Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SNIJEŽNE PADAVINE DONIJELE PROBLEME NA SJEVERU
Na Žabljaku do 26 cm snijega Aprilski snijeg pokosio voćnjake Put Podgorica - Kolašin otvoren je juče oko 12,45 časova za putnička vozila, a oštećenje na mostu Pjenavac zakrpljeno je čeličnim pločama
Dan - novi portal
Na Dur­mi­tor se vra­ti­la zi­ma, a ju­če je vi­si­na sni­je­žnog pre­kri­va­ča na pod­ruž­ju ža­bljač­ke op­šti­ne iz­no­si­la oko 26 cen­ti­ma­ta­ra. Od ra­nih ju­tar­njih ča­so­va sva ras­po­lo­ži­va me­ha­ni­za­ci­ja ža­bljač­kog Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća bi­la je u pu­nom po­go­nu, grad­ske uli­ce i osta­le jav­ne po­vr­ši­ne su oči­šće­ne, pri­grad­ska na­se­lja ta­ko­đe, ali je ve­ći­na lo­kal­nih pu­te­va za­ve­ja­na. Do po­je­di­nih se­la do­la­zi se je­di­no te­ren­skim vo­zi­li­ma, dok su Ma­la Cr­na Go­ra, se­la i za­se­o­ci u Gor­njim Ša­ran­ci­ma pod sni­je­žnom blo­ka­dom. Me­đu­grad­ski put­ni prav­ci su pro­hod­ni, iako se to­kom ju­tra i pri­je­po­dne­va sa­o­bra­ća­lo ote­ža­no. Naj­no­vi­je po­gor­ša­nje vre­me­na naj­vi­še šte­te na­pra­vi­lo je tek pro­cvje­ta­lim voć­ka­ma, po­seb­no u kra­je­vi­ma s ni­žom nad­mor­skom vi­si­nom kao što su Tep­ca i Đur­đe­vi­ća Ta­ra.
Put Pod­go­ri­ca - Ko­la­šin otvo­ren je ju­če oko 12,45 ča­so­va za put­nič­ka vo­zi­la, a ošte­će­nje na mo­stu Pje­na­vac za­kr­plje­no je če­lič­nim plo­ča­ma.
Sa­o­bra­ćaj na toj di­o­ni­ci bio je ob­u­sta­vljen za sve ka­te­go­ri­je vo­zi­la zbog ošte­će­nja mo­sta Pje­na­vac, a put­nič­ka vo­zi­la sa­o­bra­ća­la su pre­ko Ma­te­še­va.
-Po­pu­sti­la je plo­ča na mo­stu na po­vr­ši­ni od tri me­tra kva­drat­na. To se do­go­di­lo oko če­ti­ri sa­ta po­sli­je po­no­ći- ka­za­li su ne­zva­nič­no iz ko­la­šin­ske po­li­ci­je.
Ina­če, u Ko­la­ši­nu je vi­si­na sni­je­žnog po­kri­va­ča do­sti­la sko­ro 15 cm. Eki­pe Ko­mu­nal­nog su na te­re­nu od ra­nih ju­tar­njih sa­ti, grad­ske uli­ce su oči­šće­ne i sa­o­bra­ćaj u gra­du se od­vi­jao ne­sme­ta­no. U ko­la­šin­skim se­li­ma su naj­vi­še stra­da­li voć­nja­ci.
-Sve voć­ke su pro­be­ha­ra­le, a ju­tros sni­jeg, gra­ne se pod nje­go­vom te­ži­nom lo­me, od zo­re tr­čim po voć­nja­ci­ma i tre­sem sni­jeg s gra­na. Za­lud mi i pla­ste­nik, sve je uni­šte­no- ka­zao je Slav­ko Me­de­ni­ca iz se­la Rav­ni.
U Tre­ba­lje­vu, ka­ko ka­že To­mi­ca Adžić, sni­jeg je uni­štio mla­de voć­ke, a naj­vi­še su stra­da­le ma­li­ne.
Ne­vri­je­me, pra­će­no ja­kom ki­šom i sni­je­žnim pa­da­vi­na­ma, u no­ći iz­me­đu utor­ka i sri­je­de za­hva­ti­lo je i nik­šić­ku, šav­nič­ku i plu­žin­sku op­šti­nu. Ipak, svi lo­kal­ni pu­te­vi u te tri op­šti­ne pro­hod­ni su za sa­o­bra­ćaj, ko­ji se u po­je­di­nim re­jo­ni­ma, kao što su se­la u pla­nin­skim pred­je­li­ma Plu­ži­na od­vi­ja uspo­re­no. Ra­jo Kan­dić iz plu­žin­skog Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ka­zao je da tre­nut­no ima naj­vi­še sni­je­ga u re­jo­nu Piv­ske pla­ni­ne.
-Vi­si­na sni­je­žnog po­kri­va­ča na tom te­re­nu ju­tros je bi­la oko 20 cen­ti­me­ta­ra, ali se sa­o­bra­ćaj pre­ma svim se­li­ma na te­ri­to­ri­ji MZ Tr­sa od­vi­ja ne­sme­ta­no, re­kao je Kan­dić.
Sa­o­bra­ćaj se to­kom pri­je­po­dne­va zbog pa­da­vi­na i sma­nje­ne vi­dlji­vo­sti od­vi­jao uspo­re­no i na di­o­ni­ci pu­ta Nik­šić- Plu­ži­ne, na lo­ka­li­te­tu Ja­vor­ka, za­tim na pu­tu Nik­šić-Šav­nik kod tu­ne­la Voj­nik, kao i na put­nom prav­cu Šav­nik-Ža­bljak.
Sni­je­žne pa­da­vi­ne uzro­ko­va­le su ne­sta­nak stru­je u vi­še se­la u plje­valj­skoj op­šti­ni. Sni­jeg, ko­ji je u ni­žim se­li­ma i u gra­du do­sti­gao vi­si­nu od 15 do 20 cen­ti­me­ta­ra, a u se­li­ma Ran­če i Bo­bo­vo i do tri­de­set cen­ti­me­ta­ra, stvo­rio je broj­ne ne­vo­lje po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma.
-U pod­ruč­ju se­la Ran­če po­lo­mlje­na su broj­na sta­ba­la, od ko­jih su ne­ka pa­la i na ma­gi­stral­ni put Plje­vlja –Pri­je­po­lje. Vo­će je ras­cvje­ta­lo, a sni­jeg je mno­go vla­žan i te­žak, ta­ko da su gra­ne pu­ca­le pod te­re­tom, ka­zao nam je pred­sjed­nik MZ Cr­lje­ni­ce Dar­ko Ga­če­vić.
Od pred­sjed­ni­ka MZ Bo­bo­vo Ne­đa Ćir­ko­vi­ća sa­zna­li smo da je vi­si­na sni­je­žnog po­kri­va­ča oko 30 cen­ti­me­ta­ra. I ta­mo i u Bu­ko­vi­ci na­stra­da­li su voć­nja­ci. Svi pu­te­vi su pro­hod­ni, ali je neo­p­hod­na zim­ska opre­ma.
Sni­jeg je pao i na pod­ruč­ju Bi­je­log Po­lja, a Đi­na Bo­žo­vić, pro­fe­so­ri­ca na Od­sje­ku za vo­ćar­stvo Bi­o­teh­nič­kog fa­kul­te­ta u Bi­je­lom Po­lju, is­ti­če da vo­ća­ri ne bi tre­ba­lo da stra­hu­ju za bu­du­ći rod vo­ća, uko­li­ko se tem­pra­tu­re na­red­nih da­na ne bu­du spu­šta­le is­pod nult­nog po­di­o­ka.
Eki­pa ,, Da­na’’


Gu­si­nja­ni stra­hu­ju za vo­će

Sni­jeg ko­ji je u Gu­si­nju po­čeo da pa­da ju­če od ra­nih ju­tar­njih ča­so­va i na­pa­dao de­se­tak cen­ti­me­ta­ra, za­bri­nuo je vo­ća­re.
-Ve­ge­ta­ci­ja je ove go­di­ne po­če­la znat­no ra­ni­je ne­go pret­hod­nih go­di­na i be­har je uve­li­ko za­bi­je­lio. Da­na­šnji sni­jeg i na­ja­vlje­ni mi­nus na­red­nih da­na mo­gli bi da de­fi­ni­tiv­no ugro­ze rod vo­ća­ka. Na­da­mo se da ipak ne­će bi­ti ta­ko –ka­za­li su gu­sinj­ski vo­ća­ri.


Za­bi­je­lje­lo u Pet­nji­ci, Be­ra­na­ma, An­dri­je­vi­ci

Sni­jeg je ju­če ne­sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom pa­dao na pod­ruč­ju op­šti­na Be­ra­ne, An­dri­je­vi­ca i Pet­nji­ca, do­no­se­ći broj­ne pro­ble­me lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Sni­je­žni po­kri­vač je u ni­žim pred­je­li­ma do­sti­gao vi­si­nu i do dva­de­se­tak cen­ti­me­ta­ra, dok je na se­o­skom pod­ruč­ju na­pa­da­lo du­plo vi­še sni­je­ga. Iz ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća su is­ta­kli da su snje­go­či­sta­či na te­re­nu i da odr­ža­va­ju pro­hod­nost lo­kal­nih pu­te­va. Mje­šta­ni po­je­di­nih se­la na­vo­de da stra­hu­ju da će mo­kri sni­jeg iza­zva­ti ha­va­ri­ju na elek­tro­mre­ži. Ta­ko­đe, is­ti­ču da su sni­je­žne pa­da­vi­ne u ve­li­koj mje­ri na­ni­je­le šte­tu voć­nim za­sa­di­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"