Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NESAVJESNI GRAĐANI ODGOVORNI ZA KOMUNALNI NERED I U SUSRET OVOJ TURISTIČKOJ SEZONI
Gore kontejneri u naselju Sveti Ivan Divlje deponije na svakom koraku Smatramo da nesavjesni građani ozbiljno narušavaju izgled ovog aktraktivnog i veoma posjećenog turističkog mjesta, pa još jednom molimo građane da ne odlažu kabasti otpad na lokacijama koje nisu predviđene za to, i da sačuvaju turističke komplekse – kaže Peđa Ristović
Dan - novi portal
U su­sret tu­ri­stič­koj se­zo­ni na vi­še mje­sta u op­šti­ni ni­kle su no­ve di­vlje de­po­ni­je. Rad­ni­ci „Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća” sva­ko­dnev­no su na te­re­nu i ukla­nja­ju sme­će, me­đu­tim, osta­je pro­blem ne­do­volj­no raz­vi­je­ne dru­štve­ne svi­je­sti gra­đa­na.
Sa­vje­sno po­na­ša­nje gra­đa­na, i za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje ko­mu­na­la­ca i Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, uslo­vi su za du­go­roč­no rje­še­nje ovog eko­lo­škog pro­ble­ma. Po sve­mu su­de­ći, je­di­ni na­čin za spre­ča­va­nje po­ja­ve di­vljih de­po­ni­ja je po­o­štre­na ka­zne­na po­li­ti­ka. U na­se­lji­ma na pe­ri­fe­ri­ji op­šti­ne, uz ma­gi­stra­lu, ali i u tu­ri­stič­kim mje­sti­ma, pa i u cen­tru gra­da, iz da­na u dan ni­ču di­vlje de­po­ni­je.
U Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji ka­žu da uz po­moć gra­đa­na u po­sled­nje vri­je­me pro­na­la­ze ne­sa­vje­sne gra­đa­ne i pi­šu pri­ja­ve, a ko­mu­nal­ci se tru­de da što pri­je sa­ni­ra­ju ugro­že­na pod­ruč­ja.
Kao i ra­ni­je, ta­ko i uoči ove pred­se­zo­ne, di­vlje de­po­ni­je su ni­kle i u tu­ri­stič­kom mje­stu u di­je­lu Ča­nja.
Di­rek­tor Ko­mu­nal­nog sek­to­ra Pe­đa Ri­sto­vić ob­ja­šnja­va da su su­o­če­ni sa ne­sa­vje­snim od­la­ga­njem ka­ba­stog ot­pa­da, i da upra­vo zbog to­ga ula­žu mak­si­mal­ne na­po­re, ko­ji iz­i­sku­ju do­dat­ne fi­nan­sij­ske tro­ško­ve pred­u­ze­ću.
-Po­zi­va­mo gra­đa­ne da u kon­tak­tu s na­šim pred­u­ze­ćem (rad­nim da­ni­ma na broj 030/312-479 ili 311-418) do­go­vo­re di­na­mi­ku pri­hva­ta i od­vo­za ta­kve vr­ste ot­pa­da, ka­ko bi iz­bje­gli ka­zne­ne od­red­be iz od­lu­ke o ko­mu­nal­nom ure­đe­nju gra­da. Sma­tra­mo da ne­sa­vje­sni gra­đa­ni ozbilj­no na­ru­ša­va­ju iz­gled ovog ak­trak­tiv­nog i ve­o­ma po­sje­će­nog tu­ri­stič­kog mje­sta, pa još jed­nom mo­li­mo gra­đa­ne da ne od­la­žu ka­ba­sti ot­pad na lo­ka­ci­ja­ma ko­je ni­su pred­vi­đe­ne za to, i da sa­ču­va­ju tu­ri­stič­ke kom­plek­se - ka­že Ri­sto­vić.
I na dje­lo­vi­ma pu­ta pre­ma Zup­ci­ma, i da­lje ka Rib­nja­ku i Su­tor­ma­nu, sve če­šće is­to­va­ra­ju šut i gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal. Na po­je­di­nim mje­sti­ma stva­ra­ju se mi­ni de­po­ni­je, i to uglav­nom no­ću, što je na­tje­ra­lo mje­šta­ne da se obra­te Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji.
Če­ste pri­mjed­be na de­po­ni­je sme­ća ima­ju i u na­se­lju Sve­ti Ivan. Ri­sto­vić po­tvr­đu­je ka­ko je isti­na da su u po­sljed­nje vri­je­me če­ste pri­mjed­be mje­šta­na ovog na­se­lja na ot­pad ko­ji se na­la­zi po­red lo­ka­ci­je za kon­tej­ne­re, ali i to da se sme­će ne od­la­že na pro­pi­san na­čin.
-Mi kon­tej­ne­re pra­zni­mo sva­kog da­na, a pro­stor po­red njih se re­dov­no či­sti. Me­đu­tim, ne mo­že se oče­ki­va­ti da se ka­ba­sti ot­pad od­la­že to­kom či­ta­vog da­na, a da na­ši rad­ni­ci te ko­li­či­ne od­mah uklo­ne. Sa­mo što se oči­sti pro­stor oko kon­tej­ne­ra do­no­se se no­ve ko­li­či­ne. Pri­je ne­ki dan na­ši rad­ni­ci su pri­mi­je­ti­li i sli­ka­li vo­zi­lo iz ko­jeg su iza­šla li­ca i za­pa­li­la oko­li­nu, ali i kon­tej­ne­re. Već tre­ći put na toj lo­ka­ci­ji mi­je­nja­mo za­pa­lje­ne kon­tej­ne­re, pa mo­li­mo gra­đa­ne da se ura­zu­me- ka­že Ri­sto­vić.D.S.


Gra­đa­ni pri­ja­vlju­ju ne­sa­vje­sne

Ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci sve če­šće do­bi­ja­ju in­for­ma­ci­je od gra­đa­na o
de­po­no­va­nju ot­pa­da gdje mu ni­je mje­sto. Na­čel­nik Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Dra­gan Ra­du­lo­vić ka­že da, i po­red broj­nih upo­zo­re­nja, ne­sa­vje­sni gra­đa­ni na­sta­vlja­ju s kr­še­njem pro­pi­sa.
-Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja ima sve vi­še ,,sa­rad­ni­ka” me­đu gra­đa­ni­ma ko­ji se uklju­ču­ju u nje­ne ak­ci­je. To nam pu­no po­ma­že, i mi će­mo mak­si­mal­no re­pre­siv­no re­a­go­va­ti pre­ma svi­ma ko­ji bu­du za­te­če­ni da ba­ca­ju sme­će, gra­đe­vin­ski ot­pad i šut van lo­ka­li­te­ta ko­ji su od­re­đe­ni za tu na­mje­nu. Upu­ću­je­mo apel gra­đa­ni­ma da, uko­li­ko pri­mi­je­te da se ne­ko ne pri­dr­ža­va pro­pi­sa, od­mah oba­vi­je­ste kol cen­tar Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je na te­le­fon 060-000-800 - po­ru­ču­je Ra­du­lo­vić.


Tu­ri­sti bje­že od sme­ća

Vi­ken­daš iz Do­bre Vo­de Si­mo Su­bo­tić is­ti­če da ni­šta ne mo­že od­bi­ti tu­ri­stu kao go­mi­la sme­ća na sva­kom ko­ra­ku.
-Cr­na Go­ra se sa­mo­pro­gla­si­la eko­lo­škom dr­ža­vom, a sva­ko­dnev­no se gu­ši u sme­ću. U na­šem na­se­lju, po­seb­no ovih da­na ka­da vi­ken­da­ši do­la­ze, ali se i mje­šta­ni spre­ma­ju za se­zo­nu, po­je­din­ci ot­pad ba­ca­ju po­red kon­tej­ne­ra. Po­seb­no se ba­ca pla­sti­ka ko­ja je naj­ve­ći ne­pri­ja­telj ži­vot­ne sre­di­ne. Nad­le­žne slu­žbe mo­ra­ju pred­u­ze­ti neo­p­hod­ne ko­ra­ke u ci­lju eli­mi­ni­sa­nja sme­ća, ta­mo gdje mu mje­sto ni­je. Mo­ra se pro­na­ći na­čin ka­ko bi se sme­će kva­li­tet­ni­je od­la­ga­lo, pr­ven­stve­no kroz se­lek­tiv­no od­la­ga­nje ra­znih vr­sta ot­pa­da - ka­že Su­bo­tić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"