Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni EKOLOZI POZDRAVILI PODIZANJE BISTE ĐORĐIJA TOMOVIĆA NA BERANKRŠU
Spomenik Tomoviću na Berankršu Počast borcu za čist vazduh Građanski aktivista Gojko Cimbaljević potvrdio je juče da je bio prisutan prilikom postavljanja biste Đorđija Tomovića na Berankršu, ističući da je ponosan zbog toga
Dan - novi portal
Pred­vo­đe­ni Eko­lo­škim po­kre­tom „Ozon“ iz Nik­ši­ća broj­ni po­je­din­ci i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je oci­je­ni­le su da po­sta­vlja­nje bi­ste Đor­đi­ja To­mo­vi­ća, po­zna­tom kao djed Đo­šo, na uz­vi­še­nju Be­ran­krš, pred­sta­vlja ci­vi­li­za­cij­ski čin i do­pri­nos bu­đe­nju svi­je­sti za oču­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne. Oni su, uz pod­sje­ća­nje da je To­mo­vić naj­sta­ri­ji mje­šta­nin Be­ran­se­la ko­ji se su­pro­sta­vljao iz­grad­nji re­gi­o­nal­ne de­po­ni­je na lo­ka­li­te­tu Va­so­ve vo­de, na­gla­si­li da se ra­di o čo­vje­ku ko­ji je svo­jim hra­brim i ča­snim dr­ža­njem za­du­žio či­ta­vu Cr­nu Go­ru i da je kao ta­kav za­slu­žio da mu se po­dig­ne traj­no obi­ljež­je.
- Cje­lo­kup­na cr­no­gor­ska i ši­ra jav­nost je go­di­na­ma bi­la upo­zna­ta ka­ko se na­rod Be­ran­se­la ju­nač­ki bo­rio za ele­men­tar­no pra­vo - pra­vo na čist va­zduh, na na­čin što se su­pro­sta­vljao iz­grad­nji re­gi­o­nal­ne de­po­ni­je na lo­ka­li­te­tu Va­so­ve vo­de. Mje­šta­ni Be­ran­se­la su iz te bor­be iza­šli kao po­bjed­ni­ci, do­ka­zu­ju­ći da su bi­li u pra­vu. Pra­vi he­roj u toj bor­bi bio je de­ve­de­set­še­sto­go­di­šnji Đor­đi­je To­mo­vić, ko­ji je za­jed­no sa kom­ši­ja­ma i osta­lim ak­ti­vi­sti­ma sta­vljao do zna­nja da je za oču­va­nje zdra­vlja svo­ga po­tom­stva spre­man i ži­vot da. Za­to smo i po­kre­nu­li ak­ci­ju za iz­grad­nju nje­go­vog spo­me­ni­ka od bron­ze u pri­rod­noj ve­li­či­ni. Ra­du­je nas što je ta bi­sta, po­sli­je vi­še­mje­seč­nog če­ka­nja, po­sta­vlje­na u Be­ran­se­lu, jer će ona bi­ti tra­jan sim­bol gra­đan­skog ot­po­ra sve­mu što ne­ga­tiv­no uti­če na ži­vot­nu sre­di­nu i zdra­vlje lju­di. Za­to ovaj čin zdu­šno po­zdra­vlja­mo, uz že­lju da Cr­na Go­ra u pra­vom smi­slu po­sta­ne eko­lo­ška dr­ža­va – na­gla­sio je Alek­san­dar Pe­ro­vić, di­rek­tor Eko­lo­škog po­kre­ta „Ozon“.
Đor­đi­je To­mo­vić se upo­ko­jio 27. ju­la 2015. go­di­ne. Za­hva­lju­ju­ći ak­ci­ji Eko­lo­škog dru­štva „Ozon“ i mje­šta­na Be­ran­se­la bi­sta le­gen­dar­nom Đo­šu je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci ura­đe­na u Sr­bi­ji i na­kon to­ga do­pre­mlje­na u Be­ran­se­lo. Iz­li­va­nje bi­ste, rad aka­dem­skog sli­ka­ra Lu­ke Ra­do­je­vi­ća, je ko­šta­lo 6.500 do­la­ra. Mje­šta­ni is­ti­ču da su od nad­le­žnih or­ga­na tra­ži­li da za­jed­nič­ki, uz iz­da­va­nje do­zvo­le, pro­na­đu lo­ka­ci­ju za po­sta­vlja­nje bi­ste. Me­đu­tim, ka­ko na­vo­de, ne­ko je u me­đu­vre­me­nu na­šao za shod­no da spo­men -obi­ljež­je po­sta­vi na Be­ran­kr­šu.
- Ru­ko­vod­stvo mje­sne za­jed­ni­ce ni­je upo­zna­to ko je po­sta­vio bi­stu na Be­ran­kr­šu. To je naj­vje­ro­vat­ni­je ura­dio ne­ko ko je sma­trao da toj bi­sti ni­je mje­sto u ne­kom od po­dru­ma ne­go na vid­nom mje­stu. Ne že­li­mo da ko­men­ta­ri­še­mo na­čin ka­ko je do­šlo do po­sta­vlja­nja bi­ste, ali mo­ra­mo da is­tak­ne­mo da je Đor­đi­je To­mo­vić bio sim­bol na­še bor­be za spas Va­so­vih vo­da i oču­va­nje na­šeg zdra­vlja i zdra­vlja na­šeg po­tom­stva. Do­volj­no je pod­sje­ti­ti da je djed Đo­šo, le­gao is­pred po­li­cij­skih vo­zi­la bra­ne­ći svo­jim ti­je­lom da se na Va­so­vim vo­da­ma is­to­va­ra sme­će i shva­ti­ti da se ra­di­lo o lič­no­sti ko­ja za­slu­ži­je traj­no sje­ća­nje i po­što­va­nje. Osta­lo je za­pam­će­no da je pred kraj ži­vo­ta ka­zao da mu je naj­ža­li­je što ne­će do­če­ka­ti da vi­di ka­ko se umje­sto de­po­ni­je na Va­so­vim vo­da­ma pra­vi iz­le­ti­šte – na­gla­si­li su iz ru­ko­vod­stva mje­sne za­jed­ni­ce Be­ran­se­lo, is­ti­ču­ći da ovih da­na kroz nji­ho­vo na­se­lje kru­ži pje­sma: „ Sa vi­si­ne Đor­đi­je nad­gle­da/ eko­lo­škog da li ima re­da./On je sim­bol bor­be i ot­po­ra/ ko­ga sla­vi Cr­na Go­ra“.
Gra­đan­ski ak­ti­vi­sta Goj­ko Cim­ba­lje­vić po­tvr­dio je ju­če da je bio pri­su­tan pri­li­kom po­sta­vlja­nja bi­ste Đor­đi­ja To­mo­vi­ća na Be­ran­kr­šu, is­ti­ču­ći da je po­no­san zbog to­ga.
- Još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci od nad­le­žnih or­ga­na je tra­že­no da iz­da­ju do­zvo­lu za po­sta­vlja­nje bi­ste Đor­đi­ja To­mo­vi­ća, čo­vje­ka či­je su sli­ke, na­pra­vlje­ne pri­li­kom pro­te­sta u Be­ran­se­lu, ob­i­šle svi­jet. Me­đu­tim, nad­le­žni su odu­go­vla­či­li da to ura­de. Za­to smo ri­je­ši­li da bi­stu ko­nač­no po­sta­vi­mo na Be­ran­kr­šu, kao bi traj­no svje­do­či­la o bor­bi pra­ved­ni­ka, ko­ji su tra­ži­li pra­vo na čist va­zduh. Sma­tram da ni­ko ne bi tre­ba­lo da po­sta­vlja pi­ta­nje za­što je bi­sta po­sta­vlje­na ta­mo, jer svud po Cr­noj Go­ri po­sto­je obi­ljež­ja ko­ja su mno­go ma­nje zna­čaj­na od ovog je­din­stve­nog sim­bo­la za oču­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne – is­ta­kao je Cim­ba­lje­vić.D.J.


Naj­sta­ri­ji osu­đe­nik

Ras­po­lo­ži­vi po­da­ci uka­zu­ju da je Đor­đi­je To­mo­vić, je­dan od naj­sta­ri­jih sta­nov­ni­ka Cr­ne Go­re ko­me je sud iz­re­kao za­tvor­sku ka­znu. Pod­ruč­ni or­gan za pre­kr­ša­je u Be­ra­na­ma do­nio je 28.06.2013. go­di­ne rje­še­nje pro­gla­ša­va­ju­ći de­ve­de­set­še­sto­go­di­šnjeg To­mo­vi­ća kri­vim zbog to­ga što je stao is­pred ka­mi­o­na Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća one­mo­gu­ća­va­ju­ći im da is­to­va­re sme­će na de­po­ni­ji Va­so­ve vo­de. Nje­ga je po­me­nu­ti or­gan zbog na­zna­če­ne rad­nje ka­znio nov­ča­nom ka­znom od 200 eura. S ob­zi­rom da To­mo­vić ni­je htio da pla­ti na­zna­če­nu ka­znu, ona je za­mi­je­nje­na ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju od osam da­na. On je ta­da do­bio po­ziv u kom se na­vo­di da je du­žan da se u ro­ku od osam da­na ja­vi Pod­ruč­nom or­ga­nu za pre­kr­ša­je u Be­ra­na­ma ra­di upu­ći­va­nja na iz­dr­ža­va­nje ka­zne za­tvo­ra. Ipak, dejd Đo­šo ni­je oti­šao u za­tvor, jer su, ka­ko je sam na­vo­dio, nad­le­žni, naj­vje­ro­vat­ni­je, pro­ci­je­ni­li da bi to bio ne­za­pam­ćen skan­dal.
- Već dvi­je go­di­ne sva­ki dan oče­ku­jem da do­ću da me od­ve­du u za­tvor. Me­đu­tim, to do sa­da ni­je­su ura­di­li, iako je su­di­ja do­nio rje­še­nje da se na­đem iza re­še­ta­ka. Iz­gle­da ih je ubi­la sra­mo­ta, pa zbog to­ga ne do­la­ze da sto­go­di­šnjem star­cu sta­ve li­si­ce na ru­ke. No, da i do­đu ja im se ne­ću opi­ra­ti, jer sam sa mo­jim kom­ši­ja­ma uspio da se iz­bo­rim da na­še po­tom­stvo ži­vi u zdra­voj ži­vot­noj sre­di­ni-na­vo­dio je To­mo­vić, sa­mo mje­sec da­na uoči smr­ti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"