ko­tor. Pri to­me dr Bran­ko Sbu­te­ga ni­je do­sta­vio za­pi­snik sa Skup­šti­ne, ni­ti od­lu­ku o odva­ja­nju.
-Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca Ko­tor će zva­nič­no re­a­go­va­ti na ovu od­lu­ku tek na­kon do­bi­ja­nja zva­nič­nih do­ku­me­na­ta sa Skup­šti­ne Po­dru­žni­ce Be­o­grad. Bez ob­zi­ra na to što će se pred­u­ze­ti mje­re da se pro­vje­ri­ti le­gi­ti­mi­tet ove od­lu­ke, či­ni se da je Po­dru­žni­ca Be­o­grad iz­gu­blje­na u ovom ob­li­ku, zbog če­ga će se naj­ve­ro­vat­ni­je na­knad­no mo­ra­ti iz­vr­ši­ti pro­mje­na Sta­tu­ta - na­ja­vio je Den­der.
On je po­zdra­vlja­ju­ći pri­sut­ne po­ten­ci­rao da su vje­ra i čast od­red­ni­ce na ko­ji­ma je Mor­na­ri­ca op­sta­ja­la to­kom sto­lje­ća, a ko­je su i da­nas vri­jed­ne.
-Vje­ra da će­mo us­pje­ti pod­mla­di­ti Mor­na­ri­cu ka­ko bi se na­sta­vi­la tra­di­ci­ja, vje­ra da će kao in­sti­tu­ci­ja ko­ja je po­sli­je Cr­kve naj­sta­ri­ja na tlu Cr­ne Go­re ko­nač­no do­bi­je sta­tus ko­ji joj pri­pa­da, vje­ra da će Bo­kelj­ski mor­na­ri­ca usko­ro bi­ti upi­sa­na na Li­stu ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne UNE­SKO bu­du­ći da je ovaj pro­ces već uspje­šno za­po­čet - re­kao je Den­der.
Na Skup­šti­ni je do­ni­je­ta od­lu­ka o post­hum­nom pro­gla­še­nju ka­pe­ta­na Lju­bin­ka Bi­sku­po­vi­ća za po­ča­snog ma­jo­ra Mor­na­ri­ce, a po­ruč­ni­ka Zdrav­ka Gr­gu­ro­vi­ća u čin po­ča­snog ka­pe­ta­na. Jo­van Mar­ti­no­vić pro­gla­šen je za po­ča­snog vi­ce­ad­mi­ra­la, ka­pe­tan boj­nog bro­da Mor­na­ri­ce CG Dar­ko Vu­ko­vić za po­ča­snog ma­jo­ra BMK, a Bo­ris Pe­an sa­vjet­nik za sa­rad­nju sa NVO Op­šti­ne Ti­vat za po­ča­snog po­ruč­ni­ka BMK. Zbog po­dr­ške ukup­nom raz­vo­ju Mor­na­ri­ce, škol­skom bro­du „Ja­dran“ do­dje­lje­na je pla­ke­ta
Skup­šti­na BMK je po­če­la him­nom Cr­ne Go­re u iz­vo­đe­nju man­do­lin­skog or­ke­stra HGD „Tri­po To­mas“.B.M.


Ostva­ren ve­li­ki dio pla­ni­ra­nog

Den­der je kon­sta­to­vao da je ostva­ren ve­li­ki dio pla­ni­ra­nog u pe­ri­o­du jun 2016.- no­vem­bar 2017. go­di­ne. Po­se­ban ak­ce­nat dat je na pod­mla­đi­va­nju ak­tiv­nog sa­sta­va Mor­na­ri­ce, na iz­mje­nu prav­nog sta­tu­sa or­ga­ni­za­ci­je, kao i na iz­ra­di do­si­jea za upis Mor­na­ri­ce na Li­stu svet­ske kul­tur­ne ne­ma­te­ri­jal­ne ba­šti­ne.
- Pred­u­ze­te su i ak­tiv­no­sti na opre­ma­nju ak­tiv­nog sa­sta­va BMK odo­ra­ma i oruž­jem za šta je od Mi­ni­star­stva kul­tu­re do­bi­je­no 30.000 eura, dok su za adap­ta­ci­ju Do­ma mor­na­ri­ce sred­stva do­bi­je­na od spon­zo­ra. Ove go­di­ne po­ve­ća­na su sred­stva od Op­šti­ne Ko­tor ko­ja će bi­ti oko 10,5 hi­lja­da eura, a Po­dru­žni­ca u Her­ceg No­vom za svoj rad do­bi­la je pro­sto­ri­je od lo­kal­ne upra­ve- na­veo je Den­der.


Ri­zni­ca du­hov­no­sti

Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca je re­gi­stro­va­na kao NVO, a u to­ku iz­mje­na nje­nog prav­nog sa­ta­tu­sa i po­red či­nje­ni­ce da je pro­gla­še­na od stra­ne dr­ža­ve Cr­ne Go­re za kul­tur­no do­bro od na­ci onal­nog zna­ča­ja. Ova ini­ci­ja­ti­va je na­i­šla na ra­zu­mi­je­va­nje Mi­ni­star­stva kul­tu­re i sa­da se tra­ži prav­ni osnov za even­tu­al­nu dru­ga­či­ju pre­re­gi­stra­ci­ju.
-Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca je 1208. go­di­na ve­o­ma vi­tal­na za­hva­lju­ju­ći ener­gi­ji sva­ke no­ve ge­ne­ra­ci­je nje­nih čla­no­va i pri­ja­te­lja. To či­ni da Mor­na­ri­ca bu­de ži­vi i vi­tal­ni or­ga­ni­zam ko­ji uspi­je­va da se raz­vi­ja u uvi­jek no­vim isto­rij­skim okol­no­sti­ma i da pre­bro­di kri­ze i dra­ma­tič­ne do­ga­đa­je ko­jih je bi­lo pu­no u to­ku 12 vje­ko­va na­še isto­ri­je. Naj­sta­ri­ja po­sto­je­ća in­sti­tu­ci­ja gra­da, Bo­ke i Cr­ne Go­re, Mor­na­ri­ca je po­sta­la ri­zni­ca du­hov­nih, kul­tur­nih i dru­štve­nih vri­jed­no­sti ko­je sva­ka no­va ge­ne­ra­ci­ja ču­va i pre­da­je sle­de­ćoj i obo­ga­ću­je je, ocje­nio je ad­mi­ral BMK An­ton Sbu­te­ga.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"