Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-04-14 U SUSRET SEZONI, VLASNICI OBJEKATA ZA IZDAVANJE PONOVO STVARAJU KOMUNALNI NERED
Smeće kraj puta u Sutomoru Mini deponije na svakom ćošku Na Maljeviku se ovih dana pojavilo nekoliko mini deponija, koje formiraju vlasnici kuća kad počinju da sređuju svoje sobe i apartmane i pripremaju ih za turističku sezonu
Dan - novi portal
Ka­da je u pi­ta­nju odr­ža­va­nje ko­mu­nal­nog re­da na pod­ruč­ju op­šti­ne, za­po­sle­ni­ma u JP „Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti” naj­ve­ći pro­blem pred­sta­vlja­ju di­vlje de­po­ni­je. Kao po ne­kom ne­pi­sa­nom pra­vi­lu, di­vlje de­po­ni­je ni­ču u svim di­je­lo­vi­ma gra­da. Ne­sa­vje­sni gra­đa­ni se ra­znih vr­sta ot­pa­da iz svo­jih do­mo­va uglav­nom rje­ša­va­ju pod okri­ljem no­ći. Iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća go­di­na­ma uza­lud skre­ću pa­žnju gra­đa­ni­ma i go­sti­ma, ko­ji se neo­d­go­vor­no od­no­se pre­ma ži­vot­noj sre­di­ni, da će mo­ra­ti da pro­mi­je­ne svo­je na­vi­ke i po­štu­ju od­lu­ku o ko­mu­nal­nom ure­đe­nju.
Ta­čan broj di­vljih de­po­ni­ja na pod­ruč­ju bar­ske op­šti­ne se ne zna, ali pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma, na pro­sto­ru do Ul­ci­nja po­sto­ji pre­ko 150 de­po­ni­ja šu­ta. De­po­ni­je na­sta­ju pod­jed­na­ko u su­sret tu­ri­stič­koj se­zo­ni, to­kom se­zo­ne, ali i po nje­nom za­vr­šet­ku, ka­da vi­ken­da­ši i go­sti na­pu­šta­ju ovo pod­ruč­je. Iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća ka­žu da se zbog ve­li­kog bro­ja mi­ni de­po­ni­ja sva­ko­dnev­no ra­di na nji­ho­vom ukla­nja­nju, ali i da tre­ba ko­nač­no kre­nu­ti u sank­ci­o­ni­sa­nje svih su­bje­ka­ta ko­ji se ne pri­dr­ža­va­ju Od­lu­ke o ko­mu­nal­nom ure­đe­nju gra­da.
Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ri­ce Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Ne­ne Or­lan­dić, nji­ho­vi na­po­ri osta­ju uza­lud­ni, a tro­ško­vi po­slo­va­nja su sve ve­ći, dok se ru­žna sli­ka, kao što je ne­dav­no za­bi­lje­že­na na Ma­lje­vi­ku, mo­že sre­sti i na dru­gim ra­znim lo­ka­ci­ja­ma.
-Di­vlje de­po­ni­je su ru­žna sli­ka na­ših na­vi­ka i ne­kul­tu­re. Če­sto skre­će­mo pa­žnju na­šim su­gra­đa­ni­ma, ali i go­sti­ma u tu­ri­stič­koj se­zo­ni, ko­ji se po­na­ša­ju neo­d­go­vor­no, da ne od­la­žu sme­će gdje mu ni­je mje­sto. Pro­blem je po­seb­no iz­ra­žen na pod­ruč­ji­ma gdje se oku­plja ve­ći broj tu­ri­sta, od­no­sno gdje do­la­ze vi­ken­da­ši, i kad kre­nu u sre­đi­va­nje svo­jih stam­be­nih obje­ka­ta. Ma­hom je u pi­ta­nju ka­ba­sti ot­pad, ko­ji se osta­vlja po­red kon­tej­ne­ra. Si­gu­ran sam da bi sli­ka na te­re­nu bi­la da­le­ko bo­lja da se po­štu­je do­go­vor, na šta mi stal­no ape­lu­je­mo kad je u pi­ta­nju de­po­no­va­nje i od­voz sme­ća. To ni­ka­ko ne za­vi­si sa­mo od na­ših rad­ni­ka, već i od ko­ri­sni­ka na­ših uslu­ga - tvr­di ona.
Or­lan­di­će­va uka­zu­je da se ovih da­na na Ma­lje­vi­ku po­ja­vi­lo ne­ko­li­ko mi­ni de­po­ni­ja, ko­je se for­mi­ra­ju ka­da vla­sni­ci ku­ća po­či­nju da sre­đu­ju svo­je so­be i apart­ma­ne i pri­pre­ma­ju ih za tu­ri­stič­ku se­zo­nu.
-Sav ka­ba­sti ot­pad ko­ji je na­stao vla­sni­ci iz svo­jih dvo­ri­šta do­no­se i osta­vlja­ju po­red kon­tej­ne­ra. To je ve­li­ki pro­blem za na­še rad­ni­ke, mi pred­u­zi­ma­mo sve što je u na­šoj mo­ći da ih što pri­je uklo­ni­mo, ali se de­po­ni­je po­no­vo br­zo po­ja­ve. Stal­no smo na te­re­nu, i ape­lu­je­mo da se ot­pad osta­vlja gdje mu je mje­sto, u po­su­da­ma ko­je su za to na­mi­je­nje­ne, a ako je u pi­ta­nju ka­ba­sti ot­pad da nas po­zo­vu… Na­ža­lost, svi ape­li su uza­lud­ni. Kao i sva­ke go­di­ne, i ove se u pred­se­zo­ni po­ja­vlju­ju ru­žne sli­ke, naj­če­šće pod okri­ljem no­ći, što je za sva­ku kri­ti­ku. Na­še pred­u­ze­će u ovim i slič­nim si­tu­a­ci­ja­ma, po­red re­dov­nih ak­tiv­no­sti, tro­ši i ener­gi­ju i sred­stva da se mi­ni de­po­ni­je oči­ste. Neo­d­go­vor­ni gra­đa­ni ovim kr­še op­štin­sku od­lu­ku o ko­mu­nal­nom ure­đe­nju, i mi oče­ku­je­mo od nad­le­žnih slu­žbi da pro­na­đu i sank­ci­o­ni­šu sve ko­ji na ovaj na­čin od­la­žu ot­pad, jer bi to pre­ven­tiv­no dje­lo­va­lo i na osta­le – is­ta­kla je Or­lan­di­će­va.
D.S.


Oči­sti­li Ma­lje­vik

Di­rek­tor „Ko­mu­nal­nog sek­to­ra” Pre­drag Ri­sto­vić ka­že da su nji­ho­vi rad­ni­ci na te­re­nu od 1. ja­nu­a­ra do 31. de­cem­bra.
-Na­ši rad­ni­ci pra­zne kon­tej­ne­re i ukla­nja­ju ot­pad oko njih i sva­ko­dnev­no ukla­nja­juu ve­li­ki broj mi­ni de­po­ni­ja. Me­đu­tim, zbog ne­sa­vje­snih gra­đa­na, ko­ji raz­ne vr­ste ot­pa­da od­la­žu gdje stig­nu, stva­ra se uti­sak da se di­vlje de­po­ni­je ne ukla­nja­ju. Po­red ra­da ko­ji ula­žu na­ši rad­ni­ci, ko­ji sva­ko­dnev­no ruč­no i ma­šin­ski ukla­nja­ju ot­pad, jed­no­stav­no ni­smo u mo­guć­no­sti da s ovim bro­jem ka­mi­o­na ko­jim ras­po­la­že­mo po­stig­ne­mo sve a oči­sti­mo, i da na pro­sto­ru od Ča­nja do Vi­di­kov­ca u to­ku 24 ča­sa uklo­ni­mo sve što gra­đa­ni ba­ca­ju - ka­že on, ape­lu­ju­ći na gra­đa­ne ko­ji ima­ju bi­lo ka­kav ka­ba­sti ot­pad da po­zo­vu Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će. Is­ti­če da će oni po po­zi­vu od­mah re­a­go­va­ti i na taj na­čin spri­je­či­ti da se ta vr­sta ot­pa­da od­la­že po­red kon­tej­ne­ra.


Ka­žnja­va­će ne­sa­vje­sne

Iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je ka­žu da su od­mah re­a­go­va­li na­kon do­ja­ve da su se na pod­ruč­ju Ma­lje­vi­ka po­ja­vi­le mi­ni de­po­ni­je.
-Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja je po pri­ja­vi mje­šta­na od­mah iza­šla na li­ce mje­sta, za­pi­snič­ki kon­sta­to­va­la sta­nje, i na­kon to­ga od­mah da­la na­log pred­u­ze­ću JP „Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti” da uklo­ni sme­će i ot­pad. Ko­mu­nal­ci su u pr­vim ju­tar­njim sa­ti­ma, ne gu­be­ći vri­je­me, uklo­ni­li ot­pad, i oči­sti­li po ko zna ko­ji put ovu lo­ka­ci­ju. Na­kon sve uče­sta­li­jih po­ja­va od­la­ga­nja sme­ća van do­zvo­lje­nog mje­sta, vid­no je po­ja­ča­no pri­su­stvo ko­mu­nal­nih po­li­ca­ja­ca u Su­to­mo­ru, ko­ji će mak­si­mal­no re­pre­siv­no dje­lo­va­ti pre­ma svim li­ci­ma ko­ja bu­du za­te­če­na da či­ne pre­kr­šaj - ka­žu iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, i po­zi­va­ju gra­đa­ne da, uko­li­ko za­tek­nu li­ce ili vo­zi­lo ko­je is­to­va ot­pad van do­zvo­lje­nog mje­sta, od­mah oba­vi­je­ste nji­hov kol cen­tar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"