Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA SJEDNICI SO ROŽAJE OPOZICIJA KRITIKOVALA RAD LOKALNIH PREDUZEĆA Partijsko zapošljavanje stvara nove dugove Samo u Komunalnom preduzeću ova vlast je uposlila 12 visokoobrazovanih, a istovremeno je u svim ustanovama povećala broj uposlenih usled čega dolazi do višemjesečnog kašnjenja zarada i doprinosa, kazao je Ruždija Kalač
Dan - novi portal
RO­ŽA­JE- Iako je čak 20 te­ma če­ka­lo na ras­pra­vu, od­bor­ni­ci su na ju­če­ra­šnjem za­sje­da­nju vi­še od dva sa­ta po­tro­ši­li na raz­ma­tra­nje po­slo­va­nja ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća sa fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­jem za pro­šlu go­di­nu. Op­šti za­klju­čak je da je u ra­du DOO Ko­mu­nal­no i DOO Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja na­pra­vljen po­zi­tiv­ni po­mak u od­no­su na ra­ni­ji pe­ri­od. Kon­sta­to­va­no je da je Ko­mu­nal­no u pro­šloj go­di­ni is­ka­za­lo po­zi­ti­van bi­lans po­slo­va­nja, dok je Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja po­slo­va­lo s gu­bit­kom od 80.000 eura. Iz opo­zi­ci­o­nih klu­pa, pri­je sve­ga od od­bor­ni­ka DPS-a, Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću za­mje­ra­ju zbog pre­ko­mjer­nog bro­ja za­po­sle­nih, me­đu ko­ji­ma do­mi­ni­ra­ju vi­so­ko­o­bra­zo­va­ni. Re­če­no je da su svo­je­vre­me­no oba pred­u­ze­ća za­po­šlja­va­la oko 70 rad­ni­ka, a da da­nas sa­mo u Ko­mu­nal­nom ra­di oko 70 rad­ni­ka, dok u Vo­do­vo­du i ka­na­liz­ci­ji ra­di 31 rad­nik, što iz­no­si vi­še od 100.Po­sta­vi­li su pi­ta­nje da li ova pred­u­ze­ća mo­gu da fi­nan­si­ra­ju to­li­ki broj rad­ni­ka, po­seb­no zbog či­nje­ni­ce da čak 70 od­sto svih tro­ško­va Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća od­la­zi na fi­nan­si­ra­nje za­po­sle­nih. Opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci su po­me­nu­li da se Ko­mu­nal­no su­o­ča­va sa ogrom­nim pro­ble­mi­ma, pri­je sve­ga od čak 1,4 mi­li­o­na eura ne­na­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja i sa za­sta­re­lom me­ha­ni­za­ci­jom. Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je su na­ro­či­to kri­ti­ko­va­li iz­vje­štaj o ra­du Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća, jer su naj­ma­nje pro­sto­ra da­li grad­skoj de­po­ni­ji ko­ja pred­sta­vlja obič­no sme­tli­šte ko­je je ne­u­slov­no za od­la­ga­nje čvr­stog ot­pa­da. Re­če­no je da u iz­vje­šta­ju o ra­du ni­je da­to do­volj­no pro­sto­ra ni pro­ble­mu ve­li­kog bro­ja di­vljih de­po­ni­ja. Ru­ždi­ja Ka­lač (DPS) je od ob­ra­đi­va­ča ma­te­ri­ja­la za­tra­žio da ka­že da li su po­če­li da ot­pla­ću­ju oko 920.000 eura oba­ve­za po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da na osno­vu sa­na­ci­o­nog pro­gra­ma ko­ji je ovo pred­u­ze­će sklo­pi­lo sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja. On je za­tra­žio da se pri­ka­že re­al­na sli­ka o po­tra­ži­va­nji­ma pred­la­žu­ći da se odvo­je re­al­no ostva­ri­va sred­stva, a da se ona ko­je je te­ško na­pla­ti­ti ot­pi­šu, či­me bi pred­u­ze­će bi­lo re­lak­si­ra­no.
-Sa­mo u Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću ova vlast je upo­sli­la 12 vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih, a isto­vre­me­no je u svim usta­no­va­ma po­ve­ća­la broj upo­sle­nih usled če­ga do­la­zi do vi­še­mje­seč­nog ka­šnje­nja za­ra­da i do­pri­no­sa. Zbog to­ga se sva­ke go­di­ne enorm­no po­ve­ća­va jav­ni dug op­šti­ne što će se lo­še od­ra­zi­ti na broj­ne ge­ne­ra­ci­je – ka­zao je Ka­lač. On je na­po­me­nuo da lo­kal­na upra­va du­gu­je Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću 365.000 eura uz kon­sta­ta­ci­ju da je ovo pred­u­ze­će sva­kog da­na pro­šle go­di­ne Op­šti­ni fak­tu­ri­sa­lo ra­ču­ne od po 1.000 eura.
Ha­zbi­ja Ka­lač (BDZ) je ka­zao da je Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će bi­lo u oba­ve­zi da od­bor­ni­ci­ma pre­do­či bi­lans sta­nja po­tra­ži­va­nja i oba­ve­za.
Esad Plu­nac (SD) je upo­zo­rio da, i po­red ve­li­ke kon­cen­tra­ci­je kon­tej­ne­ra, ne­sa­vje­sni gra­đa­ni ot­pad od­la­žu ne­pra­vil­no.
Pred­sjed­nik Od­bor­nič­kog klu­ba BS Ce­na Ka­je­vić je ka­zao da Ko­mu­nal­no za­po­šlja­va 18 KV i 22 NKV rad­ni­ka. Is­ta­kao je da ne oprav­da­va pre­ko­mjer­no upo­šlja­va­nje i da tre­ba ra­di­ti na ra­ci­o­na­liz­ci­ji u ovoj obla­sti.
Iz­vje­štaj Ko­mu­nal­nog je pri­hva­ćen uz pro­ti­vlje­nje od­bor­ni­ka DPS-a, dok je jed­no­gla­sno usvo­jen iz­vje­štaj Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je.
Opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci su iz­ra­zi­li ne­za­do­volj­stvo iz­vje­šta­jem o ra­du sa fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­jem DOO Sport­ski cen­tar ko­ji je is­ka­zao gu­bi­tak od 21.000 eura, a ko­ji upo­šlja­va dva­de­se­tak rad­ni­ka. Re­če­no je da se pred­u­ze­će osla­nja­lo na op­štin­ski bu­džet i do­na­ci­je te da je po­slo­va­lo sa 17 od­sto sop­stve­nih pri­ho­da. Iako je ob­ra­đi­vač ma­te­ri­ja­la pri­ka­zao da je u pro­šloj go­di­ni bi­lo sve­ga de­vet ter­mi­na po ci­je­ni od 20 eura, Ha­zbi­ja Ka­lač je ka­zao da je iz­vje­štaj tre­ba­lo da bu­de mno­go pre­ci­zni­ji. Esad Plu­nac je re­kao da di­rek­tor Sport­skog cen­tra Asad Ome­ro­vić ne­ma le­gi­ti­mi­tet da kon­tro­li­še kom­plet­no pred­u­ze­će.
-Iako se fud­bal­ski sta­di­on vo­di u okvi­ru Sport­skog cen­tra, on pri­pa­da FK „Ibar”. Za nje­go­vu sa­na­ci­ju i iz­grad­nju, Fud­bal­ski sa­vez je opre­di­je­lio 70 od­sto sred­sta­va, i to bi tre­ba­lo de­fi­ni­sa­ti ka­ko bi in­ge­ren­ci­ja di­rek­to­ra SC bi­la ja­sna. Iako je za­vr­šen, fud­bal­ski sta­di­on još ni­je zva­nič­no otvo­ren – kon­sta­to­vao je Plu­nac.
Ome­ro­vić je na­go­vi­je­stio sko­ro rje­ša­va­nje vi­še­go­di­šnjeg pro­ble­ma ne­po­sje­do­va­nja upo­treb­ne do­zvo­le za sport­sku ha­lu. Uz pro­ti­vlje­nje od­bo­r­ni­ka BDZ i DPS-a, iz­vje­štaj Sport­skog cen­tra je usvo­jen.
V.Ra.


Ne­tran­spa­ren­tan iz­vje­štaj RTV Ro­ža­je

Ha­zbi­ja Ka­lač je ka­zao da je iz­vje­štaj RTV Ro­ža­je ve­o­ma ne­tran­spa­ren­tan i da ne­ma ja­san uvid o ra­du ra­di­ja i TV u osni­va­nju. Ka­zao je da je slič­na si­tu­a­ci­ja i sa fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­jem i iz­ra­zio bo­ja­zan da me­na­džer­ski tim ko­ji je ra­dio iz­vje­štaj ne­ma ka­pa­ci­te­ta da ,,iz­gu­ra’’ pro­je­kat RTV Ro­ža­je, jer je to, ka­ko je ka­zao, ve­o­ma ozbilj­na stvar. Iz­vje­štaj je usvo­jen uz pro­ti­vlje­nje od­bor­ni­ka BDZ i DPS-a.
U na­stav­ku sjed­ni­ce, raz­ma­tra­ni su iz­vje­šta­ji o ra­du sa fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma osta­lih jav­nih usta­no­va i pred­u­ze­ća, kao i od­lu­ke iz nad­le­žno­sti SO.


Za ma­ni­fe­sta­ci­je 80. 000 eura

Di­rek­tor Cen­tra za kul­tu­ru Su­lej­man Be­ća Ku­je­vić je ka­zao da su oko 80.000 eura po­tro­ši­li na pro­šlo­go­di­šnje ma­ni­fe­sta­ci­je, kao što su ,,Da­ni di­ja­spo­re”, „Sep­tem­bar­ski da­ni kul­tu­re” i fe­sti­val „Zlat­na pa­hu­lja”. Opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci su upu­ti­li za­mjer­ke na nje­gov iz­vje­štaj oci­je­niv­ši da je ne­ja­san u fi­nan­sij­skom di­je­lu, jer se iz nje­ga ne mo­že za­klju­či­ti na šta su po­tro­še­na sred­stva iz bu­dže­ta, a na šta sop­stve­ni pri­ho­di.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"