Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPOZICIJA NEZADOVOLJNA TROGODIŠNJIM UČINKOM LOKALNE VLASTI
Dom revolucije još čeka rekonstrukciju Reprogramirana i obećanja i dugovi Koliko Opština Nikšić duguje ne zna se ni danas. Da li 30 ili 40 miliona eura enigma je i za nadležne organe, a nema nikakve odgovornosti za posrnuće i nesavjestan rad – rekao je Arsenije Lalatović
Dan - novi portal
Pro­šle su tri go­di­ne od ka­da je Nik­šić do­bio no­vu lo­kal­nu upra­vu, a ma­lo to­ga se pro­mi­je­ni­lo u gra­du, sma­tra opo­zi­ci­ja ko­ja je, ima­ju­ći u vi­du da­ta obe­ća­nja, ne­za­do­volj­na uči­nje­nim. Na­kon iz­bo­ra lo­kal­ni par­la­ment, ko­ji je ta­da for­mi­ra­la ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) i So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je(SDP), kon­sti­tu­i­san je kra­jem mar­ta 2013, a funk­ci­ju pr­vog čo­vje­ka op­šti­ne sko­ro mje­sec ka­sni­je pre­u­zeo je fun­ci­o­ner DPS-a i ta­da di­rek­tor Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj Ve­se­lin Gr­bo­vić. Vlast u gra­du pod Tre­bje­som i pri­je njih u ru­ka­ma je ima­la ista ko­a­li­ci­ja, pa su iz­bo­ri do­ni­je­li sa­mo per­so­nal­nu pro­mje­nu u op­štin­skim fo­te­lja­ma i di­je­lom u skup­štin­skim klu­pa­ma.
Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta, u ime No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, Mar­ko Ko­va­če­vić ka­že da je na­ja­vlji­va­no mno­go to­ga, ali da je ma­lo šta re­li­zo­va­no.
– U su­šti­ni, u pro­te­kle tri go­di­ne no­ve-sta­re vla­sti sa­mo su re­pro­gra­mi­ra­na obe­ća­nja, kao i du­go­vi. U pro­te­kle tri go­di­ne DPS je uspio da odr­ži kon­ti­nu­i­tet iz vre­me­na svo­jih pret­hod­ni­ka. Dug op­šti­ne ni­je sma­njen, sa­mo je re­pro­gra­mi­ran, s tim što smo ima­li još ne­ko­li­ko kre­dit­nih za­du­že­nja od ko­jih se ve­ći­na od­no­si­la na is­pla­te za­o­sta­lih za­ra­da za­po­sle­ni­ma u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Ži­vot i stan­dard gra­đa­na ni­je po­bolj­šan, a pred­sjed­nik op­šti­ne je uspio sa­mo se­bi da po­ve­ća pla­tu. Ču­ve­ni ko­lek­tor za ot­pad­ne vo­de i da­lje ni­je za­vr­šen i te­ško da će to bi­ti do kra­ja ovog man­da­ta, a sje­ti­mo se da je to pred­iz­bor­no obe­ća­nje od pri­je vi­še od de­set go­di­na. Od ta­da su pro­šla če­ti­ri iz­bor­na ci­klu­sa na lo­kal­nom ni­vou – sma­tra Ko­va­če­vić.
Isto obe­ća­nje Nik­ši­ća­ni su, ka­ko ka­že, ima­li i u ve­zi sa Do­mom re­vo­lu­ci­je, a to je i jed­no od pr­vih obe­ća­nja DPS-a od ka­da su ofor­mi­li par­ti­ju, a na či­je se is­pu­nje­nje če­ka pu­nih 27 go­di­na. Ko­va­če­vić da­lje na­vo­di da su no­voj-sta­roj vla­sti gra­da tre­ba­la čak tri man­da­ta da re­no­vi­ra sa­lu „18.sep­tem­bar”, a ka­da se to na­po­kon i do­go­di­lo na in­si­sti­ra­nje DF-a u te pro­sto­ri­je pre­mje­šte­no je Nik­šić­ko po­zo­ri­šte.
– Se­dam go­di­na su pro­sto­ri­je naj­sta­ri­jeg grad­skog po­zo­ri­šta u Cr­noj Go­ri bi­le u pro­sto­ri­ja­ma vla­da­ju­će par­ti­je, što je pre­se­dan u Evro­pi i svi­je­tu, dok od­bor­ni­ci DF-a ni­su iz­vr­ši­li pri­ti­sak da se one pre­mje­ste. Ta­ko­đe, Gr­bo­vić je obe­ćao da će do kra­ja man­da­ta Nik­šić­ko po­zo­ri­šte pre­ći u rang pro­fe­si­o­nal­nog, što se, iz­vje­sno je, ne­će do­go­di­ti – ka­te­go­ri­čan je Ko­va­če­vić.
Od­bor­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne, ko­ji je ta­ko­đe član DF-a, Ar­se­ni­je La­la­to­vić u ni­zu vi­še­de­ce­nij­skih obe­ća­nja vla­sti is­ti­če ono ko­je se od­no­si na Dom re­vo­lu­ci­je. On pod­sje­ća da za to zda­nje, u gra­du po­zna­to kao „pla­va grob­ni­ca”, lo­kal­na vlast sa­da na­ja­vlju­je ki­ne­ske i in­ve­sti­to­re sa Bli­skog is­to­ka.
– Od mno­gih obe­ća­nja po­sto­je­ća tr­pi-kr­pi ko­a­li­ci­ja uspje­la je da za­kr­pi ru­pe u užem grad­skom je­zgru, dok su pri­grad­ska na­se­lja za nji­ho­vu kr­plje­vi­nu špan­ska se­la, a o uda­lje­ni­jim mje­sti­ma op­šti­ne iz­li­šno je i tro­ši­ti ri­je­či. Po­zi­tiv­no je što je ba­zen ob­no­vljen, ali je Nik­šić imao taj obje­kat i pri­je tri­de­set go­di­na, pa pret­po­sta­vljam da je atu­el­na vlast ot­kri­la to­plu vo­du či­nje­ni­com da grad da­nas ko­nač­no ima ba­zen u funk­ci­ji. Iz­grad­nja tr­ga obe­ća­va­na je uoči svih iz­bo­ra, a naj­bo­lje ogle­da­lo vla­sti i nji­ho­vih obe­ća­nja su če­sme na tr­gu ko­je neo­do­lji­vo pod­sje­ća­ju na kon­ti­nu­i­tet vla­sti – ka­že La­la­to­vić ko­ji sma­tra da je „lo­kal­na vlast plod po­li­tič­ke ko­rup­ci­je”.
La­la­to­vić na­gla­ša­va da je vlast na­ja­vlji­va­la ozbilj­ne in­ve­sti­to­re, a umje­sto to­ga Nik­šić je i da­lje me­đu naj­ve­ćim ko­ri­sni­ci­ma „si­ro­tinj­skog” Ega­li­za­ci­o­nog fon­da. Umje­sto u pro­iz­vod­nim ha­la­ma, is­ta­kao je on, za­po­šlja­va se u or­ga­ni­ma op­šti­ne i nje­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma. Naj­ve­ći broj tih za­po­sle­nih „pro­iz­vod su be­za­ko­nja i po­li­tič­ke ko­rup­ci­je” što, ka­ko na­vo­di, po­tvr­đu­je i od­lu­ka Uprav­ne in­spek­ci­je po ko­joj je 90 tih rad­ni­ka do­bi­lo ot­ka­ze.
– Ko­li­ki Op­šti­na Nik­šić du­gu­je ne zna se ni da­nas. Da li 30 ili 40 mi­li­o­na eura enig­ma je i za nad­le­žne or­ga­ne, a ne­ma ni­ka­kve od­go­vor­no­sti za po­sr­nu­će i ne­sa­vje­stan rad – pod­vla­či La­la­to­vić. B.B. - L.N.


Eko­lo­gi­ja i pri­vre­da za­bo­ra­vlje­ne obla­sti

U gra­du pod Tre­bje­som, sma­tra­ju na­ši sa­go­vor­ni­ci, ne­ma pro­mje­na ni u do­me­nu za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, a pri­vre­da je još vi­še stag­ni­ra­la u po­sled­nje tri go­di­ne. Ko­va­če­vić je na­gla­sio da Nik­šić ne­ma ri­je­šen pro­blem sa upra­vlja­njem ot­pa­dom, a lo­kal­na upra­va to i da­lje ra­di su­prot­no čla­nu 78 za­ko­na ko­ji ure­đu­je tu oblast u re­jo­nu Mi­slo­vog do­la, či­me ugro­ža­va­ju jav­ni in­te­res gra­đa­na.
– Kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na Nik­ši­ća ni­je po­bolj­šan i da­lje je na dje­lu sma­nje­nje bro­ja sta­nov­ni­ka i ise­lja­va­nje na­ših su­gra­đa­na. Po­da­ci sa bi­roa ra­da ni­su uop­šte obe­ća­va­ju­ći. I po­red šmin­ke ko­ju ova vlast nu­di, op­šti za­klju­čak je da je sta­nje u Nik­ši­ću i da­lje u pro­ce­su po­gor­ša­va­nja i da će i da­lje bi­ti dok god je na vla­sti DPS – ubi­je­đen je Mar­ko Ko­va­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"