Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS kupovao glasove i bacao suzavac na opoziciju * Pucanj u leđa za tužilaštvo nije teško ubistvo * Firma iz Šangaja olakšala CGES za 11.000 eura * Škrelja krši zakon, Agencija ne reaguje * Kondoliza Rajs smjenjuje Dodika * Sudovi, ludovi * Presuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aida Petrović, direktorica CG ženskog lobija:
– Velika je stopa neprijavljivanja nasilja jer žrtve nijesu ohrabrene da se obrate institucijama. Kod nas se osuđuju žrtve. To nema nigdje u svijetu. Na drugoj strani, nasilnici se oslobađaju i prolaze s opomenama.

Vic Dana :)

Zemunac na sudu kaže svom advokatu:
– Slušaj, ako uspiješ da mi izdejstvuješ da dobijem samo jednu godinu zatvora, ova torba sa parama je tvoja, a ako ne uspiješ, leti ti glava!
Kasnije, sudija izriče presudu:
– Sud donosi presudu: Jedna godina zatvora!
Zemunac, sav srećan, grli advokata i upita ga:
– Jel bilo teško?
– Uh, đavolski teško!
– Zašto?
– Hm, sudija je htio da te oslobodi!


Došla plavuša na selo i naiđe na čobanina kako čuva ovce i pita ga:
– Koliko ova ovca ima godina?
– Ima dvije godine.
– A kako znate da ima toliko?
– Znam po rogovima.
– Vidi stvarno, ima 2 roga!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-26 ŽABLJAČANI ZABRINUTI ZA ZDRAVLJE JER JE VODA IZ GLAVNOG GRADSKOG VODOVODA VIDNO MUTNA
Iz Vodovoda tvrde da je voda ispravna za piće Umjesto vode iz česmi teče talog Prilikom čišćenja glavnog bazena pomoću šmrka iz vatrogasnog vozila i ispuštanja vode iz jedne komore dio taloga je ušao u mrežu. Desilo se da je voda mutna, ali to nije ništa otrovno- tvrdi Radovan Bošković, v.d. direktora preduzeća Komunalno i vodovod
Dan - novi portal
-ŽA­BLjAK - Vo­da iz glav­nog grad­skog vo­do­vo­da na Ža­blja­ku, ko­jom se na­pa­ja­ju po­tro­ša­či grad­skog i pri­grad­skog pod­ruč­ja kao i vi­še se­la, pret­ho­dih da­na bi­la ja­ko za­mu­će­na i po­tro­ša­či je ni­je­su ko­ri­sti­li za pi­će, već sa­mo za sa­ni­tar­ne po­tre­be. Iz če­sa­ma je iz­la­zi­la obo­je­na tam­na teč­nost sa če­sti­ca­ma i ra­znim ma­te­ri­ja­ma ko­je su se ta­lo­ži­le. Iako ih ni­je iz­ne­na­di­lo, Ža­blja­ča­nje je ta­kvo sta­nje u vo­do­snab­di­je­va­nju za­te­klo, tim pri­je što ih ni­ko od nad­le­žnih ni­je ni na ko­ji na­čin oba­vi­je­stio o even­tu­al­nim pro­ble­mi­ma ili o ne­is­prav­no­sti vo­de za pi­će ko­ja, kao ta­kva, mo­že da ugro­zi zdra­vlje lju­di. Oba­vje­šte­nja za gra­đa­ne, ka­da je u pi­ta­nju vo­do­snab­di­je­va­nje, ra­ni­je su bi­la is­tak­nu­ta na je­di­noj ogla­snoj ta­bli u cen­tru gra­da, kao i na ula­zu u upra­vu Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća. Ovog pu­ta i to je iz­o­sta­lo.
I dok se kva­li­tet i is­prav­nost vo­de, kao i pri­je dva da­na, mo­že „pro­vje­ri­ti“ go­lim okom, na dru­goj stra­ni od­go­vor­ni iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ko­je ga­zdu­je i upra­vlja grad­skim vo­do­vo­dom tvr­de da je vo­da pot­pu­no is­prav­na, te da „ni­je otrov­na“. Oni ipak pri­zna­ju da ne vr­še re­dov­nu kon­tro­lu is­prav­no­sti vo­de za pi­će iz glav­nog grad­skog vo­do­vo­da. Ina­če, u pred­hod­nih mje­sec da­na vo­da je vi­še pu­ta bi­la za­mu­će­na a da ni­je vr­še­na ni jed­na re­le­vant­na pro­vje­ra o nje­noj is­prav­no­sti.
Iz pred­u­ze­ća „Ko­mu­nal­no i vo­do­vod“ ka­za­li su nam da je usled teh­nič­kih ra­do­va na glav­nom ba­ze­nu do­šlo do za­mu­će­nja, ali da je vo­da pot­pu­no is­prav­na. Na na­še pi­ta­nje, da li se i ka­da kon­tro­li­še kva­li­tet vo­de, vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra pred­u­ze­ća Ra­do­van Bo­ško­vić je us­tvr­dio da je vo­da ko­jom se gra­đa­ni snad­bi­je­va­ju iz glav­nog grad­skog vo­do­vo­da pot­pu­no is­prav­na, te da je do za­mu­će­nja do­šlo usled teh­nič­kih ra­do­va na is­pi­ra­nju glav­nog ba­ze­na.
-Pri­li­kom či­šće­nja po­mo­ću šmr­ka iz va­tro­ga­snog vo­zi­la i is­pu­sta­nja vo­de iz jed­ne ko­mo­re dio ta­lo­ga je ušao u mre­žu. De­si­lo se da je vo­da mut­na, ali to ni­je ni­šta otrov­no- tvr­di Bo­ško­vić.
Na na­še pi­ta­nje „da li se bez la­ba­ra­to­rij­ske i he­mij­ske pro­vje­re ,mo­že tvr­di­ti da je vo­da is­prav­na, od­go­vo­rio je da nam za is­prav­nost vo­de on ga­ran­tu­je.
-Vo­da iz grad­skog vo­do­vo­da je sto po­sto is­prav­na, to vam ja ga­ran­tu­jem. Evo, pi­šem za­htjev in­spek­ci­ji ka­ko bi i oni pro­vje­ri­li is­prav­nost vo­de. Ina­če, is­prav­nost vo­de ra­di­mo re­dov­no, po­sled­nji put je kon­tro­la iz­vr­še­na 23. ok­to­bra ove go­di­ne- ka­že Bo­ško­vić.
Sa dru­ge stra­ne, Ža­blja­ča­ni ne­go­du­ju i vo­du za pi­će i is­hra­nu ku­pu­ju u tr­go­vač­kim rad­nja­ma, ili pak do­no­se sa ne­kih od broj­nih iz­vo­ri­šta u oko­li­ni.
-Čim sam otvo­ri­la če­smu ugle­da­la sam ha­os. U sta­kle­noj ča­ši u ko­ju sam na­mje­ra­va­la da na­to­čim vo­du ula­zi­la je tam­no obo­je­na teč­nost sa vi­dlji­vim če­sti­ca­ma. Od­vr­nu­la sam če­smu i pu­sti­la da vo­de te­če ne­ko­li­ko mi­nu­ta, ali sve je bi­lo isto. Stra­va i užas. Po­šla sam do tr­go­vi­ne i ku­pi­la fla­ši­ra­nu vo­du. Za­do­volj­na sam što sam na vri­je­me pri­mi­je­ti­la da je vo­da ne­is­prav­na, a mo­gu mi­sli­ti ka­ko su pro­šli oni ko­ji­ma je to iz­ma­klo. Ili dje­ca...ne daj Bo­že, užas..po­stu­pak za sva­ku osu­du- ka­že jed­na Ža­blja­čan­ka.
O is­prav­no­sti i kon­tro­li vo­de iz glav­ne grad­ske mre­že na Ža­blja­ku po­ku­ša­li smo da od­go­vor do­bi­je­mo od ovla­šće­ne in­spek­cij­ske slu­žbe. Po­zva­li smo kon­takt te­le­fon Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve, a se­kre­ta­ri­ca nas je lju­ba­zno upu­ti­la na Sek­tor za za­šti­tu sre­di­ne, bez­bjed­no­sti i zdra­vlja lju­di. Tu su nas oba­vi­je­sti­li da oni ni­je­su nad­le­žni i pre­po­ru­či­li da po­zo­ve­mo kol cen­tar 080 555 555, što smo i uči­ni­li.
-To ni­je kod nas, obra­ti­te se Upra­vi za hra­nu-lju­ba­zno je ka­za­la ope­ra­ter­ka.
Po­zva­li smo i Upra­vu za hra­nu gdje su nam na­kon po­stav­ljnog pi­ta­nja od­gvo­ri­li da to ni­je u nji­ho­voj nad­le­žno­sti, već da se obra­ti­mo opet Sek­to­ru za za­šti­tu sre­di­ne, bez­bjed­no­sti i zdra­vlja lju­di, od­no­sno da tra­ži­mo vi­šu sa­ni­tar­nu in­spek­tor­ku Vi­šnju Or­ban. Uspje­li smo stu­pi­ti u kon­takt sa go­spo­đom Or­ban i u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru na na­še pi­ta­nje da li za te­ri­to­ri­ju op­šti­ne Ža­bljak, po­sto­ji nad­le­žni in­spek­tor ko­jem gra­đa­ni u sva­kom mo­men­tu mo­gu pri­ja­vi­ti even­tu­al­ne pro­ble­me iz ko­mu­nal­ne nad­le­žno­sti, Or­ban je od­go­vo­ri­la „da sa­ni­tar­ni in­spek­tor po­sto­ji za­jed­no za op­šti­ne Plje­vlja i Ža­bljak, ali da je ista tre­nut­no od­sut­na”. Pi­ta­li smo ka­ko i ko­me gra­đa­ni Ža­blja­ka mo­gu upu­ti­ti pri­tu­žbu za oči­gled­no ne­is­prav­nu vo­du iz glav­nog grad­skog vo­do­vo­da, ka­za­la je: „in­spek­tor­ka Oli­ve­ra se na­la­zi na is­po­moć u Pod­go­ri­ci, sve će­mo to pro­vje­ri­ti na­red­nih da­na“.
U me­đu­vre­me­nu smo sa­zna­li da je go­spo­đa Or­ban ko­mu­ni­ci­ra­la sa di­rek­to­rom ža­bljač­kog Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Bo­ško­vi­ćem ko­ji ju je lič­no uvje­rio u is­prav­nost vo­de ko­jom se sta­nov­ni­štvo snad­bi­je­va pre­ko glav­nog grad­skog vo­do­vo­da.
Na­da­mo se i da in­spek­tor­ka iz Plje­va­lja do­ći do Ža­blja­ka i pro­vje­ri­ti is­prav­nost vo­de za pi­će kao bi Ža­blja­ča­ni mo­gli bi­ti si­gur­ni da iz grad­skog vo­do­vo­da do­bi­ja­ju bi­stru, či­stu i bak­te­ri­o­lo­ški iprav­nu vo­du. V.Š.


Re­strik­ci­je još na sna­zi

Dur­mi­tor­sko pod­ruč­je po­zna­to je po 18 led­nič­kih je­ze­ra sa či­stom bi­ser­nom vo­dom, pa ih zbog to­ga zo­vu i „Gor­ske oči“. Me­đu­tim, ži­te­lji ovog pla­nin­skog pod­ruč­ja zbog stal­nih pro­ble­ma u vo­do­snad­bi­je­va­nju pri­mo­ra­ni su da vo­du ku­pu­ju u tr­go­vi­na­ma. Uz to, po­sled­njih mje­sec i vi­še da­na uve­de­ne su noć­ne re­strik­ci­je pa su Ža­blja­ča­ni one­mo­gu­će­ni da du­ži vre­men­ski pe­ri­od ko­ri­ste i po­volj­no­sti tkz. jef­ti­ne stru­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"