Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-26 U STAROM BARU ODRŽANA 16. MASLINARSKA FEŠTA
Posjetioci stigli sa svih strana Masline izložene na 90 štandova Čini mi zadovoljstvo što ove godine imamo dobar rod maslina, i što su štandovi puni masline, jer je Bar grad masline, a maslina je hraniteljka stanovnika Bara - istakao je gradonačelnik, dr Zoran Srzentić
Dan - novi portal
BAR - U Sta­rom Ba­ru ju­če je odr­ža­na 16. Ma­sli­ni­ja­da ko­ja je is­pu­ni­la oče­ki­va­nja i or­ga­ni­za­to­ra i po­sje­ti­o­ca. Pod zi­di­na­ma Sta­rog gra­da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja je pri­vu­kla hi­lja­de go­sti­ju sa svih stra­na ko­ji su uži­va­li u kul­tur­no -umjet­nič­kom pro­gra­mu i u pri­li­ci da de­gu­sti­ra­ju ili ku­pe ne­ke od tra­di­ci­o­nal­nih pro­iz­vo­da ovog kra­ja. Naj­po­sje­će­ni­ja sta­ro­bar­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja pri­vu­kla je po­sje­ti­o­ce sa svih stra­na, Ul­ci­nja, Pe­trov­ca, Ko­to­ra, Pod­go­ri­ce, Nik­ši­ća, Bo­sne, Sr­bi­je, Al­ba­ni­je, Hr­vat­ske... Za ovu pri­li­ku ma­sli­na i pro­iz­vo­di ovog kra­ja bi­li su predstavljeni na 90 štan­do­va.
Pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­tin Si­mo­vić otvo­rio je Ma­sli­ni­ja­du na­gla­siv­ši da je ma­ni­fe­sta­ci­ja po­kre­nu­ta 2002. go­di­ne. On je or­ga­ni­za­to­ri­ma če­sti­tao na is­traj­no­sti i is­ko­ra­ci­ma u 16. tra­ja­nju.
- Zbog to­ga smo i da­nas usa­di­li ma­sli­ne, kao sim­bol va­še uspje­šne sa­rad­nje, i kao po­ru­ku da će­mo i da­lje za­jed­no raz­vi­ja­ti ma­sli­nar­stvo. Po­seb­no ra­du­je da su na­kon tri ne­rod­ne go­di­ne ma­sli­na­ri na­gra­đe­ni do­brim ro­dom i vr­hun­skim kva­li­te­tom.Ra­du­je što ulja­re ra­de pu­nim po­go­nom, i da­ju vr­hun­ski kva­li­tet ulja, ko­je je li­jek i hra­na - ka­zao je Si­mo­vić, i is­ta­kao da će za ko­ji dan bi­ti iza­bran pro­jek­tant za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta Ku­će ma­sli­na, ko­ja će se to­kom idu­će go­di­ne gra­di­ti u Sta­rom Ba­ru.
Or­ga­ni­za­to­ri ovo­go­di­šnje Ma­sli­ni­ja­de su NVO „Ma­sli­ni­ja­da” u sa­rad­nji sa Dru­štvom ma­sli­na­ra Bar, a pod po­kro­vi­telj­stvom Op­šti­ne Bar, TO Bar, i Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de. Pred­sjed­nik Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra Su­ljo Mu­sta­fić je pod­sje­tio da ma­sli­na­ri ima­ju po­dr­šku Op­šti­ne, re­sor­nog mi­ni­star­stva i Vla­de.
- Sad­nja tri no­ve sad­ni­ce ma­sli­na ko­ju smo oba­vi­li da­nas upra­vo je sim­bo­lič­ki po­ka­za­la bu­duć­nost na­še sa­rad­nje sa Op­šti­nom, nad­le­žnim mi­ni­star­stvom, i svim osta­lim ko­ji su na­ši pri­ja­te­lji. Na­ši ma­sli­na­ri se tru­de da iz go­di­ne u go­di­nu po­ka­žu u naj­bo­ljem svi­je­tlu ono što pro­iz­ve­du, i da na naj­bo­lji na­čin po­ka­žu na­šu drev­nu tra­di­ci­ju - ka­zao je Mu­sta­fić. U po­sled­njih 15 go­di­na po­sa­đe­no je oko 20 do 30 hi­lja­da sad­ni­ca ma­sli­na, či­me su na­sta­li no­vi za­sa­di. Pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­sli­na­ra Ća­zim Al­ko­vić je is­ta­kao da ovo Dru­štvo in­ten­ziv­no ra­di na raz­vo­ju i una­pre­đe­nju ma­sli­nar­stva u Ba­ru i Cr­noj Go­ri.
- Sva­ko­dnev­no sa­ra­đu­je­mo, pr­ven­stve­no sa ma­sli­na­ri­ma, Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, Op­šti­nom Bar, re­gi­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, kao i sa po­tro­ša­či­ma i lju­bi­te­lji­ma ma­sli­na i ma­sli­no­vog ulja. Uz po­dr­šku mi­ni­star­stva i Op­šti­ne Bar, Dru­štvo je ob­ja­vi­lo i dva na­uč­na ra­da. Zna­čaj ovih ra­do­va je u to­me što je po pr­vi put u isto­ri­ji u zva­nič­noj li­te­ra­tu­ri ob­ja­vlje­no da je Sta­ra ma­sli­na sta­ra 2.240 go­di­na. Kan­ce­la­ri­ja Dru­štva ma­sli­na­ra je otvo­re­na sva­kog rad­nog da­na, a broj upi­sa­nih ma­sli­na­ra u re­gi­star se sva­ko­dnev­no po­ve­ća­va – ka­zao je Al­ko­vić.
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Bar dr Zo­ran Sr­zen­tić po­zdra­vio je pri­sut­ne i ka­zao da mu či­ni ve­li­ko za­do­volj­stvo što sva­ke go­di­ne na Ma­sli­ni­ja­di vi­di sve vi­še po­sje­ti­la­ca.
- Či­ni mi za­do­volj­stvo što ove go­di­ne ima­mo do­bar rod ma­sli­na, i što su štan­do­vi pu­ni ma­sli­ne, jer je Bar grad ma­sli­ne, a ma­sli­na je hra­ni­telj­ka sta­nov­ni­ka Ba­ra - is­ta­kao je dr Sr­zen­tić.
Pri­sut­ne je po­zdra­vio i pred­sjed­nik SO Bar Ra­do­mir No­va­ko­vić is­ti­ču­ći „Bog nam je dao če­ti­ri re­sur­sa, lju­de, mo­re, ka­men i ma­sli­nu”.
- Kao što vi­di­mo, po­če­li smo re­sur­se da ko­ri­sti­mo, i sva­ke go­di­ne sve vi­še i vi­še se ti re­sur­si is­ka­zu­ju i po­ka­zu­ju na pra­vi na­čin- pod­vu­kao je No­va­ko­vić.
Po­seb­nu pa­žnju po­sje­ti­la­ca iza­zva­li su štan­do­vi OŠ „An­to Đe­do­vić”, sred­nje Eko­nom­sko ugo­sti­telj­ske ško­le, i Struč­ne sred­nje ško­le. Na osta­lim štan­do­vi­ma uglav­nom po­zna­ta li­ca. Bo­žo Šal­tić sa uma­kom „Šal­ta”, Ve­bi­ja Aba­zo­vić sa vr­hun­skim eks­tra­vir­gi­ne uljem, Mi­ra Ba­bić sa sa­pu­ni­ma od ma­sli­no­vog ulja i me­di­te­ran­skog bi­lja, Pi­po Jo­vo­vić sa li­ke­rom od šip­ka.
Po­seb­no ra­do­stan na ovaj dan bio je pr­vo­na­gra­đe­ni Re­džep Ko­lar iz Ve­lem­bu­sa. Ka­že da ima 300 sta­ba­la sta­rih ma­sli­na i 200 mla­dih za­sa­da.
- Ra­do­stan sam zbog na­gra­de, ali ni­je bi­lo la­ko. Ma­sli­na ko­ju ruč­no ube­re­mo mo­ra­la je isti dan da ide na pre­ra­du. Uglav­nom imam 95 od­sto za­sa­da žu­ti­ce, ko­ja mo­že da ro­di da osta­ne za pam­će­nje - ka­že Ko­lar.
Po­zna­ti bar­ski ma­sli­nar Ve­bi­ja Aba­zo­vić na svom štan­du je pro­da­vao ma­sli­no­vo dje­vi­čan­sko ulje po 10 eura, eks­tra­dje­vi­čan­sko je sta­ja­lo 15, a eks­tra eks­tra­dje­vi­čan­sko 20. Ma­sli­ne cr­ne i ze­le­ne sta­ja­le su đest eura, ko­li­ko i su­ve smo­kve.
D.Sto­ja­no­vić


Da­bo­vić Njem­ce uvi­jek do­ve­de do Mi­ro­vi­ce

Ma­ni­fe­sta­ci­ji u Sta­rom Ba­ru pri­su­stvo­vao je i Lju­bo Da­bo­vić, pred­sjed­nik Cr­no­gor­sko - fra­nač­kog dru­štva.
- Sre­ćan sam što sam da­nas ov­dje. Mno­go sam slu­šao o ovoj pro­sla­vi. Kao di­je­te, sje­ćam se, ima­li smo ma­sli­nu či­je sam plo­do­ve ku­pio ru­ka­ma, po ze­mlji, ko­je smo ka­sni­je pro­da­li, a od tih pa­ra smo na­pra­vi­li ku­ću u bar­skom Po­lju. Ma­sli­nu pam­tim i po to­me što je moj djed, maj­čin otac, po­mi­rio tri krv­ne osve­te oko Sta­re ma­sli­ne. I po to­me je to ime gdje je Sta­ra ma­sli­na do­bi­lo ime Mi­ro­vi­ca. Ka­da do­đem sa Njem­ci­ma ne pro­pu­štam da im po­ka­žem tu ma­sli­nu- na­veo je Da­bo­vić.


Naj­bo­lje ulje Re­dže­pa Ko­la­ra, a štand Di­na Kur­to­vi­ća

Naj­bo­lje ulje na ovo­go­di­šnjoj Ma­sli­ni­ja­di imao je Re­džep Ko­lar, na dru­gom mje­stu je eks­tra­dje­vi­čan­sko ma­sli­no­vo ulje Sa­i­da Čan­ti­ća, tre­će Osman Đo­kić, na če­tvr­tom i pe­tom mje­stu su ulja Na­ra i Ni­ja­zi­ma Be­ćo­vi­ća. Na­gra­du za naj­bo­lji rod je do­bio Pe­tar Vre­te­ni­čić. Na­gra­da za naj­bo­lji mla­di za­sad pri­pa­la je Zlat­ku Đu­ro­vi­ću. Vla­snik dru­gog naj­bo­ljeg mla­dog za­sa­da je Sa­id Čan­tić, a ovu na­gra­du je obez­bi­je­dio La­zo Bo­žo­vić. Uru­če­ne su i dvi­je na­gra­de za naj­bo­lje odr­ža­va­ni ma­sli­njak. Vla­snik pr­vog je Be­nja­min Di­va­no­vić, a dru­ga na­gra­da po­šla je u ru­ke Sa­de­ti­nu Sa­du Pe­ri­či­ću. Naj­bo­lji u 90 štan­do­va je štand Di­na Kur­to­vi­ća, dru­gi Ete­ma Mu­ji­ća, a tre­ći na­gra­đe­ni štand bio je štand uče­ni­ka sred­nje Eko­nom­sko -ugo­sti­telj­ske ško­le.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"