Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-04-14 SEKRETARIJAT ZA KULTURU USELJAVA SE U „KUĆU IVA ANDRIĆA” U HERCEG NOVOM
Sa pres konferencije SPKD „Prosvjeta” „Prosvjetu” izbacuju u magacin Nije primjereno da u „Kući Iva Andrića” bude kancelarija ljudi iz Opštine. Načelnik za kulturu trebalo bi da radi u opštinskoj kući, a da „Kuća Iva Andrića” ostane mjesto kulture, književnih i naučnih skupova, potpuno otvorena i dostupna svima, poručila je predsjednica SPKD „Prosvjeta” Olivera Doklestić
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI- No­vi vr­ši­lac du­žno­sti se­kre­ta­ra no­vo­for­mi­ra­nog Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru op­šti­ne Her­ceg No­vi Ta­ma­ra Le­pe­tić upu­ti­la je do­pis SPKD „Pro­svje­ta” da, zbog no­ve re­zi­den­ci­jal­ne na­mje­ne „Ku­će Iva An­dri­ća”, is­pra­zne pro­sto­ri­je od sop­stve­nih stva­ri.
Pre­ci­zni­je, u „Ku­ći Iva An­dri­ća”, tre­ba­lo bi da bu­du pro­sto­ri­je za rad Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru, a „Pro­svje­ti” je Le­pe­ti­će­va po­nu­di­la po­moć pri­li­kom po­pi­si­va­nja stva­ri i nji­ho­vog smje­šta­nja u ma­ga­cin­ski pro­stor u Me­lji­na­ma.Pred­sjed­ni­ca SPKD „Pro­svje­ta” Oli­ve­ra Do­kle­stić, na­gla­si­la je, na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, da su se pro­šle sed­mi­ce obra­ća­li na sve re­le­vant­ne adre­se u Op­šti­ni, tra­že­ći da im opre­di­je­le pro­sto­ri­je za rad, a ne ma­ga­cin za od­la­ga­nje stva­ri, ali da su sa­mo od Vla­di­mi­ra Dže­le­to­vi­ća, se­kre­ta­ra za dru­štve­ne dje­lat­no­sti, ju­če do­bi­li ob­ja­šnje­nje da „Ku­ća Iva An­dri­ća” vi­še ni­je pod in­ge­ren­ci­jom JUK Her­ceg Fe­sta, već Op­šti­ne, te da SPKD „Pro­svje­ta” mo­že da kon­ku­ri­še za sred­stva kod Op­šti­ne za pro­jek­te, ali ne i za pro­stor i pla­ća­nje za­kup­ni­ne i re­ži­ja.
Do­kle­sti­će­va sma­tra ne­do­pu­sti­vim sa­dr­žaj i na­čin uru­či­va­nja do­pi­sa Ta­ma­re Le­pe­tić, pu­tem elek­tron­ske po­šte, umje­sto ko­rekt­nog i ci­vi­li­zo­va­nog raz­go­vo­ra i do­go­vo­ra, tim pri­je što SPKD „Pro­svje­ta” u Her­ceg No­vom po­sto­ji od 2002.go­di­ne, te da je za mi­nu­lih 14 go­di­na re­a­li­zo­va­la ogro­man broj knji­žev­nih, mu­zič­kih, dram­skih i li­kov­nih pro­gra­ma, du­hov­nih aka­de­mi­ja i na­uč­nih sku­po­va.
Do­kle­sti­će­va je is­ta­kla da SPKD „Pro­svje­ta’’ ima zna­čaj­nu aka­dem­sku kom­po­nen­tu, ko­ja ni­je za­ne­mar­lji­va.
-Na ža­lost, u po­sled­nje dvi­je do tri go­di­ne, kon­kur­si na ko­je se ja­vlja­mo ne omo­gu­ća­va­ju nam do­bi­ja­nje sred­sta­va za za­kup pro­sto­ra, pa smo pre­pu­šte­ni igri sud­bi­ne, od­no­sno mi­lo­sti i ne­mi­lo­sti vo­lje op­štin­skih vla­sti. Sa­da­šnja si­tu­a­ci­ja je naj­go­ra od osni­va­nja na­šeg dru­štva. Ime­nom i ra­dom smo ve­za­ni za „Ku­ću Iva An­dri­ća’’, pa smo kre­nu­li i u nje­no ob­na­vlja­nje, pri­je go­di­nu i po da­na, u na­mje­ri da ta­mo do­bi­je­mo jed­nu pro­sto­ri­ju, vje­ru­ju­ći da je Op­šti­na pre­po­zna­la naš zna­čaj u kul­tur­noj po­nu­di gra­da. Na ža­lost, ni­ka­da ni­smo do­bi­li zva­nič­nu po­tvr­du to­ga od JUK Her­ceg Fest, usta­no­ve ko­ja je ga­zdo­va­la ku­ćom, od biv­še vla­sti ka­da je na če­lu usta­no­ve bio Ljub­ko Po­po­vić, a pro­mje­nom vla­sti na­ša se si­tu­a­ci­ja dra­stič­no pro­mi­je­ni­la. Od sep­tem­bra pro­šle go­di­ne ni­smo mo­gli pri­re­đi­va­ti pro­gra­me u „Ku­ći Iva An­dri­ća’’, jer je Op­šti­na do­ni­je­la od­lu­ku da će An­dri­će­va ku­ća slu­ži­ti vi­še u ad­mi­ni­stra­tiv­ne svr­he, od­no­sno kao kan­ce­la­ri­ja Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru. Shod­no po­sled­njoj od­lu­ci no­vo­for­mi­ra­nog Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru, mi tre­ba da se sklo­ni­mo iz „Ku­će Iva An­dri­ća’’, u ko­joj je go­di­nu da­na či­tav naš in­ven­tar, knji­ge, bi­bli­o­te­ka, kom­pju­ter i ar­hi­va. Že­lim da po­ru­čim op­štin­skim vla­sti­ma da ni­je pri­mje­re­no da u „Ku­ći Iva An­dri­ća’’ bu­de kan­ce­la­ri­ja lju­di iz Op­šti­ne. Na­čel­nik za kul­tu­ru tre­ba­lo bi da ra­di u op­štin­skoj ku­ći, a da ‘’Ku­ća Iva An­dri­ća’’ osta­ne mje­sto kul­tu­re, knji­žev­nih i na­uč­nih sku­po­va, pot­pu­no otvo­re­na i do­stup­na svi­ma, a u ko­joj će se na­la­zi­ti i so­ba Iva An­dri­ća, na či­jem smo for­mi­ra­nju i za­po­če­li rad, po­ru­či­la je Do­kle­sti­će­va.
Ona je još kon­sta­to­va­la da je sa­da­šnje sta­nje ku­će no­be­lov­ca i naj­stra­šni­je, jer je obje­kat za­tvo­ren i ne­do­stu­pan.
Sne­ža­na Vu­ki­će­vić Čvo­ro, kni­žev­ni­ca i čla­ni­ca UO SPKD „Pro­svje­ta’’, pod­sje­ti­la je na osnov­nu dje­lat­nost JUK Her­ceg Fe­sta, ali i na to da je „Pro­svje­ta’’, for­mi­ra­na 1902.go­di­ne, te da je ogra­nak u Her­ceg No­vom sa­stav­ni dio tog dru­štva. Iz­ra­zi­la je ža­lje­nje što JUK Her­ceg Fest svo­ju kul­tur­nu po­li­ti­ku for­mi­ra pre­ma po­li­tič­kim pri­li­ka­ma.
K.Ma­to­vić


Broj­ne ak­tiv­no­sti i pro­gra­mi

Va­len­ti­na Ku­li­no­vić, čla­ni­ca UO SPKD „Pro­svje­ta’’, osvr­nu­la se na broj­ne mu­zič­ke pro­gra­me po­put „Vi­dov­dan­skih sa­bo­ra ho­ro­va’’ ko­je je upri­li­či­lo ovo dru­štvo, po­red na sto­ti­ne knji­žev­nih pro­gra­ma i na­uč­nih sku­po­va po­sve­će­nih Nje­go­šu, Ivu An­dri­ću, Pe­tru Lu­bar­di, Bran­ku La­za­re­vi­ću, Zu­ku Dži­um­hu­ru, Vu­ku Ka­ra­dži­ću, Ste­va­nu Ra­ič­ko­vi­ću, Mar­ku Ca­ru, Si­mu Ma­ta­vu­lju itd.
Ni­šta ma­nji do­pri­nos SPKD „Pro­svje­ta’’ je i na afir­ma­ci­ji ne sa­mo za­vi­čaj­nih pi­sa­ca, već i pred­sta­va­lja­nje ar­gen­tin­skih, polj­skih, ru­skih, hr­vat­skih, slo­ve­nač­ki i ma­ke­don­skih pje­sni­ka i knji­žev­ni­ka.


Že­le da re­kon­stru­i­šu ku­ću no­be­lov­ca

Na na­vo­de sa kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re SPKD „Pro­svje­ta’’ re­a­go­va­li su iz pres aslu­žba Op­šti­ne.
Ka­ko na­vo­de, ne­spor­na či­nje­ni­ca je da je „Ku­ća Iva An­dri­ća’’ vri­je­dan obje­kat, ko­ji bi mo­rao da bu­de mje­sto ko­je ču­va kul­tur­ne te­ko­vi­ne i pro­stor otvo­ren za or­ga­ni­za­ci­ju raz­li­či­tih kul­tur­nih de­ša­va­nja. Kon­sta­tu­ju da ku­ća u ko­joj je ži­vio i stva­rao po­zna­ti no­be­lo­vac du­gi niz go­di­na ni­je bi­la ade­kvat­no odr­ža­va­na, ni­ti is­ko­ri­šće­na na pra­vi na­čin.
-Pre­po­zna­ju­ći ovaj pro­blem Op­šti­na Her­ceg No­vi je, na osno­vu pre­po­ru­ke Sa­vje­ta za kul­tu­ru, do­ni­je­la od­lu­ku da se pri­stu­pi pri­prem­nim ra­do­vi­ma na re­kon­struk­ci­ji objek­ta i ure­đe­nju vr­ta. Cilj je da ‘’Ku­ća Iva An­dri­ća’’ bu­de pri­ve­de­na na­mje­ni, da na­kon re­kon­struk­ci­je ovaj pro­stor bu­de “ople­me­njen” za ma­le kul­tur­no-za­bav­ne for­me, da ni­ko u gra­du ne­ma mo­no­pol nad ovim objek­tom i da bu­de otvo­ren za sve ko­ji že­le da or­ga­ni­zu­ju de­ša­va­nja ko­ja su u skla­du sa pred­vi­đe­nom na­mje­nom. Ta­ko­đe, obje­kat tre­ba da bu­de pri­pre­mljen za Film­ski fe­sti­val, kao mje­sto na ko­jem će se i ovog lje­ta pri­ka­zi­va­ti fil­mo­vi iz do­ku­men­tar­ne se­lek­ci­je, što se pro­šle go­di­ne po­ka­za­lo kao od­lič­no rje­še­nje. Ni­jed­na or­ga­ni­za­ci­ja, pa ni „Pro­svje­ta“ ne­ma prav­ni osnov da eks­klu­ziv­no ko­ri­sti „Ku­ću Iva An­dri­ća’’. Ta­ko­đe, je­di­ni i is­klju­či­vi po­vod za za­htjev da SPKD „Pro­svje­ta” ise­li iz ovog objek­ta je nje­go­va re­kon­struk­ci­ja. Ka­da obje­kat bu­de pri­ve­den na­mje­ni, SPKD „Pro­svje­ta“ ima­će pri­li­ku da pod istim uslo­vim,a kao i sve dru­ge or­ga­ni­za­ci­je na­mjen­ski ko­ri­sti ovaj pro­stor za or­ga­ni­za­ci­ju kul­tur­nih de­ša­va­nja, po­ru­ču­ju iz pres slu­žbe op­šti­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"