Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-26 NA PODRUČJU GUSINJA DIREKCIJA JAVNIH RADOVA REALIZUJE VIŠE PROJEKATA, ALI ONI SPORO NAPREDUJU Radovi na zgradi Opštine ušli u osmu godinu Aktivnosti na realizaciji administrativnog objekta sprovodi Opština Gusinje, a sredstva za realizaciju su opredijeljena kapitalnim budžetom Vlade Crne Gore za 2017. godinu, navedeno je u odgovoru Direkcije javnih radova
Dan - novi portal
GU­SI­NjE -Gra­đe­vin­ski ra­do­vi ko­ji se iz­vo­de na pod­ruč­ju gu­sinj­ske op­šti­ne a ko­ji se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma dr­žav­ne Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va re­a­li­zu­ju se do­sta spo­ro, a pro­jek­ti ko­ji bi tre­ba­li da se re­a­li­zuju iz op­štin­skog bu­dže­ta i ne po­sto­je. Pri­je oko dva mje­se­ca za­po­če­ti su ra­do­vi na biv­šoj zgra­di po­li­ci­je, na­sta­vlje­ni su ra­do­vi na bu­du­ćoj zgra­di Op­šti­ne, oba­lo­u­tvr­du i či­šće­nju ko­ri­ta ri­je­ke Grn­čar.
Po­go­to­vo oči bo­de zgra­da bu­du­će op­štin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je ko­ja se gra­di kao „Ska­dar na Bo­ja­ni”, s tim što su ti ču­ve­ni ska­dar­ski be­de­mi uspje­li i da se za­vr­še, ali gu­sinj­ski ni­ka­ko. Pri­ča oko te zgra­de po­če­la je još 2006. go­di­ne, a ra­do­vi su po­če­li 2009. go­di­ne i od ta­da sva­ke go­di­ne se od­vi­ja­ju po prin­ci­pu kre­ni- sta­ni.
Sa­da­šnje ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne Gu­si­nje či­ji par­la­ment bro­ju 23 od­bor­ni­ka u vla­sti, od 30 ukup­no, ta­kvo sta­nje bra­ni kri­zom vla­sti ko­ja je tra­ja­la oko go­di­nu da­na, no po­sta­vlja se pi­ta­nje šta je ra­đe­no osta­lih go­di­na, po­go­to­vo od kad je ta kri­za pre­va­zi­đe­na i us­po­sta­vlje­na ap­so­lut­na skup­štin­ska ve­ći­na. Mal­ter­ski ra­do­vi na eks­te­ri­je­ru zgra­de po­če­li su kra­jem sep­tem­bra, ne­ko­li­ko rad­ni­ka je po­ne­što ra­di­lo ne­kih dva­de­se­tak da­na i oti­šli, iako vre­men­ske pri­li­ke omo­gu­ća­va­ju ne­sme­tan rad, što se vi­di po ra­do­vi­ma na okol­nim pri­vat­nim objek­ti­ma.
S ob­zi­rom na to da op­štin­sko ru­ko­vod­stvo, ko­je je no­si­oc po­sla, ne­će da da­ju od­go­vo­re ni­ti oba­vje­šta­va­ju jav­nost sa ak­tiv­no­sti­ma ko­je se iz­vo­de, ili za­što se ne iz­vo­de, „Dan” je pi­ta­nja po­slao Di­rek­ci­ji jav­nih ra­do­va Crne Go­re, lič­no di­rek­to­ru Al­me­ru Ka­la­ču. Od­go­vo­re­no nam je da ak­tiv­no­sti na re­a­li­za­ci­ji ad­mi­ni­star­tiv­nog objek­ta spro­vo­di Op­šti­na Gu­si­nje, a sred­stva za re­a­li­za­ci­ju su opre­di­je­lje­na ka­pi­tal­nim bu­dže­tom Vla­de Cr­ne Go­re za 2017. go­di­nu.
-Op­šti­na Gu­si­nje je u 2017. go­di­ni ras­pi­sa­la jav­no nad­me­ta­nje i pot­pi­sa­la ugo­vor za iz­vo­đe­nje ra­do­va dru­ge fa­ze na re­kon­struk­ci­ji ad­mi­ni­stra­tiv­nog objek­ta sa pred­u­ze­ćem „Uni­pred“ doo Bi­je­lo Po­lje. Ugo­vo­re­na vri­jed­nost ra­do­va te fa­ze iz­no­si 474.538 eura. Do­sad su iz­ve­de­ni pri­prem­ni ra­do­vi na iz­ra­di fa­sa­de. Tre­nut­no se ra­do­vi ne iz­vo­de zbog ne­po­volj­nih vre­men­skih uslo­va – na­ved­no je u od­go­vru Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va.
Što se ti­če zgra­de sta­ni­ca po­li­ci­je, gdje će bi­ti i fi­li­ja­la unu­tra­šnjih po­slo­va, u od­gvo­ru sto­ji da je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va ras­pi­sa­la jav­no nad­me­ta­nje i pot­pi­sa­la ugo­vor za iz­vo­đe­nje ra­do­va pr­ve fa­ze na re­kon­struk­ci­ji tog objek­ta sa pred­u­ze­ćem „Ni­ko­la” doo Be­ra­ne.
- Ugo­vo­re­na vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si 255.304,84 eura. Za­vr­še­ni su ra­do­vi na ru­še­nju i de­mon­ta­ži po­sto­je­ćih pre­grad­nih zi­do­va i ta­va­ni­ca u objek­tu, a u to­ku su ra­do­vi na kon­struk­tiv­noj sa­na­ci­ji no­se­ćih zi­do­va unu­tar objek­ta i ra­do­vi na iz­ra­di no­vih ta­va­ni­ca. Pla­ni­ra­ni rok za­vr­šet­ka ra­do­va te fa­ze je mart 2018. go­di­ne –od­go­vo­re­no je „Da­nu” iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va.
Do­da­to je da su u skla­du sa pri­o­ri­te­ti­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve za­vr­še­ni ra­do­vi na mo­der­ni­ca­ci­ji lo­kal­nih pu­te­va u du­ži­ni od oko 1,5 km. Ra­do­ve je iz­vo­di­lo pred­u­ze­će „Cr­na­go­ra­put” doo Pod­go­ri­ca, a ukup­na vri­jed­nost iz­ve­de­nih ra­do­va iz­no­si­la je 64.800 eura.
-Na­sta­vlje­no ja na ure­đe­nju ko­ri­ta ri­je­ke Grn­čar u ur­ba­nom di­je­lu niz­vod­no od ško­le do mo­sta na ula­sku u Gu­si­nje. Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va je ras­pi­sa­la jav­no nad­me­ta­nje i pot­pi­sa­la ugo­vor za iz­vo­đe­nje ra­do­va na re­gu­la­ci­ji ko­ri­ta ri­je­ke, dru­ga fa­za, sa pred­u­ze­ćem „Fle­mer Sto­ne -AG” d.o.o. Nik­šić. Ugo­vo­re­na vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si 232.590,86 eura, a ugo­vo­re­ni rok za­vr­šet­ka je 75 da­na od da­na uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao. Ra­do­vi dru­ge fa­ze ob­u­hva­ta­ju ra­do­ve na re­gu­la­ci­ji ko­ri­ta ri­je­ke sa iz­ra­dom oba­lo­u­tvr­de iz­me­đu no­vo­i­zgra­đe­nog mo­sta i drum­skog mo­sta na ula­sku u Gu­si­nje, a iz­vo­đe­nje tih ra­do­va je u to­ku. Di­rek­ci­ja je ras­pi­sa­la i jav­no nad­me­ta­nje za iz­vo­đe­nje ra­do­va na re­kon­struk­ci­ji di­je­la vo­do­vod­nog si­ste­ma u op­šti­ni Gu­si­nje, ali za pred­met­nu jav­nu na­bav­ku či­je je otva­ra­nje bi­lo za­ka­za­no za 21. no­vem­bar, ni­je pri­sti­gla ni­jed­na po­nu­da. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va iz­no­si 75.000 eura, a rok za iz­vo­đe­nje ra­do­va je tri mje­se­ca od da­na uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao –za­klju­ču­je se u od­go­vo­ru iz Di­rek­ci­je.
Do­da­je se da je Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va ras­pi­sa­la jav­no nad­me­ta­nje za iz­vo­đe­nje ra­do­va na iz­grad­nji mo­sta pre­ko ri­je­ke Vru­je, na pu­tu Gu­si­nje-Voj­no se­lo-Plav, sa pro­ci­je­nje­nom vri­jed­no­sti od 400.000 eura, za­šta je u to­ku vred­no­va­nje po­nu­da, a rok za iz­vo­đe­nje ra­do­va je če­ti­ri mje­se­ca od da­na uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao. N.V.


Na­ja­vlje­ni ra­do­vi na objek­tu grad­ske pi­ja­ce

Ka­ko je na­ved­no u od­go­vo­ri­ma, Di­rek­ci­ja jav­nih ra­do­va je na osno­vu pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je ko­ju je do­sta­vi­la Op­šti­na Gu­si­nje ras­pi­sa­la jav­no nad­me­ta­nje za iz­vo­đe­nje ra­do­va pr­ve fa­ze na iz­grad­nji objek­ta grad­ske pi­ja­ce u Gu­si­nju, či­ja pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va pr­ve fa­ze iz­no­si 150.000 eura, sa ro­kom za­vr­šet­ka od tri mje­se­ca od da­na uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao.
- Di­rek­ci­ja je do­ni­je­la od­lu­ku o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de, na ko­ju je ulo­že­na žal­ba, a na­kon okon­ča­nja žal­be­ne pro­ce­du­re pri­stu­pi­će se pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra i iz­vo­đe­nju ra­do­va- sa­o­šte­no je iz Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"