Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IAKO JE NOVI KANALIZACIONI SISTEM AKTIVAN, NA DIONICI KOTOR-PELUZICA OTPADNE VODE I DALJE SE IZLIVAJU U KOTORSKI ZALIV
Izlivena fekalna voda u more Obala devastirana, more zagađeno Održavanje atmosferskih kanala na ovom području nije u nadležnosti preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, nego Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora,a septičke jame objekata koji nijesu priključeni na kanalizacioni sistem u nadležnosti su resornih inspekcija, kaže Dragan Roganović
Dan - novi portal
KO­TOR - Pe­lu­zi­ca je eko­lo­ška „cr­na tač­ka“ u Ko­tor­skom za­li­vu, s ob­zi­rom da su po­sto­je­ći at­mos­fer­ski ka­na­li za­če­plje­ni, za­tr­pa­ni šu­tom, a po­red njih su na­ba­ca­ne sta­re, do­tra­ja­le bar­ke, osta­ci dr­ve­nih kon­struk­ci­ja osta­vlje­nih tu još od pro­šlo­go­di­šnje Bo­ke­ške no­ći. Sta­ri man­drać od pri­je po­la vi­je­ka sa­da je za­tr­pan šu­tom. Na oba­li su i ma­ši­ne iz ko­jih se iz­li­la naf­ta (ulje), a tu već go­di­na­ma sto­ji i sta­ri de­sant­ni voj­ni ča­mac. Na di­o­ni­ci is­pod Op­šte bol­ni­ce u to­ku su ra­do­vi na sa­na­ci­ji at­mos­fer­skih is­pu­sta ko­ji se iz­li­va­ju u mo­re. Rad­ni­ci „Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je“ raz­dva­ja­ju si­stem za od­vod at­mos­fer­skih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem, ka­ko zbog mi­je­ša­nja bu­jič­nih i fe­kal­nih vo­da ne bi do­la­zi­lo do op­te­re­će­nja pum­pi ko­je ih iz­ba­cu­ju na otvo­re­no mo­re.
- Upliv at­mos­fer­skih vo­da u ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem pred­sta­vlja ve­li­ki pro­blem i do­vo­di do pre­op­te­re­će­nja istog za vri­je­me pa­da­vi­na. Na ula­zu u bol­ni­cu sa­ku­plja­la se vo­da za vri­je­me pa­da­vi­na i je­di­ni na­čin od­vod­nja­va­nja je bio pre­ko fe­kal­nog ka­na­li­za­ci­o­nog si­ste­ma. Pre­ma to­me, cilj iz­ra­de po­seb­nog od­vo­da at­mos­fer­skih vo­da je u pr­vom re­du ras­te­re­će­nje fe­kal­nog ka­na­li­za­ci­o­nog si­ste­ma za vri­je­me pa­da­vi­na. Po­red to­ga, po­stig­nut je bo­lji efe­kat od­vod­nja­va­nja di­je­la uli­ce i ula­za u bol­ni­cu, ob­ja­snio je Dra­gan Ro­ga­no­vić, di­rek­tor ko­tor­skog Vo­do­vo­da.
Iako no­vi ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem ured­no funk­ci­o­ni­še, i da­lje po­sto­ji ve­li­ki broj po­tro­ša­ča u di­je­lu No­vog na­se­lja i Pe­lu­zi­ce, ko­ji ni­je­su pri­klju­če­ni, te oni još uvi­jek ko­ri­ste sta­re si­ste­me- sep­tič­ke i pre­liv­ne ja­me. Za pri­klju­čak bi tre­ba­lo da pla­te iz sop­stve­nog dže­pa.
- No­vo na­se­lje je pri­klju­če­no na ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem pri­li­kom pu­šta­nja si­ste­ma u rad, a ta­ko­đe i ve­ći broj obje­ka­ta na Pe­lu­zi­ci je pri­klju­čen. Bol­ni­ca je već ra­ni­je pri­klju­če­na na ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem, ali zgra­da MUP-a ni­je. Do­sta je obje­ka­ta ko­ji ni­su pri­kop­ča­ni, naj­vi­še zbog kom­pli­ko­va­nih imo­vin­sko-vla­snič­kih od­no­sa, to za­vi­si od mje­sta, ku­će, pri­stu­pa, na­či­na na ko­ji bi tre­ba­lo da se pro­ko­pa­va­ju ka­na­li i spro­vo­de ci­je­vi do obje­ka­ta. Ape­lu­je­mo tim po­tro­ša­či­ma da se što pri­je pri­klju­če. Vo­do­vo­du se pla­ća je­di­no pro­je­kat pri­klju­če­nja i nad­zor nad iz­vo­đe­njem ra­do­va (130 eura). Ci­je­na pri­klju­če­nja za­vi­si is­klju­či­vo od gra­đe­vin­skih ra­do­va i uda­lje­no­sti objek­ta od ka­na­li­za­ci­o­nog si­ste­ma, a tro­ško­ve sno­si vla­snik, ko­ri­snik objek­ta – po­ja­šnja­va Ro­ga­no­vić.
Dio oba­le od ka­na­la ko­ji se uli­va u mo­re po­red biv­šeg ho­te­la Fjord, do zgra­de MUP-a, do te mje­re je za­ga­đen, da se na vi­še mje­sta go­lim okom mo­že vi­dje­ti fe­kal­na vo­da ko­ja se iz ka­na­la uli­va u mo­re. Ro­ga­no­vić to ob­ja­šnja­va či­nje­ni­com da još po­sto­je osta­ci ka­na­li­za­ci­o­nih si­ste­ma sta­rih pri­vat­nih ku­ća, ko­ji ni­je­su uklju­če­ni u no­vi si­stem.
Iz Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra, ko­ja je nad­le­žna za či­šće­nje bu­jič­nih ka­na­la, ka­žu da su pri­je dva mje­se­ca, po nji­ho­vom na­lo­gu, rad­ni­ci Ko­mu­nal­nog oči­sti­li ka­na­le na Pe­lu­zi­ci.
-Taj pro­stor je ne­u­re­đen i kad se oči­sti, mje­šta­ni tu i da­lje od­la­žu šut. Za­jed­no sa Ko­mu­nal­nom po­li­ci­jom iza­šli smo na te­ren i po­no­vo smo da­li na­log za či­šće­nje. Upo­zo­ra­va­mo i na ukla­nja­nje sta­rih bar­ki, kao i na fe­kal­ne vo­de, ko­je na­sta­ju zbog to­ga što ni­su svi po­tro­ša­či pri­kop­ča­ni na no­vi si­stem ka­na­li­za­ci­je, a tre­ba­lo je da to uči­ne u ro­ku od šest mje­se­ci od da­na za­vr­šet­ka ra­do­va. Slič­no je i u Do­br­o­ti - ka­za­la je za „Dan” Ne­ven­ka Pa­vi­će­vić, ko­or­di­na­tor­ka za hi­dro­grad­nju u ko­tor­skoj Di­rek­ci­ji.
M.D.Po­po­vić


Ni­ko ne vr­ši ana­li­ze kva­li­te­ta vo­de

Iz Mor­skog do­bra ka­žu da oni ne­ma­ju uprav­nu nad­le­žnost i ne spro­vo­di in­spek­cij­ski nad­zor u Pe­lu­zi­ci već to či­ne Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve i Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja, sva­ko iz obla­sti svo­je nad­le­žno­sti.
- Mor­sko do­bro je to­kom pret­hod­nog pe­ri­o­da u Pe­lu­zi­ci ini­ci­ra­lo po­stu­pa­nje In­spek­ci­je za­šti­te pro­sto­ra, ka­da je uklo­nje­no vi­še obje­ka­ta ko­ji su od­stu­pa­li od Pla­na obje­ka­ta pri­vre­me­nog ka­rak­te­ra za op­šti­nu Ko­tor. Mor­sko do­bro ne vr­ši is­pi­ti­va­nja kva­li­te­ta mor­ske vo­de na di­je­lu Pe­lu­zi­ca. Ana­li­ze kva­li­te­ta mor­ske vo­de ra­de se is­klju­či­vo na ku­pa­li­šti­ma, a re­zul­ta­ti su jav­ni. U do­sa­da­šnjem ra­du Mor­sko do­bro ni­je ima­lo re­gi­stro­va­nu pri­ja­vu o pro­ble­mi­ma sa ka­na­li­za­ci­o­nom mre­žom jer na na­ve­de­nom pro­sto­ru po­sto­ji ka­na­li­za­ci­ja na ko­ju je, iz­me­đu osta­lih, pri­klju­če­na i Op­šta bol­ni­ca Ko­tor. U sklo­pu pri­pre­ma za tu­ri­stič­ku se­zo­nu, Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja op­šti­ne Ko­tor će za­jed­no sa Slu­žbom za kon­tro­lu Jav­nog pred­u­ze­ća za upra­vlja­nje mor­skim do­brom kon­sta­to­va­ti ne­pra­vil­no­sti i ra­di­ti na nji­ho­vom ot­kla­nja­nju - sa­op­šte­no je iz JP Mor­sko do­bro u od­go­vo­ru na pi­ta­nja „Da­na”.


Gni­je­zdo za­ra­ze

Od mje­šta­na Pe­lu­zi­ce sa­zna­je­mo da su iz­vo­đa­či ra­do­va pri­li­kom pre­ko­pa­va­nja pri­o­bal­nog pu­ta za po­tre­be ka­na­li­za­ci­o­nog si­ste­ma, pre­gra­di­li ka­na­li­za­ci­ju iz do­ba Mle­tač­ke re­pu­bli­ke, zbog če­ga do­la­zi do ob­ru­ša­va­nja pot­por­nog zi­da pre­ma mo­ru. Ka­na­li­za­ci­ja je is­pli­va­la jer je ka­nal za­če­pljen, ne či­sti ga ni­ko. Kad upe­če sun­ce ovo mje­sto je gni­je­zdo ko­ma­ra­ca, od či­jih ubo­da osta­ju bol­ni oto­ci...Što je naj­go­re, po­je­din­ci tu be­ru mu­šu­lje ko­je se pro­da­ju ugo­sti­te­lji­ma. De­va­sti­ra­na je ne­ka­da­šnja sta­za po­red mo­ra, po­plo­ča­na u vri­je­me biv­še Ju­go­sla­vi­je đu­rič­kim ka­me­nom i oivi­če­na ka­me­nom iz Dal­ma­ci­je. Tu je ne­ka­da u hla­du dr­ve­ća bio ma­li park sa klu­pa­ma, od ko­ga ni­je osta­lo ni­šta, osim ne­ko­li­ko sta­ba­la. Ta­da­šnje vla­sti na­mje­ra­va­le su da še­ta­li­štem spo­je Pe­lu­zi­cu sa Sta­rim gra­dom. Mje­šta­ni su se u vi­še na­vra­ta obra­ća­li Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji, ali je sta­nje na ovoj di­o­ni­ci već niz go­di­na ne­pro­mi­je­nje­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"