Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-04-14 NEPRIJATNE SCENE U KRAŠIĆIMA PRILIKOM UKLANJANJA TURISTIČKOG OBJEKTA BEZ DOZVOLE
Vera Milovanović tvrdi da ih je Opština oštetila Pozlilo majci vlasnika vile Vera Milovanović je tvrdila je da je Opštini platila 42.000 eura za komunalije, da imaju urbanističko- tehničke uslove, a sad joj ruše objekat na kom su prije nekoliko dana postavljeni prozori i vrata Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić rekla je da je Zoranu Milovanoviću pravosnažno odbijen zahtjev za dobijanje građevinske dozvole
Dan - novi portal
TI­VAT- Gra­đe­vin­ska in­spek­ci­ja, uz asi­sten­ci­ju ti­vat­ske po­li­ci­je, po­če­la je ju­če ru­še­nje dvo­sprat­ne tu­ri­stič­ke vi­le bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, vla­sni­štvo Zo­ra­na Mi­lo­va­no­vi­ća u Kra­ši­ći­ma, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ho­te­la „An­der­ba“. In­ter­ven­ci­ju sa pra­ti­le muč­ne i ne­pri­jat­ne sce­ne, jer je maj­ka vla­sni­ka vi­le Ve­ra Mi­lo­va­no­vić po­ku­ša­va­la da spri­je­či in­ter­ven­ci­ju tvr­de­ći da je nje­na po­ro­di­ca sve za­ra­di­la na po­šten na­čin vi­še­de­ce­nij­skim ra­dom u Nje­mač­koj. Ona je tvr­di­la je da je Op­šti­ni pla­ti­la 42.000 eura za ko­mu­na­li­je, da ima­ju ur­ba­ni­stič­ko- teh­nič­ke uslo­ve, a sad joj ru­še obje­kat na kom su pri­je ne­ko­li­ko da­na po­sta­vlje­ni pro­zo­ri i vra­ta.
-Na­re­di­li su nam, sve imam na­pi­sme­no, na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, da u od­re­đe­nom ro­ku pla­ti­mo ko­mu­na­li­je, jer će nam u su­prot­nom po­ni­šti­ti do­zvo­lu. Po­što smo upla­ti­li pre­ko ban­ke 41.800 eura, zva­li su me da do­đem u Op­šti­nu bu­du­ći da mi je sin u Nje­mač­koj. Obje­kat je po­vr­ši­ne 340 kva­dra­ta, to pi­še u pa­pi­ri­ma. Naj­bo­lji pro­jek­tant u Cr­noj Go­ri Pa­vle Po­po­vić nam je to ra­dio. Sve sam pa­pi­re pri­ku­pi­la, pri­klju­čak za vo­du pla­ti­la, kao i sve ko­mu­na­li­je. Ne znam što nam sad ru­še?! Ima­li smo do­zvo­lu za re­kon­struk­ci­ju, ali su je po­ni­šti­li, jer su nam u Op­šti­ni re­kli da smo ih pre­va­ri­li. Ni­kad ni­je­sam na­pra­vi­la za­htjev u ko­me sam na­ve­la, ka­ko oni tvr­de, da je ku­ća za­vr­še­na- re­kla je vid­no uzru­ja­na Ve­ra Mi­lo­va­no­vić. Ona je do­da­la da je, uoči in­te­r­ven­ci­je gra­đe­vin­ske in­spek­ci­je, sa­slu­ša­na u ti­vat­skoj po­li­ci­ji. Mi­la­no­vi­će­va je vi­še pu­ta uz­vi­ki­va­la in­spek­to­ru i rad­ni­ci­ma ko­ji su po­če­li ru­še­nje ku­će: „Sve smo po­šte­no ste­kli ra­dom u Nje­mač­koj, ru­ši­te nam imo­vi­nu na si­lu“. Ona je is­ta­kla da je to­kom vi­še­go­di­šnje bor­be za gra­đe­vin­sku do­zvo­lu vi­še pu­ta išla u Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, kao i da je ima­la ne­ko­li­ko sa­sta­na­ka sa Ta­tja­nom Je­lić, na­čel­ni­com ti­vat­skog ur­ba­ni­zma i Jel­kom Mi­mi­com, ne­ka­da­šnjim še­fom ti­vat­ske Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.
-Pri­je 15 da­na bi­la sam u mi­ni­star­stvu. Re­kli su mi da je mi­ni­star Gvo­zde­no­vić na pu­tu, zva­la sam ih po­no­vo u uto­rak da pi­tam da li su mi go­to­vi pa­pi­ri, a oni ka­žu: „Gvo­zde­no­vić još ne­ma vre­me­na“. Ta­mo su u ne­kom iz­vje­šta­ju na­pi­sa­li da je to­kom pre­mje­ra­va­nja po­gre­šno sni­mlje­na ku­ća- re­kla je Mi­lo­va­no­vi­će­va no­vi­na­ri­ma.Pri­sut­ni gra­đe­vin­ski in­spek­tor ob­ja­snio je ogor­če­noj že­ni da je nji­ho­va par­ce­la u za­hva­tu DSP sek­tor 29, da ima 176 kva­dra­ta, što je ne­do­volj­no za iz­grad­nju to­li­kog objek­ta, te da je zbog to­ga od­bi­je­na za gra­đe­vin­sku do­zvo­lu i ur­ba­ni­stič­ko- teh­nič­ke uslo­ve. On je is­ta­kao da se do­zvo­la mo­že do­bi­ti sa­mo u slu­ča­ju da do­ku­pi još ze­mlji­šta ka­ko bi ima­la pre­ko 200 kva­dra­ta, te da Vla­da do­ne­se od­lu­ku o do­zvo­li.To­kom in­ter­ven­ci­je Mi­lo­va­no­vi­će­voj je po­zli­lo, a ru­še­nje objek­ta je pod neo­bja­šnji­vim okol­no­sti­ma pre­ki­nu­to. Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Ta­tja­na Je­lić re­kla je da je Zo­ra­nu Mi­lo­va­no­vi­ću pra­vo­sna­žno od­bi­jen za­htjev za do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Ona je is­ta­kla da je pred Uprav­nim su­dom vo­đen spor, jer je Mi­lo­va­no­vić pre­ko advo­ka­ta Zo­ra­na Mi­lja­ni­ća tu­žio op­šti­nu, a tu­žba je od­bi­je­na 2011. go­di­ne. Op­šti­na Ti­vat je po po­nov­nom po­stup­ku, ko­ji je vo­đen po za­htje­vu Mi­lo­va­no­vi­ća, 17.mar­ta 2014. go­di­ne do­ni­je­la za­klju­čak ko­jim je od­ba­ci­la nje­gov za­htjev za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju objek­ta na par­ce­li UP 14 zo­na 17, ka­ta­star­ske par­ce­le 178 KO Kra­ši­ći.
U za­ključ­ku pi­še da je, upr­kos to­me što je Op­šti­na Mi­lo­va­no­vi­ću iz­da­la ur­ba­ni­stič­ko- teh­nič­ke uslo­ve u sep­tem­bru 2012. go­di­ne, „ne po­sto­ji mo­guć­nost ukrup­nja­va­nja ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le zbog če­ga po­sto­ji si­stem­ska gre­ška u pla­nu, te da je pla­tio na­kna­du za opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za ukup­nu ne­to po­vr­ši­nu od 203,20 me­ta­ra kva­drat­nih objek­ta“.
-Sve je ura­đe­no u skla­du sa va­že­ćim za­kon­skim rje­še­nji­ma, a do­ku­men­ti ve­za­ni za ovaj pred­met ob­ja­vlje­ni su na uvid na saj­tu op­šti­ne Ti­vat- re­kla je Ta­tja­na Je­lić.
Ž.Kom­ne­no­vić


Zva­li je da vra­te pa­re

Di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je i raz­voj Pe­đa Ob­ra­do­vić ka­zao je da su u ne­ko­li­ko na­vra­ta kon­tak­ti­ra­li Ve­ru Mi­lo­va­no­vić, ka­ko bi joj zbog ne­mo­guć­no­sti iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le Op­šti­na vra­ti­la upla­će­ni iz­nos za ko­mu­na­li­je. Ka­ko is­ti­če, za­mo­li­li su je da osta­vi po­dat­ke op­štin­skom Se­kre­ta­ri­ja­tu za fi­nan­si­je, ali Mi­lo­va­no­vi­će­va to do­sad ni­je ura­di­la.


Ne­za­do­volj­ni u „An­der­bi”

Ne­za­do­volj­stvo zbog ru­še­nja ku­će Mi­lo­va­no­vi­ća u Kri­ši­ći­ma, is­ka­za­li su i u obli­žnjem ho­te­lu „An­der­ba“ s ko­jim Mi­lo­va­no­vi­ći di­je­le be­ton­sku pla­žu. U ho­te­lu sma­tra­ju da su Mi­lo­va­no­vi­ći pla­ti­li ko­mu­na­li­je, a sad im ru­še obje­kat i ka­žu da će pla­ža osta­ti za­tr­pa­na gra­đe­vin­skim šu­tom. Pre­ma ob­ja­šnje­nju gra­đe­vin­ske in­spek­ci­je, Mi­lo­va­no­vi­ći su vla­sni­ci gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la, a na­red­bu o uklja­nja­ju osta­ta­ka vi­le tre­ba da iz­da Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"