Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni UZ UČEŠĆE PEDESETAK IZLAGAČA NA GLAVNOJ BERANSKOJ ULICI ODRŽAN FESTIVAL ZDRAVE HRANE
Predstavljena jela iz regiona Prokletija Ovaj festival se razlikuje od drugih jer nudi takozvanu sporu hranu i to je jedan globalni svjetski trend koji je nastao kao otpor brzoj hrani koja nije zdrava, a Slow food uključuje ne samo kvalitetnu ishranu, već njeguje tradiciju i stare recepte, promoviše domaće proizvođače i poštuje kulturu lokalnog područja, kaže Jelena Krivčević
Dan - novi portal
BE­RA­NE – Fe­sti­val zdra­ve hra­ne, ko­ju pro­mo­vi­še Udru­že­nje Slow food, oku­pio je ju­če na be­ran­skoj glav­noj uli­ci oko 50 iz­la­ga­ča iz Cr­ne Go­re, Al­ba­ni­je i sa Ko­so­va. Oni su pred­sta­vi­li auten­tič­na jela i pro­iz­vo­de iz svo­jih ze­ma­lja sa ci­ljem da se sa­ču­va na­sle­đe tra­di­ci­o­nal­ne re­gi­o­nal­ne ku­hi­nje ka­rak­te­ri­stič­ne za re­gi­on Pro­kle­ti­ja. Fe­sti­val je, u sa­rad­nji sa Op­šti­nom Be­ra­ne, pod po­kro­vi­telj­stvom Stal­ne rad­ne gru­pe za ru­ral­ni raz­voj ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na, or­ga­ni­zo­va­la Regionalna razvojna agencija za Bje­la­si­cu, Ko­mo­ve i Pro­kle­ti­je, u že­lji da se ujed­no pod­stak­ne raz­voj po­ljo­pri­vre­de i sto­čar­stva u lo­kal­nim eko­si­ste­mi­ma i na­pra­vi kva­li­tet­ni­ja tu­ri­stič­ka po­nu­da. Or­ga­ni­za­to­ri su pod­sje­ti­li da su pri­je go­di­nu da­na za­jed­no sa broj­nim part­ne­ri­ma iz Be­ra­na, An­dri­je­vi­ce, Pla­va, Gu­si­nja i Ro­ža­ja, kao i part­ne­ri­ma sa Ko­so­va i iz Al­ba­ni­je, po­če­li da ra­de na iz­ra­di za­jed­nič­ke stra­te­gi­je ka­da je u pi­ta­nju re­gi­on Pro­kle­ti­ja. Slow food uklju­ču­je ne sa­mo kva­li­tet­nu is­hra­nu, već nje­gu­je tra­di­ci­ju i sta­re re­cep­te, pro­mo­vi­še do­ma­će pro­iz­vo­đa­če i po­štu­je kul­tu­ru lo­kal­nog pod­ruč­ja.
– Ovaj fe­sti­val se raz­li­ku­je od dru­gih jer nu­di ta­ko­zva­nu spo­ru hra­nu. To je je­dan glo­bal­ni svjet­ski trend ko­ji je na­stao kao ot­por br­zoj hra­ni ko­ja ni­je zdra­va, a ko­ju da­nas kon­zu­mi­ra ve­ći­na lju­di u svi­je­tu, jer se su­o­ča­va sa br­zim ži­vo­tom i mno­štvom oba­ve­za. Re­gi­on Pro­kle­ti­ja je uspio da sa­ču­va sta­re re­cep­te. Tu, na ru­rar­nom pod­ruč­ju, ima­mo pro­iz­vo­đa­če ko­ji nu­de zdra­vu hra­nu i ovaj do­ga­o­đaj je po­sve­ćen upra­vo pro­mo­ci­ji nji­ho­vih pro­iz­vo­da i na­ci­o­nal­nih je­la. Ima­mo usta­no­vlje­nu stra­te­gi­ju za re­gi­on Pro­kle­ti­ja, gdje su uklju­če­ni Cr­na Go­ra, Ko­so­vo i Al­ba­ni­ja, i ovaj do­go­đaj je pri­li­ka da se uve­žu pri­zvo­đa­či sa ovog pod­ruč­ja i pokažu šta to oni ima­ju i šta pro­iz­vo­de – is­ta­kla je Je­le­na Kriv­če­vić u ime Re­gi­o­nal­ne raz­voj­ne agen­ci­je za Bje­la­si­cu, Ko­mo­ve i Pro­kle­ti­je.
Ona je naglasila da je po­seb­no ra­du­je što su svo­je pro­iz­vo­de iz­lo­ži­li lju­di ko­ji do­ma­će spe­ci­ja­li­te­te spre­ma­ju ju strikt­no na ka­tu­ni­ma.
– Dra­go mi je što smo da­nas uspje­li da oku­pi­mo lju­de sa ka­tu­na, jer se na na­šim pla­ni­na­ma spre­ma naj­a­u­ten­tič­ni­ja hra­na u Cr­noj Go­ri. Ra­di se o pra­vim pla­nin­skim je­li­ma ko­ja se pri­pre­ma­ju na osno­vu ono­ga što zdra­va pri­ro­da nu­di. Ta je­la se na za­pa­du ja­ko ci­je­ne, ta­ko da ih tu­ri­sti ko­ji do­đu kod nas obo­ža­va­ju – is­ta­kla je Kriv­če­vi­će­va, do­da­ju­ći da će sluč­nih fe­sti­va­la bi­ti i ubu­du­će.
U ime Stal­ne rad­ne gru­pe za ru­rar­ni raz­voj Za­pad­nog Bal­ka­na, sa sjed­ni­štem u Ma­ke­do­ni­ji, uče­sni­ci­ma Fe­sti­va­la hra­ne obra­ti­la se i Su­za­na Đor­đe­vić Mi­lo­še­vić. Ona je pod­sje­ti­la da po­me­nu­ta gru­pa u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne in­ten­ziv­no ra­di na us­po­sta­vlja­nju pre­ko­gra­nič­nih re­gi­o­na, da­ju­ći po­dr­šku i ova­kvim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma.
– U fo­ku­su na­še pa­žnje je se­dam pre­ko­gra­nič­nih re­gi­o­na i mi ak­tiv­no ra­di­mo na is­ko­ri­šća­va­nju svih ka­pa­ci­te­ta i po­ten­ci­ja­la ko­je ti re­gi­o­ni po­sje­du­ju. Ta­ko da­je­mo do­pri­nos raz­vo­ju se­la i nje­go­vom op­stan­ku, u že­lji da se za­jed­nič­kim pro­iz­vo­di­ma pred­sta­vi­mo na tr­ži­štu. Za­to vas sve mo­lim da kad ku­pu­je­te pro­iz­vo­de raz­mi­sli­te ma­lo vi­še o va­šoj is­hra­ni. Mo­žda ni­je­ste u sta­nju da iza­đe­te na pla­ni­nu i za­šti­ti­te bi­o­di­ver­zi­tet, ali taj bi­o­di­ver­zi­tet ži­vi i on je za­šti­ćen za­hva­lju­ju­ći mre­ži ži­vo­ta či­ji su glav­ni ak­te­ri lju­di ko­ji su da­nas iz­lo­ži­li svo­je pro­iz­vo­de – na­ve­la je Đor­đe­vić Mi­lo­še­vić.
Ona je ka­za­la da ti lju­di ču­va­ju tra­di­ci­o­nal­ne, ži­vot­ne i pro­iz­vod­ne si­ste­me, bri­nu­ći se ujed­no i o op­stan­ku na­še kul­tu­re.
– Znam da su te­ška vre­me­na i da je ne­ka­da te­ško ku­pi­ti pro­iz­vod ko­ji do­la­zi sa ne­ke uda­lje­ne pla­ni­ne, iz jed­nog ma­log ga­zdin­stva. Ali vje­ruj­te da je tim lju­di­ma iz tih ma­lih ga­zdin­stva ži­vot te­ži ne­go na­ma. Za­to ra­di­je po­je­di­mo jed­nu ka­ši­ku do­brog me­da ne­go de­set čo­ko­la­da ili euro­kre­mo­va. To je ujed­nio i na­čin da po­mog­ne­mo lju­di­ma ko­ji se ba­ve pro­iz­vod­njom zdra­ve hra­ne i oču­va­njem na­še kul­tu­re – za­klju­či­la je Đor­đe­vić Mi­lo­še­vić.
To­kom fe­sti­va­la, uz na­stup KUD-a „Du­ga“, pri­re­đen je i bo­ga­gat kul­tur­no-za­bav­ni pro­gram kog je vo­di­la Go­ri­ca Ću­la­fić.D.J.


Dr­ža­va da za­šti­ti do­ma­će pro­iz­vo­de

Po­seb­nu pa­žnju iza­zvao je štand Agro­ko­o­pe­ra­ti­ve „Rad­man­či­ca milk“, gdje su se mo­gli de­gu­sti­ra­ti, ali i ku­pi­ti, raz­li­či­te vr­ste si­re­va, jo­gur­ta i su­rut­ke.
– Na­ša agro­ko­o­pe­ra­ti­va po­sto­ji ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne. Ima­mo sop­stve­ne far­me ova­ca, ko­za i kra­va. Ba­vi­mo se i ot­ku­pom mli­je­ka iz pla­nin­skih kra­je­va Pet­nji­ce i Ro­ža­ja. Ima­mo i po­go­ne mlje­ka­re i si­ra­re gdje pra­vi­mo iz­u­zet­no kva­li­tet­ne pro­iz­vo­de, tim pri­je jer se na­ša ima­nja na­la­ze na oko 1.500 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne. Oni bi, si­gu­ran sam, mo­gli da pro­na­đu mje­sto i na naj­pro­bir­lji­vi­jim svjet­skim tr­pe­za­ma. U sve­mu to­me dr­ža­va bi mo­ra­la ma­lo vi­še ra­ču­na da po­sve­ti za­šti­ti do­ma­ćih pro­iz­vo­da ko­ji tre­ba da ima­ju pred­nost u od­no­su na one uvo­zne. U tom slu­ča­ji i na­še po­slo­va­nje bi bi­lo znat­no bo­lje – na­gla­sio je vla­snik Ke­nan Ras­to­der.


Sa ku­ku­ru­zom u Evro­pu

Fa­dil Sal­ko­vić iz iz bje­lo­polj­skog se­la Pot­kraj­ci ka­že da je sje­ver Cr­ne Go­re bo­gom dan za pro­iz­vod­nju zdra­vih ži­ta­ri­ca, a na­ro­či­to ku­ku­ru­za.
– Pro­iz­vo­dim is­klju­či­vo zdra­vu or­gan­sku hra­nu. Osnov­ni pro­iz­vod je ku­ku­ruz, jer je ne­ka­da ku­ku­ru­zni hljeb bio glav­na hra­na u na­šim do­ma­ćin­stvi­ma. Tu su i dru­ga ži­ta od pše­ni­ce do helj­de od ko­jih se do­bi­ja zdra­vo i uku­sno bra­šno. Sma­tram da su pro­iz­vo­di od na­šeg ku­ku­ru­znog bra­šna vr­hun­skog kva­li­te­ta i da bi tre­ba­lo vi­še po­ra­di­ti da se ti pro­iz­vo­di bren­di­ra­ju, jer oni to za­si­gur­no za­slu­žu­ju. Jed­no­stav­no sa na­šim ku­ku­ru­zom mo­že­mo u Evro­pu – ka­že Sal­ko­vić.


Zdra­va hra­na je bu­duć­nost

Ra­zno­vr­sne do­ma­će pro­iz­vo­de po­nu­di­lo je i ga­zdin­stvo Bi­se i Sla­vi­ce Ba­bo­vić, ko­je su is­ta­kle da go­di­na­ma pro­iz­vo­de is­klju­či­vo eko­lo­šku, zdra­vu hra­nu.
– U na­šem ga­zdin­stvu ima sve­ga, od do­bre pr­šu­te i sla­ni­ne, pa sve do me­da i ra­ki­je. Tu su i mli­ječ­ni pro­iz­vo­di, pro­iz­vo­di od do­ma­ćeg bra­šna i što-šta dru­go što je ka­rak­te­ri­stič­no za na­šu na­ci­o­nal­nu ku­hi­nju. Do­sta to­ga smo da­nas iz­lo­ži­li, uvi­đa­ju­ći da po­sje­ti­o­ci ra­do kon­zu­mi­ra­ju hra­nu ko­ja se uve­li­ko raz­li­ku­je od one ko­ja se mo­že ku­pi­ti u mar­ke­ti­ma. To zna­či da je bu­duć­nost ovih kra­je­va upra­vo pro­iz­vod­nja zdra­ve hra­ne – na­ve­la je Ba­bo­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"