Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ CENTRA ZA SEOSKI RAZVOJ INSISTIRAJU DA SE ZAUSTAVI DEVASTACIJA IZLETIŠTA BRATIMIN VIR
Izgradnjom vodovoda uništene pješačke staze Tačno je da dio trase vodovoda prolazi iznad Bratiminog vira i zato je na tom potezu došlo do određenih oštećenja zemljišta, pa predlažemo da se svi zajednički pridružimo akciji sanacije oštećenog – poručili su iz režijskog odbora za izgradnju vodovoda Nadležne upozoravamo da se ni po koju cijenu ne dozvoli sječa stogodišnjih stabala na putu ka lokalitetu Bratimin vir – istakli su iz Centra za seoski razvoj
Dan - novi portal
PET­NjI­CA – U ci­lju oču­va­nja pri­rod­nih bla­go­de­ti Bi­ho­ra iz NVO Cen­tar za se­o­ski raz­voj upu­ti­li su apel da se po­klo­ni pu­na pa­žnja oču­va­nju iz­le­ti­šta Bra­ti­min vir ko­je se na­la­zi u di­je­lu ri­je­ke Pop­če. Is­ta­kli su da je pri­li­kom iz­grad­nje vo­do­vo­da sa Mu­rov­skog vre­la do­šlo do ošte­će­nja pri­la­znih pu­te­va i da je neo­p­hod­no pred­u­ze­ti od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se pje­šač­ke sta­ze vra­ti­le u pr­vo­bit­no sta­nje.
-Vred­nu­ju­ći pri­rod­no bo­gat­stvo Bi­ho­ra, Cen­tar za se­o­ski raz­voj je 2008. go­di­ne kre­nuo u iz­ra­du pje­šač­kih sta­za ši­rom op­šti­ne Pet­nji­ca. Ta­ko smo stvo­ri­li 60 ki­lo­me­ta­ra pje­šač­kih sta­za, od ko­jih ne­ke vo­de do naj­a­trak­tiv­ni­jeg mje­sta Bra­ti­min vir. Iz­ra­dom ste­pe­ni­šta i dr­ve­ne ogra­de niz vr­let­nu pa­di­nu, kao i mo­sta ko­ji otva­ra du­šu sva­kom ko ga vi­di, broj­nim do­ma­ćim i ino­stra­nim tu­ri­sti­ma smo omo­gu­ći­li da se su­o­če s lje­po­tom Bra­ti­mi­nog vi­ra. Na­ža­lost, mo­ra­mo kon­sta­to­va­ti da su pje­šač­ka sta­za i pri­laz ovom ra­ju pri­li­kom ra­do­va na vo­do­vo­du ošte­će­ni. Za­to ape­lu­je­mo na nad­le­žne u Op­šti­ni Pet­nji­ca i u Od­bo­ru za iz­grad­nju vo­do­vo­da da na­đu na­či­na da sa­ni­ra­mo po­me­nu­ta ošte­će­nja – na­ve­li su iz Cen­tra za se­o­ski raz­voj.
Ka­za­li su da se ne smi­je do­zvo­li­ti da se ičim po­re­me­ti pri­rod­na rav­no­te­ža na ovom pro­sto­ru.
-Mi smo do­sad da­va­li mak­si­mum ka­ko bismo oču­va­li pje­šač­ke sta­ze i kor­pe za sme­će u Mu­rov­skim lu­ka­ma. Za­to tra­ži­mo da na­šu ak­ci­ju po­dr­že i gra­đa­ni i nad­le­žne in­sti­tu­ci­je. Ta­ko­đe, nad­le­žne upo­zo­ra­va­mo da se ni po ko­ju ci­je­nu ne do­zvo­li sje­ča sto­go­di­šnjih sta­ba­la na pu­tu ka lo­ka­li­te­tu Bra­ti­min vir – is­ta­kli su iz Cen­ta­ra za se­o­ski raz­voj.
Iz re­žij­skog od­bo­ra za iz­grad­nju vo­do­vo­da sa­op­šti­li su da je tač­no da je pri­li­kom iz­vo­đe­nja ra­do­va do­šlo do ošte­će­nja ze­mlji­šta na lo­ka­li­te­tu Bra­ti­min vir. Oni su iz­ra­zi­li sprem­nost da po­dr­že sa­na­ci­ju tih ošte­će­nja, na­vo­de­ći da je i iz­grad­nja vo­do­vo­da od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za broj­ne sta­nov­ni­ke pet­njič­ke op­šti­ne.
-Pro­je­kat iz­grad­nje vo­do­vo­da po­čeo je da se re­a­li­zu­je još 2008. go­di­ne. Do­sad ni­je od­ra­đen ni tre­ći dio pla­ni­ra­nih po­slo­va. Za­to će se ra­do­vi i da­lje na­sta­vi­ti i tra­ja­će dok i zad­nji po­tro­šač ne do­bi­je vo­du, jer se na ovaj na­čin rje­ša­va pro­blem vo­do­snab­di­je­va­nja za oko 600 do­ma­ćin­sta­va. Do­sa­da­šnja vri­jed­nost iz­ve­de­nih ra­do­va pre­la­zi ci­fru od 160.000 eura. Tač­no je da dio tra­se vo­do­vo­da pro­la­zi iz­nad Bra­ti­mi­nog vi­ra i za­to je na tom po­te­zu do­šlo do od­re­đe­nih ošte­će­nja ze­mlji­šta.Tač­no je da je ovo je­dan od naj­ljep­ših pri­rod­nih pej­za­ža na­še op­šti­ne, ali je tač­no i to da u ci­lju za­dr­ža­va­nja mla­dih na se­lu mo­ra­mo obez­bi­je­di­ti kva­li­tet­no snab­di­je­va­nje vo­dom. Za­to pred­la­že­mo da se svi za­jed­nič­ki pri­dru­ži­mo ak­ci­ji sa­na­ci­je ošte­će­nog di­je­la Bra­ti­mi­nog vi­ra – po­ru­či­li su iz re­žij­skog od­bo­ra za iz­grad­nju vo­do­vo­da u mje­sti­ma Ja­vo­rov­sko vre­lo, Rad­man­ci, Jo­ho­vi­ce, Go­do­če­lje i Tu­ca­nje.D.J.

Fan­ta­stič­no mje­sto o ko­jem se pri­po­vije­da­ju le­gen­de
Bra­ti­min vir je fan­ta­stič­no mje­sto po­god­no za pje­ša­če­nje, slo­bod­no pe­nja­nje, ka­njo­ning, ali i za bi­ci­kli­zam, a uz ma­lo tru­da mo­gla bi se ospo­so­bi­ti sjaj­na po­vrat­na MTB sta­za ko­ja bi vo­di­la kroz šu­mu, de­snom stra­nom Pop­če, na­zad za Pet­nji­cu. Sta­za je mar­ki­ra­na i skroz je pri­stoj­no ure­đen te­ren do sa­mog vo­do­pa­da i klan­ca. Ka­ko je veoma ja­ko str­ma u za­vr­šnom di­je­lu, po­sta­vlje­na je ogra­da od obo­re­nih sta­ba­la, a u sa­mom klan­cu po­sto­je im­pro­vi­zo­va­ni mostići ko­jim uz do­sta opre­za mo­že­te pre­ći pre­ko Pop­če do skri­ve­nog i mo­žda naj­a­trak­tiv­ni­jeg kut­ka ove lo­ka­ci­je – li­je­pog oval­nog bazena iz­nad ko­ga se iz­di­žu vi­so­ke li­ti­ce a kroz otvor u sti­je­ni u vi­du oma­njeg vo­do­pa­da iz­bi­ja ri­je­ka ko­ja je pe­de­se­tak me­ta­ra iz­nad ne­sta­la u strmom uskom ponoru.
Mno­go le­gen­di se pri­po­vi­je­da o Bra­ti­min vi­ru. Ka­žu da je na ovom mje­stu ne­ka­da dav­no po­sto­ja­la pe­ći­na u ko­joj je bi­lo sa­kri­ve­no ve­li­ko bla­go. Bla­go je bi­lo ukle­to, pa se sva­ki trag gu­bio oni­ma ko­ji bi po­ku­ša­li da ga se do­mog­nu pro­bi­ja­ju­ći se do pe­ći­ne. Pri­ča se i da su dvi­je gor­štač­ke po­ro­di­ce bi­le u za­va­di, pa se sva­ki nji­hov su­sret za­vr­ša­vao u te­škim ra­na­ma, a ne­kad čak i ubi­stvi­ma. Ni­ko ni­je mo­gao da ih iz­mi­ri, sve do jed­nog da­na ka­da su dva bra­ta spa­si­la mla­di­ća iz one dru­ge po­ro­di­ce dok se da­vio u vr­tlo­gu na­bu­ja­log vo­do­pa­da. Ka­da je mla­dić is­pri­čao šta mu se de­si­lo i ko ga je spa­sio, nje­gov djed i otac po­sla­li su lju­de da od biv­ših ne­pri­ja­te­lja tra­že mir i po­bra­tim­stvo. Od ta­da su mno­gi ov­dje na­la­zi­li mir pa zbog to­ga i ime Bra­ti­min vir.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"