Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MZ ZELENIKA–KUTI UZ POMOĆ OPŠTINE RIJEŠILA INFRASTRUKTURNE PROBLEME
Očišćeno korito Opačice Opačica obuzdana, uskoro šetalište do Meljina Nedavno je u organizaciji MZ i uz pomoć Opštine Herceg Novi očišćeno korito Opačice, iz kojeg je uklonjeno oko 250 kubika nanosa pijeska i šuta i otklonjena svaka opasnost od plavljenja zemljišta i okolnih kuća, koje je bilo uobičajena pojava ranijih godina tokom obilnih padavina Žitelji Zelenike uskoro će dobiti šetalište koje će tunelom biti povezano sa Meljinama, a tunel će biti osvijetljen i moći će da ga koriste pješaci i biciklisti, kaže Predrag Vujnović i dodaje da je neophodna
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI – Iz­grad­nja nad­vo­žnja­ka na ma­gi­stral­nom pu­tu, sa­ni­tar­na za­šti­ta iz­vo­ri­šta Opa­či­ca, bo­lje snab­di­je­va­nje elek­trič­nom ener­gi­jom, te iz­grad­nja pu­te­va ko­ja bi kva­li­tet­ni­je uve­za­la za­le­đe sa mo­rem, pro­ble­mi su ko­ji mu­če ži­te­lje Mje­sne za­jed­ni­ce Ze­le­ni­ka – Ku­ti. Ipak, u po­sled­nje vri­je­me ura­đe­no je mno­go to­ga na po­bolj­ša­nju ži­vo­ta mje­šta­na, pa je ta­ko ne­dav­no u or­ga­ni­za­ci­ji MZ i uz po­moć Op­šti­ne Her­ceg No­vi oči­šće­no ko­ri­to Opa­či­ce, iz ko­jeg je uklo­nje­no oko 250 ku­bi­ka na­no­sa pi­je­ska i šu­ta.
Pre­ma ri­je­či­ma Pre­dra­ga Vuj­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka MZ Ze­le­ni­ka – Ku­ti, na­kon in­ter­ven­ci­je na iz­vo­ri­štu Opa­či­ca, kod Džo­ro­vog mo­sta, mje­stu ko­je je uvi­jek bi­lo pro­ble­ma­tič­no, gdje je ko­ri­to pro­ši­re­no sa me­tar na tri i po me­tra, ot­klo­nje­na je sva­ka opa­snost od pla­vlje­nja ze­mlji­šta i okol­nih ku­ća, ko­je je bi­lo uobi­ča­je­na po­ja­va ra­ni­jih go­di­na to­kom obil­nih pa­da­vi­na. Vuj­no­vić je po­ru­čio da ži­te­lji sa­da mo­gu bi­ti spo­koj­ni, uz na­po­me­nu da je ri­ječ o sa­mo jed­noj od pred­vi­đe­nih ak­tiv­no­sti.
– Ve­li­ku po­dr­šku smo do­bi­li od pred­sjen­di­ka Op­šti­ne Ste­va­na Ka­ti­ća ko­ji je sa sa­rad­ni­ci­ma ne­dav­no ob­i­šao Ze­le­ni­ku. Bu­du­ći da je evi­den­ti­ran pro­blem iz­li­va­nja Opa­či­ce, Op­šti­na je an­ga­žo­va­la iz­vo­đa­če da oba­ve hit­nu sa­na­ci­ju i spri­je­če pla­vlje­nje. Uz po­moć me­ha­ni­za­ci­je, po­sta­vlje­no je i ve­li­ko ka­me­nje kao bra­na od po­pla­va. Na ovom mje­stu je pred­vi­đe­na grad­nja pot­por­nog zi­da u du­ži­ni 30 me­tra – po­ja­šnja­va Vuj­no­vić u raz­go­vo­ru za „Dan”.
On je na­ja­vio da će ži­te­lji Ze­le­ni­ke usko­ro do­bi­ti še­ta­li­šte ko­je će tu­ne­lom bi­ti po­ve­za­no sa Me­lji­na­ma. Is­ta­kao je da je sta­ri že­lje­znič­ki tu­nel pre­u­re­đen, iz­gra­đe­na sta­za i pri­la­zni put du­ži­ne 400 me­tra, te da će tu­nel bi­ti usko­ro osvi­je­tljen i mo­ći će da ga ko­ri­ste pje­ša­ci i bi­ci­kli­sti.
Vuj­no­vić je uka­zao i na neo­p­hod­nost što hi­ti­ni­je iz­grad­nje nad­vo­žnja­ka pre­ko ma­gi­stra­le, u na­se­lju Ba­te­ri­ja. Ri­ječ je o, ka­ko je is­ta­kao, pro­jek­tu vri­jed­nom oko 35.000 eura, ko­ji go­di­na­ma če­ka ostva­re­nje, a ko­ji je u pro­te­klih de­ce­ni­ju, pred­vi­đen ka­pi­tal­nim bu­dže­tom Op­šti­ne.
Ze­le­ni­ča­ni oče­ku­ju da će usko­ro do­bi­ti nad­vo­žnjak, či­me bi traj­no ri­je­ši­li pi­ta­nje bez­bjed­nog pre­la­ska ma­gi­stra­le, po­seb­no ma­li­ša­na ko­ji idu u ško­lu.
Vuj­no­vić uka­zu­je i na to da se u ka­pi­tal­nom bu­dže­tu Op­šti­ne go­di­na­mam kan­di­du­je pro­je­kat re­kon­struk­ci­je uli­ce od ma­gi­stra­le do Džo­ro­vog mo­sta, pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti 235.000 eura.
– Pla­ni­ra­na je iz­grad­nja sa­vre­me­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce sa tro­to­a­ri­ma i jav­nom ra­svje­tom. Sa pred­stav­ni­ci­ma Op­šti­ne je pri­li­kom nji­ho­ve po­sje­te MZ Ze­le­ni­ka do­go­vo­re­no da se hit­no po­sta­vi pri­vre­me­na jav­na ra­svje­ta. Ob­ja­šnje­no nam je da pro­je­kat re­kon­struk­ci­je uslo­vlja­va iz­grad­nja se­kun­dar­ne ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i nje­no po­ve­zi­va­nje na pri­mar­ni ko­lek­tor kroz Ze­le­ni­ku pre­ma glav­noj pump­noj sta­ni­ci u Me­lji­na­ma – ka­že Vuj­no­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, za Ze­le­ni­ku i op­šti­nu, ve­o­ma je zna­čaj­no pi­ta­nje sa­ni­tar­ne za­šti­te iz­vo­ri­šta Opa­či­ca, ko­je će bi­ti ri­je­še­no tek po­što se do­ma­ćin­stva pri­kop­ča­ju na ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu.
Po­red po­me­nu­tog, ve­o­ma je va­žna pla­ni­ra­na iz­grad­nja ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že ko­ja bi ob­u­hva­ta­la pod­ruč­je Sa­so­vi­ća, Na­ki­će­no­vi­ća, te od Ma­ro­vi­ća do cr­kve Sv. Tro­ji­ce.
– Uz iz­vo­ri­šte Opa­či­ca na­la­ze se vo­do­vod­ni objek­ti ko­ji su­ža­va­ju sa­o­bra­ćaj­ni­cu ko­ja pro­la­zi ovim di­je­lom Ku­ta. Raz­go­va­ra­li su sa nad­le­žnim u Op­šti­ni i Vo­do­vo­du ka­ko bi se re­a­li­zo­vao pro­je­kat pro­ši­re­nja i da se ogra­da po­mje­ri za tri me­tra, či­me bi se do­bi­la ši­ra sa­o­bra­ćaj­ni­ca i mo­guć­no­sta da se dva auto­mo­bi­la mi­mo­i­đu bez pro­ble­ma na ovoj di­o­ni­ci – ka­že Vuj­no­vić.
Mje­šta­ni Ze­le­ni­ke – Ku­ta ima­ju pro­ble­ma sa na­pa­ja­njem elek­trič­ne ener­gi­je, a Vuj­no­vić ob­ja­šnja­va da je mje­sna za­jed­ni­ca vi­še pu­ta upu­ći­va­la za­htje­ve CE­DIS-u i Elek­tro­pri­vre­di Cr­ne Go­re, ka­ko bi po­bolj­ša­li mre­žu sa­na­ci­jom dva da­le­ko­vo­da, a bi­lo je ri­je­či o po­sta­vlja­nju no­ve tra­fo-sta­ni­ce 35/10 ki­lo­va­ti, što se ni­je do­go­di­lo. K.Ma­to­vić


Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de ne od­go­va­ra

Naj­ne­ra­zvi­je­ni­ji dio ove mje­sne za­jed­ni­ce su se­la, pre­ci­zni­je is­toč­ni dio Ku­ta gdje se mje­šta­ni uglav­nom ba­ve po­ljo­pri­vred­nom dje­lat­no­šću. Do za­se­o­ka Ru­je­vo, is­ti­če Vuj­no­vić, ko­ji je uda­ljen sve­ga pet ki­lo­me­ta­ra od mo­ra, ni­je iz­gra­đen put.
– Po­čet­kom ove go­di­ne smo pre­ko Kan­ce­la­ri­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju u Op­šti­ni Her­ceg No­vi apli­ci­ra­li kod Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja za uče­šće u fon­do­vi­ma EU u ci­lju do­bi­ja­nja sred­sta­va za pro­bi­ja­nje pu­ta u Ru­je­vu. I po­red na­šeg in­si­sti­ra­nja ni­smo mo­gli ostva­ri­ti kon­takt u mi­ni­star­stvu ko­je još ni­je od­go­vo­ri­lo da li smo ušli u ras­po­dje­lu iz fon­do­va EU sred­sta­va za ru­ral­ni raz­voj – na­po­me­nuo je Vuj­no­vić. S dru­ge stra­ne, Op­šti­na je za iz­ra­du idej­nog pro­jek­ta iz­grad­nje di­o­ni­ce pu­ta do Ru­je­va, u du­ži­ni 1.200 me­ta­ra pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­dvo­ji­la oko 10.000 eura.
– U re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta uče­stvo­va­li bi i dru­gi mje­šta­ni u ovom di­je­lu Ku­ta, ko­ji se ba­ve po­ljo­pri­vred­nom pro­iz­vod­njom, pri­vat­ni pred­u­zet­ni­ci sa me­ha­ni­za­ci­jom, a oče­ku­je­mo i uče­šće lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve kroz bu­džet­ska sred­stva – na­gla­ša­va Vuj­no­vić.


Mje­šta­ni Sa­so­vi­ća kan­di­do­va­li pro­je­kat za grad­nju pu­ta

Po­sred­stvom Kan­ce­la­ri­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i mje­šta­ni Sa­so­vi­ća su kan­di­do­va­li pro­je­kat za iz­grad­nju pu­ta u du­ži­ni od 600 me­ta­ra, ko­li­ko ne­do­sta­je da se po­ve­žu Gor­nji i Do­nji Sa­so­vi­ći.
– Mje­šta­ni di­je­la se­la za­bi­la­zno do­la­ze iz prav­ca Po­da do svo­jih ima­nja ili Cr­kve Sve­tog Ste­fa­na. Po­ve­zi­va­njem tog di­je­la bi­la bi omo­gu­će­na ko­mu­ni­ka­ci­ja iz La­stve Ku­ćan­ske pre­ma Bu­no­vi­ći­ma i Ma­na­sti­ru Sve­te Pet­ke ko­ji obi­la­zi sve vi­še po­klo­ni­ka. Ta­ko­đe, osta­lo je i tri­de­se­tak me­ta­ra ne­iz­gra­đe­nog pu­ta u se­lu Pre­sje­ka i da se be­to­ni­ra oko 200 me­ta­ra ka La­stvi Ku­ćan­skoj – is­ti­če Vuj­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"