Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-11-20 SREDNJA STRUČNA ŠKOLA REALIZUJE PROJEKAT MEDIJACIJE
Radionice bile dobro posjećene Javno progovoriti o vršnjačkom nasilju Djeca treba da shvate da ne treba da trpe nasilje i da je najbolje i, ujedno, jedino rješenje da slobodno i javno progovore o problemu koji imaju – naglašava Veljko Dedeić
Dan - novi portal
BI­JE­LO PO­LjE - Sred­nja struč­na ško­la po­če­la je sa re­a­li­za­ci­jom pro­jek­ta ,,Vr­šnjač­ka me­di­ja­ci­ja – pre­ven­ci­ja vr­šnjač­kog na­si­lja u ško­la­ma”. Pro­je­kat je fi­nan­si­ran od Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja – Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću. No­si­lac pro­jek­ta je Sred­nja struč­na ško­la i on će bi­ti re­li­zo­van na­red­nih šest mje­se­ci.
– Op­šti cilj na­šeg pro­jek­ta je do­pri­nos sma­nje­nju ma­lo­ljet­nič­ke de­lin­kven­ci­je, su­zbi­ja­nju po­ja­ve zlo­sta­vlja­nja, za­ne­ma­ri­va­nja, is­ko­ri­šća­va­nja i dru­gih ob­li­ka na­si­lja me­đu ma­lo­ljet­ni­ci­ma, kao i una­pre­đe­i­va­nje psi­ho­so­ci­jal­nih vje­šti­na u rje­ša­va­nju kon­fli­ka­ta mir­nim pu­tem, od­no­sno me­di­ja­ci­jom – ka­že pro­fe­sor Ni­ko­la Si­mo­vić, je­dan od uče­sni­ka pro­jek­ta.
Ka­ko je do­dao, spe­ci­fič­ni cilj pro­jek­ta je sma­nje­nje ste­pe­na ne­pri­hva­tlji­vog po­na­ša­nja kod dje­ce u ri­zi­ku i kva­li­tet­ni­ja re­so­ci­ja­li­za­ci­je dje­ce ko­ja su u su­ko­bu sa za­ko­nom.
Cilj­na gru­pa pro­jek­ta su uče­ni­ci pr­vog i dru­gog raz­re­da sred­nje ško­le i uče­ni­ci osmog i de­ve­tog raz­re­da osnov­ne ško­le, ali i pro­svjet­ni rad­ni­ci iz sred­njih i osnov­nih ško­la i čla­no­vi ro­di­telj­skog sa­vje­ta. Kao in­di­rekt­nu cilj­nu gru­pu Si­mo­vi­će je ozba­čio sve gra­đa­ne sa pod­ruč­ja bje­lo­polj­ske op­šti­ne.
U Sred­njoj struč­noj ško­li je već odr­ža­na pr­va tri­bi­na u sklo­pu ovog pro­jek­ta, na ko­joj su uče­stvo­va­li pro­fe­sor Ra­fet Mu­lić, ko­or­di­na­tor pro­jek­ta, i nje­go­ve ko­le­ge Velj­ko De­de­ić, Ra­do­man Če­čo­vić i Ni­ko­la Si­mo­vić, ko­ji su go­vo­ri­li o vr­šnjač­kom na­si­lju i na­či­nu rje­ša­va­nja su­ko­ba. Bi­će odr­ža­ne još dvi­je tri­bi­ne u Gim­na­zi­ji ,,Mi­lo­je Do­bra­ši­no­vić” i Sred­njoj Elek­tro-eko­nom­skoj ško­li, a bi­će or­ga­ni­zo­va­ne i ra­di­o­ni­ce.
Velj­ko De­de­ić na­gla­ša­va da je na­si­lje me­đu vr­šnja­ci­ma ozbi­ljan pro­blem, ko­ji tra­ži ozbi­ljan pri­stup. On kao po­seb­no va­žne is­ti­če po­sle­di­ce ko­je osje­ća­ju dje­ca nad ko­jom se vr­ši na­si­lje, a to su usa­mlje­nost, pre­stra­še­nost, te­ško­će u us­po­sta­vlja­nju bli­skih pri­ja­telj­sta­va i sl. On je is­ta­kao da je naj­o­sje­tlji­vi­ji uz­rast od če­tvr­tog do osmog raz­re­da osnov­ne ško­le.
– Va­žno je shva­ti­ti da dje­ca ko­ja su iz­lo­že­na vr­šnjač­kom na­si­lju vr­lo te­ško mo­gu sa­ma da se iz­bo­re s tim. Tu je neo­p­hod­na po­moć od­ra­slih, pri­je svih ro­di­te­lja, na­stav­ni­ka i dru­gih struč­nih li­ca u ško­li i cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad – ka­zao je De­de­ić.
On je na­gla­sio da dje­ca tre­ba da shva­te da ne tre­ba da tr­pe na­si­lje i da je naj­bo­lje i, ujed­no, je­di­no rje­še­nje da slo­bod­no i jav­no pro­go­vo­re o pro­ble­mu ko­ji ima­ju.
– Cilj ovog pro­jek­ta je upra­vo da se skre­ne pa­žnja na ovaj pro­blem i da se uka­že dje­ci ka­ko mo­že da se iza­đe iz nje­ga – za­klju­čio je De­de­ić.
Ak­tiv­nu ulo­gu u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta ima­ju i uče­ni­ce ko­je su uče­stvo­va­le u ra­di­o­ni­ca­ma, a jed­na od njih je Do­ris Mr­vo­še­vić, uče­ni­ca Sred­nje struč­ne ško­le. Ona ka­že da su u nje­noj ško­li naj­pri­sut­ni­je dvi­je vr­ste na­si­lja: fi­zič­ko i ver­bal­no. Ona is­ti­če da na­sil­nik mo­že da bu­de ne­ko ko je pret­hod­no i sam bio žr­tva na­si­lja.
– Ako je u pi­ta­nju ozbilj­ni­je na­si­lje, prak­sa je da se to pri­ja­vlju­je upra­vi, ako ni­je on­da uče­ni­ci sa­mi re­a­gu­ju i rje­ša­va­ju na­sta­le pro­ble­me – re­kla je Mr­vo­še­vi­će­va i do­da­la da je ve­o­ma pri­sut­no i so­ci­jal­no mo­ti­vi­sa­no ogo­va­ra­nje.
I uče­ni­ca Sred­nje struč­ne ško­le De­ni­sa Av­dić je jed­na od uče­sni­ca ra­di­o­ni­ce. Ona je is­ta­kla da je u ško­la­ma pri­sut­no fi­zič­ko na­si­lje, po­seb­no kod uče­ni­ka mu­škog po­la, a „kod dje­vo­ja­ka su to vi­še gla­si­ne i ogo­va­ra­nje”.
– Na­sil­ni­ci obič­no že­le da po­ka­žu svo­ju sna­gu nad sla­bi­ji­ma od se­be – pri­mje­ću­je ona.
Is­ti­če da su to uglav­nom lo­ši­ji uče­ni­ci, ko­ji su već iz­ba­če­ni iz ško­le ili ne­re­dov­no po­ha­đa­ju na­sta­vu. Žr­tva­ma sa­vje­tu­je da jav­no pro­go­vo­re o na­si­lju jer je to je­di­ni na­čin da do­bi­ju ade­kvat­nu po­moć.
M.N.


Vri­je­đa­nje i oma­lo­va­ža­va­nje

PLAV -Or­ga­ni­za­ci­ja SOS te­le­fo­na za že­ne i dje­cu žr­tve na­si­lja u Osnov­noj ško­li „Haj­ro Šah­ma­no­vić” odr­ža­la je se­ri­ju ra­di­o­ni­ca na te­mu „Vr­šnjač­ko na­si­lje”. Ra­di­o­ni­ce su ra­đe­ne sa raz­li­či­tim uz­ra­sti­ma, uče­ni­ci­ma še­stog, sed­mog i de­ve­tog raz­re­da.
Ko­or­di­na­tor­ka SOS te­le­fo­na Esme­ral­da Šu­va­kić ka­že da su dje­ca sva­ko­dnev­no iz­lo­že­na ne­kom vi­du na­si­lja, a na ra­di­o­ni­ca­ma su ve­o­ma kon­struk­tiv­no sa­ra­đi­va­la, da­va­la svo­ja mi­šlje­nja, pred­la­ga­la na­čin ka­ko da se su­zbi­je ovaj pro­blem ili sve­de na mi­ni­mum.
- Dra­go nam je što su na­u­či­li ka­ko da re­a­gu­ju, ka­ko da se iz­bo­re, po­mog­nu dru­gi­ma i sa­mi se­bi. Na­ša or­ga­ni­za­ci­ja se po­seb­no za­hva­lju­je di­rek­to­ru ško­le Me­du Mar­ki­ši­ću za otvo­re­nu sa­rad­nju –is­ta­kla je Šu­va­ki­će­va.
Asi­sten­ti­ca u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji Ni­na Ko­le­no­vić ka­že da je je­dan dio uče­ni­ka is­pri­čao da od­nos po­je­di­nih na­stav­ni­ka ni­je u skla­du sa pro­fe­si­jom, te da zbog to­ga mno­gi uče­ni­ci u na­stav­ni­ci­ma vi­de od­re­đe­nu do­zu stra­ha i ne do­ži­vlja­va­ju ih na pra­vi na­čin.
- Uče­ni­ci ka­žu da ih po­je­di­ni nastavni­ci vri­je­đa­ju i oma­lo­va­ža­va­ju, i da se zbog to­ga osje­ća­ju po­ni­že­no. Do­šli smo do za­ključ­ka da je po­treb­no da se cje­lo­kup­ni škol­ski si­stem uklju­či u rje­šava­nje ovog i pro­ble­ma vr­šnjač­kog na­si­lja – ka­že Ko­le­no­vi­će­va. N.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"