Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN OPŠTINE CETINJE ZA PROŠLU GODINU, SDP ZAMJERIO VLADAJUĆOJ GARNITURI Zadužili se 10.000, a plate ipak kasne Nikola Đurašković (SDP) kazao je da se poslednji završni račun, nažalost, ni po čemu ne razlikuje od prethodnih jer nema ni novih radnih mjesta, ni razvoja, ali ima novog zaduženja od 10 miliona eura Nijesam saglasan sa ocjenom da se Prestonica zadužila za još 10 miliona jer smo sanacionim planom prevazišli, odnosno reprogramirali određene kreditne obaveze, rekao je Momčilo Martinović (DPS)
Dan - novi portal
CE­TI­NjE – Od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Ce­ti­nje na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­li su za­vr­šni ra­čun bu­dže­ta lo­kal­ne upra­ve za 2015. go­di­nu. Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je Zo­ran Jo­vi­će­vić ka­zao je da je pred­log za­vr­šnog ra­ču­na ura­đen u skla­du za svim za­kon­skim pro­pi­si­ma, te da je bu­džet osta­vren u iz­no­su od 17.349.816 eura, od­no­sno 98,19 od­sto.
– Do­bi­li smo 10.000 eura za re­a­li­za­ci­ju sa­na­ci­o­nog pla­na ko­ji smo re­a­li­zo­va­li sko­ro sa mak­si­mal­nim ostva­re­njem. Po­vu­kli smo 670 hi­lja­da eura kre­dit­nih sred­sta­va za po­če­tak ra­do­va na po­bolj­ša­nju vo­do­snab­di­je­va­nja, a od­ra­di­li smo i fak­to­ring za pre­va­zi­la­že­nje te­ku­ćih oba­ve­za. Iz bu­dže­ta re­pu­bli­ke, što nam je ov­dje če­sto spo­či­ta­va­no, do­bi­li smo sa­mo 53.274 eura.
Što se ti­če ras­hod­ne stra­ne izvdo­jio bih či­nje­ni­cu da su is­pla­će­ne sve za­ra­de, kao i sve osta­le oba­ve­ze i dru­ga po­tra­ži­va­nja pre­ma upo­sle­ni­ma, kao i od­bo­r­ni­ci­ma, ra­znim ko­mi­si­ja­ma…. Ta­ko­đe, ured­no upla­ću­je­mo po­re­ze i do­pri­no­se i ured­no vra­ća­mo oba­ve­ze pre­ma ugo­vo­ru o re­pro­gra­mu. Is­ta­kao bih i re­a­li­za­ci­ju so­ci­jal­nog pro­gra­ma, ali i znat­na sred­stva ko­ja su iz­dvo­je­na za sa­na­ci­ju na­ših jav­nih pred­u­ze­ća, za sport, raz­ne NVO i po­je­din­ce, kao i sred­stva za ka­pi­tal­ne iz­dat­ke u iz­no­su od 1.273.000 za ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu, gra­đe­vin­ske objek­te, sa­o­bra­ćaj­ni­ce i ku­po­vi­nu di­je­la imo­vi­ne „Ko­šu­te” – ka­zao je Jo­vi­će­vić.
Od­bor­nik SDP-a Ni­ko­la Đu­ra­ško­vić re­kao je da se po­sled­nji za­vr­šni ra­čun, na­ža­lost, ni po če­mu ne raz­li­ku­je od pret­hod­nih jer ne­ma ni no­vih rad­nih mje­sta, ni raz­vo­ja, ali ima no­vog za­du­že­nja od 10 mi­li­o­na eura.
– Za­to me iz­ne­na­đu­je pri­ča go­spo­di­na Jo­vi­će­vi­ća o uspje­šno­sti lo­kal­ne upra­ve, kva­li­tet­noj sa­na­ci­ji i sta­bi­li­za­ci­ji fi­nan­si­ja. Na­dam se da ste vi iz­ra­ču­na­li da su vam te­ku­ći pri­ho­di, mi­mo do­na­ci­ja, kre­di­ta, tran­sfe­ra i Ega­li­za­ci­o­nog fon­da, ne­pu­nih mi­li­on eura. Ako mi ka­že­te da je od 17 mi­li­o­na bu­dže­ta, od­no­sno od se­dam i se­dam­sto, uspjeh ostva­ri­ti mi­li­on te­ku­ćih pri­ho­da, ja ću se ozbilj­no za­mi­sli­ti nad svim onih što sam pret­hod­nih go­di­na ov­dje go­vo­rio. Ali svi ov­dje do­bro zna­mo da to ne sa­mo da ni­je uspjeh ne­go je da­le­ko od uspje­ha. Kre­dit od 10 mi­li­o­na ko­ji ste uze­li ja­sno ka­že da je za sa­na­ci­ju jav­nih fi­nan­si­ja. Da­kle, ne­če­mu što je do­bro ne tre­ba sa­na­ci­ja. Pi­tam se, ako ste sa 10 mi­li­o­na sta­bi­li­zo­va­li jav­ne fi­nan­si­je, za­što opet za­po­sle­ni­ma u pre­sto­ni­ci ka­sne pla­te. Stra­šno je va­žno da ba­ra­ta­mo či­nje­ni­ca­ma jer ov­dje go­vo­ri­mo o uspje­hu gra­da ko­ji du­gu­je 20 mi­li­o­na – ka­zao je Đu­ra­ško­vić, na­gla­siv­ši ka­ko se na­da da na­red­ne go­di­ne to­kom pri­če o za­vr­šnom ra­ču­nu ne­će bi­ti pri­če o ka­šnje­nju pla­ta ne­go da će se ured­no is­pla­ći­va­ti.
Uz po­hva­le na pred­log za­vr­šnog ra­ču­na, od­bor­nik DPS-a Mom­či­lo Mar­ti­no­vić ka­zao je da ni­je sa­gla­san sa ocje­nom da se pre­sto­ni­ca za­du­ži­la za još 10 mi­li­o­na „jer smo sa­na­ci­o­nim pla­nom pre­va­zi­šli, od­no­sno re­pro­gra­mi­ra­li od­re­đe­ne kre­dit­ne oba­ve­ze”.
– Dug se da­kle ni­je uve­ćao, ne­go je re­fi­nan­si­rao od­re­đe­ne oba­ve­ze – ka­zao je Mar­ti­no­vić.
Od­bor­nik SDP-a Mir­ko Sta­nić ka­zao je da je dug pre­sto­ni­ce 2011. go­di­ne bio ne­kih pet do šest mi­li­o­na, a da je on na od­bo­r­nič­ko pi­ta­nje pri­je ot­pi­li­ke go­di­nu i po do­bio od­go­vor da pre­sto­ni­ca du­gu­je 14 mi­li­o­na eura.
– Po­što se tač­ka zva­la kre­dit­no za­du­že­nje pre­sto­ni­ce na 10 mi­li­o­na, 15. ma­ja 2015. go­di­ne smo po­di­gli kre­dit, a ne ni­ka­kvu po­moć ili re­fi­nan­si­ra­nje – ka­zao je Sta­nić is­ti­ču­ći da op­šti­na Ce­ti­nje da­nas spa­da u red naj­za­du­že­ni­jih op­šti­na u Cr­noj Go­ri jer je, ka­ko je re­kao, njen fi­skal­ni ka­pa­ci­tet za vra­ća­nje du­go­va ubje­dlji­vo naj­ma­nji od svih op­šti­na ko­je su to­li­ko du­žne. Z.P.


Dis­pro­por­ci­ja u za­ra­da­ma

U na­stav­ku sjed­ni­ce od­bor­ni­ci su raz­ma­tra­li od­lu­ke o za­ra­da­ma lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra, te pri­ma­nji­ma lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Obra­zla­žu­ći od­lu­ke, se­kre­tar za fi­nan­si­je Zo­ran Jo­vi­će­vić is­ta­kao je da je lo­kal­na upra­va po­stu­pi­la u skla­du sa za­ko­nom.
– Sa­gla­si­li smo se da star­je­ši­na­ma sma­nji­mo ko­e­fi­ci­jent, me­đu­tim, što se ti­če eks­pert­skog i iz­vr­šnog ka­dra, tu ni­smo ne­go smo osta­vi­li ona­ko ka­ko je za­kon li­mi­ti­rao i tu smo da­li mak­si­mal­ne ko­e­fi­ci­jen­te. Uz to, is­ko­ri­sti­li smo mo­guć­nost ko­ju za­kon do­zvo­lja­va – da da­mo do­da­tak na za­ra­de va­tro­ga­sci­ma spa­si­o­ci­ma zbog ote­ža­nih uslo­va ra­da i na­mje­šte­ni­ci­ma sa naj­ni­žim ko­e­fi­ci­jen­ti­ma. Va­tro­ga­sci­ma ide do­da­tak do 15 od­sto, a na­mje­šte­ni­ci­ma sa naj­ma­njim ko­e­fi­ci­jen­tom do 10 po­sto – ka­zao je Jo­vi­će­vić.
Iz od­bor­nič­kih klu­pa SDP-a ču­lo se mi­šlje­nje da od­lu­ka po­ka­zu­je ogrom­nu dis­pro­por­ci­ju u za­ra­da­ma iz­me­đu ru­ko­vo­de­ćeg ka­dra i slu­žbe­ni­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"